Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 25.10.1996 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem-proizvode i bombonske proizvode
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA KAKAO-PROIZVODE, PROIZVODE SLIČNE ČOKOLADI, KREM-PROIZVODE I BOMBONSKE PROIZVODE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima u pogledu kakvoće moraju udovoljavati kakao-proizvodi, proizvodi slični čokoladi, krem-proizvodi i bombonski proizvodi (u daljnjem tekstu: "proizvodi"), temeljni zahtjevi za očuvanje kakvoće tih proizvoda, te način deklariranja, elementi deklaracije za te proizvode, a u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te interesa potrošača.

Članak 2.

Zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.

Promet u smislu ovog pravilnika je prodaja kao i držanje na zalihi radi prodaje.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na proizvode iz uvoza, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 3.

Kakvoća u smislu ovog pravilnika je skupno svojstvo proizvoda uvjetovano osnovnim sastavom, pridodanim tvarima, tehnološkim postupkom, ambalažom, uvjetima transporta, čuvanja i skladištenja.

Članak 4.

Osnovnim sastavom u smislu ovog pravilnika smatra se jedna ili više osnovnih sirovina koje su korištene u proizvodnji proizvoda.

Pridodane tvari u smislu ovog pravilnika jesu aditivi za prehrambene proizvode dopušteni za uporabu ovim pravilnikom, dodaci koji se dodaju radi povećanja biološke vrijednosti proizvoda te druge namirnice koje se dodaju radi upotpunjavanja svojstava okusa, mirisa i izgleda proizvoda.

Članak 5.

Evidencija o proizvodu koju vodi proizvođač, osim podataka iz deklaracije propisane člankom 6. ovog pravilnika, sadrži i ove podatke:

1) evidencijski broj,

2) datum obavljenog ispitivanja sastava proizvoda,

3) datum početka proizvodnje,

4) skupina kojoj proizvod pripada prema odredbama pravilnika,

5) svojstva okusa, mirisa i izgleda proizvoda,

6) kratak opis tehnološkog postupka.

Iznimno stavak 1. ovog članka ne odnosi se na proizvode iz uvoza.

Članak 6.

Ako za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drugačije propisano, proizvodi koji se stavljaju u promet u originalnom pakovanju na omotu, posudi, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju.

Deklaracija mora sadržavati:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima,

2) tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača, a za uvezene proizvode i adresu uvoznika,

3) neto masu proizvoda,

4) podatke o osnovnim sastojcima i dodanim aditivima (vrsti i nazivu ili vrsti i oznaci E i odgovarajućem broju aditiva) u gotovom proizvodu, po opadajućem redosljedu zastupljenosti, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano,

5) datum proizvodnje odnosno pakiranja (mjesec i godina, tako da je godina pisana dvoznamenkastim brojem) i rok upotrebe ili tekst "upotrebljivo do" s oznakom roka (mjesec i godina),

6) vrstu i količinu sastojaka dodanih proizvodu da bi se povećala njegova biološka vrijednost,

7) druge podatke važne za potrošača.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitljiva.

Slova kojima su tiskani naziv proizvoda i tvrtka odnosno naziv i adresa proizvođača, moraju biti veća od slova kojima su tiskani ostali podaci.

Članak 7.

Ako proizvod ne pakira proizvođač, deklaracija mora sadržavati sve podatke iz članka 6. stavak 2. ovog pravilnika, osim podataka iz točke 2) i tvrtku odnosno naziv i adresu onoga tko je proizvod pakirao.

Članak 8.

Ako neto masa proizvoda koji se stavlja u promet u originalnom pojedinačnom pakovanju nije veća od 100 g, deklaracija mora sadržavati samo naziv proizvoda, tvrtku odnosno ime i sjedište proizvođača odnosno onoga tko je proizvod pakirao i neto masu proizvoda.

Na prvom skupnom pakovanju i originalnom pakovanju većem od 100 g mora biti označen datum proizvodnje i rok uporabe odnosno tekst "upotrebljivo do" te ostali podaci iz članka 6. stavak 2. ovog pravilnika, ali ti podaci nisu navedeni na originalnom pakovanju.

Deklaracija iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatak o bojenju, aromatiziranju i konzerviranju ako je proizvod obogaćen, aromatiziran odnosno konzerviran.

Članak 9.

Proizvod koji se ne stavlja u promet u originalnom pakovanju mora imati deklaraciju samo kad je to ovim pravilnikom propisano.

Članak 10.

Nije dopušteno bojenje, zaslađivanje i aromatiziranje proizvoda umjetnim sredstvima, konzerviranje proizvoda kemijskim sredstvima i zračenje ionizirajućim ili ultravioletnim zrakama te dodavanje proizvodima drugih kemijskih sredstava, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 11.

Proizvodi se moraju u proizvodnji i prometu transportirati, skladištiti i čuvati na način koji osigurava očuvanje temeljnih zahtjeva kakvoće do trenutka otvaranja.

Članak 12.

Nazivne količine punjenja, označivanje nazivnih količina i dopuštena odstupanja od nazivne količine punjenja za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđeni su posebnim propisom o pakovinama.

II. POSEBNE ODREDBE

1. Kakao-proizvodi

Članak 13.

Kakao-zrna jesu fermentirane i osušene sjemenke ploda kakaovca (Theobroma cacao L.).

Kakao-zrna moraju udovoljavati uvjetima propisanim hrvatskom normom HRN E.B.8.022.

Članak 14.

Pod kakao-proizvodima, prema ovom pravilniku, razumijevaju se:

1) kakao-lom,

2) kakao-masa,

3) kakao-sitnež,

4) kakao-pogača,

5) kakao-maslac,

6) kakao-prah,

7) čokolade,

8) ostali čokoladni proizvodi.

Članak 15.

U proizvodnji kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi i krem-proizvoda mogu se, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, upotrebljavati ovi aditivi.

Za kakao-lom, kakao-masu i kakao-pogaču:

___________________________________________________________________________

Vrsta aditiva                                                 Najveća dopuštena
                                                                    količina                                       Proizvod
___________________________________________________________________________

Soli i baze (sredstva za
alkalizaciju
1) Amonij-karbonat
 2) Amonij-hidroksid
 3) Amonij-hidrogen-karbonat                                                                        Kakao-lom
 4) Kalcij-karbonat                                                                                         Kakao-mase
 5) Magnezij-karbonat                                                                                    Kakao-  
                                                                                                                       pogača
 6) Magnezij-hidroksid                                  50 g/kg pojedinačno
                                                                     ili u kombinaciji,
 7) Kalij-karbonat                                         izraženi kao bez-
 8) Kalij-hidroksid                                        vodni K2CO3 raču-
                                                                    nano na bezmasnu
 9) Kalij-hidrogen-karbonat                          tvar                                          Kako-lom
10) Natrij-karbonat                                                                                      Kakao-mase
11) Natrij-hidroksid                                                                                     Kakao-
                                                                                                                   pogača
12) Natrij-hidrogen-karbonat

Kiseline (sredstva za neutralizaciju)

1) Fosforna kiselina                                       2,5 g/kg izražena
                                                                     kao P2O3                             Kakao-lom

2) Limunska kiselina                                      5 g/kg pojedinačno
                                                                     ili u kombinaciji                      Kakao-masa

3) L-vinska kiselina                                                                                     Kakao-
                                                                                                                   pogača

Emulgatori

1) Monogliceridi i digliceridi

  jestivih masnih kiselina                                 15 g/kg                                   Kakao-masa

2) Lectin                                                       10 g/kg u acetonu
                                                                     netopljive                               Kakao-masa
                                                                     komponente lectina                Kakao-
                                                                                                                  prešana
                                                                                                                  pogača

3) Amonijeve soli
     fosforne kiseline                                       7 g/kg                                    Kakao-
                                                                                                                  prešana
                                                                                                                  pogača

Ukupno emulgatora                                       15 g/kg pojedinačno              Kakao-
                                                                     ili u kombinaciji                      prešana
                                                                                                                  pogača

Arome

1) Prirodne arome ili arome                            U skladu sa                          Kakao-masa
    identične prirodnima                                   zahtjevima                            Kakao-
    osim aroma koje imitiraju                            proizvodnje                          prešana
    prirodnu aromu čokolade                                                                       pogača
    i mlijeka

2) Vanilin                                                       U skladu sa                          Kakao-
                                                                      zahtjevima                            prešana
                                                                      proizvodnje                          pogača

3) Etil-vanilin
     Za čokoladu i ostale čokoladne proizvode:
___________________________________________________________________________

Vrsta aditiva                                                 Najveća dopuštena  količina  
                                                                                                     
___________________________________________________________________________

Emulgatori

1) Monogliceridi i digliceridi
    jestivih masnihkiselina                                      15 g/kg

2) Lecitin                                                            5 g/kg u acetonu netopljive
                                                                          komponente lecitina

