Zakoni i propisi - Pravni savjeti 105 13.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-336/1996 od 27. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od suca mr. Vojislava Kučekovića, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom ustavne tužbe M. V. iz B., na sjednici održanoj dana 27. studenog 1996. godine, jednoglasno je dionio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. V. iz B., zastupan po punomoćniku V. B., odvjetniku iz P., podnio je ustavnu tužbu u povodu rješenja Županijskog suda u P., broj: Gž-322/96-7 donijetog na sjednici održanoj dana 26. ožujka 1996. i 29. travnja 1996. godine. Tim rješenjem odbijena je žalba podnositelja te su potvrđena rješenja Općinskog suda u P., broj: I-17/96-7 od 11. ožujka 1996. godine i broj: I-17/96-15 od 26. ožujka 1996. godine.

Rješenjem Općinskog suda u P., broj: I-17/96-2 odbijen je prigovor podnositelja na rješenje Općinskog suda u P., broj: I-17/96-4 od 27. veljače 1996. Tim rješenjem, donijetim 27. veljače 1996. godine, određena je privremena mjera kojom je podnositelju zabranjeno otuđenje stvari u poslovnom prostoru caffe bara "D." u B. i obavljanje ugostiteljske djelatnosti u tom prostoru. U rješenju je određeno da će se privremena mjera primjenjivati do okončanja parničnog postupka koji se vodi između podnositelja i njegove supruge radi diobe imovine stečene u braku. Rješenjem broj: I-17/96-15 odbijen je prijedlog podnositelja za odgodu sprovedbe izvršenja privremene mjere.

Podnositelj uz ustavnu tužbu podnosi i prijedlog za privremenu obustavu rješenja o izvršenju I-17/96-4 od 27. veljače 1996. godine.

U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da su mu navedenim rješidbama povrijeđena ustavna prava iz članaka 14. stavak 2., 18. stavak 1., 54., 50. stavak 2., te temeljne odredbe Ustava iz članka 115. stavak 3.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Prema odredbi članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991 - u nastavku: Ustavni zakon) svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

U konkretnom slučaju ne radi se o odlukama suda kojima se odlučuje u nekom spornom odnosu, o pravu ili obvezi građanina. Osporena rješenja donijeta su u ovršnom postupku te se odnose na određivanje privremene mjere kao sredstva vremenski ograničenog osiguranja glede spornog odnosa, prava ili obveze o kojima se tek treba donijeti sudska odluka.

Kako navedena rješenja nisu odluke sudbene vlasti u smislu odredbe stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona povodom koje je dopušteno podnijeti ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava, to je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94 - u nastavku: Poslovnik Suda) odlučeno kao u izreci.

Uslijed odbačaja ustavne tužbe Sud nije uzeo u razmatranje prijedlog podnositelja za odgodu provođenja izvršenja rješenja o izvršenju općinskog suda u P., broj: I-17/96 od 27. veljače 1996. godine, na temelju članka 53. Poslovnika Suda.

Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-336/1996.
Zagreb, 27. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
mr. Vojislav Kučeković,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.