Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 23.10.1996 Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21k. stavka 5. i 6. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE MALOGA RIBOLOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- program ispita za obavljanje maloga ribolova,

- sastav ispitnog povjerenstva, te način polaganja ispita za obavljanje maloga ribolova

- obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova,

- oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova.

Članak 2.

Program ispita za provjeravanje stručne osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova propisan je člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Program ispita za provjeravanje stručne osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova obuhvaća poznavanje slijedećih tema:

1. Vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti i u malom ribolovu;

2. Način uporabe i namjena pojedinih ribolovnih alata i opreme u malom ribolovu;

3. Osnovno poznavanje konstrukcijsko-tehničkih osobina ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu;

4. Dozvoljeno vrijeme uporabe ribolovnih alata koji se smiju rabiti u malom ribolovu;

5. Zabrane i ograničenja kod obavljanja ribolova;

6. Dijelovi ribolovnog mora na kojima je trajno zabranjeno obavljanje ribolova;

7. Lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet;

8. Najmanja veličina pojedinih gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama ispod koje se ne smiju loviti, sakupljati niti stavljati u promet;

9. Morski organizmi zaštićeni važećim Zakonom o zaštiti prirode i propisima donesenim na temelju njega;

10. Odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na mali ribolov;

11. Ovlaštenja ribarskih inspektora za morsko ribarstvo;

12. Kaznena djela i prekršaji u malom ribolovu.

Okvirni sadržaji iz tema navedenih u stavku 1. ovoga članka osnova su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri stručne osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova.

Članak 4.

Stručni ispit za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: stručni ispit) polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje se, prema potrebi, ustrojava pri područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za obavljanje određenih upravnih i drugih stručnih poslova iz oblasti morskoga ribarstva u županijama na jadranskoj obali (u tekstu koji slijedi: područna jedinica Ministarstva) koje imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

Dok se ne ustroje područne jedinice Ministarstva ispitno povjerenstvo iz stavka 2. ustrojit će se, prema potrebi, pri lučkim kapetanijama.

Članak 5.

Ispitno povjerenstvo za provjeravanje stručne osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: ispitno povjerenstvo) sastoji se od predsjednika ispitnog povjerenstva, dva tajnika ispitnog povjerenstva te najmanje dva člana ispitnog povjerenstva kao i od njihovih zamjenika.

U ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka imenuju se državni službenici djelatnici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

U ispitno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati i državni službenici djelatnici drugih tijela državne uprave kao i znanstvenici iz područja morskoga ribarstva.

Kao tajnici ispitnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se imenovati državni službenici i namještenici Ministarstva poljoprivrede i šumarstva kao i djelatnici drugih tijela državne uprave.

Članak 6.

Administrativne poslove u svezi s organizacijom i održavanjem stručnih ispita obavljaju područne jedinice Ministarstva.

Dok se ne ustroje područne jedinice Ministarstva poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljat će lučke kapetanije.

Članak 7.

Rokovi za polaganje stručnih ispita su redovni i izvanredni.

Redovni rokovi za polaganje stručnih ispita je svaki mjesec i to zadnji četvrtak ili petak u mjesecu.

Izvanredni rok za polaganje stručnog ispita može odrediti predsjednik povjerenstva u slučajevima kada se za polaganje ispita prijavi najmanje dvadeset (20) kandidata.

Članak 8.

Kandidat koji želi polagati stručni ispit podnosi pismenu prijavu ispitnom povjerenstvu pri područnoj jedinici Ministarstva.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

- ime i prezime kandidata,

- JMBG kandidata,

- potvrdu da je hrvatski državljanin,

- dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita,

- rok u kojem se želi polagati stručni ispit.

Članak 9.

Ispitno povjerenstvo kojem je kandidat podnio prijavu za polaganje stručnoga ispita utvrđuje da li kandidat ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita.

Članak 10.

Troškove ispitnog povjerenstva za polaganje ispita snosi kandidat.

Visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ispitno povjerenstvo po kandidatu.

