Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 22.11.1996 Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o trgovini ("Narodne novine", br. 11/96) ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I NAČINU VOĐENJA POPISA ROBE U TRGOVINI NA MALO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovine na malo te druge pravne i fizičke osobe koje prodaju svoje proizvode na malo (u daljnjem tekstu: trgovac) dužne su voditi poseban popis koji sadrži podatke o nabavi, prodaji i cijeni robe i obavljenom posredovanju (u daljnjem tekstu: popis robe).

Iznimno, obveza iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na fizičke osobe, koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, kad svoje proizvode prodaju na malo.

Članak 2.

Popis robe trgovac vodi posebno za svaku prodavaonicu i za svako stalno izdvojeno prodajno mjesto izvan prodavaonice.

Za prodaju robe izvan prodavaonica koja se obavlja putem pošte, na klupama izvan tržnice, putem automata, u prostorijama kupca, putem pokretnih prodavača i putem televizije trgovac vodi popis robe u sjedištu trgovca (ili prodavaonici).

Za povremenu prodaju robe izvan prodavaonice, koja je uvedena u popis robe te prodavaonice, na prodajnom mjestu trgovac mora osigurati presliku primke - zaduženja za tu robu.

Za prodajni objekt koji ima više odjela trgovac može voditi popis robe za svaki odjel posebno.

Članak 3.

Popis robe iz članka 1. ovog Pravilnika sastoji se od:

1. Knjige popisa o nabavi i prodaji robe - OBRAZAC KP (u daljnjem tekstu: knjiga popisa)

2. primke - zaduženja za vlastitu robu - OBRAZAC PKV

3. primke - zaduženja za tuđu robu (posredovanje) - OBRAZAC PKT

Obrasci iz stavka 1. ovog članka sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe mora biti uvezana.

Svaka stranica uvezane knjige popisa mora biti označena rednim brojem.

Knjiga popisa vodi se za svaku poslovnu godinu.

Pod poslovnom godinom razumijeva se kalendarska godina.

Prije početka knjiženja knjiga popisa s označenim rednim brojevima po stranicama mora biti ovjerena od trgovca i nadležnog tijela tržišne inspekcije na čijem području posluje prodavaonica odnosno na čijem području se nalazi prodajno mjesto.

Ako knjiga popisa nije ovjerena od nadležnog tijela iz stavka 5. ovog članka smatra se da se popis robe ne vodi.

Članak 5.

Knjiga popisa iz članka 4. ovog Pravilnika vodi se ažurno po načelima urednosti i točnosti.

Podaci se u knjigu popisa unose kronološkim redom.

Knjiženje u knjigu popisa i u primke - zaduženja obavlja se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava (računa, otpremnice, dostavnice, vrpce registar blagajne, paragon bloka, zapisnika o promjeni cijena i dr.).

Knjiga popisa i primke - zaduženja moraju se nalaziti u prodavaonici odnosno na prodajnom mjestu za vrijeme poslovnog vremena, ako ovim Pravilnikom nije određeno drukčije.

Članak 6.

Knjiga popisa i primke - zaduženja mogu se voditi putem računala, koje se nalazi u prodavaonici odnosno na prodajnom mjestu, bez posebne ovjere listova podataka.

Radi dostupnosti podataka, trgovac je na zahtjev nadležnog inspektora dužan izlistati podatke koji se vode u računalu.

II. VOĐENJE POPISA ROBE

1. VOĐENJE KNJIGE POPISA O NABAVI I PRODAJI ROBE (Obrazac KP)

Članak 7.

Knjiga popisa vodi se na obrascu KP koji je otiskan uz ovaj Pravilnik.

Podaci u knjigu popisa upisuju se na slijedeći način:

- u stupac 1.: redni broj

- u stupac 2.: datum upisa dokumenta o ulazu (zaduženju) odnosno izlazu (razduženju) robe,

- u stupac 3.: naziv i broj dokumenta o ulazu (zaduženju) odnosno izlazu (razduženju) robe i o drugim promjenama koje se odnose na ukupno zaduženje odnosno razduženje robe ili promjeni cijeni robe,

- u stupac 4.: ukupna vrijednost ulaza (zaduženja) robe. U ovaj stupac se unosi zbroj iz stupca 8. obrasca PKV odnosno obrasca PKT.

U stupac 4. upisuju se i podaci o iznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vrijednost zadužene robe na temelju promjene cijene robe (neovisno o razlogu: promjene stope poreza, marže ili dr.), vraćanja robe, otpisu robe i dr. i to na temelju zapisnika.

Zapisnik sadrži:

a) naziv i sjedište trgovca

b) naziv i sjedište prodajnog objekta

c) redni broj i datum sastavljanja zapisnika

d) naziv robe, količinu, staru i novu prodajnu cijenu s porezom, iznos prodajne vrijednosti robe za koji se vrijednost robe povećava odnosno smanjuje

e) popis odgovorne osobe i pečat trgovca.

Na temelju sastavljenog zapisnika za iznos prodajne vrijednosti koja se povećava obavlja se knjiženje u stupcu 4. kao i pri ulazu (zaduženje robe), a za iznos vrijednosti koja se smanjuje u stupcu 4. obavlja se storniranje putem "crvenog storna" - ispisivanje iznosa koji se uokviruju. Pri zbrajanju uokvireni iznosi se oduzimaju od ukupnog zbroja.