Ukupno emulgatora                                           15 g/kg pojedinačno ili u
                                                                         kombinaciji

3) poliglicerol-esteri s interesteri-
    ficiranom kiselinom                                       do 5 g/kg

Arome

1) Prirodne ili prirodno-identične arome,
    osim aroma koje imitiraju prirodnu
    aromu čokolade i mlijeka

2) Vanilin                                                         U skladu sa zahtjevima
                                                                        proizvodnje

3) Etil-vanilin
4) Aroma ruma

Za kakao-prah i zaslađeni kakao-prah:

___________________________________________________________________________

Vrsta aditiva                                                 Najveća dopuštena  količina  
                                                                                                     
___________________________________________________________________________

Soli i baze (sredstva za alkalizaciju)

 1) Amonij-karbonat
 2) Amonij-hidrogen-karbonat
 3) Amonij-hidroksid
 4) Kalcij-karbonat
 5) Magnezij-karbonat
 6) Magnezij-hidroksid                                     0,5% (m/m), pojedinačno  
 7) Kalij-karbonat                                             ili u kombinaciji, izraženi
 8) Kalij-hidrogen-karbonat                               kao bezvodni K2CO3,
 9) Kalij-hidroksid                                             računano na bezmasnu tvar
10) Natrij-karbonat
11) Natrij-hidrogen-karbonat
12) Natrij-hidroksid

Kiseline (sredstva za neutralizaciju)

1) Fosforna kiselina ili                                      0,25% (m/m) izražena kao
2) Limunska kiselina                                        P2O3 na kakao frakciju
3) L-vinska kiselina                                         0,5% (m/m), pojedinačno
                                                                       ili u kombinaciji, računano
                                                                       na kako-prah

Emulgatori

1) Monogliceridi i digliceridi
     jestivih masnih kiselina                               1,5 (m/m), pojedinačno ili
                                                                      u kombinaciji, računano na
                                                                      gotov proizvod

2) Lecitin                                                       1% (m/m) u acetonu
                                                                      netopljive komponente
                                                                      lecitina, računano na gotov
                                                                      proizvod

3) Amonijeve soli fosforne kiseline                 0,7% (m/m), računano na
                                                                     gotov proizvod

4) Saharozni esteri masnih kiselina                 1% (m/m), računano na
                                                                     gotov proizvod

Ukupno emulgatora                                       1,5% (m/m), pojedinačno
                                                                     ili  u kombinaciji, računano
                                                                     na gotov proizvod

Arome

1) Prirodne ili prirodno identične                   U skladu sa zahtjevima
    arome osim aroma koje imitira-                 proizvodnje
    ju aromu čokolade i mlijeka
2) Vanilin
3) Etil-vanilin

Za proizvode slične čokoladi i krem-proizvode:

___________________________________________________________________________

Vrsta aditiva                                                 Najveća dopuštena  količina  
                                                                                                     
___________________________________________________________________________

Emulgatori

1) Monogliceridi i digliceridi
     jestivih masnih kiselina                                       15 g/kg

2) Lecitin                                                               6 g/kg u acetonu netopljive
                                                                             komponente lecitina

Ukupno emulgatora                                               15 g/kg pojedinačno ili u
                                                                             kombinaciji

Arome

1) Prirodne, prirodno                                             U skladu sa zahtjevima
    identične arome i                                                proizvodnje
    umjetne arome

2) Vanilin
3) Etil-vanilin

Konzervansi

Sorbinska kiselina i                                                do 0,15%
njezine kalijeve,
natrijeve i kalcijeve soli
___________________________________________________________________________

Članak 16.

Kakao-proizvodi moraju se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne smiju biti izloženi sunčanoj svjetlosti, vlazi, velikim temperaturnim promjenama i ne smiju se nalaziti u blizini tvari čiji miris mogu upiti.

Članak 17.

Kakao-lom jest očišćena, ljuske i klice oslobođena jezgra kakao-zrna.

Kakao-lom ne smije sadržavati više od 5% kakao-ljuske i klice zajedno niti više od 10% ukupnog pepela, računano na suhu bezmasnu tvar kakao-loma.

Članak 18.

Kakao-masa jest proizvod dobiven mehaničkim usitnjavanjem kakao-loma, bez oduzimanja ili dodavanja bilo kakvih sastojaka, osim ako je riječ o alkaliziranom proizvodu.

Kakao-masa ne smije sadržavati više od 5% kakao-ljuske i kakao-klice zajedno niti više od 10% ukupnog pepela, računano na bezmasnu suhu tvar kakao-mase.

Članak 19.

Kakao-sitnež je mješavina fino usitnjene kakao-jezgre, kakao-ljuske i kakao-klice, koja nastaje pri ljuštenju kakao-zrna.

Članak 20.

Kakao-pogača nastaje kad se kakao-lomu ili kakao-masi mehaničkim postupcima oduzme dio masti.

Ekspeler kakao-pogača jest kakao-pogača dobivena ekspeler postupkom iz kakao-zrna, s dodatkom kakao-loma i kakao-pogače ili bez njih.

Članak 21.

Kakao-lom i kakao-masa ne smiju sadržavati više od 14% ukupnog pepela, računano na bezmasnu suhu tvar, ako je riječ o alkaliziranom proizvodu.

Članak 22.

Kakao-maslac jest masnoća dobivena mehaničkim postupcima iz kakao-zrna, kakao-loma, kakao-mase, kakao-pogače ili kakao-sitneži.

Kakao-maslac se može:

1) filtrirati i centrifugirati,

2) odsluziti i dezodorirati vodenom parom u vakuumu ili drugim uobičajenim postupkom,

3) obraditi natrijevom lužinom ili drugim uobičajenim sredstvima za neutralizaciju,

4) obraditi zemljom za bijeljenje, aktivnim ugljenom ili drugim uobičajenim sredstvom za obezbojenje.

Članak 23.

Kakao-maslac može biti:

1) prešani kakao-maslac, koji se dobiva prešanjem kakao-loma ili kakao-mase, može se nadalje obrađivati na način propisan točkama 1) i 2) stavka 2. članka 22.,

2) ekspeler kakao-maslac, koji se dobiva iz kakao-zrna ili kakao-loma, kakao-mase i kakao-pogače u ekspeler-prešama, a može se nadalje obrađivati na način propisan točkama 1) i 2) stavka 2. članka 22,

3) rafinirani kakao-maslac, koji se dobiva na način propisan točkama 1) i 2) stavka 2. članka 22., ili na način predviđen točkama 3) i 4) stavka 2. članka 22. ili na oba načina.

Boja, miris i okus pojedinih vrsta kakao-maslaca moraju odgovarati karakteristikama tih vrsta i ne smiju imati strani miris i okus.

Pojedine vrste kakao-maslaca moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

Prešani Ekspeler Rafinirani
kakao- kakao- kakao-
-maslac -maslac -maslac

Indeks refrakcije D 400C 1,456 do 1,456 do 1,456 do

1,459 1,459 1,459

Točka topljenja - metoda
po Finckeu:
- minuta 30 do 30 do 30 do

340C 340C 340C

- bistra 31 do 31 do 31 do

350C 350C 350C

Slobodne masne kiseline 0,5 do 0,5 do 0,5 do

(računato kao postotak oleinske
kiseline) 1,75 1,75 1,75

Broj osapunjenja (računano kao 192 do 192 do 192
mg KOH/g masti) 196 196 196

Jodni broj po Hannusu 33,8 do 35,6 do 36,7 do

39,5 40,6 41,0

Neosapunjive tvari u postocima
(petroleter), ne više od 0,35 0,40 0,50

Članak 24.

Kakao-prah jest proizvod dobiven mljevenjem kakao-pogače.

Kakao-prah se može proizvoditi alkaliziranjem kakao-mase ili kakao-loma dopuštenim alkalijama, s tim što takav kakao-prah ne smije sadržavati više od 0,5% alkalija, pojedinačno ili u kombinaciji, izraženih kao bezvodni kalijev karbonat, računano na bezmasnu suhu tvar proizvoda.

Članak 25.

Kakao-prah koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1) da sadrži najmanje 17,5% kakao-maslaca, računano na suhu tvar;

2) da ne sadrži više od 8% vode, računano na gotovi proizvod,

3) da ne sadrži više od 8% pepela, a solubilizirani kakao-prah - više od 11% pepela i 0,3% pijeska, računano na bezmasnu suhu tvar,

4) da ne sadrži primjese škroba, želatine i sličnih tvari, strane mineralne tvari i boje, strane masnoće ili bilo kakve druge tvari koje se stavljaju isključivo radi povećanja mase, prikrivanja loše kakvoće ili postizanja prividno bolje kakvoće,

5) ne smije biti užegnut, kiseo ili pljesniv, zagađen kukcima ili njihovim izmetom i po izgledu, okusu ili mirisu toliko izmijenjen da nije prikladan za prehranu.

