Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 18. listopada 1996.

Broj: 01-96-1771/1
Zagreb, 23. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU

Članak 1.

U Zakonu o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93.) u članku 3. točka 5. briše se.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u prostoru za koji ima dokaz o pravu korištenja.

Prostor iz stavka 1. ovoga članka i oprema moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti."

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

"Članak 7a.

Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za djelatnosti koje će propisati ministar gospodarstva uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje."

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Trgovačko društvo iz članka 1. stavka 2. Zakona, mora zaposliti najmanje jednog djelatnika koji ispunjava uvjete iz članka 3., 4. i članka 5. stavka 1. ovoga Zakona."

Članak 5.

U članku 9. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Ministar gospodarstva rješenjem utvrđuje cijenu obrtnice."

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: "članka 3.", riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se:

Članak 7.

U članku 15. iza riječi: "dužan je", riječi: "obrtnicu odnosno", brišu se.

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake."

Članak 9.

U članku 19. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"Osim obrta iz stavka 1. ovoga članka obrtnik može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je obuhvaćena obrtnicom ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost obuhvaćenu obrtnicom, ako se obavljaju u manjem opsegu.

Za obavljanje djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka fizička osoba ne mora ispunjavati uvjet stručne osposobljenosti ili položenoga majstorskog ispita."

Članak 10.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: "članak 3.", riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se:

U stavku 2. iza riječi: "članak 3." riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se.

Članak 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Obavljanje obrta u izdvojenom pogonu, odnosno prestanak obavljanja obrta u izdvojenom pogonu obrtnik prijavljuje nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba na čijem području se nalazi izdvojeni pogon.

Tijelo iz stavka 1. ovoga članka izdat će rješenje o obavljanju obrta, odnosno o prestanku obavljanja obrta u izdvojenom pogonu putem stručnog poslovođe.

O obavljanju obrta u izdvojenom pogonu, odnosno o prestanku obavljanja obrta u izdvojenom pogonu, tijelo iz stavka 1. ovoga članka izvijestit će nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba na čijem području se nalazi sjedište obrta, koji će to upisati u obrtni registar".

Članak 12.

U članku 25. stavku 1. iza riječi: "članka 3.", riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se.

Članak 13.

Iza članka 26. dodaje se članak 26a. koji glasi:

"Članak 26a.

Članovi porodičnog domaćinstva mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku.

Članovima porodičnog domaćinstva, u smislu ovoga Zakona smatraju se: bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati."

Članak 14.

U članku 27. stavku 2. iza riječi: "članka 3.", riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se.

Članak 15.

U članku 28. stavak 2. briše se.

Članak 16.

U članku 30. stavku 2. iza riječi: "članka 3.,", riječi: "točke 1., 2., 3. i 4.", brišu se.

Članak 17.

U članku 33. iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Iznimno, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine, kada koristi porodni dopust do navršene treće godine djetetova života."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

"Nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, o privremenoj obustavi, odnosno o ponovnom početku obavljanja djelatnosti, izvješćuje nadležno tijelo iz članka 15. ovoga Zakona."

Članak 18.

U glavi II. Obavljanje obrta, iza članka 35. dodaje se odjeljak 3a. Zajedničko obavljanje obrta, i članci 35a., 35b. i 35c., koji glase:

"3a. Zajedničko obavljanje obrta

Članak 35a.

Radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt.

Međusobni odnosi osoba iz stavka 1. ovoga članka uređuju se pisanim ugovorom.

Na ugovor iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku.

Obrt iz stavka 1. ovoga članka posluje pod zajedničkom tvrtkom.

Članak 35b.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati obrt ako udovoljavaju uvjetima iz članka 3. ovoga Zakona.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati obrt ako pri upisu u obrtni registar nadležnom županijskom uredu, odnosno uredu Grada Zagreba, prilože ugovor iz članka 35a. stavka 2. ovoga Zakona.

Fizičke osobe mogu zajednički obavljati vezane obrte, ako jedna od osoba ispunjava uvjete iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.

Ako je za obavljanje obrta potreban prostor najmanje jedna osoba mora udovoljavati uvjetima iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 35c.

Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na obavljanje obrta, kada obrt obavlja fizička osoba, odgovarajuće se primjenjuju i na obrt koji zajednički obavlja više fizičkih osoba."

Članak 19.

Iza članka 37. dodaje se članak 37a. koji glasi:

"Članak 37a.

Upisom obrtnika u trgovački registar na temelju odredaba Zakona o trgovačkim društvima, nadležni županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, utvrđuje mirovanje obrta."

Članak 20.

U članku 38. stavku 1. točka 7. briše se.

Članak 21.

U članku 40. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Praktični dio programa naukovanja izvodi se kod obrtnika ili kod obrtnika i u obrtničkoj školi."

Članak 22.

Iza članka 46. dodaje se članak 46a. koji glasi:

"Članak 46a.

Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje svjedodžba o naukovanju.

Oblik i sadržaj svjedodžbe iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar gospodarstva."

Članak 23.

U članku 47. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Program pomoćničkog ispita iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar gospodarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore."

Članak 24.

U članku 53. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Troškove polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita snosi polaznik."

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

"Ministar gospodarstva, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, rješenjem utvrđuje cijenu polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita.

Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskih ispita te stručni nadzor, provodit će Ministarstvo gospodarstva."

Članak 25.

Iza članka 54. dodaje se članak 54a. koji glasi:

"Članak 54a.

Trgovačko društvo i trgovac pojedinac članovi Hrvatske obrtničke komore mogu primati na naukovanje učenike radi njihovog naukovanja za obavljanje obrta.

Na trgovačko društvo i trgovca pojedinca iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 39. do 54. ovoga Zakona."

Članak 26.

U članku 77. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u visini od 2.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik:"

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka može se naplatiti i novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.000 kuna."

Članak 27.

U članku 78. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u visini od 2.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:"

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se naplatiti i novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja u novčanom iznosu od 1.000 kuna."

Članak 28.

U članku 79. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u visini od 4.000 do 35.000 kuna kaznit će se za prekršaj trgovačko društvo:"

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u trgovačkom društvu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 20.000 kuna."

Članak 29.

Članak 80. briše se.

Članak 30.

Članak 81. briše se.

Članak 31.

U članku 83. stavku 1. riječi: "u roku od jedne godine do dana primjene ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1996. godine".

U stavku 2. riječi: "protekom roka od godinu dana od dana primjene ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "dana 31. prosinca 1996. godine".

Članak 32.

U članku 84. riječi: "30. lipnja 1995." zamjenjuju se riječima: "31. prosinca 1996. godine."

Članak 33.

U članku 87. riječi: "primjene ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: "31. prosinca 1996. godine."

Članak 34.

Članak 89. mijenja se i glasi:

"Pomoćnički ispit priznaje se osobama koje su do 31. prosinca 1996. godine stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka priznaje se i osobama koje su upisale strukovnu srednju školu odgovarajućeg smjera do školske godine 1997./98.".

Članak 35.

Umirovljenici mogu obavljati obrt ako osnivanjem obrta ne uspostavljaju svojstvo osiguranika u kojem slučaju zadržavaju pravo na isplatu mirovine.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 311-01/93-01/01
Zagreb, 18. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.