Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 30.12.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj: 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I
KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine" broj: 57/95) iza članka 2. dodaju se članci 2a. i 2b. koji glase:

"Članak 2a.

Izraz "ugostiteljski objekt koji posluje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika" podrazumijeva:

- svaki ugostiteljski objekt koji aktivno posluje - pruža usluge gostima tijekom cijele godine ili samo tijekom sezone, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika,

- ugostiteljski objekt koji je zbog ratnih uvjeta (izravne ratne opasnosti, izostanka tržišta i sl.) prestao poslovati prije stupanja na snagu ovog Pravilnika,

- ugostiteljski objekt iz skupine "Hoteli", kojeg je izgradnja započela najmanje godinu dana prije stupanja na snagu ovog Pravilnika,

(dalje u tekstu: postojeći ugostiteljski objekt).

Članak 2b.

Svi ostali ugostiteljski objekti, osim objekata iz odredbi članka 2a. ovog Pravilnika, smatraju se novim ugostiteljskim objektima, a to su:

- postojeći građevinski objekti ili dijelovi građevinskih objekata druge namjene koji su prenamjenom (nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika) postali ugostiteljski objekti,

- ugostiteljski objekti koji se razvrstavaju u drugu vrstu nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika,

- ugostiteljski objekti koji se kategoriziraju u višu kategoriju nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika,

- ugostiteljski objekti koji su izgrađeni nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika (dalje u tekstu: novoizgrađeni ugostiteljski objekti),

(dalje u tekstu: novi ugostiteljski objekti)."

Članak 2.

U članku 5. iza riječi: "apartmansko naselje" dodaje se riječ: "apartmani".

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Hotel ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u hotelu u pravilu su sobe, a mogu biti i hotelski apartmani."

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Hotelsko naselje ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u hotelskom naselju u pravilu su sobe, a mogu biti i hotelski apartmani, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano."

Članak 5.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Aparthotel ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u aparthotelu su apartmani."

Članak 6.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Apartmansko naselje ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u apartmanskom naselju su apartmani."

Članak 7.

Iza članka 13. dodaje se podnaslov i članak 13a. koji glase:

"Apartmani

Članak 13a.

(1) Apartmani su ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Apartmani mogu biti građevinski ustrojeni kao aparthotel sukladno odredbi članka 12. stavka 2. ili kao apartmansko naselje sukladno odredbi članka 13. stavka 2. ovog Pravilnika.

(3) Apartmani mogu imati samo smještajne jedinice. Smještajne jedinice su dva ili više apartmana. Apartmani su ugostiteljski objekt koji ne ispunjava jedan ili više uvjeta propisanih odredbama članka 12. i 13. ovog Pravilnika i to na način da nema: propisan broj smještajnih jedinica, prijemni hol, zajedničku blagovaonicu i kuhinju, te da ne pruža usluge doručka.

(4) Na ugostiteljski objekt apartmani odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani ugostiteljski objekti aparthotel odnosno apartmansko naselje."

Članak 8.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Motel ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u motelu u pravilu su sobe, a mogu biti i motelski apartmani.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Na motelske apartmane odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani hotelski apartmani."

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 9.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Pansion ima prijemni hol, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u pansionu su sobe."

Članak 10.

U članku 16. iza riječi: "odmaralište" dodaje se zarez, a riječi: "i omladinski hotel" zamjenjuju se riječima: "odmaralište-apartman, odmaralište-apartmani, odmaralište-kamp, omladinski hotel, planinarski dom i lovački dom."

Članak 11.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Apartman je zaseban smještajni objekt (stan) u stambenoj zgradi."

Članak 12.

Podnaslov ispred članka 23. i članak 23. mijenjaju se i glase:

"Odmarališta

Članak 23.

(1) Odmarališta su ugostiteljski objekti zatvorenog tipa u kojima se djelatnicima, članovima, umirovljenicima, članovima uže obitelji djelatnika i umirovljenika, pravnih i fizičkih osoba, pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i usluge prehrane.

(2) Četiri su vrste odmarališta: odmaralište, odmaralište-apartman, odmaralište-apartmani i odmaralište-kamp."

Članak 13.

Iza članka 23. dodaju se podnaslovi i članci 23a., 23b., 23c. i 23d., koji glase:

"Odmaralište

Članak 23a.

(1) Odmaralište je zasebni građevinski objekt, potpuno odvojeni dio zasebnog građevinskog objekta koji čini funkcionalnu cjelinu s odvojenim ulazima i stubištima, ili izdvojena funkcionalna cjelina koju čine dva ili više građevinskih objekata.

(2) Smještajne jedinice u odmaralištu su sobe, a mogu biti i spavaonice.

Odmaralište-apartman

Članak 23b.

Na odmaralište-apartman odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljski objekt vrste apartman (pete kategorije - jedna zvjezdica).

Odmaralište-apartmani

Članak 23c.

Na odmaralište-apartmani odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljski objekt vrste apartmani (pete kategorije - jedna zvjezdica).

Odmaralište-kamp

Članak 23d.

Na odmaralište-kamp primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani minimalni uvjeti za ugostiteljski objekt vrste kamp."

Članak 14.

U članku 24. stavku 1. iza riječi "smještaja" briše se veznik "i", dodaje se zarez i riječi: "a mogu se pružati i usluge prehrane".

Članak 15.

Iza članka 24. dodaju se podnaslovi i članci 24a. i 24b. koji glase:

"Planinarski dom

Članak 24a.

