Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 26. i članka 40. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVNIM ALATIMA I OPREMI ZA REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

Članak 2.

Rekreacijsko-športski ribolov na moru smije se obavljati samo uz uporabu slijedećih vrsta ribolovnih alata i opreme:

1. UDIČARSKI RIBOLOVNI ALATI

- povraz ili tunja (odmet, kančenica, povlačni povraz ili panula);

- povraz s kukom (koju čini vijenac igala ili udica) za lov glavonožaca;

- plivajući povraz ili tunja samica;

- parangal.

2. PROBODNI RIBOLOVNI ALATI

- osti;

- podvodna puška.

3. NAPRAVA (TRAPULA) ZA LOV VELIKOG CRVA.

4. UMJETNA RASVJETA (FERAL)

Članak 3.

U obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru smiju se rabiti slijedeće količine dozvoljenih vrsta ribolovnih alata i opreme:

- ukupno do tri (3) komada povraza ili tunja (odmeta, kančenica, povlačnih povraza ili panula) sa najviše po tri (3) udice na svakom povrazu;

- ukupno do tri (3) komada povraza s kukom (koju čini vijenac igala ili udica) za lov glavonožaca;

- ukupno do deset (10) komada plivajućih povraza ili tunja samica, od kojih svaka može imati najviše do dvije (2) udice;

- jedan ili više parangala sa ukupno do najviše stotpedeset (150) udica;

- do tri (3) komada osti;

- do tri (3) komada podvodne puške s uporabom osti ili harpuna;

- do tri (3) komada naprava (trapula) za lov velikog crva;

- umjetna rasvjeta (feral) jačine do 1.000 kandela (Cd).

Članak 4.

Rekreacijsko-športski ribolov na moru zabranjeno je obavljati od 15. svibnja do 15. rujna na području uređenih plaža na udaljenosti manjoj od 100 metara od obala uređenih plaža.

Članak 5.

Umjetna rasvjeta (feral) u rekreacijsko-športskom ribolovu na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova povrazima s kukom za lov glavonožaca.

Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo sa ugrađenim staklom na dnu plovila ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod morem.

Kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

Članak 6.

Rekreacijsko-športski ribolov na moru koji se roneći ili plivajući obavlja podvodnom puškom ili ostima smije se obavljati samo u vrijeme:

- od 07,00 do 20,00 sati u proljeće;

- od 07,00 do 20,00 sati ljeti;

- od 08,00 do 17,00 sati u jesen i

- od 8,00 do 16,00 sati zimi.

Rekreacijsko-športski ribolov na moru iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je obavljati uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem ili kretanje na površini mora ili pod morem bez uporabe vlastite snage.

Članak 7.

U obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru udičarskim ribolovnim alatima ne smiju se rabiti jednokrake ili višekrake udice veličine manje od 7 mm niti veće od 21 mm.

Veličina udica mjeri se širinom luka (zakrivljenog dijela) mjereno na vanjskim rubovima, odnosno najvećom udaljenošću između vanjskog ruba prednjeg i stražnjeg luka udice.

Članak 8.

Ako način na koji se smiju rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja rekreacijsko-športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju ribolova.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru ("Narodne novine", br. 29/95. i 4/96) koje se odnose na način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u obavljanju rekreacijsko-športskog ribolova na moru.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 011-02/96-01/203

Urbroj: 525-01-96-1

Zagreb, 6. prosinca 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.