Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-633/1994 od 23. listopada 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 8. stavak 2. i članka 30. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RAZDOBLJIMA ZA PONOVNO UMJERAVANJE ETALONA I OVJERNIM RAZDOBLJIMA ZA PONOVNO OVJERAVANJE MJERILA

I.

U Naredbi o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila ("Narodne novine" br. 50/96) u točki II. podtočka 9. mijenja se i glasi:

"9. etaloni brzine: uređaji za ispitivanje tahografa
i taksometara 1 godina"

U podtočki 13. redak d) mijenja se i glasi:

"d) za umjeravanje uređaja za ispitivanje

brojila električne energije 1 godina"

II.

U točki IV. u podtočki 6. iza redka j) dodaju se novi redci k), l), i m) koji glase:

"k) temperaturni kompenzatori za mjerila protoka tekućina koje nisu voda 1 godina

l) mehanički korektori obujma plina 3 godine

m) elektronički korektori obujma plina 5 godina"

U podtočki 7. redak j) mijenja se i glasi:

"j) utezi razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1,

M2 i M3 2 godine"

Redak k) se briše.

III.

U točki X. podtočka 7. mijenja se i glasi:

"7. mjerila za provjeru najvećega dopuštenoga

osovinskog opterećenja vozila 1 godina"

IV.

Točka XIII. mijenja se i glasi:

"XIII. Razdoblja za ponovno umjeravanje etalona iz točke II. ove naredbe teku od dana njihovog umjeravanja, a ovjerna razdoblja za ponovno ovjeravanje mjerila iz točaka IV. do XI. ove naredbe teku od prvoga dana kalendarske godine nakon isteka godine u kojoj je obavljeno ponovno ovjeravanje mjerila, osim za mjerila koja se ugrađuju u vozila cestovnoga prometa, za koja ovjerno razdoblje teče od dana ugradbe."

V.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/95-03/8
Urbroj: 558-03/1-96-22
Zagreb, 2. prosinca 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.