Zakoni i propisi - Pravni savjeti 92 30.10.1996 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 18. listopada 1996.

Broj: 01-96-1770/1 Zagreb, 23. listopada 1996.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", broj 72/94.), članak 3. mijenja se i glasi:

"Ministarstva jesu:

 1. Ministarstvo gospodarstva,

 2. Ministarstvo kulture,

 3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,

 4. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,

 5. Ministarstvo povratka i useljeništva,

 6. Ministarstvo pravosuđa,

 7. Ministarstvo privatizacije,

 8. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanova       nja,

 9. Ministarstvo prosvjete i športa,

10. Ministarstvo rada i socijalne skrbi,

11. Ministarstvo turizma,

12. Ministarstvo uprave,

13. Ministarstvo zdravstva,

14. Ministarstvo znanosti i tehnologije."

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

"Državne upravne organizacije jesu:

 1. Državna geodetska uprava,

 2. Državna uprava za skrb o razvojačenim braniteljima i        civilnim žrtvama Domovinskog rata,

 3. Državna uprava za vode,

 4. Državna uprava za zaštitu okoliša,

 5. Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži,

 6. Državni hidrometeorološki zavod,

 7. Državni zavod za intelektualno vlasništvo,

 8. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,

 9. Državni zavod za statistiku,

10. Državni hidrografski institut."

Članak 3.

U članku 6. nakon riječi: "pitanja pravnog položaja i zaštite invalida Domovinskog rata, te udovica i djece poginulih sudionika Domovinskog rata" dodaju se riječi: "te branitelja koji su bili zatočenici neprijateljskih logora u Domovinskom ratu te njegovih obitelji, kao i obitelji nestalih branitelja;".

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: poslove policije i kriminalističke policije i to zaštitu života i osobnu sigurnost ljudi i imovine, sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela; pronalaženje i hvatanje počinitelja kaznenih djela i njihovo privođenje nadležnim tijelima; održavanje javnog reda i mira te zaštitu određenih osoba, građevina i prostora; obavljanje kriminalističko-tehničkih poslova i vještačenja; poslove sigurnosti prometa na cestama; nadzor državne granice; kretanje i boravak stranaca te njihova prihvata; putne isprave za prelazak preko državne granice, održavanje javnih okupljanja; državljanstvo; izdavanje osobnih iskaznica, prijavljivanja prebivališta i boravišta građana; izdavanje vozačkih dozvola i registracije motornih vozila; nabavu, držanje i nošenje oružja i streljiva; eksplozivne tvari; pružanje nužne pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama; poslove zaštite od požara; poslove civilne zaštite; poslove vatrogastva; zaštitu ustavom utvrđenog poretka; poslove specijalne policije te nadzora nad radom zaštitarskih tvrtki.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja i poslove koji se odnose na: vođenje evidencija i statistike iz područja unutarnjih poslova; sustav informiranja u području unutarnjih poslova; obrazovanje i usavršavanje službenika unutarnjih poslova; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo vanjskih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: predstavljanje Republike Hrvatske u drugim državama, međunarodnim organizacijama i na međunarodnim konferencijama; razvijanje i unapređivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa; suradnju s međunarodnim organizacijama i drugim oblicima međunarodne suradnje država, praćenje razvitka međunarodnih gospodarskih odnosa; zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske i njezinih državljana koji žive ili borave u inozemstvu te uspostavljanje, održavanje i promicanje veza s hrvatskim iseljenicima i manjinama kao i s njihovim udrugama u drugim državama; razgovore i pregovore s predstavnicima drugih država, međunarodnih organizacija i ostalih subjekata međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora; poticanje i pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom u političkim, gospodarskim, kulturnim, znanstvenim i drugim područjima; održavanje i razvijanje veza s misijama stranih država i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj kao i konzularnim uredima stranih država; praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnoga javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu; pružanje informacija ustanovama i tijelima stranih država i međunarodnih organizacija te stranoj javnosti o stanju u zemlji, odnosno o drugim pitanjima od značenja za Republiku Hrvatsku; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na industriju, (osim industrije koja je stavljena u djelokrug drugim ministarstvima); brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo; prijenos tehnologije; odobravanje pribavljanja i ustupanja prava industrijskog vlasništva, znanja i iskustva; poslove tržišne, elektroenergetske i rudarske inspekcije te inspekcije posuda pod pritiskom.

