Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Pravilnik o potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova na kojima su oštećenja od I.-VI. stupnja

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93), a u svezi članka 15. stavak 3. Zakona o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96) donosim

PRAVILNIK

O POTPORI ZA OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA NA KOJIMA SU OŠTEĆENJA OD I.-VI. STUPNJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se: potpora za opremanje u ratu oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća ili stanova i vrsta potpore, uvjeti pod kojima se potpora daje, predmeti kućanstva koji čine potporu, te organizacija nabave predmeta kućanstva.

Članak 2.

Potporom za opremanje u smislu Zakona o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96) i ovog Pravilnika razumijevaju se najnužniji predmeti kućanstva koje sukladno broju članova obitelji ostvaruje korisnik prava na obnovu obiteljske kuće ili stana IV., V. i VI. stupnja oštećenja, te korisnik prava na potporu za popravak oštećenja I., II. i III. na obiteljskoj kući ili stanu.

Članak 3.

Potpora iz članka 2. ovog Pravilnika odobrit će se ako korisnik prava na obnovu, odnosno potporu ima prebivalište na ranije okupiranom području te ako ima pravni položaj prognanika ili izbjeglice prema propisu kojim je uređen pravni položaj prognanika ili izbjeglice.

Potpora za opremanje odobrit će se i onim korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne ispunjavaju jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka ako ove uvjete ispunjava jedan od članova njihove obitelji.

Članak 4.

Zahtjev za potporu za opremanje i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika podnose se općinskom odnosno gradskom poglavarstvu na čijem području je obiteljska kuća ili stan. Ovaj zahtjev navedena poglavarstva prosljeđuju županijskom uredu nadležnom za poslove obnove, na rješavanje.

Zahtjev za potporu za opremanje, koju podnose korisnici koji su prema propisima o kreditiranju obnove, a koji su bili na snazi do stupanja na snagu Zakona o obnovi, ostvarili pravo na obnovu kuće ili stana, kao i korisnika koji su vlastitim sredstvima obnovili kuću ili stan, treba uz dokumentaciju iz članka 16. Zakona o obnovi sadržavati i dokaze iz članka 3. ovog Pravilnika.

Zahtjevu za potporu za opremanje, koju podnose korisnici koji će vlastitim sredstvima odnosno sredstvima državnog proračuna u vlastitoj organizaciji obnoviti kuću ili stan, prilaže se odobrenje Ministarstva razvitka i obnove (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) da ove radove izvede na opisani način, te dokaze iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Županijski ured nadležan za poslove obnove u postupku rješavanja o pravu na potporu donosi rješenje.

U postupku rješavanja o pravu na potporu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 6.

Ako korisnik prava na potporu potražuje potporu u novcu, županijski ured nadležan za poslove obnove dužan je Ministarstvu dostaviti popis svih korisnika prava na potporu, radi donošenja odluke o dodjeli potpore u novcu.

Rješenjem iz članka 5. ovog Pravilnika utvrđuje se pravo na potporu za opremanje, vrsta potpore i gubitak pravnog položaja prognanika ili izbjeglice i stjecanje pravnog položaja povratnika.

Članak 7.

Potpora za opremanje odobrava se u pravilu u najnužnijim predmetima kućanstva, a iznimno po odluci Ministarstva, na zahtjev prognanika ili izbjeglica u novcu.

U najnužnije predmete kućanstva iz stavka 1. ovog članka, ubrajaju se:

- krevet

- noćni ormarić

- ormar

- kuhinjski stol

- stolac

- radni stolić i stolac

- štednjak

- hladnjak

- sudoper.

Broj predmeta iz alineje 1., 2., 3., 5. i 6. stavka 2. ovog članka uvećava se prema broju članova obitelji.

Potpora u novcu odobrit će se u slučaju ako korisnik prava na potporu to pismeno zatraži, o čemu će korisnik dati ovjerenu pisanu izjavu pri podnošenju zahtjeva za potporu.