(1) Planinarski dom je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati usluge korištenja prostora za pripremanje jela (u kojem gosti sami pripremaju jela) i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Planinarski dom ima smještajne jedinice, prostoriju za usluživanje, prostor za pripremanje jela i prostoriju za zajednički boravak. Smještajne jedinice u planinarskom domu su sobe ili spavaonice. Prostorija za zajednički boravak može se koristiti kao prostorija za usluživanje.

Lovački dom

Članak 24b.

(1) Lovački dom je ugostiteljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati usluge korištenja prostora za pripremanje jela (u kojem gosti sami pripremaju jela) i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu.

(2) Lovački dom ima smještajne jedinice, prostoriju za usluživanje, prostor za pripremanje jela i prostoriju za zajednički boravak. Smještajne jedinice u lovačkom domu su sobe ili spavaonice. Prostorija za zajednički boravak može se koristiti kao prostorija za usluživanje."

Članak 16.

U članku 25. iza riječi: "slastičarnica" dodaje se zarez, a riječi: "i objekt brze prehrane" zamjenjuju se riječima: "restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II."

Članak 17.

Podnaslov ispred članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

"Objekti brze prehrane

Članak 34.

(1) Objekti brze prehrane (fast food) su ugostiteljski objekti u kojima se pretežito pripremaju jednostavna i brzo pripremljena jela, koja se uslužuju na isti takav način, a koriste se za brzu konzumaciju (npr.: razne vrste burgera, toplih i hladnih sendviča, salata, prženi krumpir, hot dog i sl.), a mogu se pripremati i usluživati pića i napici.

(2) Tri su vrste objekta brze prehrane: restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II."

Članak 18.

Iza članka 34. dodaju se podnaslovi i članci: 34a., 34b. i 34c. koji glase:

"Restoran brze prehrane

Članak 34a.

(1) Restoran brze prehrane (fast food restaurant) ima prostoriju za usluživanje s niskim stolovima i namještajem za sjedenje (stolicama ili klupama), prostor za pripremanje jela, točionik, te priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

(2) U restoranu brze prehrane gosti se uslužuju na jednostavan način - samoposluživanjem (osoblje goste ne mora usluživati za stolom).

Objekt brze prehrane tip I

Članak 34b.

(1) U objektu brze prehrane tip I jela, pića i napici uslužuju se radi konzumacije u prostoriji za usluživanje, ili radi konzumacije izvan ugostiteljskog objekta, tj. na drugom mjestu ili u hodu (nema prostor za usluživanje na otvorenom), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Objekt brze prehrane tip I iz odredbe stavka 1. ovog članka mora imati prostoriju za usluživanje s točionikom u toj prostoriji, prostor za pripremanje jela i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića.

(3) Objekt brze prehrane tip I iz odredbe stavke 1. ovog članka u prostoriji za usluživanje može imati zasebne pulteve ili visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama (nema niske stolove i namještaj za sjedenje kao restoran brze prehrane).

(4) Iznimno, od odredbi stavaka 1. i 2. ovog članka objekt brze prehrane tip I može imati i prostor za usluživanje na otvorenom, uz uvjet da u tom prostoru ima samo visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama.

(5) Na objekt brze prehrane tip I iz odredbi stavaka 1. i 4. ovog članka ne primjenjuju se odredbe članka 64. ovog Pravilnika (ne mora imati zahode za goste), ako je prostorija za usluživanje gostiju površine do 15 m˛. Ako je prostorija za usluživanje površine veće od 15 m˛, objekt mora ispunjavati uvjete propisane odredbama članka 64. stavaka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 4. ovog članka, objekt brze prehrane tip I može imati prostor za usluživanje na otvorenom s niskim stolovima i namještajem za sjedenje, ako ispunjava uvjete propisane odredbom članka 64. stavka 1. ovog Pravilnika.

(7) Na objekt brze prehrane tip I ne primjenjuju se odredbe članka 93. ovog Pravilnika kojima se propisuju uvjeti glede prostorija za zaposleno osoblje, ako je površina prostorije za usluživanje do 15 m˛, te ako ima do pet zaposlenih osoba (korištenja zahoda za osoblje mora se osigurati sukladno posebnim propisima).

Objekt brze prehrane tip II

Članak 34c.

(1) Objekt brze prehrane tip II je ugostiteljski objekt (zaseban građevinski objek, dio građevinskog objekta ili kiosk) iz kojega se jela, pića i napici uslužuju preko pulta gostu koji se nalazi izvan ugostiteljskog objekta, radi konzumacije na drugom mjestu ili u hodu (nema prostor za usluživanje na otvorenom), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Objekt brze prehrane tip II iz odredbe stavka 1. ovog članka, mora imati točionik, prostor za pripremanje jela u točioniku i priručni prostor za čuvanje namirnica i pića, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. ovog članka, objekt brze prehrane tip II može imati i prostor za usluživanje na otvorenom, uz uvjet da u tom prostoru ima visoke stolove bez ili s visokim barskim stolicama.

(4) Na objekt brze prehrane tip II iz odredbi stavka 1. i 3. ovog članka ne primjenjuju se odredbe članka 64. ovog Pravilnika (ne mora imati zahode za goste).

(5) Iznimno od odredbi stavaka 1. i 3. ovog članka, objekt brze prehrane tip II može imati prostor za usluživanje na otvorenom s niskim stolovima i namještajem za sjedenje, ako ispunjava uvjete propisane odredbom članka 64. stavka 1. ovog Pravilnika.

(6) Na objekt brze prehrane tip II ne primjenjuju se odredbe članka 93. ovog Pravilnika kojima se propisuju uvjeti glede prostorija za zaposleno osoblje, ako ima do pet zaposlenih osoba (korištenje zahoda za osoblje mora se osigurati sukladno posebnim propisima)."

