Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 22.11.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-455/1994 od 13. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Gimnazije "Franjo Petrić" iz Zadra, Obala kneza Trpimira 26, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 1996. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu zakonitosti rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Inspekcije rada sa sjedištem u Zadru, Klasa: UP-I-110-01/94-01, Ur. broj: 524-02/45-94-1 od 15. ožujka 1994. godine.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem navedenim u izreci određeno je da se privremeno odgađa izvršenje odluke ravnatelja Gimnazije "Franjo Petrić" od 8. veljače 1994. godine, kojom je odlukom dan prestanak radnog odnosa prof. Ružici Jerki Manojlović, nastavnici hrvatskog jezika u toj Gimnaziji, s danom 8. veljače 1994. Ujedno je utvrđeno da to rješenje prestaje važiti donošenjem pravomoćne odluke po zahtjevu djelatnika odnosno protekom roka za podnošenje tužbe sudu, te da žalba protiv tog rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.

Predlagatelj smatra da je navedeno rješenje suprotno svim odredbama "radnog zakonodavstva", te posebno propisima o inspekciji rada, uslijed čega se predlaže njegovo poništenje.

Ustavni sud Republike Hrvatske je prijedlog odbacio.

Prema članku 125. alineja 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom, te suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Pod propisom se podrazumijeva akt koji na općenit, apstraktan način uređuje pravne odnose za neodređen broj adresata.

Osporeno rješenje nema pravne osobine propisa, jer se ono odnosi na konkretnu pravnu situaciju i njime se rješava pojedinični slučaj - odgoda izvršenja akta o prestanku radnog odnosa djelatnici predlagatelja.

Kako se prema članku 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), zahtjev, prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje, kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, riješeno je kao u točki 1. izreke.

Objava ovog rješenja se temelji na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-II-455/1994.
Zagreb, 13. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.