Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 29.11.1996 Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 48/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 1996. godine donijela

UREDBU

O PREPORUČENIM I GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA KAKVOĆE ZRAKA

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju preporučene i granične vrijednosti kakvoće zraka.

Članak 2.

Preporučene vrijednosti kakvoće zraka (u daljnjem tekstu: PV) i granične vrijednosti kakvoće zraka (u daljnjem tekstu: GV) propisane ovom Uredbom su složene veličine čije su sastavnice:

1. koncentracija onečišćujućih tvari u zraku, odnosno za istaložene čestice gustoća masenog toka,

2. statistički parametar koji može biti:

- aritmetička sredina,

- medijan ili 50. percentil (vrijednost ispod koje se nalazi 50 posto izmjerenih vrijednosti),

- 98. percentil (vrijednosti ispod koje se nalazi 98 posto izmjerenih vrijednosti),

- maksimalna vrijednost,

3. vrijeme usrednjavanja za koje je namijenjena PV i/ili GV,

4. razdoblje praćenja za koje je namijenjena PV i/ili GV.

Članak 3.

Vrijeme usrednjavanja je vremenski razmak propisanog trajanja, unutar kojeg srednja vrijednost po vremenu predstavlja pojedinačni rezultat.

Razdoblje praćenja je vremenski razmak propisanog trajanja, iz kojeg pojedinačni mjerni rezultati čine skup za određivanje statističkih parametara.

Članak 4.

Mjerenja se provode prema odredbama ove Uredbe, hrvatskim normama i/ili metodama koje daju usporedive rezultate.

Rezultati mjerenja smiju se uspoređivati s PV i GV samo ako su uzorci prikupljeni na propisani način, na reprezentativnim mjernim mjestima i u propisanom vremenskom trajanju.

Članak 5.

PV i GV propisane su u tablicama 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

Za tvari za koje nisu propisane PV i GV u tablicama ove Uredbe, u upravljanju kakvoćom zraka koriste se samo mjere nadzora emisija tih tvari.

Članak 6.

PV i GV propisane ovom Uredbom ne smiju se tumačiti kao vrijednosti do kojih je dopušteno onečišćavati zrak.

PV i GV propisane ovom Uredbom ne odnose se na prostore u kojima ljudi profesionalno obavljaju djelatnost i u obavljanju te djelatnosti izloženi su utjecaju štetnih tvari u zraku, kao ni na slučajeve kritične razine onečišćenja zraka.

Članak 7.

Karcinogene tvari ne bi smjele biti prisutne u zraku, a do postizanja toga cilja koriste se PV i GV navedene u tablici 6.

Članak 8.

Praćenje kakvoće zraka obavlja se preko državne mreže i područnih mreža prema propisanom programu mjerenja kakvoće zraka, načinu mjerenja i prikupljanja podataka te načinu obrade i prikaza rezultata sukladno Zakonu o zaštiti zraka.

PV i GV kakvoće zraka propisane ovom Uredbom koriste se kao osnova za:

- ocjenu kakvoće zraka,

- svrstavanje područja u kategorije prema stupnju onečišćenosti zraka,

- upravljanje kakvoćom zraka.

Članak 9.

Tablice 1., 2., 3., 4., 5. i 6. s odgovarajućim sadržajem otiskane su uz ovu Uredbu i čine njen sastavni dio.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/16
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 21. studenoga 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Tablica 1.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za sumpor-dioksid (SO2) u ovisnosti o koncentraciji i načinu mjerenja lebdećih čestica (µg/m2)
          ___________________________________________________________________________________

                Razdoblje  Para-  SO2   Dim1)  ULČ2)  ISO/TP3)     Vrijeme
        praćenja   metar                          usred-
                                              njavanja
     ___________________________________________________________________________________
    PV   Cijela    PV4)   50   50    75   50          24 sata
        godina    PVM5)  125   125    120    70         24 sata
                   350        300   200            1 sat
     ___________________________________________________________________________________
        Cijela    GV506)   80   40-80     >150               24 sata
        godina       120    <40   <150
    GV          GV987) 250  150-250    >350               24 sata
                     3508)  <150
                           <350
        Razdoblje   GV50 130   60-130                        24 sata
        loženja         180     <60    >200
        (1. 10.               <200
        - 31. 3.)
     ___________________________________________________________________________________

1) Dim = masena koncentracija lebdećih čestica ekvivalentna smanjenju refleksije filter papira zbog skupljanja crnih čestica. Koncentracija se smije mjeriti kao dim samo u naseljima gdje prevladavaju crne čestice (loženje drvom i ugljenom), dok u ostalim područjima treba određivati neposredno masenu koncentraciju lebdećih čestica ako je njihova koncentracija veća od dvostruke koncentracije dima.

2) ULČ = ukupne lebdeće čestice mjerene gravimetrijski u uzorcima skupljenim iz velikih volumena zraka (600-2000 mł).

3) ISO/TP = čestice koje dopiru u toraks (50 posto čestica aerodinamičkog promjera 10 mm) skupljene uređajem prema specifikaciji Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO/TR: 7708) mjerene gravimetrijski.

Ako se koncentracija lebdećih čestica mjeri na temelju apsorpcije b-zračenja, ovisno o karakteristikama ulaznog otvora uređaja, rezultati mjerenja se uspoređuju s PV, odnosno GV za ULČ ili s PV za ISO/TP.

