Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 22.11.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 18. stavka 2. članka 20. stavka 2., članka 39. stavka 3. točke 4., članka 40. stavka 1. točka 1., 2., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", br. 46/96) iza točke 7. dodaju se točke 7a., 7b., i 7c. koje glase:

"7a. u sjevernom dijelu Velebitskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - svjetionik Ertak na kopnu

točka B - Rt Bejavec na otoku Krku

točka C - Rt Družinin na otoku Krku

točka D - Rt Tokal na kopnu,

7b. u južnom dijelu Velebitskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, Paškim mostom i spojnicom između točaka C i D:

točka A - sjeverni rt u uvali Prizna na obali kopna

točka B - Zali rt na otoku Pagu

točka C - Rt Korotanja na kopnu

točka D - Rt Baljenica na kopnu

7c. u Novigradskom moru;"

Točka 10. mijenja se i glasi:

"10. unutar akvatorija od tri (3) morske milje oko otoka Blitvenica;"

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"U smislu ovoga Pravilnika kao ukupna snaga porivnog stroja plovila smatra se isključivo nominalna snaga stroja prema originalnoj deklaraciji proizvođača toga stroja."

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. u dijelu Velebitskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D, te E, F i G te H, I, J, i K:

točka A - Rt Tokal na kopnu

točka B - Rt Družinin na otoku Krku

točka C - Rt Škuljica na otoku Krku

točka D - Rt Stražica na otoku Prviću

točka E - Rt Šilo na otoku Prviću

točka F - Rt Sajalo na otoku Goli

točka G - Rt Saramić na otoku Rabu

točka H - Rt Glavnina na otoku Rabu

točka I - Gornji rt na otoku Dolinu

točka J - Zali rt na otoku Pagu

točka K - sjeverni rt uvale Prizna na obali kopna u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo tijekom petnaest (15) dana u kalendarskoj godini i to:

a) utorkom, srijedom i četvrtkom u tjednu u kojem je blagdan Uskrs,

b) 1., 2. i 3. dana mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza i

c) 21., 22. i 23. prosinca;"

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Ribolov pridnenom koćom u akvatoriju navedenom u stavku 1. točki 1. ovoga članka smije se obavljati samo plovilom koje je registrirano u upisniku brodica i čija ukupna snaga porivnog stroja iznosi do najviše 110 kW."

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 2a. koja glasi:

"2a. u dijelu Korčulanskog i Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C i D:"

točka A - Rt Sućuraj na otoku Hvaru,

točka B - Rt Duba na poluotoku Pelješcu,

točka C - Rt Lovišće na poluotoku Pelješcu,

točka D - zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru, u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom."

Točka 3. mijenja se tako da glasi:

"3. u dijelu Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C, D i E:

točka A - Rt Višnjica na kopnu

točka B - zapadni rt uvale Prapatna na poluotoku Pelješcu

točka C - Rt Duba na poluotoku Pelješcu

točka D - Rt Sućuraj na otoku Hvaru

točka E - lučko svjetlo Drvenik, u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo četvrtkom."

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se novi članak 17a. koji glasi:

"Dok se ne započne s primjenom odredbi članka 12. ovoga Pravilnika veličina otvora oka mrežnog tega ni na jednom dijelu pridnene koće ne smije biti manja od 20 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manja od 40 milimetara."

"Dok se ne započne s primjenom odredbi članka 13., na zapdnoj obali Istre od morske granice s Republikom Slovenijom do plićine Albanež u kursu 2210 u pravcu vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. ožujka do 30. rujna, radi izlovljavanja muzgavaca dozvoljena je uporaba pridnene koće kod koje veličina otvora oka mrežnog tega ni na jednom dijelu ne smije biti manja od 14 milimetara, a na košulji ne smije biti manja od 28 milimetara."

Veličina otvora oka mrežnog tega iz stavka 1. i 2. ovoga članka mjeri se u mokrom stanju od uzla do uzla dužinom stranice oka.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/188
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 18. studenoga 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.