Članak 11.

Predsjednik, članovi i tajnici ispitnog povjerenstva te njihovi zamjenici imaju pravo, za rad u povjerenstvu, na naknadu.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se po kandidatu, a utvrđuje se posebnim rješenjem ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 12.

Stručni ispit može se polagati usmeno ili pismeno.

Odluku o načinu održavanja stručnog ispita donosi povjerenstvo većinom glasova.

Članak 13.

Kandidat koji neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatra se da nije položio ispit.

Članak 14.

O tijeku polaganja stručnog ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unose svi podaci od značaja za tijek ispita kao i ocjena je li kandidat ispit položio ili nije položio.

Zapisnik vodi tajnik ispitnog povjerenstva.

Zapisnik potpisuje predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 15.

Ukupna ocjena uspjeha ispita je "položio" ili "nije položio".

Kandidat se ocjenjuje ocjenom "položio" ako je pokazao zadovoljavajuće poznavanje najmanje polovine ispitnog gradiva.

Članak 16.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju u prvom slijedećem ispitnom roku.

Članak 17.

O položenom stručnom ispitu svakom kandidatu Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva izdaje uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova, na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog br. 1.).

Uvjerenje iz stavka ovoga članka koje se izdaje kandidatu potpisuje predsjednik povjerenstva.

O izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova iz stavka 1. ovoga članka vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Povjerenstvo koje izdaje uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje maloga ribolova na obrascu iz stavka 1. ovoga članka upisuje na obrazac uvjerenja sve tražene podatke i nakon toga jednu polovinu obrasca daje ovlašteniku uvjerenja a drugu polovinu dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 18.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. članka 17. ovoga Pravilnika je pravokutnog oblika, formata A-4 sa okomitom perforacijom u sredini i tiskan je sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 19.

Na obrascu uvjerenja iz stavka 1. članka 17. ovoga Pravilnika s obje strane perforacije od vrha prema dnu je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske,

- naziv tijela koji izdaje uvjerenje,

- pravni osnov na temelju kojeg se izdaje uvjerenje,

- naziv uvjerenja,

- ime i prezime ovlaštenika uvjerenja,

- JMBG ovlaštenika uvjerenja,

- mjesto i država u kojoj je rođen ovlaštenik uvjerenja,

- nadnevak kada je ovlaštenik uvjerenja položio stručni ispit,

- serijski broj obrasca uvjerenja,

- naznaka o mjestu na kojem se potpisuju predsjednik povjerenstva,

- oznaka mjesta na koje se stavlja pečat.

Na lijevoj strani perforacije obrasca uvjerenja iz stavka 1. članka 17. ovoga Pravilnika:

- u donjem desnom kutu je tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio obrasca - zbog evidencije - ispunjen dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva,

- otisnuta je crvena crta koja se proteže dijagonalom od donjega lijevog do gornjeg desnog kuta.

Obrazac je otisnut na tvrdom papiru svijetlo-plave boje.

Grb na obrascu je otisnut u boji.

Članak 20.

Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova, bez polaganja ispita, izdat će se osobama starijim od 65 godina na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog br. 2.).

Dok se ne osnuju područne jedinice Ministarstva njihove poslove u svezi sa izdavanjem uvjerenja na obrascu iz stavka 1. ovoga članka obavljat će županijski uredi za gospodarstvo u županijama na jadranskoj obali.

Pored županijskih ureda za gospodarstvo u Pazinu, Rijeci, Gospiću, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku poslove iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavljat će ispostave navedenih ureda u Bujama, Poreču, Rovinju, Puli, Labinu, Opatiji, Crikvenici, Krku, Rabu, Malom Lošinju, Senju, Karlobagu, Pagu, Biogradu, Trogiru, Kaštelima, Solinu, Omišu, Makarskoj, Supetru, Hvaru, Visu, Pločama, Metkoviću, Korčuli i Lastovu.

