Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 06.11.1996 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE S VALJCIMA KOJIMA SE PROVJERAVA KOČNA SILA PO OBODU KOTAČA KOD VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji s valjcima za provjeru kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: uređaji s valjcima).

Uređaji s valjcima koji su u uporabi u stanicama za tehnički pregled vozila pri registriranju vozila, moraju imati valjanu ovjernicu ili valjan ovjerni žig.

Članak 2.

Uređaji s valjcima uređaji su kojima se mjeri djelovanje kočnica vozila na motorni pogon i priključnih vozila tako da se kočna sila neposredno mjeri i prikazuje i/ili grafički prikazuje za svaki kotač vozila posebno.

Članak 3.

Kočna sila po obodu kotača mjeri se na osnovi sile nastale momentom reakcije pogonskog elektromotora koja se mehaničkim, hidrauličkim, pneumatskim ili električnim putem prenosi na mjerni udio uređaja s valjcima.

Mjerni dio uređaja s valjcima može funkcionirati po načelu mehaničke vage, hidrauličkog odnosno pneumatskog mjernog valjka ili tenzometrijskog mjerila sile s pripadajućim pokaznim uređajima za prikazivanje izmjerenih vrijednosti.

II. IZRADBENA SVOJSTVA

Članak 4.

Ovisno o namjeni, uređaj s valjcima može biti konstruiran za mjerenje kočne sile jedne vrste vozila ili kao univerzalni uređaj s valjcima za mjerenje kočne sile raznih vrsta vozila na motorni pogon i priključnih vozila.

Uređaj s valjcima mora biti konstruiran tako da je siguran pri redovitoj uporabi, jednostavan za rukovanje te da nosivost dijelova na koje se postavlja ispitivano vozilo zadovoljava predviđena opterećenja.

Članak 5.

Pokazni dio analognog pokazivača izmjerenih vrijednosti uređaja s valjcima mora biti konstruiran tako da su odvojene mehaničke kazaljke koje pokazuju kočne sile lijevog i desnog kotača.

Ako je pokazni dio analognog pokazivača izmjerenih vrijednosti uređaja s valjcima konstruiran tako da se kazaljke koje pokazuju kočne sile lijevog i desnog kotača okreću oko iste osi, one moraju biti obojene različitim bojama i jasno vidljive.

Uz analogni pokazivač izmjerenih vrijednosti može biti pridodan i digitalni pokazivač.

Članak 6.

Uređaj s valjcima mora imati pisač za ispisivanje veličine kočne sile u cijelom mjernom području, posebno za lijevi, a posebno za desni kotač.

Na ispisu i/ili ispisnom dijagramu moraju biti podjeljci iz kojih se mogu lako i točno očitati vrijednosti kočne sile.

III. MJERNO-TEHNIČKA SVOJSTVA

Članak 7.

Površinski sloj valjaka na koje naliježu kotači ispitivanog vozila moraju imati tarna svojstva koja omogućuju da se u svim uvjetima ostvari koeficijent trenja od najmanje 0,5.

Članak 8.

Promjer valjaka na koje naliježu kotači ispitivanog vozila ne smije biti manji od 100 mm kod uređaja s valjcima kojim se mjere kočne sile svakog kotača vozila posebno, odnosno od 150 mm kod uređaja s valjcima kojim se mjere istodobno kočne sile kotača na obje strane iste osovine.

Članak 9.

Obodna brzina valjaka na koje naliježu kotači ispitivanog vozila ne smije biti manja od 2 km/h.

Članak 10.

Uređaj s valjcima mora biti opremljen uređajima za:

1. automatsko uključivanje i isključivanje uređaja s valjcima postavljanjem, odnosno izlaženjem vozila s tog uređaja

2. automatsko isključivanje uređaja s valjcima ako dođe do proklizavanja, odnosno blokade kotača vozila

3. za ispis izmjerenih veličina

4. mjerenje tlačne sile na pedali kočnice u tijeku kočenja vozila.

Članak 11.

Uređaj s valjcima može biti opremljen dodatnim uređajima za:

1. promjenu međusobnog razmaka valjaka na koje naliježu kotači vozila, ovisno o veličini kotača

2. vaganje vozila (konstrukcija vage mora biti izvedena s četiri tenzometrijska osjetila po jednom mjernom mjestu)

3. mjerenje tlaka u kočnoj instalaciji ispitivanog vozila

4. mogućnost priključenja na sustav za elektroničku obradu podataka

5. grijanje valjaka.

Članak 12.

Tipno ispitivanje, prvo ovjeravanje i ponovno ovjeravanje uređaja s valjcima obavlja se u skladu s odredbama članka 13., 14., 15. i 16. ovoga pravilnika i drugim propisima

IV. PROVJERA ISPRAVNOSTI

Članak 13.

