Zakoni i propisi - Pravni savjeti 92 30.10.1996 Pravilnik o proračunskom nadzoru i unutarnjem nadzoru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. stavka 2., a u svezi sa člankom 38. stavkom 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O PRORAČUNSKOM NADZORU I UNUTARNJEM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Pravilnikom o proračunskom nadzoru i unutarnjem nadzoru (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se ciljevi, djelokrug, sadržaj, način i uvjeti obavljanja nadzora te se utvrđuju odgovorne osobe.

(2) U smislu ovog Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. ciljevi nadzora jesu ciljevi posebne kontrole što ih valja odrediti ili utvrditi za svaku aktivnost organizacijske jedinice koji, u okviru općih ciljeva, moraju biti svrsishodni,

2. inspektor proračunskog nadzora jest osoba koja obavlja proračunski nadzor,

3. inspektor unutarnjeg nadzora jest osoba koja obavlja unutarnji nadzor,

4. organizacijska jedinica jest jedinica gdje se obavlja proračunski nadzor ili unutarnji nadzor, koja može biti ministarstvo i drugo tijelo državne uprave ili državne vlasti, izvanproračunski fond na razini države, jedinica lokalne samouprave i uprave javno poduzeće ili druga jedinica korisnik sredstava državnog proračuna,

5. proračunski nadzor obuhvaća pregled, provjeru i kontrolu računovodstvenih i financijskih dokumenata, kojemu je cilj utvrditi jesu li se proračunska sredstva koristila na način, u visini i u vrijeme kako je utvrdio Sabor Republike Hrvatske odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 2.

Proračunski nadzor ustrojava Uprava za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija.

Članak 3.

(1) Proračunski nadzor, u smislu ovoga Pravilnika, obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva financija.

(2) Proračunski nadzor može se obavljati u svim organizacijskim jedinicama korisnika državnog proračuna, izvanproračunskim fondovima na razini države, jedinicama lokalne samouprave i uprave nad korištenjem sredstava državnog proračuna, te u javnim i drugim poduzećima koja koriste sredstva državnog proračuna.

Članak 4.

(1) Unutarnji nadzor obavljaju službenici organizacijske jedinice.

(2) Za ustroj, provedbu te djelotvorno i učinkovito obavljanje unutarnjeg nadzora odgovoran je čelnik organizacijske jedinice.

(3) Čelnik organizacijske jedinice ustrojava unutarnji nadzor od dana primjene ovoga Pravilnika, u pravilu od službenika organizacijske jedinice.

II. CILJEVI PRORAČUNSKOG NADZORA I UNUTARNJEG NADZORA

Članak 5.

Ciljevi proračunskog nadzora i unutarnjeg nadzora jesu:

1. unapređenje djelatnosti i poslovanja organizacijske jedinice,

2. zaštita resursa protiv gubitka zbog upropaštavanja, zlouporabe, pogrešnog upravljanja, pogrešaka, nepravilnosti i prijevare,

3. primjenjivanje zakona, propisa i akata donesenih na temelju njih,

4. razvoj i održavanje pouzdanih i istinitih financijskih informacija i drugih podataka te njihovo pravodobno objavljivanje.

III. DJELOKRUG PRORAČUNSKOG NADZORA I UNUTARNJEG NADZORA

Članak 6.

(1) Proračunski nadzor i unutarnji nadzor obavljaju se radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava te primjenjivanja zakona i propisa.

(2) Provjerom pravilnosti korištenja financijskih proračunskih sredstava, u smislu stavka 1. ovoga Pravilnika, smatra se jesu li se odnosno namjeravaju li se proračunska sredstva koristiti u visini, za namjene i u vrijeme kako je utvrđeno državnim proračunom odnosno proračunom jedinice lokalne samouprave i uprave.

(3) Provjerom primjenjivanja zakona i propisa, u smislu stavka 1. ovoga Pravilnika, smatra se provjera primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u izravnoj ili neizravnoj svezi s proračunskim sredstvima te provjera primjenjivanja zakona i drugih propisa koji su u svezi s djelatnošću organizacijske jedinice.

Članak 7.

(1) Proračunski nadzor i unutarnji nadzor se obavljaju neprekidno nad poslovanjem u tekućoj fiskalnoj godini, a po potrebi i za proteklo vremensko razdoblje nad poslovanjem organizacijske jedinice.

(2) Proračunski nadzor i unutarnji nadzor mogu se obavljati i prije nego što bude obavljena neka transakcija ili je evidentiran poslovni događaj.

Članak 8.

(1) Odluku o jedinici gdje će se obaviti proračunski nadzor, njegovu obujmu i vrsti donosi zamjenik ministra financija ili osoba koju on ovlasti.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka u pravilu se donosi u pisanom obliku, a iznimno i usmeno.

Članak 9.

(1) Odgovorna osoba za unutarnji nadzor obvezna je redovito jednom mjesečno čelnika organizacijske jedinice sažeto u pisanom obliku izvijestiti o svojim zapažanjima o predmetima unutarnjeg nadzora.

(2) Odgovorna osoba za unutarnji nadzor obvezna je upozoriti čelnika organizacijske jedinice i prije obavljene transakcije ili poslovnog događaja, ako otkrije nepravilnosti ili ocijeni da bi one mogle nastati.

Članak 10.

(1) Čelnici i zaposlenici organizacijske jedinice u kojoj se obavlja proračunski nadzor obvezni su za vrijeme proračunskog nadzora inspektoru proračunskog nadzora pružiti pomoć i staviti na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju, evidencije, odluke te računovodstvene i financijske isprave.

