Zakoni i propisi - Pravni savjeti 92 30.10.1996 Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine" br. 43/96) i članka 67. stavka 1. točke 23.) Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95-Pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1996. godine, donio je

ODLUKU

O REGISTRACIJI KREDITNIH POSLOVA S INOZEMSTVOM

1. Kreditni poslovi s inozemstvom zaključeni u skladu s odredbama Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (u daljnjem tekstu "Zakon") obvezno se registriraju u Narodnoj banci Hrvatske.

2. Pod kreditnim poslovima s inozemstvom koji se registriraju kod Narodne banke Hrvatske podrazumijevaju se poslovi iz članka 2 i 3 Zakona.

3. Garancije i jamstva izdana po kreditnim poslovima s inozemstvom iz točke 2 ove Odluke ne podliježu posebnoj registraciji, već se registriraju u okviru kreditnog posla za koji se izdaju.

4. Postupak registracije obuhvaća:

1) Obavijest o namjeri zaključenja kreditnog posla s inozemstvom (u daljnjem tekstu "Obavijest"), i to samo u slučaju namjere zaključenja ugovora o uzimanju i odobrenju financijskog kredita.

Obavijest se podnosi na registraciju na obrascima KZ-1 odnosno KO-1 i priloga ove Odluke prije zaključenja ugovora o kreditu.

Registrirana Obavijest vrijedi 90 dana od datuma registracije.

Ukoliko se ugovor o kreditu ne potpiše i ne dostavi na registraciju u tom roku, registrirana Obavijest se automatski briše iz evidencije Narodne banke Hrvatske.

Ukoliko se ugovor o kreditu ne potpiše u tom roku a i dalje postoji namjera njegovog zaključenja, na registraciju se podnosi:

- zamjena Obavijesti ako se uvjeti kredita koji se namjerava zaključiti mijenjaju;

- pismeni zahtjev za produljenje važenja registrirane Obavijesti ako se uvjeti kredita koji se namjerava zaključiti ne mijenjaju.

2) Prijava o zaključenom ugovoru (u daljnjem tekstu "Prijava") po svim zaključenim kreditnim poslovima s inozemstvom iz točke 2 ove Odluke.

Prijava se podnosi na registraciju na obrascima KZ-2 odnosno KO-2 iz priloga ove Odluke, i to u roku od 10 radnih dana od dana zaključenja ugovora o kreditnom poslu.

Zajedno s Prijavom na registraciju se podnosi:

- plan korištenja / odobrenja kredita na obrascima KZ-3 i KO-3 iz priloga ove Odluke;

- plan otplate / naplate glavnice i kamata na obrascima KZ-4 i KO-3 iz priloga ove Odluke.

3) Realizacija korištenja / odobrenja kredita na obrascima KZ-3 odnosno KO-3 iz priloga ove Odluke u roku od 5 radnih dana od dana izvršene transakcije s inozemstvom.

4) Realizacija otplate / naplate glavnice i kamata na obrascima KZ-4 odnosno KO-3 iz priloga ove Odluke u roku od 5 radnih dana od dana izvršene transakcije s inozemstvom.

5) Izmjena i raskid ugovora o kreditnom poslu na obrascima KZ-5 odnosno KO-2 iz priloga ove Odluke u roku od 10 radnih dana od dana potpisa izmjene odnosno raskida ugovora o kreditnom poslu.

5. Obrasci iz točke 4 ove Odluke popunjavaju se prema:

- Uputi o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita odobrenih inozemstvu (N.N. br. 77/94);

- Uputi o načinu popunjavanja obrazaca na registraciju i evidenciju kredita uzetih u inozemstvu (N.N. br. 77/94).

Narodna banka Hrvatske donijet će potrebne izmjene navedenih Uputa.