Provjera ispravnosti uređaja s valjcima obuhvaća:

1. ispitivanje kakvoće uređaja s valjcima (vanjsko i funkcionalno ispitivanje)

2. ispitivanje kakvoće površine valjaka (istrošenost površine, mehanička oštećenja i dr.)

3. ispitivanje općeg stanja uređaja s valjcima (valjaka, pokaznih uređaja, dodatnih uređaja i dr.)

4. ispitivanje pokretljivosti uređaja s valjcima (da li se pokretni dijelovi lako pokreću)

5. ispitivanje kakvoće strujnih i tlačnih vodova uređaja s valjcima

6. vizualni pregled grabe (učvršćenje valjaka s temeljem - mogućnost njihova pomicanja, prljavština grabe, strani otpadni dijelovi u grabi)

7. mjerno-tehničko ispitivanje (stanje pokaznih i ispisnih uređaja, stanje analognih i digitalnih uređaja, mogućnost ručnog i automatskog uključivanja i isključivanja, isključivanje i ponovno uključivanje uređaja pri blokadi kotača vozila i dr.)

8. ispitivanje promjera valjaka (održavanje rezultata ispitivanja u granicama dopuštenog odstupanja koje je odredio proizvođač)

9. ispitivanje točnosti uređaja s valjcima (održavanje rezultata ispitivanja u granicama najveće dopuštene pogreške propisane u članku 16. ovoga pravilnika)

Članak 14.

Točnost uređaja s valjcima ispituje se odgovarajućom mjernom polugom (vagom) utvrđene duljine i mase i odgovarajućim utezima, odnosno mjernom polugom s tlakomjerom ili elektroničkim pretvornikom sile, koji daju podatke u rasponu od 0-40 kN. Utezi moraju biti s točnošću propisanom za utege razreda točnosti M3.

Ako se za ispitivanje točnosti uređaja s valjcima upotrebljava tlakomjer ili elektronički pretvornik sile, oni moraju zadovoljavati točnost koja se postiže uvjetima navedenim u stavku 1. ovoga članka.

Mjerna poluga (vaga) mora imati nosač koji se može učvrstiti na postolje pogonskih valjaka i ugrađenu razulju radi postavljanja u vodoravni položaj prije početka ispitivanja.

Članak 15.

Mjerna oprema iz članka 14. ovoga pravilnika kojom se ispituje točnost uređaja s valjcima mora imati valjani ovjereni žig, odnosno valjanu ovjernicu.

Ako uređaj s valjcima ima ugrađenu vagu za mjerenje mase vozila, smatra se ista indikatorom.

Ako uređaj s valjcima ima ugrađene mjerne doze za mjerenje tlaka u kočnoj instalaciji, one se smatraju indikatorima.

V. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

Članak 16.

Najveća dopuštena pogreška pri ispitivanju točnosti uređaja s valjcima može biti ±100 N za kočne sile do 2000 N i ±5% od izmjerene vrijednosti za kočne sile veće od 2000 N.

Razlika u pokazivanju kočne sile desnoga i lijevoga kotača pri istoj kočnoj sili na oba kotača ne smije biti veća od 100 N za kočne sile do 2000 N i 5% od izmjerene vrijednosti za kočne sile do 2000 N.

VI. NATPISI I OZNAKE

Članak 17.

Natpisi i oznake na uređaju s valjcima moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

Članak 18.

Uređaji s valjcima moraju imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive kod normalnih uvjeta uporabe:

1. ime i naslov ili znak proizvođača

2. tip uređaja s valjcima

3. serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje

4. službenu oznaku uređaja s valjcima iz tipnog odobrenja, ako je uređaj s valjcima tipno ispitan

5. mjerno područje uređaja s valjcima ("od ------ do ------ "), odnosno najveću mjernu mogućnost.

Natpisi i oznake iz stavka 1. ovog članka moraju biti okupljeni na vidljivu mjestu na uređaju s valjcima ili na natpisnoj pločici uređaja s valjcima.

Članak 19.

Uređaji s valjcima moraju imati tipno odobrenje koje izdaje ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Uređaji s valjcima koji su u uporabi u stanicama za tehnički pregled vozila prije dana stupanja na snagu ovoga pravilnika, a koji nemaju tipno odobrenje iz članka 19. ovoga pravilnika mogu se upotrebljavati i podnositi na ovjeravanje još 3 godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o meteorološkim uvjetima za uređaje s valjcima kojima se provjerava kočna sila po obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-04/01
Urbroj: 558-03/1-96-1
Zagreb, 28. listopada 1996.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.