Visina potpore iz stavka 3. ovog članka može biti najviše do iznosa prosječne cijene predmeta utvrđene pri provedbi javnog nadmetanja za nabavu najnužnijih predmeta kućanstva. Cijene predmeta date su u pregledu tabele koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 8.

Organizaciju nabave najnužnijih predmeta kućanstva provodi Ministarstvo u skladu sa planom potreba.

Članak 9.

Korisniku prava na potporu prestaje pravni položaj prognanika ili izbjeglice i stječe pravni položaj povratniku u roku od 60 dana od dana ostvarenja prava na potporu za popravak oštećenja na obiteljskoj kući ili stanu odnosno u roku od 30 dana od dana dovršenja osnovnih radova obnove.

Članak 10.

Županijski ured nadležan za poslove obnove koji je u postupku ostvarivanja prava na obnovu do stupanja na snagu ovog Pravilnika donio rješenja o pravu na potporu u novcu, postupit će na način opisan u članku 6. ovog Pravilnika, a radi donošenja odluke.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/96-01/385
Urbroj: 516-01-96-1
Zagreb, 10. rujna 1996.

Ministar
prof. dr. Jure Radić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PREGLEDNA TABELA ZA OBRAČUN NAMJEŠTAJA I OPREME

______________________________________________________________________________________________

     OPREMA                                                                                                    BROJ OSOBA
______________________________________________________________________________________________
                                                                                                              1           2           3           4           5           6
                                                                                                         __________________________________________

1    kuhinja i blagovaonica
      kuhinjski elementi sa sudoperom vel.80/60/85 cm         kom 1
      kuhinjski element s ladicom i vratima vel. 40/60/85 cm  kom 1
      stol fi 90 cm ili četvrtasti                                               kom 1
      stolci                                                                           kom 4            1          1           1           1           1           1

      kuhinjski uređaji
      štednjak na struju vel. 55/60/85                                   kom 1
      hladnjak 100-125 lit.                                                   kom 1
______________________________________________________________________________________________

     UKUPNO CIJENA ZA (1) KOM kn                                           4.150.-   4.150.-   4.150.-   4.150.- 4.150.- 4.150.-
______________________________________________________________________________________________

2     soba za spavanje
       krevet ve. 95/195/50 cm                                                                  1            2            3           4         5            6
       madrac vel. 90/190 cm                                                                     1            2            3           4         5            6
       garderobni ormar 80/56/190 cm                                                       1            2            3           4         5            6
       noćni ormarić 40/50/50 cm                                                               1            2            3           4         5            6
______________________________________________________________________________________________

      UKUPNO CIJENA ZA                           (2) KOM    (kn)           1.250.-   2.500.-   3.750.-  5.000.- 6.250.- 7.500.-

      UKUPNO CIJENA ZA                           (3) KOM    (kn)
      (prema broju djece)

      SVEUKUPNO:                                                           (kn)
      /(1), (2), (3)/
______________________________________________________________________________________________

      OPREMA                                                                                                            BROJ DJECE
______________________________________________________________________________________________

                                                                                             1                2           3           4             5           6           7

3     dječja soba
       krevet vel. 95/195/50 cm                                                1                2           3          4             5            6          7
       madraci 90/190 cm                                                         1                2           3          4             5            6          7
       stol vel. 120/60/72 cm                                                     1               2           3          4              5           6          7
       stolac                                                                              1               2           3          4              5           6           7
       garderobni ormar 80/56/190 cm                                      1               2           3          4              5           6           7
______________________________________________________________________________________________
       UKUPNO CIJENA (kn)                                            1.650.-      3.300.-    4.950.- 6.600.- 8.250.- 9.900.- 11.550.-

NAPOMENA: Cijenu vrijednosti dječje sobe prema broju djece treba dodati u prednju tabelu u kolonu za cijenu (3) i zbrojiti sa cijenama pod (1) i (2) nakon čega se dobije ukupna vrijednost za namještaj i opremu po pojedinoj kući.