Članak 19.

U članku 35. iza riječi: "krčma" dodaje se zarez, a riječi: "i konoba" zamjenjuju se riječima: "konoba i klet".

Članak 20.

Iza članka 45. dodaje se podnaslov i članak 45a. koji glasi:

"Klet

Članak 45a.

(1) Klet je ugostiteljski objekt u kojemu se pretežito uslužuju vino i rakija iz tog kraja, te pripremaju i uslužuju karakteristična jela prema običajima kraja, a mogu se usluživati i druga pića.

(2) Na ugostiteljski objekt iz odredbe stavka 1. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima je propisana konoba."

Članak 21.

U članku 50. stavku 3. riječi: "odredbi stavka 1. i 2." zamjenjuju se riječima: "odredbe stavka 2."

Članak 22.

U članku 53. stavku 3. riječi: "standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku" zamjenjuju se riječima: "način propisan ovim Pravilnikom."

Članak 23.

Iza članka 63. dodaju se članci 63a. i 63b. koji glase:

"Članak 63a.

(1) Tijekom radnog vremena ugostiteljskog objekta u zahodima i predprostorima zahoda za goste ugostitelj mora: održavati red i čistoću, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, dostatnost sredstava za čišćenje, te otklanjati druge nedostatke u odnosu na uvjete propisane odredbama ovog Pravilnika (dalje u tekstu: održavati zahode), te s tim u svezi organizirati nadzor nad održavanjem zahoda.

(2) Nadzor iz odredbe stavka 1. ovog članka ugostitelj je obvezan organizirati nad održavanjem zahoda koji se nalaze u zajedničkim prostorijama za goste. Nadzor se provodi korištenjem nadzornog lista o održavanju zahoda (u daljnjem tekstu: nadzorni list) u ugostiteljskim objektima koji pružaju uslugu smještaja a kategorije kojih se označavaju jednom, dvije i tri zvjezdice, odnosno koji još uvijek (na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika) nose oznake "D", "C" i "B": hotel, hotelsko naselje, aparthotel, apartmansko naselje, motel, pansion i kamp, te u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju: prenoćište i omladinski hotel, kao i u ugostiteljskim objektima vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II, kavana , noćni klub, noćni bar, disco klub, disco bar, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet.

(3) Nadzorni list je list formata A4, a odlaže se u prozirnu krutu PVC zaštitu (u daljnjem tekstu: okvir nadzornog lista).

(4) Nadzorni list odložen u okvir sukladno odredbi stavka 3. ovog članka mora se vidno istaknuti u predprostoru zahoda pored vrata.

(5) Nadzorni list ispunjava se dnevno, na način da sadrži podatke o obavljenom nadzoru zahoda tijekom radnog vremena ugostiteljskog objekta određenog dana.

(6) Grafičko rješenje nadzornog lista s pripadnim sadržajem nalazi se u Prilogu XII, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(7) Okvir nadzornog lista je standardiziran. Nadležnost nad izradom standardiziranih okvira nadzornog lista ima Ministarstvo turizma.

Članak 63b.

(1) Osoba, koju voditelj poslovanja zaduži za nadzor zahoda (higijeničarka ili druga osoba) mora tijekom radnog vremena nadzirati održavanje zahoda sukladno odredbi članka 63a. stavka 1. ovog Pravilnika.

(2) Ako stanje u zahodu udovoljava uvjetima sukladno odredbi članka 63a. stavka 1. ovog Pravilnika, osoba zadužena za nadzor održavanja zahoda, to potvrđuje upisivanjem vremena obavljenog nadzora i vlastoručnim potpisom u odgovarajući odjeljak nadzornog lista.

(3) Ako stanje u zahodu ne udovoljava uvjetima sukladno odredbi članka 63a. stavka 1. ovog Pravilnika, osoba zadužena za nadzor održavanja zahoda mora odmah otkloniti nedostatke (zahod počistiti i urediti, dopuniti nedostatna sredstva i sl.).

(4) Nadzor održavanja zahoda mora se obavljati najmanje svaka dva sata tijekom cijelog radnog vremena ugostiteljskog objekta.

(5) Nadzorni list čuva se najmanje 48 sati nakon završenog radnog dana ugostiteljskog objekta.

(6) Voditelj poslovanja ugostiteljskog objekta odgovoran je za održavanje i nadzor održavanja zahoda u ugostiteljskom objektu sukladno odredbama ovog Pravilnika."

Članak 24.

U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti vrste: zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekt brze prehrane tip I, caffe-bar, buffet, krčma, konoba i klet kojima je prostorija za usluživanje površine do 50 m2, moraju imati najmanje jedan zahod s pisoarom, te predprostor s umivaonikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano."

Članak 25.

U članku 65. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Pisoar i zahodska školjka nalaze se u odvojenim (zasebnim) prostorijama."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 26.

U članku 68. stavak 3. mijenja se i glasi:

"U predprostoru zahoda mora biti umivaonik s tekućom vodom, tekući sapun, papirnati ubrus ili uređaj s platnenim ubrusom u roli ili platneni ubrus za jednokratnu uporabu ili uređaj za sušenje ruku, ogledalo, posuda za otpatke i polica za odlaganje stvari."

Članak 27.

Iza članka 80. dodaje se podnaslov i članak 80a. koji glase:

"Posebni uvjeti za planinarski dom
i lovački dom

Članak 80a.

