Zakoni i propisi - Pravni savjeti 111 31.12.1996 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. prosinca 1996.

Broj: 01-96-2227/1
Zagreb, 27. prosinca 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1997. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju način izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, državnom imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

(1) Opći se dio Proračuna sastoji od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored izdataka prema njihovoj vrsti i proračunskim korisnicima.

(2) U bilanci prihoda i izdataka iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici od državne imovine te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa.

(3) U računu financiranja iskazana su zaduženja i otplate sredstava po proračunskim korisnicima, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i izdataka.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i izdacima

Članak 3.

(1) Sredstva se Proračuna osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

(2) Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste proračunska sredstva u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, prema slijedu utvrđenom tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 5.

(1) Korisnici moraju pri ugovaranju uvjeta za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzeti u obzir utvrđeni slijed priljeva i odljeva sredstava.

(2) Pri ugovaranju obveza ne uzima se u obzir njihovo usklađivanje ako ugovorom nije određeno drukčije.

(3) Korisnici koriste sredstva za plaćanje isporučene robe i obavljenih usluga. O plaćanju predujma ugovara se na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva financija, za koji valja osigurati primjerena sredstva.

Članak 6.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga provodi se u skladu s Uredbom o postupku nabave robe i usluga i ustupanju radova ("Narodne novine", br. 25/96., 26/96. i 32/96.) Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

2. Izvršavanje Proračuna

Članak 7.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova o njegovu izvršavanju, u skladu s tekućim platežnim mogućnostima.

Članak 8.

(1) Korisnici smiju preuzimati obveze, za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planovima izvršavanja Proračuna.

(2) Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun s tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo financija može izmijeniti slijed doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija izvršava mjesečne i tromjesečne financijske planove po korisnicima i izdacima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

(2) Ministarstva, koja su nadležna za proračunske korisnike, utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove izvršavanja Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija, i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog o mjesečnomu računskom planu za sljedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

(3) Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog o mjesečnomu računskom planu u roku iz stavka 1. ovoga članka, mjesečni plan za toga korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 11.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena sredstva s pojedinih stavaka izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste stavke u plan izvršavanja Proračuna za sljedeće razdoblje u proračunskoj godini.

Članak 12.

(1) Iznimno se izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdaci) mogu podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija, koje odobrava sredstva.

(2) Ministarstvo financija suglasit će se s podmirenjem izdataka iz stavka 1. ovoga članka ako se oni odnose na državni dug ili na druge obveze preuzete zakonom.

Članak 13.

(1) Iznimno, ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

(2) O podmirenju izdataka iz stavka 1. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sabor) polugodišnje.

Članak 14.

(1) O korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna u cijelosti odlučuje Vlada.

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do iznosa od 500.000,00 kuna.

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do iznosa od 100.000,00 kuna.

(4) O korištenju sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno.

Članak 15.

(1) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove izdatke osiguravaju se iz Tekuće proračunske zalihe.

(2) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću proračunsku zalihu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 16.

(1) Devizna sredstva što ih ostvare korisnici uplaćuju se na posebni račun Ministarstva financija kod banke u Republici Hrvatskoj.

(2) Radi učinkovitijeg korištenja deviznih sredstava, Ministarstvo financija odredit će banku gdje će korisnici uplaćivati ta sredstva.

(3) Devizni račun može imati Ministarstvo financija i Ministarstvo vanjskih poslova, a ostali korisnici jedino na temelju Vladine odluke.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tomu donosi Minstarstvo financija.

Članak 18.

(1) Radi pravodobnog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 1997. godinu za plaće i druge izdatke, korisnici su obvezni Ministarstvu uprave dostaviti svako rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika koji se financiraju iz Proračuna.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane.

Članak 19.

(1) Proračunski korisnici mogu isplaćivati sredstva jedino za ova materijalna prava: nadoknadu izdataka za prijevoz na posao i s posla, otpremnine, dnevnice, terenski doplatak, nadoknadu za odvojeni život od obitelji, pomoć u slučaju smrti i izdatke pokopa.

(2) Nadoknada izdataka za prijevoz na posao i s posla isplaćuje se prema stvarnim izdacima za prijevoz sredstvima javnoga prometa, na temelju potvrde prijevoznika o cijeni vozne karte ili na temelju vozne karte.