O izdanim uvjerenjima iz stavka 1. ovoga članka vodi se središnja evidencija u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Tijela koja izdaju uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova na obrascu iz stavka 1. ovoga članka upisuju na obrazac uvjerenja sve tražene podatke i nakon toga jednu polovinu obrasca daju ovlašteniku uvjerenja a drugu polovinu dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 21.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. članka 20. ovoga Pravilnika je pravokutnog oblika, formata A-4 sa okomitom perforacijom u sredini i tiskan je sa zaštitom od krivotvorenja.

Članak 22.

Na obrascu uvjerenja iz stavka 1. članka 20. ovoga Pravilnika s obje strane perforacije, od vrha prema dnu, je tekst slijedećeg sadržaja:

- grb Republike Hrvatske u boji,

- naziv tijela koji izdaje uvjerenje,

- pravni osnov na temelju kojeg se izdaje uvjerenje,

- naziv uvjerenja,

- ime i prezime ovlaštenika uvjerenja,

- JMBG ovlaštenika uvjerenja,

- mjesto i država u kojoj je rođen ovlaštenik uvjerenja,

- napomena da je ovlaštenik uvjerenja stručno osposobljen za obavljanje maloga ribolova,

- nazivi organa koji je ovlašteniku izdao uvjerenje,

- mjesto i nadnevak izdavanja uvjerenja,

- naznaka o mjestu na kojem se potpisuje ovlaštena službena osoba,

- oznaka mjesta na koje se stavlja pečat.

Na lijevoj strani obrasca uvjerenja iz stavka 1. članka 20. ovoga Pravilnika:

- u donjem desnom kutu je tekst kojim je utvrđena obveza da se taj dio obrasca - zbog evidencije - ispunjen dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva,

- otisnuta je crvena crta koja se proteže dijagonalom od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta.

Obrazac je otisnut na tvrdom papiru svijetlo-sive boje.

Grb na obrascu je otisnut u boji.

Članak 23.

Registar o uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova izdanim građanima koji su položili poseban ispit za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: Registar I) vodi se u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio. (Prilog 3. i Prilog 4.)

Registar I se sastoji od listova koji se moraju označiti rednim brojem i moraju biti uvezani, a format listova je A-4.

Članak 24.

U Registar I po službenoj dužnosti upisuju se slijedeći podaci:

1. u točki 1. Registra I: redni broj,

2. u točki 2. Registra I: dan, mjesec i godinu upisa u registar,

3. u točki 3. Registra I: podatke o građaninu kojem je izdano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova na temelju položenog ispita (ime i prezime, JMBG te mjesto i država rođenja),

4. u točki 4. Registra I: podatke u svezi sa izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova na temelju položenog stručnog ispita (serijski broj izdanog odobrenja, mjesto i nadnevak kada je izdano uvjerenje te povjerenstvo za provjeru stručne osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova pred kojim je građanin polagao ispit.

Članak 25.

Registar o uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova izdanim građanima starijim od 65 godina bez polaganja posebnog ispita za obavljanje maloga ribolova (u tekstu koji slijedi: Registar II) vodi se u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva prema obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 5. i Prilog 6.).

Registar II se sastoji od listova koji se moraju označiti rednim brojem i moraju biti uvezani, a format listova je A-4.

Članak 26.

U Registar II po službenoj dužnosti upisuju se slijedeći podaci:

1. u točki 1. Registra II: redni broj,

2. u točki 2. Registra II: dan, mjesec i godinu upisa u registar,

3. u točki 3. Registra II: podatke o građaninu kojem je izdano uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova bez polaganja ispita (ime i prezime, JMBG te mjesto i državu rođenja),

4. u točki 4. Registra II: podatke u svezi sa izdanim uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova bez polaganja ispita (mjesto i nadnevak kada je izdano uvjerenje te tijela posredstvom kojeg je izdano uvjerenje),

5. u točki 5. Registra II: razne napomene.

Članak 27.

Registar I i Registar II trajno se čuvaju u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02-96-01/158

Urbroj: 525-01-96-1

Zagreb, 15. listopada 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.