(1) Na planinarski dom i lovački dom odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su propisani minimalni uvjeti za ugostiteljski objekt vrste prenoćište, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Planinarski dom i lovački dom u sobama ne moraju imati umivaonike."

Članak 28.

U članku 90. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Kapacitet sobe određuje se prema broju osoba, a vrsta prema broju postelja. Soba za jednu osobu ima jednu postelju (u daljnjem tekstu: jednoposteljna soba), soba za dvije osobe ima dvije postelje (u daljnjem tekstu: dvoposteljna soba) i sl. ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano."

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, soba za dvije osobe može imati jednu postelju za dvije osobe (u daljnjem tekstu: soba s posteljom za dvije osobe), Soba s posteljom za dvije osobe smatra se također dvoposteljnom sobom (na nju se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima se određuje dvoposteljna soba)."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Članak 29.

U članku 91. u stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. za jednu osobu postelju površine 200¤90 cm, a za dvije osobe dvije takve postelje ili postelju za dvije osobe površine 200¤160 cm i pristup postelji za dvije osobe s obje strane;

2. iznimno od odredbe točke 1. ovoga stavka, soba u postojećem ugostiteljskom objektu može imati za jednu osobu postelju površine 190¤90 cm, a za dvije osobe dvije takve postelje ili postelju za dvije osobe površine 190¤140 cm i pristup postelji za dvije osobe s obje strane;".

Članak 30.

Iza članka 91. dodaje se podnaslov i članak 91a. koji glase:

"Spavaonice

Članak 91a.

(1) Spavaonica je soba za više od pet soba. Kapacitet spavaonice utvrđuje se prema broju osoba, a vrsta prema broju postelja.

(2) Spavaonice imaju postelje ili postelje na kat.

(3) Spavaonica za svaku postelju ima 2,50 m˛ površine, a ako su postelje na kat, za svaku postelju ima 2,00 m˛ površine. Spavaonica za svaku postelju ima 5.00 mł prostora."

Članak 31.

U članku 93. stavak 8. mijenja se i glasi:

"Iznimno, od odredbe stavka 3. ovog članka, zahod za zaposleno osoblje s predprostorom i umivaonikom, ako imaju do pet zaposlenih osoba, ne moraju imati slijedeći ugostiteljski objekti:

- postojeći ugostiteljski objekti,

- ugostiteljski objekti vrste: zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekt brze prehrane tip I, caffe-bar, buffet, krčma, konoba i klet, ako imaju površinu prostorije za usluživanje gostiju do 15 m˛, te

- objekt brze prehrane tip II

(korištenje zahaoda za osoblje moraju osigurati sukladno drugim važećim propisima)."

Članak 32.

U članku 98. stavku 1. iza riječi: "apartmansko naselje" dodaje se riječ: "apartmani".

Članak 33.

Iza članka 98. dodaju se članci 98a. i 98b. koji glase:

"Članak 98a.

(1) Iznimno od odredbe članka 98. stavka 3. ovog Pravilnika, ugostiteljski objekti vrste: hotel, motel i hotelsko naselje, može imati 20% soba koje glede elemenata sobe (površine sobe i kupaonice, te ostalih elemenata) ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom za slijedeću - nižu kategoriju, ako ispunjavaju uvjete glede kvalitete uređenja i opreme objekta (izbor razine kvalitete) propisane za kategoriju kojom se kategorizira ugostiteljski objekt, te ako u odnosu na te sobe ugostiteljski objekt ispunjava ostale uvjete propisane za kategoriju koja se utvrđuje za ugostiteljski objekt (npr.: kondicioniranje zraka, mini bar, TV prijemnici, posluživanje u sobi i sl.).

(2) Za ugostiteljske objekte koji ispunjavaju sve propisane uvjete za određenu kategoriju i uvjete kvalitete uređenja i opreme objekta (izbor razine kvalitete) propisane za slijedeću višu kategoriju, povjerenstvo koje provodi pustupak utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta može, u tijeku postupka, predložiti i veći postotak soba iz odredbe stavka 1. ovog članka.

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na novoizgrađene ugostiteljske objekte.

Članak 98b.

(1) Sobe, koje glede elemenata sobe (površine sobe i kupaonice, te ostalih elemenata) i kvalitete uređenja i opreme (izbora razine kvalitete) ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja se utvrđuje za ugostiteljski objekt, smatraju se "standardnim sobama" ("standard rooms" ili "senior rooms"). Te sobe ne treba posebno u cjenicima nazivati. U ugostiteljskim objektima koji imaju različite vrste soba s unutarnje strane vrata sobe moraju biti najmanje dvojezično označene (npr. "dvoposteljna soba/double room", "jednoposteljna soba/single room", "troposteljna soba /three-bedded room" i sl.).

(2) Sobe, iz odredbe članka 98a. stavka 1. ovog Pravilnika smatraju se sobama niže kategorije i nazivaju se "manjim sobama" ("junior rooms"). Te sobe treba tako nazivati u cjenicima. S unutarnje strane vrata sobe moraju biti najmanje dvojezično označene (npr. "manja dvoposteljna soba/junior double room" sl.).

(3) Sobe, koje glede elemenata sobe (površine sobe i kupaonice, te ostalih elemenata) i kvalitete uređenja i opreme (izbora razine kvalitete uređenja) ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom za slijedeću - višu kategoriju od one koja se utvrđuje za ugostiteljski objekt, smatraju se sobama više kategorije i nazivaju se - "većim sobama" ("superior rooms"). Te sobe treba tako nazivati u cjenicima. S unutarnje strane vrata sobe moraju biti najmanje dvojezično označene (npr. "veća dvoposteljna soba/superior double room" i sl.).

