Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 22. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU I IZBORU VATROGASNIH APARATA

Članak 1.

U Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata ("Narodne novine", broj 35/94 i 55/94) u članku 2. stavku 1. iza alineje 14. dodaju se nove alineje 16., 17. i 18. koje glase:

"- javni prijevoz je prijevoz (gradski, međugradski i dr.) koji je pristupačan svim korisnicima prijevoznih usluga pod jednakim uvjetima;

- prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz (robe i osoba) što ga obavljaju pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje djelatnosti;

- suhi zatvoreni prostor je zatvoreni prostor u kojem relativna vlažnost zraka nije veća od 80%."

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Redovni pregled može obavljati korisnik aparata, ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlašteni obrtnik, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlaštena pravna osoba, ovlašteno tijelo državne uprave ili ovlašteni obrtnik."

Članak 3.

U članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"Vlasnik ili korisnik vatrogasnih aparata dužan je o održavanju aparata voditi evidenciju.

"Evidencija iz stavka 3. ovog članka sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju, datumu pregleda, nazivu pravne osobe, tijela državne vlasti ili obrtniku koji su održavali vatrogasni aparat, te o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Uočene nedostatke korisnik je obvezan odmah ukloniti sam, a ako su nedostaci takvi da ih ne može sam otkloniti, mora ih odmah otkloniti putem ovlaštene pravne osobe, ovlaštenog tijela državne uprave ili ovlaštenog obrtnika."

Članak 5.

U članku 8. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Kod periodičnog pregleda aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje i kod svakog slijedećeg periodičnog pregleda obaviti sve radnje propisane stavkom 1. ovog članka a umjesto radnje propisane točkom 4. navedenog stavka treba smanjiti tlak pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeriti stanje praha glede sipkosti, pojave grudica i stranih tijela.

Izvršeni periodični pregled, sukladno stavku 2. ovog članka, potvrditi ljepljenjem samoljepljive naljepnice koja mora biti takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN N.M1.001. točka 7.14. (slika 1. u prilogu), na usponsku cijev."

Članak 6.

U članku 9. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu (slika 2 u prilogu) i ljepljenje na bočicu, a naljepnica mora biti takve kvalitete da zadovolji ispitivanje prema HRN N.M1.001. točka 7.14. Bočice starije od 20 godina odbacuju se ako proizvođač bočice nije propisao duži vijek trajanja bočice."

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Nakon izvršenog periodičnog pregleda na aparat postaviti oznaku (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se aparat ne može rastaviti te aparat označiti naljepnicom (slika 3. u prilogu). Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno izvršiti ponovni periodični pregled i oznaku (šifru) stručne osobe koja je izvršila pregled.

Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda na novu naljepnicu, prenijeti godinu u kojoj je potrebno izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje. Ukoliko je periodični pregled obavila ovlaštena pravna osoba koja nije obavila i kontrolno ispitivanje naljepnica na kojoj je označeno kontrolno ispitivanje ne skida se sa aparata, osim ako nije tako oštećena da nije moguće čitanje podataka s naljepnice."

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Kontrolnom ispitivanju prema ovom Pravilniku podliježu vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 2,5 MPa."

Članak 9.

U članku 13. stavak 1. točka 7. mijenja se i glasi:

"7. punjenje spremnika vodom čija temperatura ne smije biti viša od 200 C ni niža od 50 C uz dodatak inhibitora korozije te tlačno ispitivanje čvrstoće spremnika ispitnim tlakom za 50% većim od dopuštenog radnog tlaka, ili najmanje za 5 bara većim od tog tlaka. Povećanje ispitnog tlaka na zadanu vrijednost mora se izvršiti u vremenu do 30 sekundi. Posuda mora biti pod tlakom dovoljno dugo da se može izvršiti pregled, ali ne kraće od 30 sekundi. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanje ili trajne deformacije, spremnik obvezno odbaciti i onemogućiti njegovu daljnju uporabu;"

U točci 9. iza riječi: "izvršilo" briše se zarez i dodaju se riječi: "osim za spremnike aparata s prahom,".