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: uvjete za obavljanje trgovine i trgovinskog posredovanja u zemlji i s inozemstvom; uključivanje u tijekove međunarodne trgovine i europske integracijske procese; gospodarsku suradnju s pojedinim zemljama; prilagodbu trgovinskog sustava mjerilima međunarodne trgovine, a osobito Svjetske trgovinske organizacije; poticanje izvoza i stranih ulaganja; razvitak i sustav slobodnih zona; mjere za zaštitu domaće proizvodnje, stanje i pojave na tržištu, a posebice kretanje ponude i potražnje i opskrbljenosti tržišta; praćenje i poduzimanje mjera na području cijena i zaštitu potrošača; ponašanje gospodarskih subjekata na tržištu, uključivo zaštitu slobodnoga tržišnog natjecanja; ustrojavanje, korištenje i obnavljanje robnih zaliha, osiguravanje skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; intervencije na tržištu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture i kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osiguravanje ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskog naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih i materijalnih i svih drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture (muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske).

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine; središnju informacijsku-dokumentacijsku službu; utvrđuje svojstva zaštićenih dijelova prirode i spomenika kulture te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih spomenika kulture i dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite; osnivanje ustanova za obavljanje poslova djelatnosti zaštite; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite; provođenje kontrole prometa, uvoza i izvoza zaštićenih dijelova prirode i spomenika kulture; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjene spomenika kulture i dijelova prirode, te upravljanje spomenicima kulture i dijelovima prirode sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne i prirodne baštine; obavljanje inspekcijskih poslova; inspekcijskih poslova zaštite prirode; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost."

Članak 8.

U članku 12. prije riječi: "obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost". dodaju se riječi: "davanje suglasnosti za korištenje poljoprivrednih proizvoda u funkciji robnih zaliha i intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda;".

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo pomorstva, prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na unutarnji i međunarodni pomorski, cestovni, željeznički, zračni, poštanski i telekomunikacijski promet te promet na unutarnjim vodama sa infrastrukturom; usklađivanje zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putevima; kopneni robno-transportni centri; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava; telekomunikacije i poštu; izradu tehničkih uvjeta i uvjeta uporabe objekata, tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija, dokazivanje kakvoće (certificiranje) i označavanje tehničke opreme i instalacija telekomunikacija i radijskih komunikacija, davanje i ostvarivanje koncesija u javnim telekomunikacijama; emitiranje i distribuciju radijskih i televizijskih programa; međunarodnu koordinaciju uporabe radijskih frekvencija, uporabu radijskih frekvencija; izdavanje dozvola za radijske postaje domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija i pošta, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog i telekomunikacijskog prometa te nadzor radijskih frekvencija; poslove Obalne straže (lučkih kapetanija); informacijsko-dokumentacijski centar za izdavanje periodičnih i povremenih publikacija; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 10.

Iza članka 13. dodaje se članak 13a., koji glasi:

"Članak 13a.

Ministarstvo povratka i useljeništva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak hrvatskog pučanstva iz iseljeništva u Republiku Hrvatsku te njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo povratka i useljeništva je nadležno za predlaganje i praćenje politike povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje pokretanja postupaka za izmjene i dopune postojećih zakona te drugih propisa, odnosno postupaka donošenja novih propisa koji imaju zadaću poboljšati uvjete povratka pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; pruža pomoć pri ulaganju kapitala pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka koji se iz inozemstva vraćaju, odnosno useljavaju u Republiku Hrvatsku; organizira i provodi informativnu, promidžbenu i nakladničku djelatnost čiji je cilj povratak, odnosno useljavanje pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku.

Svoju djelatnost u svezi s povratkom, odnosno useljavanjem pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, Ministarstvo povratka i useljeništva usklađuje s drugim tijelima državne vlasti.

Ministarstvo povratka i useljeništva posebice surađuje s tijelima državne uprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svezi riješavanja pitanja državljanstva i izdavanja osobnih isprava, stanovanja i zapošljavanja, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka koji se iz inozemstva vraćaju, odnosno useljavaju u Republiku Hrvatsku te u svezi s investicijskim, poreznim i carinskim olakšicama pri njihovu povratku, odnosno useljavanju u Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo povratka i useljeništva osobito vodi brigu o povratsku, odnosno useljavanju pripadnika hrvatskog naroda, članova njihovih obitelji i potomaka slabijeg imovnog stanja, zbrinjavanju starijih povratnika, odnosno useljenika te potiče povratak, odnosno useljavanja mladih te njihovo stipendiranje za školovanje u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo povratka i useljeništva obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost u cilju uključivanja povratnika, odnosno useljenika u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske."