(4) Odredbe ovog članka odgovarajuće se primjenjuju na hotelski apartman, s tim da se za takve apartmane koriste izrazi: "standardni apartman/standard suite", "manji apartman/junior suite", odnosno "veći apartman/superior suite".

(5) Oznake za sobe odnosno za hotelske apatmane iz odredbi stavka 2, 3. i 4. ovog članka, su oznake nižih odnosno viših kategorija smještajnih jedinica od kategorije koja se utvrđuje za ugostiteljski objekt.

Članak 34.

U članku 101. u točki 8. riječi: "apartman" zamjenjuju se riječima: "apartman i apartmani".

Članak 35.

Članak 104. s Prilogom IX. mijenja se i glasi:

"(1) Vrsta i kategorija ugostiteljskog objekta označava se standardiziranom pločom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Oznaka za kategoriju ugostiteljskog objekta je zvjezdica.

(3) Iznimno, od odredbe stavka 2. ovog članka I. kategorija ugostiteljskog objekta označava se s pet zvjezdica i dodatkom oznake "L".

(4) Standardiziranu ploču iz odredbe stavka 1. ovog članka imaju ugostiteljski objekti i depandansa s oznakom vrste:

- Hotel s riječju: "HOTEL",

- Depandansa s riječju: "DEPANDANSA",

- Hotelsko naselje s riječima: "HOTELSKO NASELJE",

- Aparthotel s riječju: "APARTHOTEL",

- Apartmansko naselje s riječima: "APARTMANSKO NASELJE",

- Apartmani s riječju: "APARTMANI",

- Motel s riječju: "MOTEL",

- Pansion s riječju: "PANSION" i simbolom tanjura, vilice, noža i postelje,

- Kamp s riječju: "KAMP" i simbolom šatora.

(5) Standardizirana ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka je od visoko poliranog nehrđajućeg čelika, na kojem je otisnuto tamno plavo polje, na način, da ono ostaje u okviru od nebojanog visoko poliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči su uz gornji rub u istoj crti zlatnom bojom ispisani: oznaka kategorije, te za neke vrste ugostiteljskih objekata i odgovarajući propisani simbol. Neobojanim nehrđajućim čelikom na sredini ploče ispisana je vrsta ugostiteljskog objekta, a uz donji rub povučena je crta, ispod koje je ispisano: Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma. Ploča je veličine 400¤320 mm, sa savinutim rubovima 12 mm. Standardizirane ploče moraju biti ujednačene kakvoče i tehničke izvedbe.

(6) Nadležnost nad izradom i nabavom standardiziranih ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka ima Ministarstvo turizma.

(7) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka sadržana su u Prilogu IX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika."

Članak 36.

Iza članka 104. dodaju se članci 104a. i 104b. koji glase:

"Članak 104a.

(1) Iznimno od odredbe članka 104. stavka 1. ovog Pravilnika, vrsta i kategorija ugostiteljskih objekata: apartman, apartman tip Studio, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje, označava se standardiziranom oznakom. Ta standardizirana oznaka prilaže se rješenju kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskog objekta i sastavni je njegov dio.

(2) Standardizirana oznaka iz odredbe stavka 1. ovog članka tiskana je na posebnom obrascu za svaku vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, a odgovarajuće se primjenjuje i na objekte u kojima građani pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

(3) Standardiziranu oznaku iz odredbe stavka 1. ovog članka imaju ugostiteljski objekti s oznakama vrste:

- Apartman s riječju: "APARTMAN",

- Apartman tipa studio s riječima: "APARTMAN-STUDIO",

- Kuća za odmor s riječima: "KUĆA ZA ODMOR" i simbolom kuće s ucrtanom posteljom,

- sobe za iznajmljivanje s riječju: "SOBA" i simbolom postelje.

(4) Standardizirana oznaka iz odredbe stavka 1. ovog članka sastoji se od: obrasca tiskanog na debljem papiru veličine A4 unutar kojega je zlatnom bojom tiskan hrvatski pleter, u gornjem lijevom kutu je grb Republike Hrvatske u boji, ispod kojega je velikim crnim slovima ispisano: Republika Hrvatska, Županija ..., Ured za ..... U gornjoj trećini obrasca, na sredini u zlatnom okviru otisnuto je tamnoplavo pravokutno polje, na kojem su, uz gornji rub, u istoj crti, zlatnom bojom ispisani: oznaka kategorije, te za neke ugostiteljske objekte i odgovarajući propisani simbol. Bijelim slovima na sredini pravokutnika ispisana je vrsta ugostiteljskog objekta, a uz donji rub povučena je crta, ispod koje je ispisano: Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma. U donjoj trećini obrasca ispod pravokutnika crnim slovima ispisan je odgovarajući tekst kojim se utvrđuju temeljni podaci o ugostiteljskom objektu, klasa i urudžbeni broj rješenja i oznake, te propisana ovjera oznake.

(5) Temeljni podaci o ugostiteljskom objektu iz odredbe stavka 4. ovog članka su:

- za sobu za iznajmljivanje: redni broj pod kojim se soba izdaje, vrsta sobe, kapacitet i kategorija, te

- za apartman i kuću za odmor: redni broj pod kojim se apartman izdaje, tip apartmana, kapacitet i kategorija,

(6) Standardizirana oznaka iz odredbe stavka 1. ovog članka obvezno se na odgovarajući način (uokvirena i zaštićena straklom) izlaže unutar ugostiteljskog objekta na koji se odnosi.

