Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Odluka o ustrojavanju vojnostegovnih sudova i vojnostegovnih tužiteljstava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 23/95 i 33/95), donosim

ODLUKU

O USTROJAVANJU VOJNOSTEGOVNIH SUDOVA I VOJNOSTEGOVNIH TUŽITELJSTAVA

A. OPĆE ODREDBE

I.

Ovom odlukom uređuje se ustrojstvo, djelokrug i nadležnost vojnostegovnih sudova i vojnostegovnih tužiteljstava te uvjeti i postupak za imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, sudaca i sudaca porotnika odnosno tužitelja i njihovih zamjenika.

II.

Vojnostegovni sudovi i vojnostegovna tužiteljstva su samostalna tijela koja sukladno propisanom djelokrugu i nadležnosti odlučuju o teškom otklonu od vojne stege te štite vojnu stegu i ugled oružanih snaga Republike Hrvatske i njezinih pripadnika.

Vojnostegovni sudovi i vojnostegovna tužiteljstva za svoj su rad odgovorni ministru obrane i Vrhovnom zapovjedniku.

B. USTROJSTVO VOJNOSTEGOVNIH SUDOVA

III.

Za odlučivanje u prvom stupnju o počinjenom stegovnom prijestupu sukladno Stegovniku oružanih snaga ustrojavaju se prvostupanjski vojnostegovni sudovi i to:

- Vojnostegovni sud sa sjedištem u Zagrebu;

- Vojnostegovni sud sa sjedištem u Osijeku;

- Vojnostegovni sud sa sjedištem u Splitu;

- Vojnostegovni sud sa sjedištem u Pazinu.

IV.

Za odlučivanje u drugom stupnju o počinjenom stegovnom prijestupu ustrojava se Viši vojnostegovni sud sa sjedištem u Zagrebu.

V.

Prvostupanjski vojnostegovni sud sastoji se od predsjednika, određenog broja sudaca i dvadeset sudaca porotnika.

VI.

Predsjednik prvostupanjskog suda i suci porotnici obnašaju dužnost i volonterski.

Suci prvostupanjskog suda obnašaju dužnost profesionalno.

Za predsjednika prvostupanjskog vojnostegovnog suda može biti imenovana djelatna vojna osoba čina generala odnosno admirala.

Za suca porotnika može biti imenovana čestita i stručna djelatna vojna osoba odnosno vojni službenik koji svojim radom i samoprijegorom uzorno i primjereno obnaša vojnu službu.

VII.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Zagrebu ima pet sudaca.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Osijeku ima tri suca.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Splitu ima četiri suca.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Pazinu ima dva suca.

VIII.

Viši vojnostegovni sud sastoji se od predsjednika, triju sudaca i dvadeset sudaca porotnika.

Predsjednik Višega vojnostegovnog suda i suci porotnici obnašaju dužnost i volonterski.

Suci Višega vojnostegovnog suda obnašaju dužnost profesionalno.

Za predsjednika Višega vojnostegovnog suda može biti imenovana djelatna vojna osoba čina generala odnosno admirala.

Za suca porotnika Višega vojnostegovnog suda može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete iz točke VI. stavka 4. ove odluke.

IX.

Uredske i druge poslove za vojnostegovne sudove obavlja stručna služba pojedinoga vojnostegovnog suda.

Na čelu stručne službe iz stavka 1. ove točke je tajnik.

C. USTROJSTVO VOJNOSTEGOVNIH TUŽITELJSTAVA

X.

Za postupanje u prvom i drugom stupnju prema počinjenom stegovnom prijestupu, sukladno Stegovniku oružanih snaga, ustrojavaju se vojnostegovna tužiteljstva i to:

- Vojnostegovno tužiteljstvo sa sjedištem u Zagrebu;

- Vojnostegovno tužiteljstvo sa sjedištem u Osijeku;

- Vojnostegovno tužiteljstvo sa sjedištem u Splitu;

- Vojnostegovno tužiteljstvo sa sjedištem u Pazinu.

XI.

Vojnostegovno tužiteljstvo sastoji se od tužitelja i njegova zamjenika.

Tužitelj vojnostegovnog tužiteljstva i njegov zamjenik obnašaju dužnost profesionalno.

XII.

Vojnostegovno tužiteljstvo sa sjedištem u Zagrebu ima tužitelja i dva zamjenika tužitelja.

Vojnostegovna tužiteljstva sa sjedištem u Osijeku, Splitu i Pazinu imaju po jednog tužitelja i po jednog zamjenika tužitelja.

D. DJELOKRUG I NADLEŽNOST VOJNOSTEGOVNIH SUDOVA

XIII.

