Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama i štedionicama, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 18. listopada 1996.

Broj: 01-96-1772/1
Zagreb, 23. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O BANKAMA I ŠTEDIONICAMA

Članak 1.

U Zakonu o bankama i štedionicama ("Narodne novine", br. 94/93.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Pored poslova iz stavka 1. ovoga članka banka može obavljati i ove poslove:

1. čuvanje vrijednosti i vrijednosnih papira za račun drugih osoba,

2. kupnja potraživanja i prava na potraživanje iz poslova isporuke roba i usluga."

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 5. iza riječi: "osobe" dodaju se riječi: "uz uvjete iz ovog Zakona".

Članak 3.

U članku 6. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. iza riječi: "osnivača" dodaju se riječi: "i uz odgovornost banke osnivača za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi sa radom podružnice".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Inozemna banka - osnivač podružnice dužna je uložiti u podružnicu sredstva za poslovanje podružnice koja u svakom trenutku moraju iznositi najmanje 9.000.000 kuna."

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Za potrebe ovoga Zakona sredstva iz stavka 3. ovoga članka smatraju se jamstvenim kapitalom podružnice."

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital banke koja se osniva ne može u novčanom obliku iznositi manje od 18.000.000 kuna."

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. da za osnivanje banke raspolažu potrebnim sredstvima i kapitalom".

U stavku 3. točki 1. iza riječi: "statut banke" dodaju se riječi: "odnosno društveni ugovor".

Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

"5. imena svih članova uprave i nadzornog odbora".

Točka 5. postaje točka 6.

Točka 6. briše se.

Članak 7.

U članku 11. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

"5. podatak o visini sredstava iz članka 7. stavak 3. ovoga Zakona".

Točka 9. briše se.

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

"Kada se po ovom Zakonu traži uzajamnost smatra se da je osnivač dokazao da postoji uzajamnost ako ga Narodna banka Hrvatske ne pozove da podnese dokaz o postojanju uzajamnosti.

U slučaju sumnje postojanje uzajamnosti na zahtjev Narodne banke Hrvatske utvrđuje Ministarstvo pravosuđa."

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječi: "članka 10. i 11." zamjenjuju se riječima: "članka 10., 11., i 11a."

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Narodna banka Hrvatske može oduzeti odobrenje za rad banke, odnosno podružnice inozemne banke u sljedećim slučajevima:

1. ako banka odnosno podružnica inozemne banke ne započne sa radom u roku od 6 mjeseci od dana primitka odobrenja za rad,

2. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke ne obavlja djelatnost dulje od godinu dana,

3. ako je odobrenje za rad banke odnosno podružnice inozemne banke dano na temelju neistinitih podataka,

4. ako banka odnosno podružnica inozemne banke obavlja bankovne poslove za koje nema odobrenja,

5. ako banka, odnosno podružnica inozemne banke unatoč upozorenju Narodne banke Hrvatske u svom radu postupa suprotno zakonskim i drugim propisima te mjerama Narodne banke Hrvatske."

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Banka je dužna bez odgađanja obavijestiti Narodnu banku Hrvatske:

1. o svakoj promjeni tvrtke i statuta, odnosno društvenog ugovora,

2. o namjeri odobravanja i o odobravanju velikog i najvećeg mogućeg kredita, odnosno kredita iz članka 15a. ovoga Zakona,

3. o svakom dioničaru, odnosno imatelju poslovnog udjela za kojeg sazna da ima više od 10% dionica, odnosno poslovnih udjela sa pravom glasa u skupštini banke,

4. o svakoj promjeni u vlastitom kapitalu kao i o svakom preuzimanju i ustupanju, odnosno promjeni visine udjela u trgovačkom društvu,

5. o namjeri odobravanja i o odobrenim kreditima osobama iz članka 22. i 23. ovoga Zakona,

6. o namjeri osnivanja, promjene sjedišta i zatvaranja predstavništva i podružnice u zemlji i inozemstvu,

7. o promjeni sjedišta banke,

8. o namjeri započinjanja obavljanja novih poslova u smislu članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,

9. o namjeri prestanka i o prestanku obavljanja određenih poslova iz članka 3. stavka 1. točka 1-6 ovoga Zakona,

10. o svakoj promjeni članova uprave i nadzornog odbora banke,

11. o odluci skupštine banke o prestanku rada banke."

Članak 12.

Iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:

"Članak 15a.

Banke moraju Narodnoj banci Hrvatske do 15. siječnja, 15. travnja, 15. srpnja i 15. listopada dostaviti obavijest o dužnicima čije zaduženje kod njih u bilo kom trenutku za vrijeme tri kalendarska mjeseca prije datuma prijave premašuje iznos kojeg odredi Narodna banka Hrvatske.

Ako se utvrdi da je pojedini dužnik zadužen kod više banaka u iznosu navedenom u stavku 1. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske će o tome obavijestiti sve banke. Obavijest sadržava samo podatke o ukupnom zaduženju pojedinog dužnika i broju banaka kod kojih je zadužen.

Uvjete i postupak za provedbu odredaba ovoga članka propisuje Narodna banka Hrvatske."

Članak 13.

Iza članka 17. dodaje se članak 17a, koji glasi:

"Članak 17a.