(3) Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj službenika, namještenika ili dužnosnika u slučaju njihove smrti te službenik, namještenik ili dužnosnik u slučaju smrti bračnoga druga, djeteta ili roditelja.

(4) Visina pomoći iz stavka 3. ovoga članka u slučaju smrti službenika, namještenika ili dužnosnika iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, prema podacima koje je objavio Državni zavod za statistiku, a u slučaju smrti bračnog druga, djeteta ili roditelja - jednu prosječnu mjesečnu plaću.

(5) Pravo na izdatke pokopa službenika, namještenika ili dužnosnika imaju njihove obitelji ako oni izgube život na poslu ili u svezi s obavljanjem posla u visini jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene po zaposleniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca, na temelju podataka što ih objavi Državni zavod za statistiku.

Članak 20.

(1) Ako službenicima, namještenicima ili dužnosnicima kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Proračunu prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu imaju pravo na otpremninu.

(2) Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prije umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koje je objavio Državni zavod za statistiku.

Članak 21.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu inozemnih kredita Uprave za ceste i Hrvatskih željeznica doznačivat će Ministarstvo financija poslovnoj banci.

Članak 22.

(1) Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje iz članka 70. točke 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94.).

(2) Sredstva za nadoknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu i doznačivat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 23.

(1) U Proračunu se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava i obveza iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 51. stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93. i 55/96.).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju točne, potpune i na zakonu osnovane dokumentacije.

Članak 24.

U 1997. se godini u Proračunu ne osiguravaju sredstva za obveze propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93., 11/94. i 55/96.) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93. i 55/96.), osim za obveze iz točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 16. članka 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 25.

(1) U 1997. se godini ne primjenjuju prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 27/92. i 35/93.).

(2) Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 24/96.) primjenjivat će se i u 1997. godini.

Članak 26.

(1) U 1997. se godini u Proračunu ne osiguravaju sredstva za obveze propisane odredbama članka 164. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94. i 7/95.) i članka 18. stavka 2. Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine", br. 74/94.) te se neće primjenjivati na korisnike državnog proračuna.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na sustav znanosti i visoke naobrazbe.

Članak 27.

Invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati isključivo na temelju Vladine odluke, bez obzira na sustav usklađivanja tih primanja utvrđen posebnim propisima.

Članak 28.

(1) Najniža plaća korisnika iz članka 4. Zakona o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama ("Narodne novine", br. 109/93.) iznosi 270,00 kuna.

(2) Plaće i nadoknade iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se pravnim i fizičkim osobama samo s neoslobođenih dijelova Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

(3) Sredstva za isplatu plaća iz članka 6. Zakona iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 1997. godine osiguravat će Zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) iz svojih izvornih prihoda na temelju dostavljenih odluka iz članka 5. istoga Zakona.

Članak 29.

(1) Ovlašćuje se Zavod da može iz svojih sredstava koristiti sredstva za plaće, materijalne troškove i kapitalna ulaganja u ukupnoj svoti od 122.094.011,00 kuna, i to:

- za plaće zaposlenika 47,388.370,00 kuna

- za materijalne troškove 26,376.637,00 kuna

- za kapitalna ulaganja 48,329.004,00 kune

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se na temelju godišnjeg financijskog plana Zavoda.

(3) O utrošku sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Zavod je obvezan izvješćivati Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo financija tromjesečno.

Članak 30.

(1) Nadoknada plaće za vrijeme korištenja dodatnoga porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena do jedne i tri godine života djeteta te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.540,00 kuna.

(2) Nadoknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija doznačivat će Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Članak 31.

Ovlašćuje se Vlada da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i o visini nadoknada za terenski doplatak, za korištenje osobnog automobila u službene svrhe te o visini nadoknade zbog odvojenog života od obitelji za sve proračunske korisnike kojima se ti izdaci priznaju u izdatke za dobra i usluge.

Članak 32.

(1) Na prijedlog nadležnih ministarstava u 1997. godini Vlada odobrava programe i djelatnosti udruga od interesa za državu.

(2) Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezna su izraditi programe o podrobnim namjenama, svotama i slijedu korištenja sredstava.

(3) O provedbi odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 33.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote od 6.789,823.888 kuna, iskazane u računu financiranja Proračuna.