(7) Nadležnost nad izradom i nabavom standardiziranih oznaka iz odredbe stavka 1. ovog članka ima Ministarstvo turizma.

(8) Grafička rješenja standardiziranih oznaka iz odredbe stavka 1. ovog članka sadržana su u Prilogu X. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 104b.

(1) Oznake za smještajne jedinice - sobe odnosno hotelske apartmane iz odredbi članka 98b. stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika u ugostiteljskim objektima vrste: hotel, hotelsko naselje i motel, su standardizirane oznake.

(2) Oznake iz odredbe stavka 1. ovog članka su pločice pravokutnog oblika, zlatne boje na kojima su crnim slovima tiskani ili gravirani temeljni podaci o sobi, odnosno hotelskom apartmanu. Temeljni podaci o sobi su broj pod kojim se izdaje i vrsta sobe (prema broju stalnih postelja, npr. dvoposteljna soba/double room, jednoposteljna soba/single room). Temeljni podaci o hotelskom apartmanu su broj pod kojim se izdaje i tip apartmana (prema broju i vrsti soba, npr. apartman tip jedna dvoposteljna soba/suite type one double room). Oznake manjih odnosno većih smještajnih jedinica sadrže i taj podatak (npr. manja dvoposteljna soba/junior double room, veća dvoposteljna soba/superior double room, manji apartman tip jedna dvoposteljna soba /junior suite type one double room i veći apartman tipa jedna dvoposteljna soba/superior suite type one dobuble room).

(3) Oznake za smještajne jedinice - apartmane u ugostiteljskim objektima vrste: aparthotel, apartmansko naselje, hotelsko naselje (ako ih ima) i apartmani, su standardizirane oznake.

(4) Oznake za smještajne jedinice iz odredbe stavka 3. ovog članka su pločice pravokutnog oblika, zlatne boje na kojima su crnim slovima dvojezično tiskani ili gravirani temeljni podaci o apartmanu: broj pod kojim se apartman izdaje, tip apartmana, kapacitet i kategorija.

(5) Grafička rješenja standardiziranih oznaka iz odredbi stavka 1. i 3. ovog članka sadržane su u Prilogu XI. koji je sastavni dio ovog Pravilnika."

Članak 37.

U članku 109. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjete iz odredbi članka: 53. stavka 3., članka 63., 63a., 63b., 65., 66., 67., članka 68. stavka 3. i članka 89. stavka 4. i 5. ovog Pravilnika, postojeći ugostiteljski objekti dužni su ispuniti do 1. svibnja 1997. godine.

(3) Odredba članka 65. stavka 4. ovog Pravilnika ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan 31. prosinca 1996. godine."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 38.

Podtočka 19. "Sobe (površine, uređenje i oprema)", točke I. "Uređenje i oprema", Elemenata i mjerila za kategorizaciju hotela i motela, u prilogu I. ovog Pravilnika, mijenja se i glasi:


"19. Sobe - površine soba ne uključujući predprostor, kupaonicu i balkon (u daljnjem tekstu: površine soba) i kupaonica. Soba s jednom posteljom za dvije osobe smatra se dvoposteljnom sobom i na nju se odgovarajuće primjenjuju uvjeti propisani za dvoposteljnu sobu.


Površina soba u m2:(1)

- za dvoposteljnu sobu                           10    12    14    17    20    0

- za jednoposteljnu sobu                          7      9     10   12    14     0

- višeposteljna soba ima površinu

dvoposteljne sobe uvećanu po

svakom dodatnoj stalnoj poste-

lji za m2                                                      3    3     3,5    4,5    5      -

Površine kupaonica u m2                          2,5   3      3,5    4,5    5     0

Načelo "kompenzacije površina"

Iznimno, za ugostiteljske objekte koji ispunjavaju sve propisane uvjete za određenu kategoriju i nekoliko značajnih uvjeta propisanih za višu kategoriju, povjerenstvo u tijeku postupka može, predložiti primjenu načela "kompenzacije površina".

Načelo "kompenzacije površina" podrazumijeva da površine soba mogu biti manje, za onoliko, koliko su površine kupaonica veće od propisanog minimuna i obratno, a primjenjuje se tako da:

a) je površina sobe i kupaonice u m2:

- za dvoposteljnu sobu i kupaonicu

ukupno                                                   12,5   15   17,5    21,5   25     -

- za jednoposteljnu sobu i kupao-

nicu ukupno                                              9,5    12   13,5   16,5    19    -

b) površine soba nisu manje od m2:

- za dvoposteljnu sobu                                9     11    13     15,5   18,5  -

- za jednoposteljnu sobu, te                         6       8      9      11     13     -

c) kupaonice nisu manje od m2                    2      2,5     3     3,5    4,5    -

Načelo "kompenzacije površina" ne primjenjuje se na novoizgrađene ugostiteljske objekte.

Načelo "blažih uvjeta"

Iznimno, za postojeće ugostiteljske objekte koji ispunjavaju sve uvjete propisane za određenu kategoriju i nekoliko značajnih uvjeta za višu kategoriju, povjerenstvo u tijeku postupka može, predložiti primjenu načela "blažih uvjeta".

Načelo "blažih uvjeta" podrazumijeva manje površine soba i kupaonica, te se primjenjuje bez komenzacije površina, ali ne manje od m˛:

- za dvoposteljnu sobu                                9     11     13    15, 5   18,5     -

- za jednoposteljnu sobu                             6       8        9   11        13      -

- za kupaonicu                                           2       2,5     3    3,5       4,5     -

Načelo "prosječnih površina"

Iznimno, za ugostiteljske objekte koji ispunjavaju sve uvjete propisane za određenu kategoriju i nekoliko značajnih uvjeta za višu kategoriju, a imaju sobe i kupaonice različitih površina, povjerenstvo u tijeku postupka može predložiti primjenu načela "prosječnih površina" soba i kupaonica.

