Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 08.11.1996 Naputak o primjeni snižene stope carine pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 8. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96) i točke III. Odluke o sniženju stopa carine za uvoz opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 63/96), ministar financija u suradnji s ministrom gospodarstva donosi

NAPUTAK

O PRIMJENI SNIŽENE STOPE CARINE PRI UVOZU OPREME, UREĐAJA, APARATA I VOZILA I NJIHOVIH DIJELOVA U KOJE SU UGRAĐENI DIJELOVI PROIZVEDENI U REPUBLICI HRVATSKOJ

1. Pravo na plaćanje carine po sniženoj stopi pri uvozu opreme, uređaja, aparata i vozila i njihovih dijelova, u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, ima trgovačko društvo koje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji uvozi odgovarajući proizvod stranoga sudionika u toj suradnji, bilo da su izvezeni dijelovi vlastiti proizvod ili proizvod drugoga domaćega sudionika u toj poslovnoj suradnji, ako se prema propisima o ispravama koje prate robu pri uvozu ili izvozu izvezeni dijelovi smatraju proizvodom hrvatskoga podrijetla.

2. Opremom, uređajima, aparatima i vozilima i njihovim dijelovima u koje su temeljem ugovora o poslovnoj suradnji ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, smatra se svaki proizvod stranoga sudionika ugovora o poslovnoj suradnji, koji je prema obilježjima propisanim odgovarajućim odredbama Carinske tarife (naziv) istovjetan proizvodu u koji se dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj stvarno ugrađuju.

Naziv i tarifni stavak robe koja se uvozi uz sniženu stopu carine utvrđuju se rješenjem ovlaštene carinarnice o primjeni snižene stope carine (točka 3. stavak 1.)

3. Rješenje o primjeni snižene carinske stope za opremu, odnosno uređaje, aparate i vozila ili njihove dijelove, u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, donosi ovlaštena carinarnica osposobljena za informatičku obradu izvoznih i uvoznih carinskih deklaracija.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 1. ove točke carinski obveznik podnosi:

a) izvornik ili ovjereni preslik ugovora o poslovnoj suradnji, temeljem kojega se izvoze dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj i ugrađuju u opremu, odnosno uređaje, aparate i vozila ili njihove dijelove koji se uvoze,

b) specifikaciju dijelova koji se izvoze, prema tarifnim stavkama i njihovim skraćenim tehničkim opisom,

c) potvrdu o hrvatskom podrijetlu dijelova koji se izvoze, te

d) specifikaciju opreme, odnosno uređaja, aparata i vozila ili njihovih dijelova koji se uvoze, prema tarifnim stavkama i s njihovim skraćenim tehničkim opisom.

4. Prihvaćanjem podnijete uvozne carinske deklaracije ovlaštena carinarnica rješava o plaćanju carine po sniženoj carinskoj stopi za opremu, uređaje, aparate, vozila ili njihove dijelove koji se uvoze.

Uz uvoznu carinsku deklaraciju iz stavka 1. ove točke ovlaštenoj carinarnici podnosi se preslik rješenja o primjeni snižene carinske stope (točka 3. stavak 1.).

5. Izvozne i uvozne carinske deklaracije, koje se ovlaštenoj carinarnici podnose pri primjeni članka 8. Zakona o carinskoj tarifi, popunjavaju se prema propisima o podnošenju isprava u carinskom postupku.

U izvoznoj carinskoj deklaraciji za dijelove hrvatskoga podrijetla koji se izvoze radi ugradnje u odgovarajući strani proizvod, podnositelj deklaracije:

a) u rubrici 4 pod a) upisuje "Članak 8. ZCT", te

b) u rubrici 41 redni broj pod kojim je rješenje o primjeni članka 8. Zakona o carinskoj tarifi evidentirano u sustavu za obradu podataka Carinske uprave.

U uvoznoj carinskoj deklaraciji za opremu, uređaje, aparate ili vozila i njihove dijelove, u koje su ugrađeni dijelovi proizvedeni u Republici Hrvatskoj, podnositelj deklaracije:

a) u rubrici 7 pod a) upisuje "Članak 8. ZCT",

b) u rubrici 35 brojku "8", te

c) u rubrici 59 redni broj pod kojim je rješenje o primjeni članka 8. Zakona o carinskoj tarifi evidentirano u sustavu za obradu podataka Carinske uprave.

6. Ostvarivanje povlastice iz članka 8. Zakona o carinskoj tarifi prati carinarnica koja je izdala rješenje o primjeni snižene carinske stope za opremu, odnosno uređaje, aparate i vozila ili njihove dijelove (članak 3. stavak 1.), putem sustava za obradu podataka Carinske uprave, a po potrebi i neposrednim uvidom u odgovarajuću poslovnu dokumentaciju korisnika povlastice, te provedbom drugih mjera carinskoga nadzora.

7. Korisnik povlastice vodi evidenciju o obračunu i naplati carine po sniženoj stopi, u sadržaju i na način koji omogućava usporedbu podataka s podacima koji se evidentiraju od strane ovlaštene carinarnice.

U roku 15 dana po isteku kalendarske godine korisnik snižene stope carine podnosi carinarnici koja je donijela rješenje o primjeni snižene carinske stope (članak 3. stavak 1.) godišnje izvješće o korištenju povlastice, koje obuhvaća svodni pregled ostvarenoga izvoza i uvoza prema carinskim deklaracijama, s podacima o izvršenom plaćanju (obračunu) između sudionika ugovora o poslovnoj suradnji, te podacima o ostvarenom sniženju carine.

8. Evidenciju o ostvarivanju carinske povlastice sukladno odredbama ovoga naputka vodi Carinska uprava.

Carinska uprava o ostvarenoj količini i vrijednosti uvoza i izvoza iz stavka 1. ove točke tromjesečno izvješćuje Ministarstvo gospodarstva i Hrvatsku gospodarsku komoru.

9. Ostvareni izvoz dijelova proizvedenih u Republici Hrvatskoj i ugrađenih u odgovarajući strani proizvod sukladno odredbama ovoga naputka, iskazuje se i obračunava počam od 26. srpnja 1996. godine.

10. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/96-01/891
Urbroj: 513-02-02/01-96-3
Zagreb, 25. listopada 1996.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.