Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 30.12.1996 Odluka o visini i na~inu obra~una naknade za va|enje pijeska i {ljunka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKE VODE

Na temelju članka 15. i 16. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", br. 107/95), Upravno vijeće Hrvatskih voda na 7. sjednici održanoj dana 20. prosinca 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

O VISINI I NAČINU OBRAČUNA NAKNADE ZA VAĐENJE PIJESKA I ŠLJUNKA

I

Naknada za vađenje pijeska i šljunka iznosi:

- za pijesak 3,50 kn/mł

- za šljunak 2,00 kn/mł

II

Rješenje za naplatu naknade iz točke I ove Odluke izdaju Hrvatske vode na temelju podataka o izvađenim količinama koje je korisnik dužan dostaviti do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.

III

Kontrolu količine izvađenog materijala na mjestu eksploatacije obavljaju Hrvatske vode.

IV

Naknada se uplaćuje na poseban žiro-račun Hrvatskih voda: 30100-842-000-2255.

V

Ukoliko obveznik ne izvrši isplatu naknade u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja Hrvatske vode obračunat će i naplatiti kamatu u skladu s propisima o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, taksa i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku.

VI

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena ("Narodne novine" br. 9/95).

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Broj: 01-1692/1-I.-1.11
Zagreb, 20. prosinca 1996.

Predsjednik Upravnog vijeća
prof. dr. Josip Marušić, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.