U promet se može stavljati i kakao-prah koji sadrži manje od 17,5% kakao-masti, ali ne manje od 10%, računano na suhu tvar kakao-praha.

Na deklaraciji za takav kakao-prah, osim podataka iz članka 5. ovog pravilnika, mora se nalaziti tekst, "nemasni kakao-prah".

Kakao-prah koji sadrži manje od 10% kakao-masti ne smije se staviti u promet za neposrednu potrošnju.

Članak 26.

Dopušteno je stavljati u promet:

1) zaslađeni kakao-prah odnosno smjesu kakao-praha i saharoze, s tim što takav proizvod smije sadržavati najviše 60% saharoze, a mora sadržavati najmanje 6% kakao-maslaca, računano na suhu tvar proizvoda,

2) smjesu kakao-praha, saharoze i mlijeka u prahu, s tim što takva smjesa mora sadržavati najmanje 20% kakao-praha i najmanje 5% kakao-maslaca, a smije sadržavati najviše 50% saharoze, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 27.

Instant-kakao i instant-kakao s mlijekom jesu proizvodi dobiveni tehnološkim postupkom aglomeriranja nemasnoga kakao-praha i jednoga ili više ovih sastojaka: saharoze, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, sladnog ekstrakta, sojinih bjelančevinskih proizvoda, bjelančevina mlijeka i arome.

Instant-kakao koji se stavlja u promet mora sadržavati: najmanje 20% nemasnog kakao-praha i najviše 1,5% emulgatora, računano na suhu tvar proizvoda, najviše 75% saharoze i najviše 4% vode, računano na proizvod.

Instant-kakao s mlijekom koji se stavlja u promet mora sadržavati najmanje 10% bezmasne suhe tvari mlijeka i najmanje 13% nemasnoga kakao-praha te najviše 1,5% emulgatora, računano na suhu tvar proizvoda i najviše 75% saharoze i 4% vode, računano na proizvod.

Članak 28.

Smjesa kakao-praha sa šećerima ili sa šećerima i mlijekom u prahu, instant-kakao i instant-kakao s mlijekom mogu se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju.

U deklaraciji za proizvode iz stavka 1. ovog članka mase iznad 100 g. osim podataka iz članka 6. stavak 2. ovog pravilnika, mora biti naznačen najmanji postotak kakao-dijelova, računano na gotovi proizvod, a za proizvode koji sadrže mlijeko i najmanji postotak bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na proizvod.

Deklaracija za proizvode iz stavka 1. ovog članka ne smije imati naznaku koja bi upućivala na to da proizvod predstavlja čokoladu (na primjer: čokolada u prahu i sl.).

Ako je u smjesi kakao-praha upotrijebljeno obrano mlijeko u prahu, takav se proizvod mora deklarirati kao "zaslađeni kakao-prah s obranim mlijekom u prahu".

Članak 29.

Čokolade (čokoladne mase) jesu homogeni proizvodi dobiveni posebnim tehnološkim postupkom, obradom šećera s jednim ili više ovih sastojaka: kakao-loma, kakao-mase, prešane kakao-pogače, kakao-praha, nemasnog kakao-praha i kakao-maslaca s dopuštenim pridodacima ili bez njih.

Vrste čokolada (čokoladnih masa) jesu: čokolada, čokolada s povećanim udjelom šećera, mliječna čokolada, mliječna čokolada s visokim udjelom mlijeka, mliječna čokolada s vrhnjem, čokolada s obranim mlijekom, bijela mliječna čokolada, čokolada u prahu, desertna čokolada, čokoladni preljev.

Članak 30.

Šećeri koji se prema odredbama ovog pravilnika, upotrebljavaju za proizvodnju kakao-proizvoda jesu: saharoza, dekstroza (bezvodna i monohidratna), invertni šećer, škrobni sirupi, fruktoza i laktoza, osim laktoze iz suhe tvari mlijeka.

Šećeri uneseni s prirodnim sirovinama ne uračunavaju se u ukupne šećere u gotovom proizvodu.

U proizvodnji kakao-proizvoda, kao zamjena za šećere, mogu se upotrebljavati sorbitol, manitol i ksilitol, izomalt, maltitol, maltitol-sirup, laktitol, i polidekstroza A i N.

Članak 31.

Čokolada koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 18% kakao-maslaca, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 14% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 35% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 65% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 32.

Čokolada s povećanim udjelom šećera koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 18% kakao-maslaca, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 12% bezmasne suhe tvari i kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 30% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 70% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 33.

Mliječna čokolada jest homogeni proizvod dobiven posebnom tehnološkom obradom smjese šećera s jednim ili više ovih kakao-sastojaka: kakao-loma, kakao-mase, kakao-pogače, kakao-praha, nemasnog kakao-praha i kakao-maslaca, te s jednim ili više ovih mliječnih dijelova: mlijeka u prahu, obranog mlijeka u prahu, maslaca i kondenziranog mlijeka s dopuštenim dodacima ili bez njih.

Mliječna čokolada koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 2,5% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 25% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 3,65% mliječne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najmanje 10,5% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

5) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

6) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 34.

Mliječna čokolada s visokim udjelom mlijeka koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće;

1) sadržavati najmanje 2,5% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 20% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 5% mliječne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najmanje 15% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

5) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

6) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 35.

Mliječna čokolada s vrhnjem koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 2,5% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 25% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 7% mliječne masti računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najmanje 3%, a najviše 14% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

5) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

6) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 36.

Čokolada s obranim mlijekom koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 2,5% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 25% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 14% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

5) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 37.

Bijela mliječna čokolada jest homogeni proizvod dobiven posebnom tehnološkom obradom smjese šećera, mlijeka i kakao-maslaca, s dopuštenim pridodacima ili bez njih.

Bijela mliječna čokolada koja se stavlja u promet mora udovoljavati uvjetima za mliječnu čokoladu iz članka 34. ovog pravilnika, s tim što ne smije sadržavati bezmasnu suhu tvar kakao-dijelova.

Članak 38.

Čokolada se može stavljati u promet kao čokolada u prahu, s tim da udovoljava uvjetima iz članka 31. ovog pravilnika.

Mliječna čokolada se može stavljati u promet kao mliječna čokolada u prahu, s tim da udovoljava uvjetima iz članka 33. ovog pravilnika.

Članak 39.

Desertna čokolada (čokolada fine strukture) koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 30% kakao-maslaca, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 17% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 49% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 51% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 40.

Čokoladni preljev (kuvertira, tunk-masa) koje se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 31% kakao-maslaca, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 2,5% bezmasne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 35% ukupne suhe tvari kakao-dijelova, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 65% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda,

Mliječni čokoladni preljev (mliječna tunk-masa) koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) udovoljavati svim uvjetima za mliječnu čokoladu iz članka 29. ovog pravilnika, osim uvjetima za ukupnu masu,

2) sadržavati najmanje 31% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

Članak 41.

Čokoladama (čokoladnim masama) mogu se dodavati kava, sladni ekstrakt, kikiriki, sezam, mak, kesten, jezgričavo voće te njihove prerađevine (grilaž, krokant i sl.), voćni proizvodi, kokosovo bašno, pšenične klice, kukuruzne i zobene pahuljice, proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani-krispi i sl.), sojino brašno i strukturna sojina bjelančevina, sirutka u prahu i bjelančevine mlijeka.

Čokolade (čokoladne mase) s dodacima kao što su proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani-krispi i sl.), proizvodi od soje i kokosovo brašno moraju sadržavati najmanje 4%, a najviše 12% tih dodataka, računano na suhu tvar proizvoda.

Čokolada s kavom mora sadržavati najmanje 2% fino samljevene pržene kave, računano na suhu tvar proizvoda.

Čokolada s drugim dodacima mora sadržavati najmanje 12%, a najviše 30% ovih sastojaka: sladni ekstrakt, kikiriki, sezam, mak, kesten, jezgričavo voće, te njihove prerađevine (grilaž, krokant i sl.), voćne proizvode, sirutku u prahu i bjelančevine mlijeka.

Čokoladama (čokoladnim masama) mogu se dodati, bez posebnog deklariranja u nazivu proizvoda, u ukupnoj količini do 5%, dodatne sirovine navedene u stavku 4. ovog članka.

Čokoladama (čokoladnim masama) može se dodati najviše do 5% biljne masti uz obvezno deklariranje maksimalno dodane količine te masti.

Članak 42.

Čokolada s bijelim slojem iskristaliziranog šećera ili kakao-masti ne smatra se pokvarenom ako udovoljava ostalim temeljnim zahtjevima kakvoće propisanim ovim pravilnikom za odgovarajuću vrstu čokolade.

Članak 43.

Čokolada se stavlja u promet u obliku table neto mase od 5 g do 1000 g.

Tabla iz stavka 1. ovog članka mora biti uvijena u aluminijsku foliju ili drugi materijal predviđen za pakiranje prehrambenih proizvoda.