Prvostupanjski vojnostegovni sudovi:

- sude u prvom stupnju djelatnim vojnim osobama, vojnim službenicima i vojnim namještenicima te pričuvnim časnicima za počinjene stegovne prijestupe;

- odlučuju o žalbama na rješenje o udaljavanju od dužnosti;

- odlučuju o žalbama na izrečenu stegovnu mjeru smanjenja plaće i vojničkog pritvora duljeg od 10 dana;

- ocjenjuju pravilnost zapovijedi o izrečenim stegovnim mjerama smanjenja plaće i vojničkog pritvora duljeg od 10 dana;

- raspravljaju i odlučuju o odgovornosti vojnih osoba za kaznena djela o kojima se prema odredbama kaznenog zakona može odlučivati u stegovnom postupku.

XIV.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Zagrebu mjesno je nadležan suditi odnosno odlučivati o žalbama osoba iz točke XIII. ove odluke koje obnašaju službu na području zbornih područja OSRH sa sjedištem u Karlovcu i Varaždinu.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Osijeku mjesno je nadležan suditi odnosno odlučivati o žalbama osoba iz točke XIII. ove odluke koje obnašaju službu na području zbornog područja OSRH sa sjedištem u Đakovu.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Splitu mjesno je nadležan suditi odnosno odlučivati o žalbama osoba iz točke XIII. ove odluke koje obnašaju službu na području zbornih područja OSRH sa sjedištem u Kninu i Stonu.

Vojnostegovni sud sa sjedištem u Pazinu mjesno je nadležan suditi odnosno odlučivati o žalbama osoba iz točke XIII. ove odluke koje obnašaju službu na području zbornog područja OSRH sa sjedištem u Pazinu.

Vojnostegovni sudovi iz stavka 1., 2., 3. i 4. ove točke, rasprave mogu, prema potrebi, održavati i izvan svojega sjedišta.

XV.

Viši vojnostegovni sud sa sjedištem u Zagrebu:

- odlučuje o žalbama protiv odluka vojnostegovnih sudova;

- odlučuje o sukobu nadležnosti vojnostegovnih sudova;

- prati i usklađuje sudsku praksu.

E. DJELOKRUG I NADLEŽNOST VOJNOSTEGOVNIH TUŽITELJSTAVA

XVI.

Mjesna nadležnost vojnostegovnog tužitelja određuje se prema odredbama ove odluke i Stegovnika oružanih snaga koje vrijede za nadležnost suda onog područja za koje je tužitelj postavljen.

Vojnostegovni tužitelj progoni počinitelje stegovnih prijestupa, te je s tim u svezi dužan pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti postoje, poduzimajući odgovarajuće radnje u skladu s odredbama Stegovnika oružanih snaga.

F.  UVJETI  I  POSTUPAK  ZA  IMENOVANJE I  RAZRJEŠENJE  PREDSJEDNIKA  I  SUDACA VOJNOSTEGOVNIH SUDOVA ODNOSNO TUŽITELJA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

XVII.

Suce vojnostegovnih sudova i vojnostegovne tužitelje imenuje se iz reda diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom.

Suci i tužitelji koji nemaju položen pravosudni ispit, dužni su ga položiti u roku od dvije godine od dana stupanja na dužnost.

Pri izboru za suce vojnostegovnih sudova i vojnostegovne tužitelje, prednost imaju kandidati na poslovima pravne struke u oružanim snagama.

XVIII.

Predsjednike, suce i suce porotnike vojnostegovnih sudova kao i vojnostegovne tužitelje i njihove zamjenike u vojnostegovnim tužiteljstvima imenuje i razrješuje Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske, na prijedlog ministra obrane.

XIX.

Predsjednike, suce i suce porotnike prvostupanjskih vojnostegovnih sudova imenuje se na razdoblje od četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

Predsjednika, suce i suce porotnike Višega vojnostegovnog suda imenuje se na razdoblje od pet godina i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

XX.

Tužitelje i njihove zamjenike u vojnostegovnom tužiteljstvu imenuje se na razdoblje od četiri godine i nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani.

XXI.

Predsjednici, suci i suci porotnici vojnostegovnih sudova te tužitelji i njihovi zamjenici prije stupanja na dužnost daju svečanu prisegu pred Vrhovnim zapovjednikom.

G. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XXII.

Vojnostegovni sudovi i tužitelji ustrojeni Odlukom o osnivanju vojnodisciplinskih sudova ("Narodne novine" broj 62/91) zapisnički će predati sve vojnostegovne predmete nadležnim vojnostegovnim sudovima i vojnostegovnim tužiteljstvima ustrojenima ovom odlukom.

XXIII.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju vojnodisciplinskih sudova ("Narodne novine" broj 62/91).

XXIV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 01-04-96-664/2-A17
Zagreb, 15. studenog 1996.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE I
VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA HRVATSKE
Vrhovnik
dr. Franjo Tuđamn,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.