Članak 11.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: "državnih odvjetnika" stavlja se zarez i dodaju riječi: "državnih pravobranitelja", a iza riječi: "državnim odvjetništvima" dodaju se riječi: "državnim pravobraniteljstvima".

U stavku 2. iza riječi: "državnom odvjetništvu" stavlja se zarez i dodaju rijieči: "državnom pravobraniteljstvu".

U stavku 3. riječi: "poslove denacionalizacije" zamjenjuju se riječima: "poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine".

Članak 12.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo privatizacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: pretvorbu poduzeća s društvenim vlasništvom; privatizaciju državnih poduzeća; kupnju, prodaju i osnivanje trgovačkih društava kad je to određeno zakonom; nadzor zakonitosti rada Hrvatskog fonda za privatizaciju; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 13.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje regionalnoga prostornog razvitka, prostorno planiranje i informatizaciju prostora, usklađivanje gospodarskog i prostornog razvitka, te koordiniranje izrade dokumenata prostornog uređenja županija, praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja, usklađivanje djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u provedbi dokumenata prostornog uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja pravnih osoba iz područja prostornog uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskog zemljišta; utvrđivanje uvjeta gradnje na zaštićenim objektima prirode i prirodne baštine; djelovanje instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih osoba iz područja graditeljstva, komore arhitekata, građevinara i drugih inženjera koji sudjeluju u izgradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu, građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine; stanovanje, politiku građenja stanova i naselja, socijalnih i službenih stanova, realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; stambeno i komunalno gospodarstvo, praćenje stanja u stambenom i komunalnom gospodarstvu, praćenje i izvješćivanje o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo; inspekcijske poslove prostornog uređenja i građenja; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 14.

Članak 17. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo prosvjete i športa obavlja upravne i druge stručne poslove u području prosvjete koji se odnose na: sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu; nastavne planove i programe; udžbenike, normative i standarde te druge uvjete za odgojno-obrazovni rad; razvitak školstva; stručno obrazovanje i usavršavanje odgajatelja, učitelja i nastavnika; učenički standard; inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; osnivanje i nadzor nad zakonitošću rada ustanova te osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad u odgoju i obrazovanju.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja i upravne i druge stručne poslove na području športa i tjelesne kulture koji se odnose na: razvitak športa, zaštitu i podizanje zdravlja djece, mladeži i odraslih te na djelatnost udruga u ovom području.

Ministarstvo prosvjete i športa obavlja i upravne i druge poslove koji se odnose na: osposobljavanje djece, mladeži i odraslih za stjecanje tehničkih znanja i vještina te djelatnost udruga u ovom području; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 15.

Članak 18. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: uređivanje radnih odnosa; tržište rada i upošljavnje; odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca, radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove u svezi njihovog povratka i zapošljavanja u zemlji; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj; zaštitu na radu; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja; sustav i politiku mirovinskog i invalidskog osiguranja te doplatka za djecu; inspekcijske poslove rada i zaštite na radu.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: socijalnu skrb i sustav socijalne politike; posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji valjano ne brinu, zaštitu djece društveno neprihvatljivog ponašanja te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, kao i usklađivanje praćenja izvršenja obveza preuzetih međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece, zaštitu invalidnih osoba, zaštitu hrvatskih državljana sudionika II. svjetskog rata; zaštitu vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata, zaštitu osoba stradalih u obavljanju obvezne vojne službe od 15. svibnja 1945. do 17. kolovoza 1990., te članova njihovih obitelji, obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 16.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu, osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjela naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar, upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog crvenog križa i komora, zdravstvenoinspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom; registraciju lijekova, nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova, pomoćnih ljekovitih sredstava i otrova; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; poslove sanitarne inspekcije, sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 17.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvitak znanstvenoistraživačke djelatnosti i znanstveno-tehničkih informacija i komunikacija; razvitak znanstveno-istraživačkih i drugih pravnih osoba; razvitak znanosti i primjenu znanstvenih dostignuća u pojedinim područjima; usklađivanje financiranja programa neprestane istraživačke djelatnosti i ugovornih projekata u svrhu ostvarivanja Nacionalnoga znanstvenoistraživačkog programa te znanstvenih projekata od posebnog interesa, planiranje, usklađivanje i provođenje razvitka informatičke djelatnosti i njezino povezivanje u cjeloviti informacijski sustav u Republici Hrvatskoj te planiranje i usklađivanje tehnološkog razvitka u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje, evidentiranje i ostvarivanje znanstvene, tehničke i tehnološke suradnje sa stranim zemljama i međunarodnim organizacijama u skladu sa međunarodnim ugovorima; upućivanje naših stručnjaka u inozemstvo i uključivanje stranih stručnjaka u Republici Hrvatskoj; evidenciju i suradnju s našim stručnjacima u svijetu; obavljanje poslova u svezi sa stipendiranjem, specijalizacijom i praktičnom izobrazbom naših i stranih stručnjaka na osnovi međunarodnih, državnih, poslovnih i drugih sporazuma.