4) Aritmetička sredina izmjerenih vrijednosti.

5) Maksimalna izmjerena vrijednost.

6) Vrijednost ispod koje se nalazi 50 posto izmjerenih vrijednosti.

7) Vrijednost ispod koje se nalazi 98 posto izmjerenih vrijednosti.

8) Ne smije se prekoračiti uzastopno više od 3 dana.

Tablica 2.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za plinovite onečišćujuće tvari (µg/m2)
       _____________________________________________________________________________________________________________

    Razdoblje              Tvar         PV       GV            Vrijeme
    praćenja                 ____________________________       usrednja-
                                   PV   PV98   GV   GV98         vanja
    _____________________________________________________________________________________________________________
    1 godina        Dušik-dioksid  40   60   60   120            24 sata
                                     200             1 sat
    1 godina        Ugljik-     1000  5000  2000  8000         24 sata
                monoksid                15000          1 sat
    1 godina         Ozon               110       150            24 sata
                                     180        1 sat
    1 godina        Amonijak      30   100   70   250            24 sata
                                                 1000             1 sat
    1 godina        Sumporo-               2     5           24 sata
                vodik1)                        10            1 sat
    1 godina        Merkaptani1)            1      3           24 sata
                                                    5           1 sat
    1 godina        Metanal2)             30      70           24 sata
                (Formaldehid)                 100            1 sat
    1 godina        Fenoli1)              50     100           24 sata
                                                  200            1 sat
    1 godina        Klorovodik1)           100     200           24 sata
                                                    300           1 sat
    1 godina        Plinoviti              1      3          24 sata
                fluoridi1)                     5           1 sat
    _____________________________________________________________________________________________________________

1) Za tvari koje potječu iz posebnih izvora pa se redovito ne očekuju u vanjskom zraku, kao i za one tvari za koje je mjerodavna granica mirisa, daju se vrijednosti samo na jednoj razini.

2) Odnosi se na zrak zatvorenih prostora (koncentracije u vanjskom zraku su redovito zanemarive).

Tablica 3.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za onečišćavajuće tvari koje potječu od automobilskih motora na razini prometnice (µg/m2)


  ___________________________________________________________________________________

    Razdoblje    Tvar      PV       GV       Vrijeme
    praćenja                              usrednja-
                                          vanja
 ___________________________________________________________________________________
                        PV      GV   GVM1)
    1 godina    Dušik-    50       80            8 sati2)
                dioksid                400      1 sat
    1 godina    Ugljik-   5000    10000            8 sati2)
                monoksid           30000      1 sat
    1 godina    Olovo      2    5             24 sata
 ___________________________________________________________________________________

1) Maksimalna izmjerena vrijednost.

2) Osamsatne pomične srednje vrijednosti.

Tablica 4.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za lebdeće čestice (LČ) i njihove sastojke te za živu (µg/m2)

___________________________________________________________________________________

    Razdoblje    Tvar                 PV    GV       Vrijeme
    praćenja                                   usrednja-
                                               vanja
 ___________________________________________________________________________________
                            PV   PV98  GV   GV98  
    1 godina    Lebdeće čestice 75   120   150   350   24 sata
    1 godina    Olovo u LČ   1        2        24 sata
    1 godina    Kadmij u LČ   0,01      0,04      24 sata
    1 godina    Mangan u LČ   1        2        24 sata
    1 godina    Sulfati u LČ          50   100   24 sata
    1 godina    Natrij-fluorid
                u LČ                  100   200   24 sata
    1 godina    Živine pare i                  
                 anorganski                   
                spojevi         0,01      11)       24 sata
___________________________________________________________________________________
1) Odnosi se samo na zrak u prostorijama. Zbog opasnosti pretvorbe i prodiranja u vodu i tlo ne mogu se dati GV za vanjski zrak.

Tablica 5.

Preporučene (PV) i granične (GV) vrijednosti kakvoće zraka za ukupnu taložnu tvar (UTT) i sadržaj metala u njoj


___________________________________________________________________________________

      Raz-          Tvar      Mjerna                   Vrijeme
    doblje                jedinica    PV      GV    usrednja-
    praćenja                                  vanja
 ___________________________________________________________________________________                                  PV    GV   GVM

    1 godina       Ukupna       mg/(m2d)   200   350   650   1 mjesec
                taložna tvar                  
    1 godina    Anorganski                   
               spojevi olova                  
                u UTT       µg/(m2d)   100   250       1 mjesec
    1 godina    Anorganski                   
                spojevi                 
               kadmija u                    
               UTT         µg/(m2)        2    5       1 mjesec
    1 godina    Anorganski                   
                spojevi talija u                    
               UTT         µg/(m2d)   2    10      1 mjesec
___________________________________________________________________________________

Tablica 6.

                               Ograničavanje koncentracija nekih
                                      karcinogenih tvari u zraku
___________________________________________________________________________________
  Razdoblje    Tvar   Mjerna   PV        GV       Vrijeme
  praćenja         jedinica                   usrednja-
                        PV   PV98  GV   GV98       vanja
___________________________________________________________________________________
  1 godina    Benzen      µg/m3  2    5    5    10       8 sati
  1 godina   1,3-                          
          butadien   µg/m3  0,1   0,6   1    2       8 sati
  1 godina   3,4-                          
          benz-piren  ng/m3  0,2   1    2    10     24 sata
___________________________________________________________________________________