Načelo "prosječnih površina" podrazumijeva da smještajne jedinice ugostiteljskog objekta u prosjeku, moraju ispunjavati uvjete propisane glede površina soba i kupaonica.

Prilikom primjene ovog načela ne uzimaju se u obzir smještajne jedinice koje značajno odstupaju od prosjeka, tj. manje sobe/junior rooms i veće sobe/superior rooms.

Načelo "prosječnih površina" primjenjuje se istodobno s načelom "kompenzacije" ili načelom "blažih uvjeta", ako nije drukčije propisano.

Načelo "prosječnih površina" ne primjenuje se na novoizgrađene ugostiteljske objekte.

Sobe imaju predprostore u kojima 

su smješteni ormar i stalak za ko- 

fere - obveza samo za novoizgra- 

đene ugostiteljske objekte 			 	 	 		 - 

Ako je u spavaćem dijelu sobe 

samostojeći ormar njegova površina 

oduzima se od površine sobe 			 	 	 		 - 

Ako je u spavaćem dijelu sobe or- 

mar u zidu njegova površina ne uk- 

ljučuje se u površinu sobe 			 	 	 		 - " 

Članak 39.

Iza podtočke 19. "Sobe - površine soba...", točke I. "Uređenje i oprema", Elemenata i mjerila za kategorizaciju hotela i motela, u prilogu I. ovog Pravilnika, dodaje se nova podtočka 19a. "Sobe - ostali elementi" koja glasi:________________________________________________________________________________________

"19a. Sobe - ostali elementi 
________________________________________________________________________________________

Postotak soba za nepušače 		.	.	.	15 	20	 2 

Unutarnja visina prostora u soba- 

ma 					2,4 	2,5 	2,6 	2,6 	2,6 	1 

Zidovi ukrašeni slikama ili drugim 

predmetima 				.	.	 	 	 	1 

Ostakljene površine koje se mogu 

otvarati (prozori i vrata) moraju iz- 

nositi najmanje 1/10 površine poda 

sobe 						 	 	 		 -

Mogućnost zamračenja i sprečava- 

nja pogleda izvana s mogućnošću 

reguliranja svjetla u sobi 			 	 	 		 -

Zaseban ulaz u svaku sobu, vrata s 

mogućnošću zaključavanja 			 	 	 		 -

Unutarnja vrata koja dijele predpro- 

stor od spavaćeg dijela sobe 		.	.	.	.	.	2 

U objektima s više od jednog kata 

sve sobe označene brojevima u ko- 

jima prva znamenka označava kat, 

a ostale znamenke brojeve soba na 

istom katu					 	 	 		 -

Postelja površine 200x90 cm za 

jednu osobu, a 200x160 cm pos- 

telja za dvije osobe i pristup postelji 

za dvije osobe s obje strane			 	 	 		 -

Postelja površine 190x90 cm za jed- 

nu osobu, a 190x140 cm postelja za 

dvije osobe i pristup postelji za dvi- 

je osobe s obje strane - površine se 

odnose na postojeće ugostiteljske 

objekte. 					 	 	 		 -

Dječju postelju moguće postaviti 

na zahtjev gosta 			.	.	.			 1 

Noćni ormarić ili odgovarajuća po- 

lica uz svaku postelju 				 	 	 		 -

Jedna stolica po postelji			 	 	- 	-	 -
Jedna stolica uz stol za toaletu ili 

pisaći stol 				- 	- 	- 		 	 - 

Stol za toaletu ili pisaći stol		.	 	 	 		 - 

Garnitura: niski stol s jednom fote- 

ljom po postelji 			.	.	.		 	 1 

Garnitura: niski stol s dvosjedom i 

jednom foteljom u dvoposteljnoj so- 

bi ili niski stol s dvije fotelje u jedno- 

posteljnoj sobi 			.	.	.	.	.	1 

Prostirač uz svaku postelju osim u 

sobama u kojima je pod prekirven 

tepisonom ili tepihom 			.		 	 		 1 

Madrac za svaku postelju 			 	 	 		 -

Dvije plahte po postelji koje ne sa- 

drže sintetiku 					 	 	 		 -

Najmanje jedan pokrivač po poste- 

lji, a dodatni pokrivači na zahtjev 

gosta 						 	 	 		 - 

Jedan jastuk po postelji, jastučnice 

ne smiju sadržavati sintetiku 			 	 	 		 - 

Dodatni jastuk po postelji na zah- 

tjev gosta 				.	.	 	 		 1 

Prekrivač za svaku postelju 		.	.	. 	 		 1 


Ormar za garderobu s pretnicima 

i odjeljkom za vješanje, odgovara- 

juće veličine prema broju posteja i 

najmanje 4 vješalice po postelji 		 	 	 		 - 

Stropna ili zidna rasvjeta i po jedno 

osvjetljenje sa sjenilom uz postelju 		 	 	 		 - 
Vidno istaknut cjenik sobe i drugih 

