Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Uredba o podjeli Hrvatskoga filološkoga instituta, Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. studenoga 1996. godine donijela

UREDBU

O PODJELI HRVATSKOGA FILOLOŠKOGA INSTITUTA, ZAGREB

Članak 1.

Ovom Uredbom dijeli se Hrvatski filološki institut, Zagreb na dvije javne ustanove pod nazivom:

- Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 2, i

- Staroslavenski institut sa sjedištem u Zagrebu, Demetrova 11

Članak 2.

Osnivač Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Staroslavenskog Instituta je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

Djelatnost Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje je:

- znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje te održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture u području humanističkih znanosti u polju filologija, a u svezi sa povijesnim razvojem i suvremenim stanjem hrvatskog jezika i jezikoslovlja,

- znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom području humanističkih znanosti,

- visokostručna istraživanja i objavljivanje rezultata visokostručnih radova u području humanističkih znanosti u polju filologija.

Članak 4.

Djelatnost Staroslavenskog instituta je:

- znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja, znanstveno osposobljavanje te održavanje i razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture u području humanističkih znanosti u polju filologija, a u svezi sa staroslavenskim jezikom i književnošću,

- znanstvena istraživanja, razvojna istraživanja, objavljivanje rezultata znanstvenih i razvojnih istraživanja u srodnim poljima u znanstvenom području humanističkih znanosti,

- visokostručna istraživanja i objavljivanje rezultata visokostručnih radova u području humanističkih znanosti u polju filologija.

Članak 5.

Tijela Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Staroslavenskog instituta (u daljnjem tekstu: Instituti) jesu: upravno vijeće, znanstveno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Institutima upravlja upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Instituta i nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu, donosi godišnji obračun, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pojedinim pitanjima, donosi statut uz suglasnost osnivača, donosi druge opće akte u skladu sa statutom, donosi odluke u drugom stupnju u svezi o pravima zaposlenika, raspravlja o izvješćima ravnatelja, obavlja i druge poslove određene statutom Instituta.

Članak 7.

Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana koje imenuje ministar znanosti i tehnologije. Jednog člana imenuje iz reda zaposlenika Instituta na prijedlog znanstvenog vijeća Instituta.

Mandat predsjednika i članova upravnog vijeća traje dvije godine.

Osnivač može i prije isteka mandata razriješiti predsjednika i pojedine članove upravnog vijeća.

Način rada i odlučivanja upravnoga vijeća pobliže se određuje statutom.

Članak 8.

Znanstveno vijeće je stručno vijeće Instituta.

Znanstveno vijeće obavlja poslove propisane Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i statutom Instituta.

Članak 9.

Voditelj Instituta je ravnatelj.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine uz uvjete i na način određen zakonom.

Ravnatelj ustrojava, vodi rad i poslovanje Instituta, predstavlja i zastupa Institute u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, daje pismenu punomoć drugim osobama u granicama svoje ovlasti da zastupaju Institute u pravnom prometu, određuje osobe za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, vodi i odgovoran je za stručni rad Instituta, podnosi pismeno izvješće upravnom vijeću o cjelokupnom poslovanju Instituta te obavlja druge poslove određene zakonom i statutom.

Članak 10.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje koristit će:

- poslovnu zgradu u Zagrebu, Strossmayerov trg 2, upisanu u z.k.ul. br. 6047 k.o. Grad Zagreb

Sredstva Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje čine:

- oprema i druga sredstva nabavljena do dana stupanja na snagu ove Uredbe za potrebe poslovanja Zavoda za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta

Staroslavenski institut koristit će poslovnu zgradu u Zagrebu, Demetrova 11, upisanu u z.k.ul.br. 390 k.o. Grad Zagreb.

Sredstva Staroslavenskog instituta čine:

- oprema i druga sredstva nabavljena do dana stupanja na snagu ove Uredbe za potrebe poslovanja Staroslavenskoga zavoda Hrvatskoga filološkog instituta.

Prava i obveze koje su na dan stupanja na snagu ove Uredbe nastale poslovanjem Hrvatskog filološkog instituta dijele se na jednake dijelove.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje preuzima zaposlenike koji su do tada obavljali poslove za Zavod na hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, a Staroslavenski institut preuzima zaposlenike koji su do tada obavljali poslove za Staroslavenski zavod Hrvatskoga filološkog instituta.

Članak 12.

Instituti ne mogu bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna.

Članak 13.

Ako Instituti u obavljanju svoje djelatnosti ostvare dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Instituta.

O upotrebi dobiti iz stavka 1. ovog članka odluku donosi upravno vijeće Instituta.

Članak 14.

Sredstva za redovnu djelatnost Instituta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Članak 15.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze Instituti odgovaraju cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Instituta.

Članak 16.

Statute Instituta donose upravna vijeća uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije.

Statute Instituta donijet će upravna vijeća u roku od 30 dana od dana registracije Instituta.

Članak 17.

Djelatnost Instituta je javna.

O javnosti rada Instituta skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće Instituta dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće osnivaču o radu Instituta.

Članak 18.

Ministar znanosti i tehnologije imenovat će privremene ravnatelje Instituta, koji će obaviti pripreme za početak rada Instituta, a naročito pribaviti mišljenje Nacionalnoga znanstvenog vijeća, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Članak 19.

Ministar znanosti i tehnologije imenovat će predsjednika i članove upravnih vijeća Instituta u roku 15 dana od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Staroslavenski institut počinju s radom danom upisa u sudski registar.

Hrvatski filološki institut prestaje s radom danom upisa u sudski registar Instituta iz prethodnog stavka.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/96-01/05
Urbroj: 5030104-96-2
Zagreb, 28. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.