Ministarstvo znanosti i tehnologije obavlja i upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sustav i izradu nastavnih planova i programa visoke naobrazbe u zemlji i inozemstvu te osiguravanje financijalnih i materijalnih uvjeta za rad i stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, smještaj, prehranu i druga pitanja životnog i radnoga studentskog standarda te inspekcijske poslove visoke naobrazbe; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 18.

Iza članka 23. dodaje se članak 23a., koji glasi:

"Državna uprava za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu civilnih invalida Domovinskog rata, obitelji civilnih osoba ubijenih ili nestalih u Domovinskom ratu i civilnih osoba koje su bile zatočenici neprijateljskih logora u Domovinskom ratu ili su na drugi način postale stradalnici Domovinskog rata te njihovih obitelji; obavlja i druge poslove socijalne zaštite razvojačenih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te njihovih obitelji koji na temelju ovoga Zakona ili drugih propisa ne ulaze u djelokrug kojega drugog tijela središnje državne uprave; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost."

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"Državna uprava za zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja; predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; osiguravanje provedbe katastra onečišćavanja (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša; utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša; inspekcijske poslove zaštite okoliša, poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša; obavljanje i drugih poslova koji su joj stavljeni u nadležnost."

Članak 20.

Članak 28. briše se.

Članak 21.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: normizaciju, ovlašćivanje (akreditaciju), certificiranje, mjeriteljstvo i nadzor predmeta od plemenitih kovina; uspostavljanje i objedinjavanje sustava normizacije, ovlašćivanja, certificiranja i mjeriteljstva; uspostavljanje i održavanje državnih etalona fizikalnih veličina i osiguranje njihove sljedivosti; izdavanje i prihvaćanje normi; uspostavljanje i vođenje središnjega dokumentacijskog i informacijskog sustava o hrvatskim i prihvaćenim normama; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor nad certifikacijskim sustavima; uspostavljanje, opsluživanje i nadzor u djelatnostima normizacije i mjeriteljstva; nakladništvo i distribucija izdanja u području normizacije, certificiranja i mjeriteljstva, obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 22.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: zaštitu industrijskog vlasništva, izuma i znakova razlikovanja - modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova te oznaka podrijetla proizvoda; informacijsko-dokumentacijske poslove koji se odnose na prikupljanje, sređivanje i stavljanje na uvid patentne dokumentacije zainteresiranim subjektima i druge oblike diseminacije informacija iz područja intelektualnog vlasništva; poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja, kao i s međunarodnim organizacijama, posebice sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo (WIPO/OMPI); poslove koji se odnose na pripreme, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: autorska i srodna prava (prava autora, prava umjetnika izvođača, prava proizvođača fonograma i videograma, pravo organizacija za radiodifuziju); obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 23.

Članak 31. mijenja se i glasi:

"Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na: pripremu i provedbu programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske, a posebice prikuplja, obrađuje, čuva, analizira, objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda; unapređivanje statističkih metoda; izgrađivanje statističkoga informacijskoga sustava kao dijela sustava informiranja; uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara; davanje metodoloških i drugih stručnih uputa za statistička istraživanja i nadzor nad njihovim provođenjem, razmjenjivanje statističkih podataka s drugim državnim i međunarodnim organizacijama.

