Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 29.11.1996 Cjenik za obavljanje poslova platnog prometa i drugih poslova Zavoda za platni promet
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 7, članka 53. stavka 3. i članka 67. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", br. 27/93 s izmjenama i dopunama), Upravni odbor Zavoda za platni promet na 51., 54. i 55. sjednici održanim 12. srpnja te 15. i 22. listopada 1996. godine, a Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 23. listopada 1996. godine potvrdio

CJENIK

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA I DRUGIH POSLOVA ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Članak 1.

Ovim Cjenikom utvrđuje se:

1) visina naknada za obavljanje poslova platnog prometa koje se naplaćuju od sudionika u platnom prometu s njihovih računa ili u gotovini, i

2) visina naknada za obavljanje poslova iz članka 58. do 62. Zakona o platnom prometu u zemlji (u daljnjem tekstu: Zakon) koje se naplaćuju s računa za naplatu javnih prihoda državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i izvanproračunskih fondova.

Članak 2.

Naknada za obavljanje poslova platnog prometa obračunava se i naplaćuje za:

TAR. OPIS POSLA OSNOVA ZA NAKNADA

STAV. OBRAČUN

TAR. OPIS POSLA OSNOVA ZA NAKNADA

STAV. OBRAČUN

A) OTVARANJE RAČUNA

1. Otvaranje računa račun 130,00 kn

2. Održavanje računa račun 13,00 kn

mjesečno

3. Promjena potpisa komplet kartona 65,00 kn

B) GOTOVINSKI PLATNI PROMET

4. Uplate i isplate na blagajni

4.1. Građani iznos 0,64 posto

najmanje 1,00 kn,

najviše 65,00 kn

4.2. Pravne i fizičke osobe

koje imaju račun u Zavodu iznos 1,300 promila

4.3. Dpozitne institucije (DI) iznos 0,650 promil

4.4. HPT-suvišak/dotacija iznos 0,650 promil

4.5. Isplata uputnice s računa

536 iznos 1,300 promila

5. Dnevno-noćni trezor

5.1. Uplate iznos 0,780 promila

5.2. Korištenje trezora iznos 0,325 promila

6. Razmjena novca iznos 0,650 posto

C) BEZGOTOVINSKI PLATNI PROMET

7. Nalog za prijenos

7.1. Nalog na papirnom mediju

7.1.1. - primitak i kontrola nalog 0,49 kn

7.1.2. - unos (obuhvat) podataka nalog 0,59 kn

7.1.3. - knjiženje na računu

sudionika stavka 0,26 kn

7.2. Nalog na magnetnom

mediju

7.2.1. - primitak i kontrola stavka 0,49 kn

7.2.2 - knjiženje na računu

sudionika stavka 0,26 kn

8. Zadavanje naloga u Zavodu

na temelju zakonskih ili nalog 9,75 kn

ugovornih ovlasti

9. Elektronički prijenos nalog

podataka s naloga

9.1. - za vrijednost do

500.000 kuna 1,30 kn

9.2. - za svakih daljnjih 0,65 kn

500.000 kuna

10. Nalozi DI i pošta za

za obavljena gotovinska

plaćanja kod njih, a za

račune koji se vode u

Zavodu

10.1. - papirni medij pojedinačni 1,33 kn

nalog

10.2. - magnetni medij stavka 0,75 kn

11. Izračun dnevnoga dugovnog

potražnog prometa svih

deponenata DI i izračun račun deponenta 0,52 kn

neto stanja za knjiženje

na račun DI

12. Obavijest o promjeni na

računu (izvadak)

12.1. papirni medij strana do 8 1,30 kn

stavaka

12.2. magnetni medij stavka 0,10 kn

13. Obavijest o stanju računa obavijest/DI 117,00 kn

DI-obrasci ISINOR, NP i sl.

14. Ostale informacije o

obavljenom dnevnom

platnom prometu

14.1. Izvještaj na papirnom strana A4 19,50 kn

mediju

14.2. Izvještaj na magnetnom stavka 0,10 kn

mediju

15. Izrada obavijesti, izvještaja

i sl. po zahtjevu sudionika

15.1. - na papirnom mediju strana A4 39,00 kn

15.2. - na magnetnom mediju stavka 0,20 kn

16. Provjera dvostrukog

pokrića temeljem čl. 25a. nalog/dan 0,07 kn

Zakona

17. Otvaranje i izmjena otvar./izmjena 26, 00 kn

uvjeta akreditiva

18. Evidencija osnova za

naplatu i naloga za plaćanje osnova/nalog 0,33 kn

za čije izvršenje nema

pokriće na računu sudionika

19. Izvršne presude i rješenja

- izračun kamata i glavnica 65,00 kn

utvrđivanje ukupnog iznosa

20. Telefonski nalozi po nalog 58,50 kn

zahtjevu sudionika

21. Originalni nalog priložen uz nalog 3,25 kn

izvadak na zahtjev sudionika

DI = depozitna institucija

Članak 3.

Na iznos naknade dodaje se propisani porez.

Članak 4.

Naknada i porez, koji se naplaćuju s računa sudionika, obračunavaju se i naplaćuju svakih 15 dana, a sudioniku se dostavlja račun s obavijesti da mu je iznos naknade i poreza naplaćen s njegova računa.

Za naknadu i porez koji se naplaćuju za gotovinski platni promet, račun se izdaje prilikom naplate naknade.

Članak 5.

Upravni odbor može odlučiti o neplaćanju naknade za poslove platnog prometa ako se uplate odnose na račun otvoren humanitarnim organizacijama registriranim u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Članak 6.

Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika Državnog proračuna naplaćuje se naknada na teret tih računa prema ugovoru koji će ministar financija sklopiti sa Zavodom, a temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", br. 9/96).

O ugovoru iz prethodnog stavka odlučuje Upravni odbor, potvrđuje ga Savjet Narodne banke Hrvatske i prilaže se Cjeniku kao sastavni dio.

Članak 7.

Naknada za obavljanje poslova iz članka 67. Zakona koja se naplaćuje s računa javnih prihoda Državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave i izvanproračunskih fondova obračunava se i naplaćuje pri svakom pražnjenju po stopi od 2,0 promila.

Za vrijeme važenja Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 50/96 od 21. lipnja 1996. godine) naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćivat će se od izvanproračunskih fondova po stopi od 3,0 promila.

Članak 8.

Glavni direktor Zavoda donosi upute o primjeni ovog Cjenika.

Članak 9.

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom potvrde Savjeta Narodne banke Hrvatske, a primjenjuje se od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon potvrde.

Predsjednik Upravnog odbora
Zavoda za platni promet
Petar Ćurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.