Čokolada u blokovima namijenjena daljnjoj preradi, može se staviti u promet i u komadima veće mase od 1 kg.

Članak 44.

Pod ostalim čokoladnim proizvodima, prema ovom pravilniku, razumijevaju se: punjena čokolada, čokoladni deserti i čokoladni draže.

Članak 45.

Punjena čokolada jest proizvod koji se dobiva tako da se kruto, polukruto ili tekuće punjenje od fondana ili trajnih konditorskih odnosno drugih pogodnih masa prelije čokoladnim preljevom ili na drugi način pokrije čokoladnim slojem, pri čemu proizvod mora sadržavati najmanje 30% čokoladne mase.

Članak 46.

Punjena čokolada stavlja se u promet u tablama neto mase od 5 g do 1000 g. Svaka tabla/ploča mora biti posebno uvijena u aluminijsku foliju ili druge materijale dopuštene za pakiranje prehrambenih proizvoda.

Članak 47.

Čokoladni deserti jesu proizvodi koji se dobivaju tako da se konditorskim proizvodima doda čokoladna masa, ili se pojedina tekuća, polutekuća, kruta, polukruta ili pjenasta punjenja preliju čokoladnim preljevom, odnosno uliju u šuplje čokoladne modele raznih oblika (preliveni čokoladni deserti, punjeni čokoladni deserti, djelimično preliveni čokoladni deserti i dr.).

Za čokoladne deserte iz stavka 1. ovog članka mogu se kao dodatne sirovine upotrijebiti: badem, orah, lješnjak, kikiriki, kokosovo brašno, sojino brašno i strukturna sojina bjelančevina, flipsi, keks ili list vafle kao podloga, sušeno i kandirano voće, sezam, mak, kesten ili proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani-krispi i sl.).

Preliveni čokoladni deserti iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati najmanje 22% čokoladne mase, a punjeni čokoladni desert i drugi deserti najmanje 40% čokoladne mase računano na proizvod.

Djelimično preliveni čokoladni deserti iz stavka 1. ovog članka moraju sadržavati najmanje 8% čokoladne mase, računano na proizvod.

Članak 48.

Čokoladni desert koji se pojedinačno pakira mora biti uvijen u aluminijsku foliju (nelakiranu, lakiranu, nekaširanu i kaširanu) ili u druge materijale dopuštene za pakiranje prehrambenih proizvoda.

Čokoladni deserti koji se ne pakiraju pojedinačno nego se pakiraju u kutije moraju biti složeni tako da za vrijeme transporta ostanu neoštećeni.

Čokoladni desert može se stavljati u promet samo u originalnom pakovanju.

Čokoladni desert može se stavljati u promet na malo u rinfuzi samo u specijaliziranim prodavaonicama, a pojedinačno pakirani čokoladni desert u rinfuzi - i u ostalim trgovinama na posebno izdvojenom mjestu.

Posude iz kojih se odmjerava čokoladni desert u rinfuzi moraju imati deklaraciju iz članka 6. ovog pravilnika.

Članak 49.

Čokoladni draže jest proizvod ovalnog oblika i sastoji se od jezgre (korpusa) i čokoladnog plašta.

Čokoladni plašt mora iznositi najmanje 50% od ukupne mase gotovog proizvoda.

Jezgra može biti proizvedena od trajnih konditorskih masa, jezgričavog ili suhog voća, kandiranog voća i povrća, proizvoda od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani-krispi i sl.), soje i sl.

Za postizanje površinskog sjaja čokoladnog dražea mogu se upotrijebiti sredstva na bazi parafina, voskova, šelaka, jestivih masti i talka te njihove mješavine.

Odredbe članka 52. stavka 3. i 4. ovog pravilnika odnose se i na čokoladni draže.

Članak 50.

Masa za punjenje ne smije sadržavati tvari koje umanjuju hranjivu vrijednost punjene čokolade odnosno čokoladnog deserta (brašno, saharin i sl.).

Masa za punjenje može se bojiti i aromatizirati dopuštenim prehrambenim prirodnim ili umjetnim bojama odnosno aromatizirati dopuštenim prehrambenim prirodnim, prirodno-identičnim ili umjetnim aromama, s tim što ukupna količina boje ne smije biti veća od 0,03%, a arome od 3%, računano na masu proizvoda.

Masi za punjenje čokolade i čokoladnog deserta može se dodati enzim invertaza ili sorbitol radi održavanja svježine.

Za konzerviranje punjenja može se upotrijebiti sorbinska kiselina ili natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli sorbinske kiseline do 0,15%, računano na količinu mase za punjenje.

Članak 51.

Ako je količina alkohola u ostalim čokoladnim proizvodima iz odredbe članka 44. ovog pravilnika veća od 0,5% mase, računano na neto masu pakovanja, količina alkohola mora biti deklarirana.

Članak 52.

U deklaraciji za čokoladu mase veće od 100 g, osim podataka iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika, moraju biti naznačeni: minimalna količina kakao-dijelova, izražena u postocima, a za mliječnu čokoladu - i minimalna količina mliječne masti izražena u postocima, računano na proizvod, za čokoladu s dodacima - minimalni udio kakao-dijelova, a za mliječnu čokoladu s dodacima - i minimalni udio mliječne masti u čokoladnoj odnosno mliječnoj čokoladnoj masi, izražen u postocima računano na proizvod.

Čokoladu s dodacima navedenim u odredbi članka 41. stavka 1. ovog pravilnika mora u deklaraciji imati naznačeno koji dodatak sadrži (na pr. čokolada s lješnjakom i sl.).

U deklaraciji za ostale čokoladne proizvode mase veće od 100 g., osim podataka iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika, mora biti naznačen i minimalni udio kakao-dijelova, a za proizvode s mliječnom čokoladnom masom - i minimalni udio mlječne masti u čokoladnoj odnosno mliječnoj čokoladnoj masi, izražen u postocima na proizvod.

2. Proizvodi slični čokoladi

Članak 53.

Proizvodi slični čokoladi, prema ovom pravilniku, jesu: šećerna tabla/ploča, šećerni preljev, šećerni deserti, šećerni draže, šećerna tabla, s dodacima i punjena šećerna tabla.

Članak 54.

Proizvodi slični čokoladi moraju u prometu udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 21% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 5% kakao-praha, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najviše 60% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 55.

Šećerni deserti preliveni šećernim preljevom moraju sadržavati najmanje 20% tog preljeva, a punjeni šećerni deserti - najmanje 30% tog preljeva, računano na suhu tvar proizvoda.

Šećerni deserti djelomično preliveni moraju sadržavati najmanje 8% šećernog preljeva, računano na suhu tvar proizvoda.

Odredbe članka 48. ovog pravilnika odnose se i na šećerne deserte.

Članak 56.

Šećerni preljev mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 5% kakao-praha, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 57.

Masa za punjenje proizvoda sličnih čokoladi mora udovoljavati uvjetima iz članka 50. ovog pravilnika.

Članak 58.

Šećerni draže jest proizvod ovalnog oblika, sjajne površine i sastoji se od jezgre (korpusa) i plašta od šećernog preljeva.

Plašt od šećernog preljeva mora iznositi najmanje 50% računano na ukupnu masu gotovog proizvoda.

Odredbe članka 49. stavka 2., 3. i 4. ovog pravilnika odnose se i na šećerni draže.

Članak 59.

Proizvodima sličnim čokoladi mogu se dodavati: kava, sladni ekstrakt, sezam, mak, kesten, kikiriki, jezgričavo voće i njihove prerađevine (grilaž, krokant i sl.), voćni proizvodi, rogač, kesten, voće i drugi voćni proizvodi, kokosovo brašno, pšenične klice, kukuruzne i zobene pahuljice, proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani - krispi i sl.), sirutka u prahu, bjelančevine mlijeka, sojino brašno i strukturna sojina bjelančevina.

Proizvodi slični čokoladi s kavom moraju sadržavati najmanje 2% fino samljevene pržene kave računano na suhu tvar proizvoda.

Proizvodi slični čokoladi u koje se dodaju proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani - krispi i sl.), sojini proizvodi i kokosovo brašno moraju sadržavati najmanje 4%, a najviše 12% tih dodataka, računano na suhu tvar proizvoda.

Proizvodi slični čokoladi moraju sadržavati najmanje 12%, a najviše 30% od ovih sastojaka: sladni ekstrakti, kikiriki, sezam, mak, kesten, rogač, jezgričavo voće, a i njihove prerađevine (grilaž, krokant i sl.), voćne proizvode, sirutku u prahu i bjelančevine mlijeka.

Proizvodima sličnim čokoladi mogu se dodati, bez posebnog deklariranja u nazivu proizvoda, u ukupnoj količini do 5%, dodatne sirovine navedene u odredbi stavka 4. ovog članka.

Članak 60.

Proizvodi slični čokoladi moraju se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne smiju biti izloženi utjecaju sunca, vlage i velikim temperaturnim promjenama i ne smiju se držati u blizini tvari od kojih mogu upiti miris.