Državni zavod za statistiku obavlja i stručne poslove koji se odnose na: analizu i prognozu makroekonomskih kretanja u nacionalnom gospodarstvu; obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost."

Članak 24.

Članci 32. i 33. brišu se.

Članak 25.

Ravnatelje državnih upravnih organizacija imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra.

Ravnatelji državnih upravnih organizacija za svoj rad odgovorni su nadležnom ministru, a ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Vladi.

Za Državnu geodetsku upravu nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, za Državnu upravu za zaštitu okoliša nadležno je Ministarstvo kulture, za Državnu upravu za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata Ministarstvo rada i socijalne skrbi, za Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te za Državnu upravu za vode Ministarstvo razvitka i obnove, za Državni hidrometeorološki zavod, za Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo te za Državni zavod za intelektualno vlasništvo Ministarstvo znanosti i tehnologije, za Ravnateljstvo za robne zalihe nadležno je Ministarstvo gospodarstva te za Državni hidrografski institut Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. Državni zavod za statistiku za svoj rad odgovara izravno Vladi Republike Hrvatske.

Dosadašnje upravne organizacije koje ulaze u sastav ministarstva ustrojit će se uredbom Vlade Republike Hrvatske kao upravne organizacije u sastavu odgovarajućih ministarstava.

Državno ravnateljstvo za robne zalihe ulazi u sastav Ministarstva gospodarstva kao ravnateljstvo u sastavu Ministarstva, s time da će se na to ravnateljstvo primjenjivati odredbe o nadzoru i načinu rada propisane Zakonom o državnim robnim zalihama.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju s radom:

1. Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze,

2. Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

3. Državno ravnateljstvo za robne zalihe,

4. Ured za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske.

Ministarstvo privatizacije i upravljanja imovinom nastavlja s radom kao Ministarstvo privatizacije, a Državni zavod za patente kao Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

Članak 27.

Poslove koje su do sada obavljala ministarstva, odnosno državne upravne organizacije preuzimaju:

1. Ministarstvo kulture:

- poslove Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

2. Ministarstvo znanosti i tehnologije:

- poslove Zavoda za informatizaciju pravosuđa i javne uprave od Ministarstva pravosuđa,

3. Državna uprava za skrb o zaštiti razvojačenih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata:

- poslove Ureda za žrtve rata Vlade Republike Hrvatske,

4. Državni zavod za statistiku:

- poslove Državnog zavoda za makroekonomske analize i prognoze,

5. Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske:

- poslove koji se odnose na provedbu zakona i drugih propisa u svezi s novinsko-nakladničkim poduzećima, uvozom inozemnih javnih glasila i izvozom domaćih glasila te poslove akreditacije novinara od Ministarstva kulture i drugih poslova koji su s time u svezi, a koji su se do stupanja na snagu ovoga Zakona obavljali u drugim ministarstvima.

Članak 28.

Ministarstva i državne upravne organizacije, te Ured za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske koji preuzimaju poslove, odnosno dio poslova ministarstva, odnosno državnih upravnih organizacija, preuzimaju i državne službenike i namještenike koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na preuzetim poslovima.

Na zamjenike ravnatelja, pomoćnike ravnatelja i druge državne službenike odnosno namještenike, koji ne budu raspoređeni u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze ministarstava, odnosno državnih upravnih organizacija čiji se poslovi preuzimaju, preuzimaju se razmjerno preuzetim poslovima sukladno promjenama ustrojstva i djelokruga na temelju ovoga Zakona.

Članak 30.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će s ovim Zakonom uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstava, državnih upravnih organizacija i Uredbu o Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona u Zakonu o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93.) u članku 44. stavku 2. u drugoj rečenici iza riječi: "ministru" stavlja se točka, a riječi: "i Vladi" brišu se.

U članku 47. stavku 2. na kraju prve rečenice iza riječi: "Vlade" briše se točka i dodaju riječi: "i uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministra". Na kraju druge rečenice riječ: "Vladi" zamjenjuje se riječima: "nadležnom ministru, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano".

U članku 48. stavku 2. na kraju druge rečenice riječ: "Vladi" zamjenjuje se riječima: "nadležnom ministru, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano".

U članku 49. stavku 3. riječ: "Vladi" zamjenjuje se riječima: "nadležnom ministru".

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/95-01/29
Zagreb, 18. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.