Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 22.11.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-371/1994 od 13. studenoga 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Grge Radoševića iz Otočca, Prozor 213/a, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 1996. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog Grge Radoševića iz Otočca za ocjenu ustavnosti i zakonitosti suglasnosti Poglavarstva Grada Otočca od 14. prosinca 1993. godine, Klasa: 372-05/93-01-05, te priopćenja Poglavarstva Grada Otočca od 21. ožujka 1994. godine, Klasa: 372-05/94-01-01.

2. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Aktima navedenim u izreci dana je suglasnost da se zajednička prostorija (sušiona rublja) u podrumu stambene zgrade u Otočcu, Ul. B. Kašića 3/B može pretvoriti u prostor za smještaj drva na tri jednaka dijela, te da prostor označen pod brojem 1. treba pripasti korisniku stana Grgi Radoševiću, odnosno Grgi Radoševiću se priopćava da po ocjeni označenog Poglavarstva nema osnove za preispitivanje zakonitosti i poništavanje dane suglasnosti.

Predlagatelj u svojoj sumnji u neustavnost i nezakonitost osporenih akata konkretno ne navodi kojim ustavnim ili zakonskim odredbama su ti akti protivni, već uglavnom ukazuje na nenadležnost Gradskog poglavarstva Grada Otočca za postupanje u navedenom slučaju. Stoga predlaže njihovo poništenje.

Ustavni sud Republike Hrvatske je prijedlog odbacio.

Prema članku 125. alineja 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, Ustavni sud odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom, te suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom. Pod propisom se podrazumijeva akt koji na općenit, apstraktan način uređuje pravne odnose za neodređen broj adresata.

Osporeni akti nemaju pravne osobine propisa, jer se oni odnose na konkretnu pravnu situaciju - davanje suglasnosti za prenamjenu zajedničke prostorije u stambenoj zgradi (sušione rublja) u prostore za smještaj drva, te određivanje stanara koji će te prostore koristiti, odnosno jednom od tih stanara se daje odgovor u svezi s njegovim zahtjevom za preispitivanje te suglasnosti.

Kako se prema članku 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), zahtjev, prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje, kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari, riješeno je kao u točki 1. izreke.

Objava rješenja se temelji na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-II-371/1994.
Zagreb, 13. studenoga 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.