Članak 61.

Šećeri koji se, prema ovom pravilniku, upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda sličnih čokoladi jesu: saharoza, dekstroza (bezvodna ili monohidratna), invertni šećer, škrobni sirupi, fruktoza i laktoza.

Šećeri uneseni s prirodnim sirovinama ne uračunavaju se u ukupne šećere u proizvodu.

U proizvodnji proizvoda sličnih čokoladi, kao zamjena za šećere iz stavka 1. ovog članka, mogu se upotrebljavati sorbitol, manitol i ksilitol.

Članak 62.

Proizvodi slični čokoladi s bijelim slojem iskristaliziranog šećera ili s izdvojenim slojem masti ne smatraju se pokvarenim ako udovoljavaju ostalim temeljnim zahtjevima kakvoće propisanim ovim pravilnikom za odgovarajuću vrstu proizvoda.

Članak 63.

Proizvodi slični čokoladi stavljaju se u promet u originalnom pakovanju.

U deklaraciji za proizvode slične čokoladi mase veće od 100 g, osim podataka iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika, mora biti navedena minimalna količina kakao-dijelova izražena u postocima, računano na proizvod, a u deklaraciji proizvoda izrađenih sa šećernim preljevom mora biti naveden udio kakao-dijelova u šećernom preljevu, izražen u postocima računano na proizvod.

Na deklaraciji proizvoda sličnih čokoladi mora biti naznaka npr. "šećerna tabla".

Na deklaraciji proizvoda izrađenih sa šećernim preljevom mora biti naznaka "sa šećernim preljevom".

Na deklaraciji proizvoda sličnih čokoladi koji sadrže sirovine u količinama propisanim u članku 59. st. 2., 3. i 4. ovog pravilnika mora se naznačiti da sadrže određenu dodatnu sirovinu, npr. "šećerna tabla s lješnjacima".

Na omot proizvoda sličnih čokoladi zabranjeno je stavljati naznake "čokolada", "kakao", "čokoladni desert" i sl.

3. Krem-proizvodi

Članak 64.

Krem-proizvodi jesu proizvodi dobiveni posebnim tehnološkim postupkom - obradom smjese šećera, mlijeka ili mliječnih proizvoda, biljnih masnoća i drugih dodatnih sirovina propisanih ovim pravilnikom.

Po konzistenciji krem-proizvodi mogu biti mazivi ili kruti, ovisno o vrsti upotrijebljene masnoće.

Članak 65.

Šećeri koji se, prema ovom pravilniku, upotrebljavaju za proizvodnju krem-proizvoda, jesu: saharoza, dekstroza (bezvodna ili monohidratna), invertni šećer, škrobni sirupi, fruktoza i laktoza, osim laktoze iz suhe tvari mlijeka.

Šećeri uneseni s prirodnim sirovinama ne uračunavaju se u ukupne šećere u proizvodu.

U proizvodnji krem proizvoda, kao zamjena za šećere iz stavka 1. ovog članka, mogu se upotrijebiti sorbitol, manitol i ksilitol, izomalt, maltitol, maltitol-sirup, laktitol i polidekstroza A i N.

Članak 66.

Prema načinu proizvodnje i vrsti upotrebljivih sirovina i dodataka, krem-proizvodi se stavljaju u promet kao:

1) kakao-krem-proizvod,

2) mliječni krem-proizvod,

3) lješnjak, ili badem, ili kikiriki, ili rogač ili sličan krem-proizvod,

4) krem-proizvod s dodacima.

Članak 67.

Kakao krem-proizvod koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 5% bezmasnog kakao-praha, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 7% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 60% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 68.

Mliječni krem-proizvod koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 15% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najviše 60% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 69.

Lješnjak, ili badem, ili kikiriki, ili rogač ili sličan krem-proizvod koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 12% lješnjaka ili badema, ili kikirikija ili rogača ili sl., računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 7% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati najviše 55% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 70.

Krem-proizvod s dodacima koji se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) sadržavati najmanje 7% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda,

2) sadržavati najmanje 25% ukupne masti, računano na suhu tvar proizvoda,

3) sadržavati najviše 60% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda,

4) sadržavati minimalne količine dodataka navedenih u članku 72. ovog pravilnika.

Članak 71.

U promet se mogu staviti mješavine krem-proizvoda.

Članak 72.

Krem-proizvodima mogu se dodavati kava, lješnjak, orah, badem, kikiriki i drugo jezgričavo voće, a i njihove prerađevine (grilaž, krokant i sl.), nugat-mase, grožđice, kandirano voće, sušeno voće, povrće, kesten, i drugi voćni proizvodi, kokosovo brašno, riža, sirutka u prahu, bjelančevine mlijeka, sladni ekstrakt, sojino brašno i strukturna sojina bjelančevina, uz uvjet da u gotovom proizvodu ne može biti manje od 5% odnosno više od 12% navedenih dodataka, osim proizvoda od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani - kripsi i sl.), kojih ne smije biti manje od 4% računano na proizvod.

Krem-proizvodi s kavom moraju sadržavati najmanje 2% fino samljevene pržene kave računano na proizvod.

Krem-proizvodima mogu se dodati bez posebnog deklariranja, u ukupnoj količini do 5%, dodaci navedeni u stavku 1. ovog članka.

Članak 73.

Krem-proizvodi s bijelim slojem iskristaliziranog šećera ili izdvojenim slojem masti ne smatraju se neispravnim ako udovoljavaju ostalim temeljnim zahtjevima kakvoće propisanim ovim pravilnikom za odgovarajuću vrstu proizvoda.

Članak 74.

Krem-proizvodi moraju se čuvati na suhom i hladnom mjestu, ne smiju biti izloženi utjecaju sunca, vlage, velikim promjenama temperature i ne smiju se držati u blizini tvari od kojih mogu upiti mirs.

Članak 75.

Krem-proizvodi stavljaju se u promet samo u originalnom pakovanju.

Članak 76.

U deklaraciji za krem-proizvode, mase veće od 100 g, osim podataka iz članka 6. stavka 2. ovog pravilnika, moraju se navesti:

1) za kakao-krem-proizvode - najmanji udio kakao-dijelova izražen u postocima, računano na proizvod,

2) za mliječni krem-proizvod - najmanji udio bezmasne suhe tvari mlijeka izražen u postocima, računano na proizvod,

3) za lješnjak, badem, kikiriki, rogač ili sličan krem-proizvod - najmanji udio lješnjaka, badema, kikirikija, rogača i sl. izražen u postocima, računano na proizvod,

4) za krem-proizvode s dodacima - minimalni udio bezmasne suhe tvari mlijeka izražen u postocima, računano na proizvod.

Za krem-proizvode s dodacima, osim podataka iz odredbe stavka 1. ovog članka, mora se navesti najmanja količina dodataka iz članka 72. stavka 1. ovog pravilnika, izražen u postocima, računano na proizvod.

Za mješavine krem-proizvoda deklaracija mora sadržavati podatke iz st. 1. i 2. ovog članka, računano na proizvod.

4. Bombonski proizvodi

Članak 77.

Bombonski proizvodi, prema ovom pravilniku, jesu proizvodi dobiveni preradom šećera propisanih ovim pravilnikom i drugih sirovina, uz dodavanje sredstava za postizanje izgleda, okusa i mirisa svojstvenih pojedinim vrstama bombonskih proizvoda.

Članak 78.

Bombonskim proizvodima mogu se dodavati kava, jezgričavo voće i njihove prerađevine, kandirano voće i povrće i drugo voće te voćni proizvodi, kukuruzne i zobene pahuljice, proizvodi od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani - krispi i sl.), riža, sirutka u prahu, bjelančevine mlijeka, sladni ekstrakt, med i sojini proizvodi.

Bombonski proizvodi mogu se aromatizirati dopuštenim prehrambenim prirodnim aromama, prirodno identičnim ili umjetnim aromama, ili njihovim mješavinama i bojiti prirodnim ili umjetnim bojama.

Količina boje ne smije biti veća od 0,3%, osim za draže bombone i draže žvakaću gumu, kod kojih količina boje ne smije biti veća od 0,1%, računano na masu proizvoda.

Količina arome ne smije biti veća od 3% računano na masu proizvoda.

Količina suhe tvari ekstrakta ljekovitog bilja ne smije biti veća od 5%, računano na masu proizvoda.

Članak 79.

U proizvodnji bombonskih proizvoda može se kao sredstvo za konzerviranje upotrijebiti 0,15% sorbinske kiseline odnosno odgovarajućih količina natrijeve, kalijeve i kalcijeve soli sorbinske kiseline.

U proizvodnji bombonskih proizvoda za održavanje svježine mogu se upotrijebiti sorbitol, glicerin i invertaza.

Bombonskim proizvodima mogu se dodati emulgatori u ukupnoj količini do 0,3%.