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika staviti prsten, izrađen od metala otpornog na koroziju, (slika 4. u prilogu) na kojem treba na neizbrisiv način označiti godinu u kojoj treba izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje. Brojčano označavanje na neizbrisiv način drugog i slijedećih kontrolnih ispitivanja treba izvršiti na istom prstenu utiskivanjem dviju zadnjih znamenki godine u kojoj ispitivanje treba obaviti pri čemu ne smije doći do deformacije prstena."

Članak 10.

Članak 15. mjenja se i glasi:

"Nakon izvršenog kontrolnog ispitivanja na aparat postaviti oznaku (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se aparat ne može rastaviti te aparat označiti naljepnicom (slika 3. u prilogu). Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu kada je potrebno izvršiti ponovno kontrolno ispitivanje i šifru (oznaku) stručne osobe koja je izvršila pregled."

Članak 11.

U članku 18. iza riječi: "aparata" dodaje se zarez i riječi "o uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju"

Članak 12.

U članku 19. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Djelatnici koji nemaju status stručne osobe mogu obavljati pojedine poslove održavanja vatrogasnih aparata samo pod nadzorom stručne osobe.

Poslove održavanja ne smiju obavljati djelatnici koji nisu u stalnom radnom odnosu u ovlaštenoj pravnoj osobi, tijelu državne uprave ili kod obrtnika za koje obavljaju radove."

Članak 13.

U članku 20. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Poslovi održavanja mogu se obavljati samo u prostoru za koji je pribavljena isprava iz članka 24. stavka 1. alineje 1. ovog Pravilnika ili je naknadnim rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske odobreno da se u njemu mogu obavljati određeni poslovi održavanja."

Članak 14.

U članku 21. na kraju točke 12. zamjenjuje se točka sa zarezom i dodaju se točke 13. i 14. koje glase: "13. vlagomjer, 14. set žigova sa oznakama od 0 do 9."

Članak 15.

U članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Zahtjev iz stavka 1. ovog članka odbit će se ako podnosilac zahtjeva ne udovoljava odredbe iz članka 19., 20., 21., 22. i 24. ovog Pravilnika."

Članak 16.

Članak 26. mijenja se i glasi:

"Tečaj mogu pohađati osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu tehničkog usmjerenja."

Članak 17.

U članku 27. riječi "poduzeća i druge pravne osobe" zamjenjuju se riječima "pravne osobe i tijela državne uprave".

Članak 18.

Naslov poglavlja VI. mjenja se i glasi:

"IZBOR VRSTE I KOLIČINE VATROGASNIH APARATA ZA ZAŠTITU GRAĐEVINA I OZNAČAVANJE MJESTA POSTAVLJANJA APARATA"

Članak 19.

Iza članka 32. dodaje se članak 32. A koji glasi:

"Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija površina je veća od 50 m2 mora se označiti naljepnicom najmanjih dimenzija 150x150 mm, s oznakom vatrogasnog aparata.

Naljepnica iz stavka 1. ovog članka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora."

Članak 20.

U članku 36. riječi: "Poduzeća i druge pravne osobe" zamjenjuju se riječima "Pravne osobe i tijela državne uprave".

Članak 21.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Minimalni broj potrebnih vatrogasnih aparata za zaštitu motornih vozila prikazan je u tablici 2. (u prilogu)."

Članak 22.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako obavlja periodični pregled ili kontrolno ispitivanje bez ovlasti (članak 4.);

2. ako ne obavlja redovne preglede u propisanom roku ili o tome ne vodi evidenciju, ili je ne vodi na propisani način (članak 5. stavak 2., 3. i 4.);

3. ako ne obavlja periodične preglede u propisanom roku (članak 7.);

4. ako periodični pregled ne obavlja na propisan način (članak 8. i 9.),

5. ako nakon periodičnog pregleda na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 10.);

6. ako dotrajale dijelove i/ili sredstva za gašenje ne zamjenjuje istovrsnim rezervnim dijelovima i/ili sredstvima za gašenje proizvođača, odnosno dijelovima i/ili sredstvima za gašenje odobrenim od proizvođača (članak 11.);

