Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 06.11.1996 Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnosti odvodnje otpadnih voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

Na temelju članka 174. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 107/95) ravnatelj Državne uprave za vode donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNE OSOBE KOJE OBAVLJAJU DJELATNOSTI ODVODNJE OTPADNIH VODA

PREDMET

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju posebni uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje kao predmet svog poslovanja obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda, a koju djelatnost u smislu članka 74. a u svezi s člankom 172. stavkom 1. točkom 6. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 107/95) čine poslovi od osobitog značaja za upravljanje vodama.

(2) Poslovi iz stavka 1. ovog članka su poslovi skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrada mulja u procesu njihova pročišćavanja i odvodnja oborinskih voda iz naselja putem sustava javne odvodnje, a koji poslovi su označeni u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", br. 6/95) kao 41.00 skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode.

POSEBNI UVJETI

Članak 2.

(1) Posebni uvjeti iz stavka 2. ovoga Pravilnika su: minimalna tehnička opremljenost, stručna osposobljenost zaposlenika, obveza kontinuiranog obavljanja djelatnosti te poduzimanje posebnih mjera.

(2) Za obavljanje djelatnosti javne odvodnje otpadnih voda kao predmeta poslovanja potrebna je suglasnost Državne uprave za vode, o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Članak 3.

(1) Tehnička opremljenost pravne osobe za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda odnosi se na potrebnu opremu i vlastiti kapacitet strojeva za održavanje sustava javne odvodnje.

(2) Potrebna tehnička opremljenost određuje se prema veličini područja sustava javne odvodnje, na osnovi izgrađenosti objekata sustava javne odvodnje, te njegovim tehničkim osobinama (tlačni sustav, gravitacijski sustav i sl.), a polazeći od:

prijemnog kapaciteta sustava javne odvodnje u m3/sec ili jedinicama prihvatnog opterećenja u ES (ekvivalent stanovnika),

dužine mreže sustava javne odvodnje - u km,

problematike koja proizlazi iz programa održavanja sustava javne odvodnje, očekivanog razvitka sustava, potrebitih mjera za zaštitu voda od onečišćenja kao i priključeosti broja korisnika kanalizacijskog sustava poglavito tehnoloških otpadnih voda iz raznih proizvodnih pogona.

(3) U smislu stavka 2. članka 3. potrebna oprema i strojevi za pravilno korištenje i održavanje sustava su:

oprema i strojevi za kontrolu na vodonepropusnost i stanja sustava javne odvodnje (TV-kamere i oprema za kontrolu vodonepropusnosti) najmanje jedan komplet na sustavu većem od 1000 km,

oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i provjetravanje u sustavu javne odvodnje. Najmanje jedan komplet za sustave veće od 500 km, a za manje samo ako se očekuje prisutnost plinova u sustavu javne odvodnje,

oprema i strojevi za ispiranje i čišćenje mulja u sustavu javne odvodnje:

- specijalno vozilo za ispiranje sustava javne odvodnje - 1 kom na 200 km mreže sustava

- metalno uže, vitlo i razni tipovi alata i opreme - 1 komplet na 40 km mreže sustava,

oprema za ispiranje muljnih crpki - najmanje 2 kom,

transportno vozilo - 1 kom na 50 km mreže sustava,

pokretne crpke za slučajeve intervencija kapaciteta 100-1200 l/min - najmanje 1 kom na 200 km mreže sustava,

laboratorij ili opremu za automatsko ispitivanje kakvoće voda u sustavu odvodnje otpadnih voda i provjere rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Laboratorij mora biti osposobljen i imati ovlaštenje za ispitivanje najmanje osnovnih pokazatelja u otpadnim vodama sustava javne odvodnje, a obveza je ustroja laboratorija ili automatskog ispitivanja otpadnih voda za sustave javne odvodnje većih od 100 000 ES. Manji sustavi javne odvodnje mogu ispitivanja povjeriti ovlaštenim laboratorijima za ispitivanje otpadnih voda.

STRUČNA OSPOSOBLJENOST I BROJ
ZAPOSLENIKA

Članak 4.

Pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika dužna je imati odgovarajući broj zaposlenika koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

(1) Za poslove rukovođenja sustavom javne odvodnje:

za dužinu sustava javne odvodnje do 50 km najmanje 1 zaposlenik sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja sa 2 odnosno 3 godine radnog iskustva na poslovima javne odvodnje,

za dužinu sustava javne odvodnje od 50 do 200 km najmanje 2 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja sa 2 odnosno 3 godine radnog iskustva na poslovima javne odvodnje,

za dužinu sustava javne odvodnje od 200 do 500 km najmanje 3 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja sa 3 odnosno 4 godine radnog iskustva na poslovima javne odvodnje,

za dužinu sustava javne odvodnje od 500 do 1000 km najmanje 4 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja sa 3 odnosno 4 godine radnog iskustva na poslovima javne odvodnje,

za dužinu sustava javne odvodnje većom od 1000 km najmanje 8 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja sa 3 odnosno 4 godine radnog iskustva na poslovima javne odvodnje.

(2) Za poslove razvoja (planiranje, priprema rada, nadzor i vođenje katastra i drugo):

za dužinu sustava javne odvodnje do 50 km najmanje 1 zaposlenik sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja,

za dužinu sustava javne odvodnje 50 do 200 km najmanje 2 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja,

za dužinu sustava javne odvodnje 200 do 500 km najmanje 3 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja,

za dužinu sustava javne odvodnje od 500 do 1000 km najmanje 4 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja,

za dužinu sustava javne odvodnje većom od 1000 km najmanje 8 zaposlenika sa stručnom spremom VII/1 stupnja ili VI/1 stupnja tehničkog usmjerenja.