(2) Ovlašćuje se Vlada da iznose glavnice duga od 3.953,126.000 kuna otplaćuje iz svote iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovlašćuje se Vlada da za izvore financiranja zaduženja može koristiti euroobveznice, bankarske i druge kredite te kratkoročne vrijednosne papire (trezorski zapisi).

(4) Ministarstvo financija predložit će Vladi najpogodnije oblike zaduženja.

(5) O radnjama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno.

Članak 34.

(1) Ugovori o kreditima, dana jamstva, podaci o kreditima i jamstvima za brodogradnju danim domaćim pravnim osobama, jedinicama lokalne samouprave i uprave te izvanproračunskim fondovima, potom odluke i suglasnosti koje donosi i daje Vlada, u skladu sa Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom, objavljuju se u "Narodnim novinama".

(2) O ugovorima, jamstvima, odlukama i suglasnostima iz stavka 1. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 35.

(2) Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi podrobnije propise o provedbi ovoga Zakona.

Članak 36.

(1) Dok ne budu doneseni posebni pravilnici o prihodima ostvarenim obavljanjem osnovne i druge djelatnosti proračunskih korisnika, i u 1997. se godini primjenjuje Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika Proračuna, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti ("Narodne novine", br. 53A/91. i 25/93.).

(2) Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju u Proračunu.

(3) Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račune nadležnih ministarstava i do 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda.

(4) Nadležna ministarstva obvezna su tromjesečno izvješćivati Ministarstvo financija o ostvarenim i na račune uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka te o namjeni njihova korištenja.

Članak 37.

(1) Kapitalne projekte i projekte obnove ratom razrušenih objekata u zdravstvu, socijalnoj skrbi, pravosuđu, upravi, gospodarstvu, znanosti, kulturi, školstvu, športu, koji nisu navedeni u Posebnom dijelu Proračuna, odobrava Vlada i prema potrebi izdaje jamstva iz članka 47. ovoga zakona.

(2) Ovlašćuje se Vlada da uštede ostvarene na jednom kapitalnom projektu preraspodijeli na drugi kapitalni projekt na prijedlog nadležnog ministarstva.

(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 38.

(1) Sredstva za kapitalne projekte doznačivat će se izravno izvođačima radova i dobavljačima robe.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 39.

Vlada će, na prijedlog Ministarstva financija, utvrditi redoslijed prelaska korisnika na izravnu isplatu s jedinstvenog računa riznice, i to dobavljačima u svoti iznad 200.000,00 kuna i plaće zaposlenicima.

Članak 40.

Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika Zavod za platni promet naplaćuje nadoknadu na teret tih računa, prema ugovoru koji će ministar financija sklopiti sa Zavodom za platni promet.

III. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM I DUGOVIMA

1. Upravljanje državnom imovinom

Članak 41.

Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija, odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom državne imovine radi osiguranja prihoda u bilanci prihoda i izdataka Proračuna.

Članak 42.

(1) Korisnik koji stekne nekretninu mora zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine poslati Državnom pravobraniteljstvu u roku od 30 dana nakon njezina stjecanja ako zakonom nije određeno drukčije.

(2) Državno pravobraniteljstvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine nadležnomu sudu.

Članak 43.

(1) Za besplatno stjecanje osnovnih sredstava, kojih bi vlasništvo ili uporaba prouzročilo nove izdatke, potrebna je suglasnost Ministarstva financija.

(2) Državno pravobraniteljstvo može podnijeti zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine iz stavka 1. ovoga članka jedino ako prijedlogu priloži suglasnost Ministarstva financija.

Članak 44.

(1) Država može stjecati udjele u trgovačkim društvima i zadrugama konverzijom neplaćenih poreza, carina i drugih obveza u skladu sa Stečajnim zakonom i Zakonom o sanaciji određenih poduzeća.

(2) O stjecanju udjela iz stavka 1. ovoga članka i raspolaganju udjelima odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 45.

(1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Ministarstvo financija.

(2) Slobodna novčana sredstva moraju biti uložena tako da su na raspolaganju.

(3) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

2. Zaduživanje i upravljanje državnim dugom

Članak 46.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati jamstva u zemlji i inozemstvu za obveze poduzeća u pretežito državnom vlasništvu, jedinica lokalne samouprave i uprave te izvanproračunskih fondova do ukupne svote od 3.000.000.000 kuna.

