Zakoni i propisi - Pravni savjeti 92 30.10.1996 Naputak za subvenciranje programa organiziranog odmora umirovljenika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93.) u provođenju Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 9/96.) ministar turizma donosi

N A P U T A K

ZA SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA ORGANIZIRANOG ODMORA UMIROVLJENIKA

1.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma i Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, subvencionirati će programe 7 dnevnog organiziranog odmora umirovljenika (u daljnjem tekstu: Program) u hotelima na području Hrvatske.

Realizacija Programa počinje najranije odlascima grupa 1. studenog 1996. godine, a završava povratkom grupa najkasnije 31. ožujka 1997. godine.

Organizatori Programa mogu biti isključivo putničke, odnosno turističke agencije, te udruge umirovljenika (u daljnjem tekstu: Organizator).

Organizator Programa samostalno odabire odredišta i zaključuje ugovore sa hotelima za koje postoji interes tržišta za realizaciju ovog Programa.

2.

Program uključuje:

smještaj u hotelima "A" i "B" kategorije s uslugom polupansiona, u dvokrevetnim sobama,

prijevoz posebnim autobusom, te željeznicom,

za turistička odredišta na otocima kombinirani prijevoz autobusom ili željeznicom, te redovni brodski i trajektni prijevoz, odnosno prijevoz posebno zakupljenim plovilima.

3.

Subvencija iz točke 1. ovoga Naputka isplaćuje se Organizatoru Programa u iznosu:

50% netto cijene hotelske usluge na osnovi polupansiona koja u "B" kategoriji može iznositi najviše 90 kn, a u "A" kategoriji najviše 108 kn;

cijene prijevoza posebnim autobusom koja se priznaje po ostvarenom kilometru samo za povratne vožnje od mjesta polaska grupe do turističkog odredišta i to do visine:

- za autobus sa 25-39 sjedala 4,0 kn/km

- za autobus sa 40-60 sjedala 5,4 kn/km

- za autobus sa 61 i više sjedala 7,9 kn/km

U slučaju da je popunjenost autobusa odnosno plovila zakupljenog na cijelo manja od propisane, ukupan iznos subvencije prijevoza umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od utvrđene;

pune cijene plaćene povratne karte II. razreda za željeznicu uz uvjet da grupu umirovljenika čini najmanje 20 osoba;

pune cijene plaćene karte na redovnim brodskim i trajektnim linijama za autobus, odnosno za grupu putnika koji koriste kombinirani prijevoz željeznica/brod/trajekt;

cijenu prijevoza posebno zakupljenim plovilom u visini od 7 kn/l utrošenog goriva.

Uvjet popunjenosti autobusa i plovila zakupljenih na cijelo je najmanje 90% ukupnog broja sjedala.

Navedena subvencija u autobusnom prijevozu i posebno zakupljenim plovilima uz priznavanje prazne vožnje (prve u povratku i zadnje u odlasku) može se ostvariti samo za Programe koji traju najmanje 5 smjena u istom hotelu ili u više hotela na istom odredištu.

Ako se turisti jedne organizirane grupe istodobno prevoze na više usputnih turističkih odredišta subvencija troškova prijevoza se priznaje za krajnje odredište.

Ako se turisti iz više mjesta organizirano prevoze istim autobusom u jedno turističko odredište, popunjenost autobusa u prvom polaznom mjestu mora biti najmanje 30%.

Za pojedinačne grupe i lance do 5 smjena ne priznaje se subvencija za prazne vožnje, ali ih Organizator putovanja može zaračunati u cijenu Programa. Dostavna vožnja u polasku i povratku se ne subvencionira.

4.

Subvencionirani Program mogu koristiti umirovljenici, njihovi nezaposleni supružnici, te unučad do 14 godina starosti.

Status umirovljenika dokazuje se odreskom posljednje isplaćene mirovine, a status nezaposlenog supružnika iskaznicom zdravstvenog osiguranja.

Umirovljenici mogu Program koristiti više puta.

5.

Zahtjev za subvenciju podnosi Organizator Programa na propisanom obrascu SU-1 i SU-2 koji čine sastavni dio ovoga Naputka. Obrasci zahtjeva se numeriraju brojem u nizu posebno za svaki Program.

Uz obrazac zahtjeva Organizator podnosi slijedeću dokumentaciju:

ugovor o zakupu hotelskih kapaciteta na osnovi polupansiona,

potvrdu hotela o podmirenim obvezama za pružene usluge, s ovjerenom listom putnika na propisanom obrascu SU-3,

kopiju vouchera za svakog putnika, odnosno grupni voucher ili uplatnicu za svakog putnika,

putni nalog za posebnu vožnju autobusom, te račun prijevoznika iz kojeg je vidljiva relacija, broj ostvarenih kilometara u odlasku i povratku i cijena prijevoza po kilometru,

putne karte ili fotokopiju putnih karata na redovnim željezničkim, brodskim i trajektnim linijama,

ugovor o posebno zakupljenom plovilu iz kojeg su vidljivi podaci o kapacitetu plovila, (broj sjedala) vrsti i potrošnji goriva po 1 NM, te broju NM za ugovorenu relaciju,

kalkulaciju pune cijene Programa sa posebno iskaznim elementima:

- cijena 7 polupansiona

- boravišna pristojba za 7 dana

- prijevozni troškovi po vrstama:

autobus

željeznica

brod/trajekt

posebno zakupljeno plovilo

- provizija Organizatora

- porez

- ukupna cijena paket aranžmana

Ugovor o zakupu hotelskih kapaciteta, kalkulacija cijene za svaku destinaciju i hotel dostavlja se samo uz prvi zahtjev.

cijena Programa koja se naplaćuje od umirovljenika,

odrezak od posljednje mirovine za svakog umirovljenika s liste putnika. Za pratioce umirovljenika na poleđini odreska ispisuju se slijedeći podaci:

- ime i prezime nezaposlenog supružnika i broj iskaznice zdravstvenog osiguranja

- ime i prezime i godina rođenja unučadi,

kopija hotelskog računa na kojem treba biti posebno iskazana netto cijena 7 dnevnog boravka s uslugom polupansiona. Boravišna pristojba, doplate za jednokrevetne sobe i puni pansion, izlete, porez i eventualne druge usluge trebaju na računu biti iskazane zasebno.

Provizija Organizatora Programa može iznositi najviše 7% na ukupnu netto cijenu 7 dnevnog boravka s uslugom polupansiona.

Udruga umirovljenika ne može u cijenu paketa uključiti proviziju, tj. mora program organizirati neprofitabilno.

6.

Ako više Organizatora zajednički realizira isti Program, odnosno koristi isto prijevozno sredstvo (autobus, brod/trajekt, plovilo zakupljeno na cijelo) jedan Organizator podnosi zahtjev sa cjelokupnom dokumentacijom i uz pismenu suglasnost svih Organizatora.

7.

Zahtjev za subvenciju, samo uz priloženu potpunu dokumentaciju podnosi se Ministarstvu turizma, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Po zahtjevima koji stignu s nepotpunom dokumentacijom ne mogu se ostvariti subvencije.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15. travanj 1997. godine.

Klasa: 421-03/96-01/03
Urbroj: 529-03/96-1
Zagreb, 22. listopada 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.