(3) Za poslove održavanja sustava javne odvodnje potrebno je imati najmanje:

na 1 km mreže sustava 1 osobu od I do III stupnja stručne spreme

na pojedinom postrojenju (crpne stanice ili uređaja za pročišćavanje) kapaciteta:

- 950 m3/dan 1 osobu sa IV ili V stupnjem stručne spreme

- 1900 m3/dan 2 osobe sa IV ili V stupnjem stručne spreme

- 3800 m3/dan 3 osobe sa IV ili V stupnjem stručne spreme

- 19 000 m3/dan 9 osoba sa IV ili V stupnjem stručne spreme

- 38 0000 m3/dan 11 osoba sa IV ili V stupnjem stručne
  spreme.

OBVEZA KONTINUIRANOG OBAVLJANJA POSLOVA

Članak 5.

(1) Pravna osoba koja kao predmet poslovanja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda iz članka 1. stavka 2 ovog Pravilnika mora biti osnovana na neodređeno vrijeme i kontinuirano održavati minimalni stupanj tehničke opremljenosti i broj zaposlenika odgovarajuće stručne spreme kako je to određeno u članku 3. i 4. ovog Pravilnika.

(2) Pravna osoba iz prethodnog stavka je dužna radi uspješnog i kontinuiranog obavljanja djelatnosti odvodnje otpadnih voda s pažnjom čuvati svu tehničku dokumentaciju izrađenu prije i tijekom izgradnje sustava javne odvodnje.

(3) Pravna osoba je dužna čuvati sve podatke koji se odnose na provjeru kakvoće izvedenih radova kao i stanja funkcionalnosti sustava javne odvodnje i njegovih pripadajućih uređaja (crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda i dr.).

PODUZIMANJE POTREBNIH MJERA

Članak 6.

(1) Pravna osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda iz članka 1. stavka 2. ovog Pravilnika mora biti tako organizirana, da njeni zaposlenici i tehnička opremljenost budu spremni uz svakodnevno obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda, za intervencije u slučaju iznenadnih zagađenja u sustavu javne odvodnje, kao i u slučaju iznenadnog zagađenja prijemnika iz sustava javne odvodnje otpadnih voda.

(2) Pravna osoba je posebno dužna obavljati redovitu kontrolu svih priključaka na sustav javne odvodnje, posebice priključaka kojima se ispuštaju tehnološke otpadne vode nakon potrebnog prethodnog pročišćavanja.

(3) U slučajevima iznenadnih zagađenja, pravna osoba je dužna poduzeti interventne mjere sukladno planovima za zaštitu voda i operativnim planovima za primjenu interventnih mjera.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Članak 7.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika podnosi se Državnoj upravi za vode.

(2) Uz zahtjev se prilaže:

 akt o osnivanju pravne osobe odnosno izvadak iz sudskog registra,

 podaci o dužini mreže sustava, prijemnom kapacitetu (l/sec i ES) i kapacitetu svakog pojedinog postrojenja (m3/dan)

 popis opreme i strojeva iz članka 3. ovog Pravilnika,

 broj zaposlenika iz članka 4. ovog Pravilnika s naznakom stručne spreme i godina radnog iskustva

 izjava o obvezi kontinuiranog obavljanja poslova iz članka 5. ovog Pravilnika i izjavu o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 6. ovog Pravilnika

 propisana upravna pristojba.

UTVRĐIVANJE POSTOJANJA UVJETA

Članak 8.

Ispunjavanje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovog Pravilnika utvrđuje stručno povjerenstvo od tri člana koje imenuje ravnatelj Državne uprave za vode.

Članak 9.

(1) Povjerenstvo o obavljenom očevidu sastavlja zapisnik s prijedlogom za izdavanje suglasnosti.

(2) Temeljem zapisnika i prijedloga Povjerenstva, ravnatelj Državne uprave za vode rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta i izdaje suglasnost za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda.

TROŠKOVI POSTUPKA

Članak 10.

Troškove postupka u svezi izdavanja suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Posebne uvjete iz ovog Pravilnika za obavljanje djelatnosti odvodnje otpadnih voda dužne su ispuniti sve pravne osobe koje kao predmet poslovanja obavljaju djelatnost javne odvodnje otpadnih voda i to prije početka obavljanja ove djelatnosti.

(2) Pravne osobe koje već obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda dužne su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pribaviti suglasnost o ispunjavanju uvjeta iz ovog Pravilnika, te dobivenu suglasnost priložiti u sudski registar trgovačkog suda.

Članak 12.

(1) Nadzor nad provedbom odredaba ovog Pravilnika obavlja Državna vodopravna inspekcija.

(2) U slučaju da pravna osoba obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda bez suglasnosti iz stavka 2. članka 2. ovog Pravilnika, odnosno ako se ne pridržava propisanih uvjeta iz ove suglasnosti, državni vodopravni inspektor naredit će privremenu obustavu rada, odnosno obavljanja djelatnosti odvodnje otpadnih voda (članak 184. stavak 2. točka 2. Zakona o vodama).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/96-1/89
Urbroj: 527-1-4/40-96-1
Zagreb, 17. rujna 1996.

Ravnatelj:
mr. Marko Širac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.