Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 11.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-427/1996 od 27. studenoga 1996. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Ivan Marijan Severinac, predsjedavajući sudac te suci mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući u povodu prijedloga Miljenka Laklije iz Zagreba u postupku za ocjenu suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 1996. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu uvjeta odobravanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom kod bolesti dišnog sustava prema Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, koji je sastavnim dijelom Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom ("Narodne novine", br. 26/96), u dijelu kojim se takva rehabilitacija odobrava samo djeci do 15 godina, ne više od jedanput u godini, ovisno o kliničkom statusu.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Prijedlogom za pokretanje ustavnosudskog postupka osporava se u Popisu bolesti, bolesnih stanja i posljedica ozljeda za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije, propisivanje u svezi s bolestima dišnog sustava, dobne granice do 15 godina, kao uvjeta za odobravanje bolničke medicinske rehabilitacije.

Podnositelj prijedloga smatra da se, time što se pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju priznaje samo djeci do 15 godina, ograničavaju sve druge kategorije građana u mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite, odnosno prava na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom te da je propisivanje navedenog uvjeta nesuglasno odredbi članka 58. Ustava.

Ustavni sud prijedlog nije prihvatio.

Prema odredbi članka 58. Ustava, svakom se građaninu jamči pravo na zdravstvenu zaštitu. Ovo se pravo, međutim, ne ostvaruje neposredno temeljem Ustava, nego se primjena ustavne odredbe članka 58. ostvaruje putem zakona.

Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93, 55/96) u odredbama članka 17. propisuje da pravo na zdravstvenu zaštitu, obuhvaćeno obveznim zdravstvenim osiguranjem, podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom, s tim da opseg prava obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 16. Zakona, dakle opseg prava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za svaku kalendarsku godinu donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva, a standarde i normative obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način ostvarivanja prava osiguranih osoba iz članka 16. Zakona, za svaku kalendarsku godinu donosi Zavod uz suglasnost ministra zdravstva (riječ je o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje).

Osporeni Pravilnik donijelo je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje za to ima ovlast u odredbi članka 48. stavka 1. alineja 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93, 11/94, 55/96), a prema kojima upravno vijeće zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost vlasnika i donosi druge opće akte.

Sud nije prihvatio podnositeljev prigovor da propisivanje starosne strukture, dakle životne dobi kao ograničavajućeg faktora za ostvarivanje prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju, predstavlja prekoračenje ovlasti iz odredbe članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju, temeljem koje je osporeni Pravilnik donijet.

Stajalište je ovog Suda da propisivanje razlika u opsegu prava, standardima, normativima obveznog zdravstvenog osiguranja i načinima ostvarivanja prava, koji su odredbom članka 17. Zakona predviđeni kao promjenjive kategorije, nije nesuglasno Ustavom zajamčenom pravu na zdravstvenu zaštitu, odnosno Zakonom predviđenom osiguranju zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za sve osigurane osobe.

U skladu s iznijetim, riješeno je kao u izreci. Ovo se rješenje temelji na odredbama članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94).

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-II-427/1996
Zagreb, 27. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjedavajući sudac
Ivan Marijan Severinac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">