Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-422/1996 od 27. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od suca mr. Vojislava Kučekovića, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe Z. M. iz S., na sjednici održanoj dana 27. studenog 1996. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Z. M. iz S., podnio je ustavnu tužbu u povodu:

"- rješenja o nasljeđu Općinskog suda u S., broj: O-117/89 od 4. travnja 1989.,

- presude Okružnog suda S., broj: Gž-931/89 od 3. kolovoza 1989.,

- presude Općinskog suda S., P-1713/89 od 8. siječnja 1990.,

- presude Općinskog suda S., broj: P-279/90 od 19. travnja 1991.,

- presude Okružnog suda S., Gž-49/1992 od 31. ožujka 1992.,

- rješenja Općinskog zavoda za katastar i geodetske poslove S., UP-I-19-04-595/1-1896 i njihove Kopije katastarskog plana, broj: 2176-12-02-89-2 od 18. travnja 1989. i

- obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, broj: KTZ-176/96 od 3. lipnja 1996."

Podnositelj smatra da su mu navedenim odlukama i obavijestima povrijeđeni "ustavna i zakonska prava, te Deklaracija OUN o ljudskim i građanskim pravima i slobodi (članak 6., 7., 8. i 17.), Konvencija o zaštiti ljudskih prava Europske Unije te Vijeća Europe, te Ustav Republike Hrvatske, članci: 1., 3., 5., 14., 18., 19., 35., 93., 4., 48., 49., 49., 125. i 126."

Ustavna tužba je dijelom nepravodobna, a dijelom nedopuštena.

U dijelu kojim se osporavaju navedene odluke sudova u S., a kojima je iscrpljen dopušteni pravni put, podnositelj je podnio ustavnu tužbu izvan roka određenog Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - nastavno: Ustavni zakon).

Naime, odredba članka 29. Ustavnog zakona određuje da se ustavna tužba može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke.

Kako je ustavna tužba glede svih navedenih odluka sudova podnijeta nakon isteka roka određenog u članku 29. Ustavnog zakona, to je ista nepravodobna.

U dijelu kojim se osporava rješenje Općinskog zavoda za katastar i geodetske poslove S., ustavna tužba je podnijeta protivno odredbama članka 28. stavak 2. i stavak 3. Ustavnog zakona jer je, u svezi osporenog rješenja upravnog tijela, dopušten drugi pravni put koji još nije iscrpljen.

Stoga u tom dijelu ustavna tužba nije dopuštena.

Ustavna tužba je nedopuštena i u dijelu kojim se osporava obavijest Državnog odvjetništva Republike Hrvatske budući osporena obavijest nije odluka iz članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona.

Prema odredbi članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

U konkretnom slučaju, glede obavijesti Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ne radi se o odluci suda kojima se odlučuje u nekom spornom odnosu, o pravu ili obvezi građanina kojim bi moglo biti povrijeđeno i neko ustavno pravo nekog od sudionika u spornom odnosu. Stoga navedena obavijest nije odluka iz članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona.

U skladu s navedenim ustavnu tužbu valjalo je odbaciti zbog nepravodobnosti i zbog nedopuštenosti, te je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-422/1996
Zagreb, 27. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
mr. Vojislav Kučeković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.