Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 29.11.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-465/1996 od 20. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi D. P. iz R., E. K. 15., kojeg zastupa S. B., odvjetnik iz R., na sjednici održanoj dana 20. studenoga 1996. godine, donio je

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

D. P. iz R., zastupan po S. B., odvjetniku iz R., podnio je ovom sudu ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-766/1995-4 od 7. veljače 1996. godine, kojom je odbijena tužba podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv rješenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, klasa: UP/II-371-01/93-06/1673, ur. broj: 531-06/3-94-2 od 9. prosinca 1994. godine. Navedenim je drugostupanjskim rješenjem odbijena žalba podnositelja izjavljena protiv rješenja Županije primorsko-goranske, Sekretarijata za komunalno-stambene poslove u R., Odjela za upravno pravne poslove, klasa: UP/I-371-03/93-03/160, ur. broj: 2170-02-31-93-3 od 30. lipnja 1993. godine, kojim je podnositelju ustavne tužbe naloženo iseljenje iz stana koji koristi kao podstanar.

Iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da podnositelj nalazi da mu je osporenom odlukom Upravnog suda povrijeđeno ustavno pravo vlasništva koje Ustav Republike Hrvatske jamči u članku 48., a iz razloga što je, prema njegovom mišljenju, stanarsko pravo na spornom stanu nositeljice stanarskog prava još uvijek prijeporno, a glede činjenice da je podnesen prijedlog za ponavljanjem postupka koji je okončan pravomoćnom presudom, kojom je nositeljici stanarskog prava otkazano stanarsko pravo na spornom stanu.

Ustavna tužba nije osnovana.

Naime, u konkretnom je slučaju podnositelju ustavne tužbe prvostupanjskim rješenjem naloženo iseljenje iz stana koji koristi kao podstanar, a glede okolnosti da je nositeljici stanarskog prava na predmetnom stanu pravomoćnom presudom Općinskog suda u R. broj: P-3519/92 prestalo stanarsko pravo na stanu.

Kako je nositeljici stanarskog prava pravomoćnom odlukom prestalo stanarsko pravo na stanu u kojem se podnositelj nalazi u svojstvu podstanara, to je, u skladu s odredbom stavka 1. članka 120. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93), prestalo i pravo podnositelja ustavne tužbe na korištenje predmetnog stana.

Odredbom članka 120. stavka 1. propisano je da pravo podstanara da koristi stambene prostorije na osnovi ugovora o podstanarskom odnosu zaključenog sa stanarom, odnosno vlasnikom stana, prestaje prestankom prava tih osoba na korištenje stana, dok je odredbom stavka 2. istog članka određena nadležnost stambenog tijela za postupak iseljenja podstanara koji je nastavio koristiti stan nakon što ga je prestao koristiti stanar.

Ustavni sud Republike Hrvatske, ne nalazi da bi takvim, na zakonu utemeljenim, rješidbama upravnih tijela i Upravnog suda Republike Hrvatske bila podnositelju ustavne tužbe povrijeđena ustavna prava zajamčena člankom 48. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, temeljem odredbe članka 19. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91 - nastavno: Ustavni zakon) u svezi s člankom 59. i 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 29/94), odlučeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona.

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.