Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 29.11.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 16. stavka 13. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine" br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OPĆIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U članku 35. stavak 3. u trećem retku Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga ("Narodne novine" 84/94) briše se točka, dodaje se zarez i riječi: "a tehničko-tehnološki postupak ispitivanja sukladno tehničko--tehnološkim propisima davatelja usluga."

Članak 2.

U članku 36. Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga stavci 3. i 4. se brišu.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

"(3) Pritužbu iz stavka 1. ovog članka pretplatnik može podnijeti u roku 30 dana od dana primitka računa, ako se radi o novčanom zaduženju. Ako se radi o tehničkoj smetnji pritužba se može podnijeti kad je smetnja nastala i u roku 30 dana, od dana kada je smetnja nepravodobno ili površno otklonjena.

(4) Pretplatnik koji je podnio pritužbu na iznos kojim je zadužen za obavljene usluge poslje dospijeća računa na naplatu obvezan je platiti, do konačnog rješenja pritužbe, cijeli iznos prema primljenom računu. Pretplatnik koji je podnio pisanu pritužbu na iznos kojim je zadužen za obavljene usluge najkasnije na dan dospijeća računa na naplatu, obvezan je platiti, do konačnog rješenja pritužbe, neosporeni dio, a najmanje prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi pritužba. Ako je podnositelj pritužbe postao pretplatnik prije manje od tri mjeseca od početka razdoblja na koje se odnosi pritužba pretplatnik plaća neosporni dio zaduženja, a najmanje prosječni iznos za istu kategoriju pretplatnika na istoj komutaciji ili skupini priključaka. Ako je ukupan iznos zaduženja manji od određenog prosječnog iznosa pretplatnik je obvezan platiti ukupno zaduženje po računu na koji podnosi pritužbu. Neosporni dio zaduženja pretplatnik je obvezan platiti u roku dospijeća računa na naplatu, a za razliku do određenog prosječnog iznosa, ako je on veći od neospornog dijela zaduženja, davatelj usluga izdaje poseban račun nakon primitka pritužbe. Pretplatnik je obvezan u svojoj pritužbi navesti neosporni dio zaduženja koji plaća u roku dospijeća računa.

(5) Davatelj usluga mora upoznati korisnike svojih usluga putem računa za obavljene usluge i na drugi način sa svim bitnim okolnostima za podnošenje pritužbe, rok i način podnošenja pritužbe, naziv i adresa ureda te broj telefona i telefaksa kome se može podnijeti pritužba ili dobiti informacija u svezi s pritužbama, te gdje se može nabaviti obrazac za podnošenje pritužbe i drugo.

(6) Davatelj usluga mora svojim tehničko-tehnološkim propisom iz stavka 11. ovog članka ustrojiti rješavanje pritužbi svojih korisnika u dva stupnja.

(7) Ako nakon rješenja pritužbe na iznos zaduženja za obavljene usluge prema odredbi stavka 7. ovog članka, a temeljem konačne odluke na razini davatelja usluge pretplatnik i nadalje stoji na stajalištu da je iznos zaduženja po ispostavljenom računu veći od iznosa koji odgovara obavljenim telekomunikacijskim uslugama, može pokrenuti sudski spor pred mjerodavnim sudom, sukladno pouci o pravnom lijeku koju je davatelj usluga obvezan navesti u toj odluci. U slučaju kada pretplatnik pokreće sudski spor u određenom roku, za konačno rješenje pritužbe u smislu odredbe stavka 4. ovog članka uzima se pravomoćna sudska odluka.

(8) Davatelj usluga mora voditi u popisu pritužbe iz stavka (1) ovog članka po vrstama pritužbi i po vrstama usluga prilagođen ustroju davatelja usluga i ustroju njegove mreže, te mora pohraniti podatke važne za statističku obradu po vrstama usluga, dijelovima mreže, po razlozima prihvaćanja pritužbi, te po skupinama smetnji i njihovom trajanju. Dokumentaciju u svezi s provedenim postupkom rješenja pritužbe pretplatnika davatelj usluga je obvezan čuvati još godinu dana po konačnosti rješenja.

(9) Davatelj usluga mora, najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, donijeti tehničko-tehnološki propis, kojim će propisati jedinstveni tehničko-tehnološki postupak, za ispitivanje opravdanosti pritužbi iz stavka 2. ovog članka."

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju 12. i 13.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan nakon objave u "Narodnim novinama".

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.