Za postizanje okusa, u proizvodnji bombonskih proizvoda mogu se upotrijebiti: vinska, limunska, jabučna, octena, askorbinska i mliječna kiselina te njihove odgovarajuće soli.

Za postizanje površinskog sjaja draže bombona i draže žvakaće gume mogu se upotrijebiti sredstva na bazi parafina, voskova, šelaka, jestive masti i talka te njihove mješavine.

Članak 80.

Šećeri koji se, prema odredbama ovog pravilnika, upotrebljavaju u proizvodnji bombonskih proizvoda jesu: saharoza, dekstroza (bezvodna ili monohidratna), invertni šećer, škrobni sirupi, fruktoza i laktoza.

Šećeri uneseni s prirodnim sirovinama ne uračunavaju se u ukupne šećere u proizvodu.

U proizvodnji bombonskih proizvoda, kao zamjena za šećere iz stavka 1. ovog članka, mogu se upotrijebiti sorbitol, manitol i ksilitol, izomalt, maltitol, maltitol-sirup, laktitol i polidekstroza.

Članak 81.

Bombonskom masom, prema ovom pravilniku, smatra se poluproizvod dobiven od šećera propisanih ovim pravilnikom, uz dodatak sredstava za postizanje izgleda, okusa i mirisa svojstvenih pojedinim vrstama bombonske mase.

Bombonskoj masi mogu se dodavati prirodne ili umjetne boje i prirodne, prirodno identične ili umjetne arome u količinama propisanim odredbama članka 78. ovog pravilnika.

Članak 82.

Bombonski proizvodi koji sadrže najmanje 0,2% suhe tvari voća, a aromatizirani su prirodnim ili prirodno-identičnim aromama i obojeni prirodnim ili umjetnim bojama i bombonski proizvodi koji sadrže ekstrakte ili eterična ulja ljekovitog bilja mogu na ambalaži imati slike ili crteže upotrijebljenih prirodnih dodataka.

Članak 83.

Nije dopušteno proizvoditi i stavljati u promet bombonske proizvode koji sadrže:

1) nitrobenzol,

2) sintetički saponin,

3) kumarin,

4) mineralne tvari koje mogu štetno djelovati na zdravlje,

5) škrob ili brašno i druge slične sirovine radi punjenja proizvoda i povećanja mase proizvoda, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno,

6) ulje od gorkih badema.

Članak 84.

Bombonski proizvodi moraju se čuvati na suhom i hladnom mjestu i ne smiju biti izloženi utjecaju sunca, vlage i velikim temperaturnim promjenama i ne smiju se držati u blizini tvari od kojih mogu upiti miris.

Članak 85.

Bombonski proizvodi mogu se stavljati u promet na malo u rinfuzi samo u specijaliziranim prodavaonicama, a u ostalim trgovinama na posebno izdvojenom mjestu.

Posude iz kojih se odmjeravaju bombonski proizvodi u rinfuzi moraju imati deklaraciju iz članka 6. ovog pravilnika.

Članak 86.

Prema načinu proizvodnje i vrsti upotrijebljenih poluproizvoda i drugih sirovina i aditiva, bombonski proizvodi stavljaju se u promet kao:

1) tvrdi bomboni,

2) tvrdi punjeni bomboni,

3) svileni bomboni,

4) svileni punjeni bomboni,

5) draže-bomboni,

6) proizvodi karamele,

7) žele-proizvodi,

8) gumeni bomboni,

9) rahatlokum,

10) fondan-bomboni,

11) likerni-bomboni,

12) šećerne figure,

13) komprimati,

14) pjenasti proizvodi,

15) lakric-bomboni,

16) halva,

17) marcipan-proizvodi,

18) persipan-proizvodi,

19) nugat-proizvodi,

20) grilaž-proizvodi,

21) žvakaća guma,

22) punjena žvakaća guma,

23) draže-žvakaća guma.

Članak 87.

Tvrdi bomboni izrađuju se od bombonske mase i odgovarajućih sirovina i aditiva kojima se postižu izgled, okus i miris svojstveni pojedinim vrstama tih bombona.

Tvrdi bomboni mogu biti s dodacima i bez dodataka (obični tvrdi bomboni).

Tvrdi bomboni mogu kao dodatne sirovine sadržavati kakao-dijelove, slad, med i dr., s tim što udio dodatnih sirovina po kojima proizvod nosi ime i koji se označava u deklaraciji mora biti najmanje 5%.

Bomboni deklarirani kao mliječni bomboni moraju sadržavati najmanje 2,5% mliječne masti, računano na suhu tvar proizvoda.

Bomboni s kavom moraju sadržavati najmanje 1,5% pržene mljevene kave odnosno odgovarajuću količinu ekstrakta kave, računano prema masi proizvoda.

Obojeni, aromatizirani i zakiseljeni tvrdi bomboni moraju sadržavati najmanje 0,1% kiseline, računano kao vinska kiselina.

Tvrdi bomboni ne smiju sadržati više od 2,5% vode, osim lijevanih bombona koji mogu sadržavati najviše 4% vode.

Članak 88.

Tvrdi punjeni bomboni (fure) sastoje se od unutrašnjeg dijela odnosno punjenja i vanjskog dijela odnosno plašta.

Plašt se izrađuje od bombonske mase.

Punjenja mogu biti: masna, mliječna, šećerno-sirupna, voćna, medena, fondana, pjenasta i praškasta.

Količina punjenja mora iznositi najmanje 18% od ukupne mase proizvoda, osim za bombone s pjenastim punjenjem u kojima količina punjenja mora iznositi najmanje 12% od ukupne mase proizvoda i bombone s praškastim punjenjem u kojima količina punjenja mora iznositi najmanje 8% od ukupne mase proizvoda.

Pri izradi punjenja mogu se upotrijebiti aditivi iz čl. 78. i 79. ovog pravilnika.

Članak 89.

Svileni bomboni izrađuju se od bombonske mase i odgovarajućih sirovina i aditiva kojima se postižu okus, miris i izgled svojstveni pojedinim vrstama bombona, s tim što bombonska masa mora biti obrađena tako da gotovi bomboni dobiju svilenkast sjaj.

Svileni bomboni proizvode se i stavljaju u promet kao svileni tvrdi bomboni i svileni tvrdi bomboni s dodacima.

Članak 90.

Svileni punjeni bomboni sastoje se od unutrašnjeg dijela odnosno punjenja i vanjskog dijela odnosno plašta.

Punjenja moraju udovoljavati uvjetima iz članka 88. stavak 3. ovog pravilnika, s tim da iznose najmanje 16% ukupne mase proizvoda.

Članak 91.

Draže-bomboni sastoje se od jezgre (korpusa) prevučene šećernim plaštem.

Šećerni plašt može sadržavati do 5% škroba i dopuštenih sredstava za zgušnjavanje.

Jezgra može biti izrađena od šećerne mase, bombonskih proizvoda, bombonske mase, voća (badem, lješnjak, grožđice), čokoladne mase, mase od proizvoda sličnih čokoladi i dr.

Ako draže-bomboni sadrže jezgričavo voće, jezgra mora iznositi najmanje jednu trećinu mase proizvoda.

Draže-bomboni mogu se bojiti pigmentnim bojilima, ali samo površinski.

Članak 92.

Proizvodi karamele stavljaju se u promet kao:

1) karamele,

2) mliječne karamele,

3) punjene karamele,

4) mliječne punjene karamele,

5) plastično-elastične karamele.

Članak 93.

Karamele su mekani bomboni izrađeni od šećera propisanih ovim pravilnikom, masnoća i drugih dodatnih sirovina uobičajenih za pojedine vrste karamela.

Mliječne karamele su mekani bomboni izrađeni od šećera, škrobnog sirupa ili invertnog šećera i moraju sadržavati najmanje 2,5% mliječne masti i 6% suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda.

Proizvodi karamele mogu sadržavati najviše 9% vode.

Punjene ili mliječne punjene karamele mogu sadržavati najviše 50% punjenja, računano na masu proizvoda, i najviše 10% vode.

Plastično-elastične karamele su mekani bomboni posebne vrste koji se odlikuju plastično-elastičnom konzistencijom.

Plastično-elastične karamele mogu biti: plastično-elastične karamele s dodacima, plastično-elastične karamele bez dodataka, pjenaste karamele s dodacima i pjenaste karamele bez dodataka.

Članak 94.

Karamele mogu biti s dodacima ili bez dodataka.

Karamele s dodacima moraju sadržavati najmanje 5% jezgričavog voća ili kokosovog brašna, osim karamele s kavom, koje moraju sadržavati najmanje 1,5% pržene mljevene kave odnosno odgovarajuću količinu ekstrakta kave, i karamela s kakao-dijelovima i sezamom, koje moraju sadržavati najmanje 3% kakao-dijelova odnosno sezama i karamele s proizvodima od žitarica (ekspandirani, ekstrudirani - krispi i sl.), koje moraju sadržavati najmanje 4% tih žitarica.