Banka je dužna zatražiti prethodnu suglasnost Narodne banke Hrvatske za pravni posao kojim preuzima, odnosno ustupa udjel u drugoj banci ili drugom trgovačkom društvu u iznosu većem od 10% svog jamstvenog kapitala.

Pravni posao koji je banka obavila bez suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka je ništav."

Članak 14.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Jamstveni kapital sastoji se od temeljnog kapitala i dopunskog kapitala koji ne može biti veći od visine iznosa temeljnog kapitala."

Članak 15.

Članak 22. mijenja se i glasi:

"Banka može dioničaru, odnosno imatelju poslovnih udjela koji raspolaže sa više od 5% dionica, odnosno poslovnih udjela banke koje daju pravo glasa u skupštini banke plasirati sredstva samo na temelju jednoglasne odluke uprave banke uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora banke, ako ta sredstva ne premašuju iznos od 5% jamstvenog kapitala banke.

Ukupni iznos plasiranih sredstava dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela banke iz stavka 1. ovoga članka ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala banke.

Ograničenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na trgovačko društvo u kojem dioničar, odnosno imatelj poslovnog udjela iz stavka 1. ovoga članka ima većinsko sudjelovanje, a ako je taj dioničar, odnosno imatelj poslovnog udjela također trgovačko društvo, onda i na osobe koje u njemu imaju većinsko sudjelovanje.

Ako se u slučaju iz stavka 1. i 3. ovoga članka radi o odobrenju kredita, u odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.

U slučaju da se kredit odobri protivno odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, obveze vraćanja cijelog iznosa odobrenog kredita dospijevaju odmah."

Članak 16.

Članak 32. mijenja se i glasi:

"Za imenovanje predsjednika i članova uprave banke potrebna je prethodna suglasnost Narodne banke Hrvatske.

Prigodom davanja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske će prvenstveno voditi računa o stručnoj osposobljenosti i uspješnosti u dosadašnjem radu osoba za koje se traži suglasnost.

Pod stručnom osposobljenošću smatra se odgovarajuća visoka stručna sprema, poznavanje bankovnog poslovanja te iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili drugim financijskim poslovima.

Osoba predložena za imenovanje za predsjednika uprave banke mora Narodnoj banci Hrvatske osobno prikazati svoje viđenje razvoja banke te način ostvarivanja predviđene politike banke."

Članak 17.

U članku 43. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Podaci o štednim ulozima i depozitima te poslovanju preko tekućih računa i žiro računa građana poslovna su tajna banke i priopćavaju se pod uvjetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, osim ako u drugim zakonima nije drukčije određeno."

Članak 18.

Članak 47. mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital štedionice koja se osniva ne može u novcu iznositi manje od 3.600.000 kuna."

Članak 19.

U članku 48. stavku 1. riječi: "u domaćoj valuti" brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Na poslovanje štedionica na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 61. stavka 2. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", br. 91A/93.)."

Članak 20.

Članak 56. mijenja se i glasi:

"Prekršaj čini banka, odnosno štedionica:

1. ako obavlja zabranjene poslove a iz članka 4. ovoga Zakona,

2. ako obavlja poslove suprotno odobrenju za rad banke, odnosno štedionice (članak 12. stavak 3. i članak 48. stavak 1.),

3. ako ne dostavlja obavijesti Narodnoj banci Hrvatske (članak 15. i 15a.),

4. ako preuzima, odnosno ustupa udjele u drugoj banci ili drugom trgovačkom društvu suprotno odredbi članka 17a. ovoga Zakona,

5. ako se ne pridržava odredaba o velikom, odnosno najvećem mogućem kreditu (članak 21.),

6. ako se ne pridržava odredaba o plasiranju sredstava dioničarima, odnosno imateljima poslovnih udjela (članak 22.),

7. ako se ne pridržava odredaba o ograničenju ulaganja (članak 24.),

8. ako donese odluku o rasporedu dobiti za vrijeme trajanja mjera iz članka 25. ovoga Zakona,

9. ako ne formira posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka (članak 27.),

10. ako ne održava vlastitu solventnost i likvidnost (članak 28.),

11. ako ne osigura štedne uloge (članak 29.),

12. ako ne objavi kamatne stope i opće uvjete poslovanja (članak 30.),

13. ako ne sazove nadzorni odbor banke na traženje Narodne banke Hrvatske (članak 40.),

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se banka, odnosno štedionica novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 250.000 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, predsjednik i članovi uprave banke, odnosno štedionice koji su prema aktima banke, odnosno štedionice odgovorni za počinjeni prekršaj i odgovorna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna.

Uz novčanu kaznu osobama iz stavka 3. ovoga članka za prekršaj iz stavka 1. točka 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 13. ovoga članka izriče se zaštitna mjera zabrane obavljanja istih dužnosti u banci odnosno štedionici za vrijeme od dvije godine."

Članak 21.

U članku 58. stavku 2. riječi: "u domaćoj valuti izraženu protuvrijednost od 5.000.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "18.000.00 kuna".

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 24/96.).

Članak 23.

Banke i štedionice dužne su uskladiti svoje poslovanje s uvjetima poslovanja propisanim člankom 15. ovoga Zakona najkasnije u roku od godinu dana od stupanja ovoga Zakona na snagu.

Članak 24.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o bankama i štedionicama.

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/03
Zagreb, 18. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.