6. Uz Prijavu iz točke 4 pod 2) ove Odluke prilaže se slijedeća dokumentacija:

1) Ugovor o zaključenom kreditnom poslu na izvornom jeziku;

2) Kratko obrazloženje kreditnog posla;

3) Ugovor između domaće osobe koja sklapa kreditni posao za račun druge domaće osobe o reguliranju odnosa s tom osobom;

4) Rješenje suda o upisu domaće osobe u sudski registar;

Kod poslova koji su Zakonom posebno regulirani, uz dokumente iz stavka 1 ovog članka prilaže se također:

1) Odluka Vlade Republike Hrvatske o sklapanju kreditnih poslova s inozemstvom za određene namjene (članak 7 Zakona);

2) Suglasnost Vlade Republike Hrvatske o sklapanju kreditnih poslova u inozemstvu jedinica lokalne uprave i uprave i izvanproračunskih fondova (članak 8 stavak 1 Zakona);

3) Suglasnost Ministarstva financija o sklapanju kreditnih poslova s inozemstvom jedinica lokalne samouprave i uprave i izvanproračunskih fondova (članak 8 stavak 2 Zakona);

4) Oduka Vlade Republike Hrvatske o sklapanju kreditnog posla domaće pravne osobe u kojoj Republika Hrvatska drži većinski paket dionica, odnosno udjela (članak 10 Zakona);

5) Izjava ili neki drugi dokument domaće osobe, koja odobrava financijski kredit stranoj firmi koju je sama osnovala, o većinskom pravu odlučivanja tom firmom (članak 12 Zakona);

6) Potvrda da se financijski krediti za ostvarenje programa obnove i projekata razvitka koji su od interesa za Republiku Hrvatsku, koriste u okviru planiranog opsega korištenja financijskih kredita u inozemstvu (članak 15 Zakona);

Iznimno, kada se na registraciju podnosi Obavijest iz točke 4 pod 1) ove Odluke, sva se dokumentacija podnosi uz Obavijest s time da se umjesto ugovora o kreditu prilaže prednacrt ugovora, a potpisani ugovor uz Prijavu.

Narodna banka Hrvatske u svrhu registracije kreditnog posla može, ukoliko ocijeni da je potrebno, tražiti i druge dokumente.

7. Obrasce iz točke 4 s dokumentacijom iz točke 6 na registraciju Narodnoj banci Hrvatske podnosi domaća osoba koja zaključuje kreditni posao.

Iznimno, domaće fizičke osobe-građani koji uzimaju kredite samo za vlastite potrebe, registriraju te kredite kod Narodne banke Hrvatske podnošenjem samo ugovora o zaključenom kreditnom poslu.

Domaća osoba koja nije banka, kada:

1. zaključuje kreditni posao za koji ovlaštena banka za poslove s inozemstvom izdaje garanciju;

2. zaključuje financijski kredit za koji se ne traži garancija banke podnosi na registraciju dokumentaciju iz stavka 1 i 2 ove točke putem banke koja izdaje garanciju odnosno banke na čiji će račun stići sredstva financijskog kredita.

8. Kreditni poslovi što ih Narodna banka Hrvatske sklapa s inozemstvom u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske ili drugih zakonom, registriraju se u skladu s ovom Odlukom.

9. Način registracije obveza po kreditima koji se reprogramiraju odnosno refinanciraju i za koje Republika Hrvatska preuzima obvezu kao dužnik ili jamac, bit će propisan posebnim uputama Narodne banke Hrvatske.

10.Poslovi uvoza odnosno izvoza robe i usluga s ugovorenim rokom plaćanja odnosno naplate do 90 dana kod kojih je izmjenom ugovora s inozemnim isporučiocem produžen rok plaćanja odnosno naplate preko 90 dana, smatraju se kreditnim poslom i podliježu registraciji u skladu s ovom Odlukom. U tom se slučaju trajanje kredita računa od trenutka uvoza odnosno izvoza robe.

11.Poslovi uvoza robe i usluga s ugovorenim rokom plaćanja do 90 dana koji nisu plaćeni u ugovorenom roku, a s inoisporučiocem nije zaključen ugovor o izmjeni roka plaćanja, kao i poslovi izvoza robe i usluga s ugovorenim rokom naplate do 90 dana kojima je odobrenjem nadležnog organa u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje devizno poslovanje, produžen rok unosa deviza, ne smatraju se kreditnim poslovima iz točke 2 ove odluke i ne podnose se na registraciju.

12.Neregistrirana izmjena namjene korištenja kredita ne podrazumijeva obustavu izvršavanja već registriranog ugovora kod Narodne banke Hrvatske.

13.Sva dokumentacija podnosi se na registraciju Narodnoj banci Hrvatske, Direkciji za statistiku, isključivo putem pošte.

14.Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu, rokovima i obrascima za registriranje i evidentiranje kreditnih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" br. 53/91).

15.Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 9. listopada 1996.

Predsjednik Savjeta guverner

Narodne banke Hrvatske

dr. Marko Škreb, v.r.