Članak 95.

Žele-proizvodi izrađuju se od šećera propisanih ovim pravilnikom s dodatkom sredstava za želiranje (agar-agar, pektin i sl.), sirovina i aditiva za postizanje izgleda, okusa i mirisa svojstvenih za tu vrstu proizvoda.

Žele-proizvodi moraju sadržavati najmanje 72% suhe tvari, od toga najmanje 60% ukupnih šećera, a pjenasti žele-proizvodi - najmanje 70% suhe tvari, od tog najmanje 60% ukupnih šećera, računano kao ukupni invertni šećer u proizvodu, ne računajući kristalni šećer ili šećer u prahu koji služi za oblaganje.

Žele-proizvodi mogu biti s dodacima i bez dodataka. Žele-proizvodi s dodacima moraju sadržavati najmanje 5% dodataka u proizvodu. Dodaci mogu biti kandirano voće, jezgričavo voće i dr.

Članak 96.

Gumeni bomboni izrađuju se od šećera propisanih ovim pravilnikom, uz dodatak želatine, gumiarabike, škrobnih proizvoda i sl.

Za postizanje izgleda, okusa i mirisa mogu se upotrijebiti boje, arome, sredstva za konzerviranje i površinsku zaštitu i kiseline propisane u čl. 78. i 79. ovog pravilnika.

U proizvodnji gumenih bombona kao sredstvo za održavanje svježine može se upotrijebiti sorbitol.

Gumeni bomboni moraju sadržavati najmanje 78% suhe tvari, računano na proizvod.

Količina topljivih sastojaka ne smije biti manja od 70% računano na proizvod.

Članak 97.

Rahatlokum jest proizvod dobiven od šećera propisanih ovim pravilnikom i odgovarajuće vrste škroba, s dodatkom prehrambenih aroma i prehrambenih boja.

Rahatlokumu se može dodavati jezgra oraha, badema, lješnjaka i kikirikija, sušeno voće, kandirano voće i povrće, kokosovo brašno i proizvodi od žitarica (ekstrudirani, ekspandirani - krispi i sl.).

Rahatlokum koji se stavlja u promet kao rahatlokum s jezgričavim voćem mora sadržavati najmanje 3% jezgre u proizvodu.

Rahatlokum mora sadržavati najmanje 65% ukupnih šećera, računano kao ukupni invertni šećer u proizvodu, ne računajući šećer u prahu koji služi za oblaganje, a u masi rahatlokuma ne smije biti više od 20% vode.

Članak 98.

Rahatlokum se stavlja u promet u originalnom pakovanju, u kartonskim kutijama i kutijama od drugih vrsta materijala koje iznutra moraju biti obložene celuloznom folijom (celofanom), pergamentnim papirom ili sličnim materijalom.

Odredbe članka 85. ovog pravilnika odnose se i na rahatlokum.

Članak 99.

Fondan-bomboni izrađuju se od šećera propisanih ovim pravilnikom, sa sirovinama i aditivima za postizanje izgleda i okusa, a na površini imaju kristalnu strukturu koja se postiže posebnim postupkom u toku izrade (fondan-bomboni - glazirani i kandirani, fondan-krem-bomboni - glazirani i kandirani).

Fondan-bomboni ne smiju sadržavati više od 14% vode.

Količina mase za glaziranje odnosno kandiranje mora biti najmanje 6%, računano na gotovi proizvod.

Fondan-bomboni, osim dodataka iz stavka 1. ovog članka, mogu sadržavati i druge dodatne sirovine (kavu, kakao-dijelove i dr.), u količini propisanoj u članku 94. stavku 2. ovog pravilnika.

Članak 100.

Likerni bomboni ili bomboni s dodatkom drugih alkoholnih pića jesu punjeni bombonski proizvodi koji sadrže alkoholna pića.

Likerni bomboni su punjeni bombonski proizvodi s dodatkom od najmanje 0,5% alkohola računano na masu proizvoda.

Na originalnom pakovanju bombona iz stavka 1. ovog članka mora se vidljivo naznačiti vrsta punjenja.

Članak 101.

Šećerne figure izrađuju se od šećerne mase i odgovarajućih sirovina i aditiva kojima se postiže izgled, miris i okus svojstveni pojedinim vrstama tih proizvoda.

Šećerne figure mogu biti punjene i šuplje.

Članak 102.

Komprimati jesu proizvodi dobiveni prešanjem šećera propisanih ovim pravilnikom, uz dodatak sredstava za vezivanje (želatina, škrobni sirup, maltodekstrin, tragant, gumiarabika i dr.), kliznih sredstava (stearinska kiselina, kalcij i magnezij - stearat, smjese monoglicerida, diglicerida i triglicerida, koji se mogu dodavati i pojedinačno), voćnih proizvoda, limunske, vinske, jabučne, octene, askorbinske, fumarne ili mliječne kiseline, arome i boje.

Pri proizvodnji komprimata može se upotrijebiti ksilitol, sorbitol i manitol, izomalt, maltitol, maltitol-sirup, laktitol i polidekstroza A i N.

Komprimati ne mogu sadržavati više od 2% kliznih sredstava i više od 9% vode računano na proizvod.

Članak 103.

Pjenasti proizvodi jesu proizvodi dobiveni od šećera propisanih ovim pravilnikom, uz dodatak sredstava za stvaranje pjene (bjelančevina, želatine i dr.), sredstva za vezivanje pjene, arome i boje.

Pjenasti proizvodi mogu biti s dodacima i bez dodataka.

Ako pjenasti proizvodi sadrže dodatke, u pogledu količine tih dodataka primjenjuje se odredba članka 94. stavka 2. ovog pravilnika.

Meki pjenasti proizvodi mogu sadržavati najviše 30% vode, a tvrdi pjenasti proizvodi najviše 10% vode, računano na proizvod.

Članak 104.

Lakric-bomboni i osnovna lakric-masa izrađuje se od šećera propisanih ovim pravilnikom, uz dodatak lakrica, gumiarabike, škroba, škrobnih proizvoda, brašna, melase šećerne trske, biljne masti i dopuštenih boja i aroma.

Lakric-bomboni mogu biti punjeni lakric-bomboni i obični lakric-bomboni.

Punjeni lakric-bomboni moraju sadržavati najmanje 25% osnovne lakric-mase računano na proizvod.

Obični lakric-bomboni moraju sadržavati najmanje 5% lakrica, a mogu sadržavati do 50% škroba i do 18% vode računano na proizvod.

Članak 105.

Tahan-halva jest proizvod dobiven od šećera propisanih ovim pravilnikom i sezamove (tahan) mase po odgovarajućem tehnološkom postupku kojim se stvaraju igličaste čestice koje halvi daju vlaknastu strukturu.

Pri proizvodnji tahan-halve mogu se, radi postizanja svojstvenog okusa, mirisa i konzistencije, upotrijebiti i limunska kiselina, sredstvo za stvaranje pjene (želatina), bjelanjak, sojine bjelančevine, korijen biljke saponarije, čokolada i kakao u prahu.

Članak 106.

Tahan-halva koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) da je žutobijele do žućkastosivkaste boje, umjereno slatka okusa i umjereno masna izgleda te da ima miris svojstven sezamovu ulju,

2) da sadrži najmanje 50% ukupnih šećera računano na proizvod i najmanje 22% sezamova ulja iz sezamove mase računano na proizvod,

3) da ne sadrži više od 5% vode računano na proizvod,

4) da nema miris na ustajalost, plijesan i užeglost,

5) da nema okus zagorjelosti,

6) da ne sadrži debela vlakna ili komade bombonske mase.

Članak 107.

Tahan-halva mora se čuvati na suhom i hladnom mjestu.

Članak 108.

Bijela halva jest proizvod dobiven kuhanjem bombonske mase kojoj se dodaju pržene jezgre oraha, badema i sezamova sjemena te aromatske i pjenušave tvari čija je upotreba dopuštena u proizvodnji tahan-halve, osim ekstrakta korijena biljke saponarije.

Bijela halva koja se stavlja u promet mora biti tvrda i ljepljiva masa bijele boje.

Članak 109.

Crna halva jest proizvod dobiven kuhanjem šećera propisanih ovim pravilnikom i sezama (tahan) mase prema određenom tehnološkom postupku.

Pri proizvodnji crne halve, radi postizanja specifičnog okusa, dodaju se kakao u prahu, karamelizirani šećer, jezgra oraha, lješnjaka, kikirikija i badema i grožđice.

Članak 110.

Crna halva koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima kakvoće:

1) mora biti tamne boje, umjereno slatkog okusa i mirisa svojstvenog crnoj halvi;

2) sadržavati najmanje 50% ukupnih šećera, računano na suhu tvar proizvoda i najmanje 20% sezamova ulja od sezamove mase, računano na suhu tvar proizvoda;

3) sadržavati najmanje 5% jezgričavog voća, računano na suhu tvar proizvoda;

4) ne smije sadržavati više od 5% vode računano na proizvod;

5) sadržavati najmanje 1,5% karameliziranog šećera ili najmanje 5% kakaa u prahu, računano na suhu tvar proizvoda;

6) ne smije imati miris ustajalosti i okus zagorjelosti.

