Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Uredba o stavljanju izvan snage uredbi iz oblasti pravosuđa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI IZ OBLASTI PRAVOSUĐA

Članak 1.

Ovom se Uredbom stavljaju izvan snage uredbe iz oblasti pravosuđa donesene za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske i to:

1. Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/91. i 25/92.),

2. Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ilii neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 67/91., 25/92. i 81/92.),

3. Uredba o organizaciji, radu i teritorijalnoj nadležnosti općinskih i okružnih javnih tužiteljstava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 67/91.).

Članak 2.

Neriješene predmete vojnih sudova preuzet će nadležni općinski, odnosno županijski sudovi, a neriješene predmete vojnih tužiteljstava preuzet će nadležna općinska odnosno županijska državna odvjetništva.

Sudske odluke po žalbi dostavit će se odgovarajućem općinskom, odnosno županijskom državnom odvjetništvu, te nadležnom općinskom, odnosno županijskom sudu zajedno sa spisom.

Članak 3.

Arhivu vojnog suda preuzet će županijski sud u sjedištu vojnog suda, a arhivu vojnog tužiteljstva preuzet će županijsko državno odvjetništvo u sjedištu vojnog tužiteljstva.

Članak 4.

Predsjednici i suci vojnih sudova odnosno vojni tužitelji i njihovi zamjenici vraćaju se na rad u sud, odnosno državno odvjetništvo u kojem su ranije obavljali dužnost, ako u međuvremenu nisu imenovani u drugo pravosudno tijelo.

Službenici i namještenici tijela iz stavka 1. ovog članka vraćaju se na rad u sud, odnosno državno odvjetništvo iz kojega su upućeni na rad.

Predsjednici sudova, odnosno državni odvjetnici iz stavka 1. ovog članka, godišnjim će rasporedom poslova predsjednike i suce vojnih sudova, vojne tužitelje i njihove zamjenike, te službenike i namještenike rasporediti na odgovarajuće poslove.

Članak 5.

Radni prostor i oprema, koju su dali na korištenje vojnim sudovima odnosno vojnim tužiteljstvima, zadržavaju županijski sudovi, odnosno županijska državna odvjetništva.

Ostalu opremu stečenu na drugi način preuzet će Ministarstvo pravosuđa i rasporediti pravosudnim tijelima sukladno godišnjem planu kapitalnih ulaganja.

Članak 6.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa da po potrebi donese potanje propise za provedbu ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-96-2021/1
Zagreb, 25. studenog 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.