- u stupac 5. iznos vrijednosti prodane robe za svaki dan na temelju iznosa evidentiranog na vrpci registar blagajne ili zbroja pojedinačno izdanih računa - paragon blokova.

U knjizi popisa zbrajaju se iznosi na svakoj stranici knjige i tako zbrojeni iznos prenosi na sljedeću stranicu kao donos s prethodne stranice.

Knjiga popisa zaključuje se za svaku poslovnu godinu, a krajnji saldo iskazanog stanja vrijednosti robe prenosi se u iduću godinu.

2. PRIMKA - ZADUŽENJE ZA VLASTITU ROBU (Obrazac PKV)

Članak 8.

Primka - zaduženje za vlastitu robu vodi se na obrascu PKV koji je otiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

U obrazac PKV unose se podaci o ulazu (zaduženju) robe koju trgovac prodaje u svoje ime i za svoj račun na slijedeći način:

- u stupac 1. redni broj,

- u stupac 2. naziv i sjedište dobavljača robe,

- u stupac 3. broj i datum dokumenta dobavljača koji prati robu (račun, dostavnica, otpremnica i dr.),

- u stupac 4. naziv robe,

- u stupac 5. jedinica mjere,

- u stupac 6. količina robe s kojom se zadužuje,

- u stupac 7. prodajna cijena robe s porezom na promet,

- u stupac 8. iznos prodajne vrijednosti zadužene robe.

Trgovac koji u postojećoj dokumentaciji o zaduženju (ulazu) robom prodajnog objekta, odnosno kalkulaciji prodajne cijene osigurava podatke potrebne za unošenje u knjigu popisa (obrazac KP) ne mora popunjavati obrazac PKV.

Obrazac PKV odnosno drugu dokumentaciju o zaduženju robom koja zamjenjuje obrazac PKV, trgovac mora sastaviti prije nego pristupi prodaji robe.

3. PRIMKA - ZADUŽENJE ZA TUĐU ROBU
(Obrazac PKT)

Članak 9.

Primka - zaduženje za tuđu robu vodi se na obrascu PKT, koji je otiskan uz ovaj Pravilnik.

U obrazac PKT unose se podaci o ulazu (zaduženju) robe koju trgovac prodaje u svoje ime, a za račun druge pravne ili fizičke osobe odnosno u ime i za račun druge pravne ili fizičke osobe.

U obrazac PKT podaci se unose na slijedeći način:

- u stupac 1. redni broj,

- u stupac 2. naziv i sjedište vlasnika robe,

- u stupac 3. broj i datum dokumenta temeljem kojeg je vlasnik robe isporučio robu,

- u stupac 4. naziv robe,

- u stupac 5. jedinica mjere,

- u stupac 6. količina robe s kojom se zadužuje,

- u stupac 7. prodajna cijena robe s porezom,

- u stupac 8. iznos prodajne vrijednosti zadužene robe.

Trgovac koji u postojećoj dokumentaciji o zaduženju (ulazu) robom prodajnog objekta odnosno kalkulaciju prodajne cijene osigurava podatke potrebne za unošenje u knjigu popisa (obrazac KP) ne mora popunjavati obrazac PKT.

Članak 10.

Obrazac PKT odnosno drugu dokumentaciju o zaduženju robom koja zamjenjuje obrazac PKT, trgovac mora sastaviti prije nego pristupi prodaji robe.

Članak 11.

Trgovac može uz propisane podatke u knjizi popisa i u PKV i u PKT prema ovom Pravilniku unositi i druge podatke radi praćenja svog poslovanja.

III. OSTALE OBVEZE U VOĐENJU POPISA

Članak 12.

Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju u prodajnom objektu - prodajnom mjestu mora se u vidu razlomka označiti redni broj i godina knjige popisa u koju je upisana isprava o zaduženju odnosno promjeni cijene robe.

Članak 13.

Pravne i fizičke osobe koje prodaju svoje proizvode na malo, dužni su u svakom prodajnom mjestu voditi knjigu popisa (obrazac KP) i primku - zaduženje za vlastitu robu (obrazac PKV) osim stupca 2. i 3.

Članak 14.

Knjiga popisa i primke - zaduženja odnosno druga dokumentacija temeljem koje je obavljeno knjiženje u knjigu popisa moraju se čuvati najmanje 3 godine, računajući od poslovne godine na koju se odnose.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
ODREDBE

Članak 15.

Popisi robe sukladno odredbama ovog Pravilnika vode se od 1. siječnja 1997. godine s unesenim početnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom) na dan 31. prosinca 1996. godine.

Popis robe iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: redni broj, naziv robe, količinu, prodajnu cijenu s porezom i ukupni iznos prodajne vrijednosti.

Članak 16.

Na dan početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i načinu vođenja trgovačke knjige ("Narodne novine", br. 53/91 i 71/94) i Pravilnik o vođenju minimalne dnevne evidencije o kretanju robe i cijena robe u prodavaonicama i izdvojenim poslovnim mjestima ("Narodne novine", br. 43/78).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 331-01/96-01/185
Urbroj: 526-01/96-01
Zagreb, 20. studenoga 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.