Zakoni i propisi - Pravni savjeti 110 30.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-269/1996. od 11. prosinca 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od suca Mladena Žuvele kao predsjedavajućeg, te sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Ivana Marijana Severinca, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe B. F. i R. F. iz V. T., koje zastupa punomoćnik D. T. odvjetnik iz R., na sjednici održanoj dana 11. prosinca 1996. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objaviti će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

B. F. i R. F. iz V. T., zastupani po punomoćniku D. T., odvjetniku iz R. podnijeli su ustavnu tužbu povodom rješenja Županijskog suda u R., broj: Gž-1571/95-2 od 20. ožujka 1996. godine i rješenja Općinskog suda u K., broj: P-787/95-6 od 6. prosinca 1995., a radi povrede ustavnog prava na žalbu.

Podnositeljima je osporenim prvostupanjskim rješenjem na temelju odredbe članka 109. stavka 4. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) odbačena tužba iz razloga jer je vraćena bez ispravka odnosno dopune. Drugostupanjskim rješenjem odbijena je žalba podnositelja izjavljena protiv prvostupanjskog rješenja kojim se odbacuje tužba, te potvrđeno prvostupanjsko rješenje.

Kako su podnositelji ustavne tužbe odustali od revizije izjavljene protiv drugostupanjskog rješenja, Općinski sud u K. svojim je rješenjem od 17. travnja 1996. godine, obustavio revizijski postupak.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Odredbom članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - nastavno: Ustavni zakon), ustavna tužba može se podnijeti nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put. U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku, pravni put je iscrpljen tek nakon što je odlučeno o tim pravnim sredstvima.

Odredbom članka 400. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) propisano je da se revizija može izjaviti i protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je postupak pravomoćno završen.

U ovom je slučaju protiv drugostupanjskog rješenja kojim je odbijena žalba podnositelja ustavne tužbe i potvrđeno prvostupanjsko rješenje dopušteno izjaviti reviziju jer predmetnim rješenjem pravomoćno završen postupak u smislu odredbe članka 400. stavka 1. Zakona o parničnom postupku, a vrijednost predmeta spora veća je od iznosa 3.000,00 kuna, a koji iznos je propisan odredbom stavka 2. članka 382. Zakona o parničnom postupku.

Predmetno rješenje Općinskog suda u K. kojim se obustavlja postupak revizije ne predstavlja odluku kojom je riješeno o reviziji, u smislu odredbe stavka 3. članka 28. Ustavnog zakona, već navedeno rješenje predstavlja odluku kojom se upravlja revizijskim postupkom.

Budući da u konkretnoj pravnoj stvari podnositelja ustavne tužbe nije, u smislu članka 28. stavka 2. u svezi s stavkom 3. Ustavnog zakona, iscrpljen drugi pravni put, nisu ispunjene pretpostavke za odlučivanje o ustavnoj tužbi.

Stoga je na temelju odredbe članka 26. Ustavnog zakona u svezi sa člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), ustavnu tužbu valjalo odbaciti i riješiti kao u izreci.

Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-269/1996
Zagreb, 11. prosinca 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući sudac
Mladen Žuvela, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.