Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 06.12.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-594/1995 od 30. listopada 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća, te sudaca Mladena Žuvele i mr. Vojislava Kučekovića, kao članova Vijeća, rješavajući povodom ustavne tužbe Z. P. iz Z. radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 30. listopada 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Z. P., zastupan po punomoćniku B. R., odvjetniku iz Z., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu povodom presude Općinskog suda u Z. broj: Pr-3759/91-19 od 8. prosinca 1992. godine, Okružnog suda u Z. broj: Gž-1324/93-2 od 16. ožujka 1993. godine i Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev-3782/94-2 od 19. siječnja 1995. godine, radi zaštite ustavnih prava iz članaka 14, 18, 19. i 54. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije pravodobna.

Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu, ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti i povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Međutim, podnošenje ustavne tužbe Sudu vezano je za rok, te se po članku 29. u svezi s člankom 28. stavak 2. i 3. citiranog zakona ustavna tužba može podnijeti u roku od mjesec dana od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put.

U konkretnom slučaju dopušteni pravni put iscrpljen je presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kojom je odlučeno o izjavljenoj reviziji podnositelja ustavne tužbe.

Uvidom u spis Općinskog suda u Z. broj: Pr-3759/91 utvrđeno je da je podnositelj ustavne tužbe u postupku pred redovnim sudovima imao punomoćnika B. R., odvjetnika iz Z., a također da je presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske od koje teče rok za podnošenje ustavne tužbe uručena podnositelju ustavne tužbe osobno na dan 1. lipnja 1996. godine, a punomoćniku B. R. 27. svibnja 1996. godine.

Prema članku 138. stavak 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) kad stranka u postupku ima zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika, dostava se obavlja zakonskom zastupniku odnosno punomoćniku, ako u tom zakonu nije što drugo određeno.

Shodno citiranom članku rok za podizanje ustavne tužbe počeo je teći od dana uručenja presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske punomoćniku podnositelja ustavne tužbe, a to je 27. svibanj 1996. godine, a ne od dana uručenja presude podnositelju ustavne tužbe (a u kojem slučaju bi ustavna tužba bila pravodobna).

Kako je ustavna tužba podnesena tek 1. srpnja 1995. godine, dakle izvan roka od mjesec dana od dana primitka odluke, Sud je u skladu s člankom 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu odbacio kao nepravodobnu.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-594/1995
Zagreb, 30. listopada 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.