(2) Jamstva ih stavka 1. ovoga članka daju se na temelju jamstava prethodno ishođenih od poslovnih banaka ili drugih odgovarajućih jamstava.

(3) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak dati jamstvo za inozemno zaduženje (uzimanje zajma u inozemstvu) do svote od 1.500.000.000 kuna, pod uvjetom da se 50% tih sredstava isključivo koristi za kreditiranje razvojnih projekata obrtnika te malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu.

(4) Pravne osobe u pretežito državnom vlasništvu, jedinice lokalne samouprave i uprave te izvanproračunski fondovi mogu sklapati ugovore o kreditima o tuzemnom i inozemnom tržištu kapitala isključivo za financiranje programa i projekata obnove i razvitka, u skladu sa zakonskim propisima, uz prethodnu suglasnost i prema odluci Vlade o uvjetima davanja jamstava.

(5) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati jamstva u zemlji i inozemstvu za gradnju brodova do njihove isporuke te za infrastrukturne projekte (ceste, energetika, zaštita okoliša), koji se izvode na osnovi koncesija ili zajedničkih ulaganja.

(6) Ukupne godišnje obveze jedinice lokalne samouprave i uprave te izvanproračunskih fondova za kredite iz stavka 4. ovoga članka mogu iznositi najviše do 30% njihovih proračunskih rashoda izvršenih u prethodnoj godini.

Članak 47.

Ministarstvo financija daje u promet državne vrijednosne papire i odlučuje o njihovu prijevremenom otkupu.

Članak 48.

(1) Promet državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira obavlja se preko posebnog računa.

(2) Sredstva za intervencije pri trgovanju državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira osiguravaju se u Proračunu i izdvajaju na račun iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prihodi od kamata za sredstva na računu iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na taj račun.

(4) Sredstva na posebnom računu, prema stanju na dan 31. prosinca u tekućoj godini, prenose se u Proračun.

IV. NOVČANE KAZNE

Članak 49.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako proračunska sredstva ne uporabljuje za one namjene za koje su utvrđena ili ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. i 4.),

2. ako Ministarstvu financija ne dostavi mjesečni ili tromjesečni plan u propisanomu roku (članak 10.),

3. ako devizna sredstva ne uplati na posebni račun banke koju odredi Ministarstvo financija (članak 16.),

4. ako pravovremeno ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika (članak 18.),

5. ako sredstva isplati za dobra ili usluge suprotno članku 19. ovoga Zakona,

6. ako otpremninu isplati suprotno članku 20. ovoga Zakona,

7. ako ne izvješćuje Ministarstvo financija u propisanomu roku (članak 36. stavak 4.),

(2) Imovinska korist pribavljena u svezi s prekršajem iz točke 7. stavka 1. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 50.

Novčane kazne i zaštitne mjere iz članka 49. ovoga Zakona naplaćuju se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 51.

(1) Rješenja o prekršajima iz kaznenih odredaba ovoga Zakona donosi porezna uprava Ministarstva financija.

(2) Postupak o prekršaju pokreće ovlašteni službenik Porezne uprave. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Članak 52.

(1) Radi pokrića dospjelog a nepodmirenog poreznog duga, porezni obveznici kojima je odgođena otplata toga poreza obvezni su izdati mjenice do ukupne svote od 500,000.000,00 kuna.

(2) Mjenice iz stavka 1. ovoga članka moraju dostaviti Ministarstvu financija.

(3) Ministarstvo će financija mjenice iz stavka 1. ovoga članka indosirati u korist dobavljača Ministarstva obrane.

Članak 53.

(1) Hotelska poduzeća koja su skrbila o prognanicima i izbjeglicama do 31. prosinca 1995. godine mogu svoj dug s osnove poreza na promet proizvoda i usluga nadoknaditi potraživanjima od Ureda za prognanike i izbjeglice.

(2) Odluku o nadoknadi duga donosi Vlada na prijedlog Ministarstva financija i Ureda za prognanike i izbjeglice.

Članak 54.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti točke II. i V. Odluke o utvrđivanju visine novčanih primanja i naknada vojnim i civilnim invalidima rata, osiguranicima na dodatnom porodiljnom dopustu i skraćenom radnom vremenu te za opremu novorođenog djeteta ("Narodne novine", br. 49/95.).

Članak 55.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 400-06/96-01/08
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.