(2) Službenici unutarnjeg nadzora organizacijske jedinice obvezni su posebnu pomoć pružiti inspektoru proračunskog nadzora.

IV. SADRŽAJ PRORAČUNSKOG NADZORA I UNUTARNJEG NADZORA

Članak 11.

(1) Osnovni je sadržaj proračunskog nadzora i unutarnjeg nadzora provjera pravilnosti korištenja proračunskih sredstava i primjenjivanje zakona i propisa.

(2) Odgovorne osobe proračunskog nadzora i unutarnjeg nadzora mogu obavljati i druge složenije poslove ako dobiju ovlast za što treba postojati pisana odluka.

(3) Odluku o obavljanju proračunskog nadzora iz stavka 2. ovog članka donosi zamjenik ministra financija.

(4) Odluku o obavljanju unutarnjeg nadzora iz stavka 2. ovog članka, na osnovi posebnog programa, donosi čelnik organizacijske jedinice.

Članak 12.

(1) Proračunski nadzor samo se u posebnim uvjetima može obavljati radi davanja ocjene o učinkovitosti ostvarenja ciljeva iz stanovita programa za što treba postojati pisana odluka.

(2) Proračunski nadzor iz stavka 1. ovoga članka mogu obavljati samo za to ovlaštene osobe.

(3) Odluku o provedbi proračunskog nadzora iz stavka 1. ovog članka donosi zamjenik ministra financija.

Članak 13.

Za obavljanje proračunskog nadzora i unutarnjeg nadzora ne mogu se angažirati vanjski stručnjaci.

V. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA PRORAČUNSKOG NADZORA I UNUTARNJEG NADZORA

Članak 14.

Proračunski nadzor se obavlja, u pravilu, uz prethodnu najavu sa ciljem da čelnici i zaposlenici organizacijske jedinice pripreme svu potrebnu dokumentaciju, tako da nadzor bude obavljen u što kraćem vremenu.

Članak 15.

(1) Prije početka obavljanja proračunskog nadzora inspektor se proračunskog nadzora najavljuje čelniku organizacijske jedinice i provodi odgovarajući postupak.

(2) Pri provedbi postupka iz stavka 1. ovoga članka, inspektor proračunskog nadzora obvezan je:

1. pokazati službenu iskaznicu,

2. izložiti osnovne namjere nadzora,

3. predočiti vremenski plan nadzora,

(3) Ako inspektor proračunskog nadzora ne postupi prema stavku 2. ovoga članka, čelnik organizacijske jedinice nije obvezan omogućiti obavljanje proračunskog nadzora.

Članak 16.

(1) O obavljenom proračunskom nadzoru sastavlja se zapisnik.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka treba sastaviti u pet primjeraka, od kojih se jedan primjerak dostavlja čelniku organizacijske jedinice gdje je obavljen nadzor, jedan primjerak nadležnom ministarstvu, jedan primjerak Upravi za izvršavanje državnog proračuna te jedan primjerak Upravi za pripremu i konsolidaciju državnog proračuna Ministarstva financija i jedan primjerak zamjeniku ministra financija.

(3) Ako iz obavljenog nadzora proizlaze nepravilnosti i nezakonitosti koje zadiru u krivično pravo, onda se jedan primjerak zapisnika iz stavka 1. ovoga članka dostavlja i Državnom uredu za reviziju i jedan primjerak ministru financija.

Članak 17.

Proračunski nadzor i unutarnji nadzor međusobno surađuju i usklađuju svoje djelovanje.

VI. ODGOVORNE OSOBE

Članak 18.

(1) Odgovorne osobe proračunskog nadzora jesu inspektori proračunskog nadzora kao ovlašteni službenici Ministarstva financija.

(2) Odgovorne osobe unutarnjeg nadzora jesu inspektori unutranjeg nadzora kao ovlašteni službenici organizacijske jedinice.

(3) Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka imaju službene iskaznice, koje izdaje Ministarstvo financija.

(4) Službena iskaznica iz stavka 3. ovoga članka je veličine 7x10,0 cm; na prednjoj strani sadrži grb Republike Hrvatske i tekst: "Republika Hrvatska - Ministarstvo financija", naziv "Službena iskaznica inspektora proračunskog nadzora" te ime i prezime inspektora proračunskog nadzora, njegovu fotografiju (3x3,5 cm), JMBG i broj iskaznice. Na poleđini je službene iskaznice naslov "Ovlaštenja", a potom tekst: "Nositelj ove iskaznice ovlašten je u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, pregledavati dokumentaciju o računovodstvenom, materijalnom i financijskom poslovanju korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske glede zakonitosti i svrsihodnosti uporabe proračunskih sredstava te obavljati sve poslove proračunskog nadzora u skladu s propisima o proračunu i proračunskom nadzoru državnog proračuna Republike Hrvatske". Ispod navedenog teksta je datum izdavanja, pečat Ministarstva financija i potpis odgovorne osobe.

(5) Skica službene iskaznice iz stavka 3. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 19.

(1) Proračunski nadzor i unutarnji nadzor mogu obavljati osobe koje ispunjavaju propisane uvjete.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka uređeni su zakonom kojim se uređuje državna uprava odnosno položaj državnih službenika i namještenika te pravilnikom ili drugim aktom o unutarnjem redu i sistematizaciji organizacijske jedinice.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

(1) Kaznene mjere na odgovarajući se način primjenjuju iz Zakona o proračunu.

(2) Druge kaznene i prekršajne mjere na odgovarajući se način primjenjuju iz drugih zakona i propisa koji uređuju to područje.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 400-06/96-01/165
Urbroj: 513-06/96-1
Zagreb, 23. listopada 1996.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.