7. ako kontrolno ispitivanje ne obavi najmanje svake pete godine i/ili ga obavi na nepropisan način (članak 13.);

8. ako aparat napuni neispravnim sredstvom za gašenje požara odnosno neispravnim plinom (članak 14.);

9. ako nakon kontrolnog ispitivanja na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 15.);

10. ako ne vodi evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima ili ako je ne vodi na propisani način (članak 18.);

11. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje za ovlaštenu pravnu osobu obavi djelatnik koji nije u stalnom radnom odnosu s pravnom osobom (članak 19.);

12. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi izvan pregledanog prostora (članak 20. stavak 2.);

13. ako prilikom održavanja vatrogasnih aparata prema odredbama ovog Pravilnika koristi opremu koja nije periodički pregledana i baždarena (članak 22.);

14. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za održavanje vatrogasnih aparata (članak 25.);

15. ako osposobljavanje stručnih osoba za održavanje vatrogasnih aparata obavlja bez ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova (članak 27.)

16. ako mjesto postavljanja vatrogasnog aparata ne označi naljepnicom (članak 32A.);

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članak kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 4000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi ili stručnoj službi."

Članak 23.

Članak 42. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 4000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:

1. ako obavlja periodični pregled ili kontrolno ispitivanje bez ovlasti (članak 4.);

2. ako ne obavlja redovne preglede u propisanom roku ili o tome ne vodi evidenciju, ili je ne vodi na propisani način (članak 5. stavak 2., 3. i 4.);

3. ako ne obavlja periodične preglede u propisanom roku (članak 7.);

4. ako periodični pregled ne obavlja na propisan način (članak 8. i 9.);

5. ako nakon periodičnog pregleda na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 10.);

6. ako dotrajale dijelove i/ili sredstva za gašenje ne zamjenjuje istovrsnim rezervnim dijelovima i/ili sredstvima za gašenje proizvođača, odnosno dijelovima i/ili sredstvima za gašenje odobrenim od proizvođača (članak 11.);

7. ako kontrolno ispitivanje ne obavi najmanje svake pete godine i/ili ga obavi na nepropisan način (članak 13.)

8. ako aparat napuni neispravnim sredstvom za gašenje požara odnosno neispravnim plinom (članak 14.);

9. ako nakon kontrolnog ispitivanja na naljepnicu ne unese propisane podatke ili unese neistinite podatke (članak 15.);

10. ako ne vodi evidenciju o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima ili ako je ne vodi na propisani način (članak 18.);

11. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje za ovlaštenu radnju obavi djelatnik koji nije u stalnom radnom odnosu kod obrtnika (članak 19.);

12. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi izvan pregledanog prostora (članak 20. stavak 2.);

13. ako prilikom održavanja vatrogasnih aparata prema odredbama ovog Pravilnika koristi opremu koja nije periodički pregledana i baždarena (članak 22.);

14. ako periodični pregled ili kontrolno ispitivanje obavi djelatnik koji nema položen stručni ispit za održavanje vatrogasnih aparata (članak 25.);

15. ako mjesto postavljanja vatrogasnog aparata ne označi naljepnicom (članak 32A.);

Članak 24.

Članak 43. briše se.

Članak 25.Članak 27.

U svim člancima Pravilnika riječi "pritisak", "poduzeće", "radnja" u različitom padežu zamjenjuju se riječima "tlak", "pravna osoba ili tijelo državne uprave", "obrtnik" u odgovarajućem padežu.

Članak 28.

Pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici koji su ishodili ovlasti za održavanje vatrogasnih aparata po dosadašnjim propisima moraju uskladiti opremu sukladno članku 15. ovog Pravilnika u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 29.

Pravne osobe, tijela državne uprave i obrtnici moraju označiti mjesto postavljanja vatrogasnog aparata sukladno odredbi članka 35A. Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-4666/1-1996.
Zagreb, 26. studenoga 1996.

Ministar
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.