Članak 111.

Crna halva mora se čuvati na suhom i hladnom mjestu.

Članak 112.

Marcipan-proizvodi jesu proizvodi dobiveni od sirove marcipan-mase.

Slatki badem koji se upotrebljava za proizvodnju sirove marcipan-mase može sadržavati do 4% gorkog badema.

Sirova marcipan-masa izrađuje se od slatkih badema, uz dodatak šećera ili do 3,5% škrobnog sirupa. Udio bademova ulja u sivoj marcipan-masi mora iznositi najmanje 28%.

Marcipan-proizvodi izrađuju se od najmanje 50% sirove marcipan-mase, šećera u prahu i drugih dopuštenih dodataka.

Marcipan-proizvodi mogu biti marcipan-masa, kandirani marcipan-proizvodi, glazirani marcipan-proizvodi, prevučeni marcipan-proizvodi i punjeni marcipan-proizvodi.

Količina punjenja u marcipan-proizvodu može iznositi najviše 30%, a vlaga najviše 20% računano na proizvod.

Članak 113.

Persipan-proizvodi jesu proizvodi dobiveni od sirove persipan-mase.

Sirova persipan-masa izrađuje se od jezgra koštica marelica, šljiva, gorkih badema, bresaka, višnja ili trešanja iz kojih je pretežno uklonjen amigdalin, uz dodatak šećera ili do 3,5% škrobnog sirupa.

Količina zaostalog amigdalina u prerađenim jezgrama koštica voća ne smije iznositi više od 0,17%, računano na suhu tvar koštice, što odgovara 10 mg za enzimatski oslobođenu cijanovodičnu kiselinu na 100 g proizvoda.

Količina amigdalina u persipan-proizvodu ne smije premašiti 0,09%, odnosno 5 mg enzimatski oslobođene cijanovodične kiseline na 100 g proizvoda.

Persipan proizvodi mogu biti kandirani, glazirani, prevučeni ili punjeni.

Količina punjenja u persipan-proizvodima može iznositi najviše 30%, a vlaga najviše 20%, računano na proizvod.

Članak 114.

Nugat-proizvodi jesu proizvodi dobiveni od nugat-mase i kakao-proizvoda.

Nugat-masa može biti od lješnjaka i od badema.

Nugat-masa s lješnjakom se izrađuje od lješnjaka uz dodatak šećera.

Količina masnoće u nugat-masi s lješnjakom mora iznositi najmanje 30%, a vode ne smije biti više od 2% računano na proizvod.

Nugat-masa s bademom se izrađuje od badema uz dodatak šećera.

Količina masnoće u nugat-masi s bademom mora iznositi najmanje 28%, a vode ne smije biti više od 2% računano na proizvod.

Nugat-masa s bademom i lješnjakom se izrađuje od badema, lješnjaka i šećera.

Količina masnoće u nugat-masi s bademom i lješnjakom mora iznositi najmanje 28%, a vode ne smije biti više od 2% računano na proizvod.

Nugat proizvodima može se dodavati najviše 5% biljne masti računano na proizvod.

Članak 115.

Mliječni nugat-proizvodi su proizvodi dobiveni od najmanje 50% nugat-mase, uz dodatak mlijeka u prahu i šećera, s najmanje 3,2% mliječne masti i 9,3% bezmasne suhe tvari mlijeka, računano na suhu tvar proizvoda.

Nugat-proizvodi s vrhnjem su proizvodi dobiveni od najmanje 50% nugat-mase, uz dodatak mlijeka u prahu ili vrhnja u prahu i šećera, s najmanje 5,5% mliječne masti, računano na suhu tvar proizvoda.

Članak 116.

Grilaž (krokant) proizvodi jesu proizvodi dobiveni od badema, lješnjaka i drugoga jezgričavog voća i karameliziranog šećera.

Grilaž (krokant), proizvodi mogu sadržavati marcipan-masu, nugat-masu, voćne proizvode, mlijeko u prahu, škrobni sirup i biljnu mast.

Grilaž (krokant) proizvodi mogu biti tvrdi, meki i lisnati.

Grilaž (krokant) proizvodi moraju sadržavati najmanje 20% jezgričavoga voća, a smiju sadržavati najviše 5% vode.

Članak 117.

Žvakaća guma izrađuje se od šećera propisanih ovim pravilnikom i gumi-baze uz dodavanje sredstava za postizanje izgleda, okusa i mirisa svojstvenih pojedinim vrstama žvakaće gume.

Gumi-baza može biti prirodna, sintetična (dobivena od neškodljivih sintetičkih termoplastičnih masa) ili njihova mješavina.

Članak 118.

Sastojci koji se mogu upotrebljavati za prirodne gumi-baze jesu prirodni koagulirani ili prirodni koncentrirani biljni lateksi, porijeklom od ovih biljaka:

- Manilkara zaporilla i Manilkara chicle;

- Palaquium leiocarpum i Palaquium oblongifolium;

- Manilkara huberi;

- Manilkara salimoesensis;

- Micropholis (Sideroxylon);

- Manilkara williasi Standley;

- Duera costulata;

- Couma macrocarpa i Couma utilis;

- Brosimum utile ili Pulsena sp. ili Lacmellea Standleyi;

- Monachino (Apocynaceae);

- Ticus platyphylla;

- Castilla fallax;

- Chidoscolus (Satropha) elasticus i Chidoscolus tepiquensis;

- Hevea brasiliensis.

Članak 119.

Sastojci koji se mogu upotrijebiti za sintetske gumi-baze jesu:

- butadien-stiren 75/25 guma;

- butadien-stiren 50/50 guma;

- izobutilen-izopropen kopolimer;

- parafin, čvrsti;

- parafin, mikrokristalni;

- polietilen;

- polivinil-izobutilen;

- polivinil-acetat.

Članak 120.

Plastifikatori (omekšivači i emulgatori) koji se mogu upotrebljavati za gumi-baze jesu:

- glicerol-ester djelimično dimerizirane prirodne smole;

- glicerol-ester prirodnih smola;

- glicerol-ester djelimično hidrogenizirane prirodne smole;

- vosak rižinih mekinja;

- stearinska kiselina;

- stearati kalija i natrija;

- monogliceridi i digliceridi jestivih masnih kiselina.

Članak 121.

Terpenske smole koje se mogu upotrebljavati za gumi-baze jesu:

- prirodne terpenske smole;

- sintetske terpenske smole.

Članak 122.

Za gumi-baze mogu se upotrebljavati antioksidansi (butil-hidroksi-anizol i butil-hidroksitoluen) i konzervansi (natrij-sulfat i natrij-sulfit).

U gumi-bazu mogu se kao punila dodavati i ovi aditivi: kalcij-karbonat, magnezij-karbonat, magnezij-hidrogen-meta-silikat (talk) i titan(IV)-oksid.

Članak 123.

Žvakaća guma može sadržavati najviše 0.1% antioksidansa.

Žvakaćoj gumi mogu se dodavati sredstva za održavanje svježine i to: sorbitol, glicerin i invertaza te karbamid (urea) oznake E 927b za žvakaću gumu, zamjene za šećer i umjetna sladila u količinama propisanim posebnim propisima te sredstvo za postizanje sjaja i to: pčelinji vosak, kandelila-vosak, karnauba-vosak i talk).

Članak 124.

Žvakaća guma može sadržavati najmanje 10% netopivih sastojaka, najmanje 60% topivih sastojaka i najviše 5% vode.

Članak 125.

Punjena žvakaća guma sastoji se od plašta i punjenja.

Plašt mora udovoljavati temeljnim zahtjevima propisanim odredbama članaka 117., 123. i 124. ovog pravilnika.

Punjenja mogu biti šećerna, šećerno-sirupna, voćna i praškasta, a mogu se upotrebljavati aditivi propisani člancima 78. i 79. ovoga pravilnika.

Količina punjenja mora iznositi najmanje 5% računano na proizvod.

Članak 126.

Draže-žvakaća guma sastoji se od jezgre žvakaće gume ili punjenja žvakaće gume prevučene šećernim plaštem.

Šećerni plašt može sadržavati do 5% škroba i dopuštenih sredstava za zgušnjavanje.

Članak 127.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti kakao-proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda i krem-proizvoda ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 128.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Iznimno, odredba članka 12. ovog pravilnika primjenjuje se u proizvodnji od 1. siječnja 1997., a na proizvode u prometu, od 1. lipnja 1997. godine

Klasa: 383-01/96-03/11
Urbroj: 558-02/1-96-1
Zagreb, 18. listopada 1996.

Ravnatelj
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.