usluga						 	 	 		 - 

Glačalo, na zahtjev gosta, ako se ne 

pruža usluga glačanja 			.	.	.	.	.	1 

Uređaj za glačanje hlača 		.	.	.	.	.	2 

Ugrađena budilica u svakoj sobi 	.	.	.	.	.	1 

Čokoladica ili bombon u svakoj 

sobi ("Laku noć bombon")		.	.	. 	 		 1 

Svježe cvijeće u svakoj sobi 		.	.	. 	. 		 1

Tiskane obavijesti ("ne smetaj", 

"molim pospremiti sobu" i sl). 		.	.	 	 		 1

Naprava koja omogućava da se 

čuje dijete 				.	.	.	.	.	1 
Detektor dima - ne primjenjuje se 

na postojeće ugostiteljske objekte 	.	.	 	 		 2

Interni telefonski imenik i upustva 

za korištenje telefona 			.	.	. 	 		 1

Informativna mapa s informacijama 

o hotelu ili motelu, prospektima, 

vodičima i priborom za pisanje 		.	.	. 	 		 1

Pribor za šivanje 			.	.	. 	 		 1

Poklon za dobrodošlicu svakom 

gostu 					.	.	.	.	.	1 

Poklon za dobrodošlicu vrlo važ- 

nim gostima ("VIP tretman") 		.	.	. 	 		 1 

Voštana svijeća i žigice 			 	 	 		 - 

Biblija ili Novi zavjet 		.	.	.	.	.	1 

Košarica za otpatke				 	 	 		 - 

Veliko garderobno ogledalo 		.	.	 	 		 1
Pepeljara, osim u sobama u kojima 

je oznaka zabrane pušenja 			 	 	 		 - 
Sobe koje nemaju vlastitu kupao- 

nicu moraju imati: 

- umivaonik s tekućom hladnom i 

 toplom vodom 				 	- 	-	 -	 -	 - 

- zidnu rasvjetu 			 	- 	-	 -	 -	 - 


- ogledalo s policom za toaletni 

 pribor 				 	- 	-	 -	 -	 - 

- utičnicu za električne aparate s oz- 

 nakom napona električne energije 	 	- 	-	 -	 -	 - 

- čašu za vodu, jednu po postelji 		- 	- 	- 	- 	- 

- sapun jedan po postelji 		 	- 	-	 -	 -	 - 

- jedan veći i jedan manji ručnik 

 po postelji 				 	- 	-	 -	 -	 - " 
________________________________________________________________________________________

"21. Vlastite kupaonice - ostali elementi 
________________________________________________________________________________________
Postotak soba koje moraju imati 

vlastitu kupaonicu 			100 	100 	100 	100 	100 	- 

Postotak soba koje moraju imati 

vlastitu kupaonicu u postojećim 

ugostiteljskim objektima(2)		 10 	100 	100 	100 	100 	O

Zidovi obloženi keramičkim ili ka- 

menim pločicama do visine 1,60 m 	.	.	 	 		 1

Zidovi obloženi plastičnom oblogom 

do visine 1,60 m 				 	 - 	- 	-	 -

Podovi obloženi keramičkim ili ka- 

menim pločicama 			.		 	 		 1

Podovi od materijala koji ne propu- 

šta vodu, lako se čisti i održava		 -	 - 	- 	-	 -

Kupaonice moraju imati: 

- kadu (ležeća ili tuš kada) s tu- 

 šem, s tekućom toplom i hlad- 

 nom vodom i odvodom 				 	 	 		 - 

- obvezna ležeća kada			.	.	. 	 		 1 

- zavjesu oko ležeće ili tuš kade 	.	.	 	 		 1

- visoka zahodska školjka na ispi- 

 ranje tekućom vodom 				 	 	 		 - 

- higijenska traka na zahodskoj 

 školjki 					 	 	 		 - 

- umivaonik s tekućom hladnom i 

 toplom vodom 					 	 	 		 - 

- dva umivaonika u kupaonici dvo- 

 posteljne sobe - ne primjenjuje 

 se na postojeće ugostiteljske 

 objekte 				.	.	.	.		2

- bide - ne primjenjuje se na posto- 

 jeće ugostiteljske objekte 		.	.	.	.		2

- toaletni ormarić ili ogledalo s po- 

 licom za toaletni pribor iznad 

 umivaonika				 	 	 	 		 -

- električnu rasvjetu 				 	 	 		 -

- utičnicu za električne aparate s 

 naznakom napona struje 			 	 	 		 -

- utičnica s naponom 110 i 220 V 	.	.	. 	 		 1

- jedan veći ručnik za kupanje i 

 ručnik za ruke po postelji 			 	 	- 	-	 -

- jedan veći ručnik za kupanje i 

 dva ručnika po postelji 		.	.	. 	 		 1
 
Kapu za tuširanje 			.	.	. 	 		 1

Fen - sušilo za kosu 			.	.	. 	. 		 1 

Ogrtač za kupaonicu jedan po 

postelji				 .	.	. 	. 		 1

Držače ručnika 					 	 	 		 -

Vješalicu za odjeću 				 	 	 		 -

Imitaciju dnevnog svjetla 		.	.	.	.	.	1 

Sapun, jedan po postelji 		.		 	 		 1

Toaletni papir 					 	 	 		 -

Pjenu za kupanje i šampon za kosu 	.	.	. 	 		 1 

Prostirač za noge 			.	.	. 	 		 1

Vreću za odlaganje prljavog rublja 	.	.	. 	 		 1 

Higijenske vrećice 			.	.	. 	 		 1

Četku za čišćenje zahodske školjke 		 	 	 		 - 

Čašu za vodu, jednu po postelji 		 	 	 		 - 

Brijači pribor za jednokratnu 

uporabu 				.	.	.	.	.	1 

Posudu za otpatke			 	 	 	 		 - " 

Članak 41.

Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskog objekta, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/63
Urbroj: 529-03-96-01
Zagreb, 11. prosinca 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.