Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 18.10.1996 Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radiofrekvencijskih pretvarača za prijenos televizijskog programa u frekvencijskim područjima I, III i IV/V
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4., stavak 5. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE RADIOFREKVENCIJSKIH PRETVARAČA ZA PRIJENOS TELEVIZIJSKOG PROGRAMA U FREKVENCIJSKIM PODRUČJIMA I, III. I IV/V

I. SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju tehničke značajke, norme i uvjeti uporabe radiofrekvencijskih pretvarača u mrežama za prijenos televizijskog programa, u frekvencijskim područjima I, III i IV/V u PAL-sustavu normi B i G (TV-pretvarači).

II. PREPORUKE, NORME I PROPISI

Članak 2.

Referentne norme:

- ARD Pflichtenheft Nr. 5/2.6/88; FTZ 176 Pfl 1.

Propis:

- Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja za odašiljanje televizijskog programa u frekvencijskim područjima I, III i IV/V ("Narodne novine", br. 66/96).

III. POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 3.

U ovom pravilniku primijenjeni pojmovi imaju značenja kako slijedi:

1. TV-pretvarač: Frekvencijski pretvarač u radijskoj mreži za prijenos televizijskog programa službe radija i televizije, sastoji se od ulaznih, međufrekvencijskih i izlaznih pojačala, oscilatora, sklopova za miješanje i regulaciju signala, a služi za frekvencijsku pretvorbu primljenog TV-signala ("ulazni kanal") i odašiljanje tako pretvorenog TV-signala ("izlazni kanal") radi potpunijeg pokrivanja određenog zemljopisnog područja TV-signalom.

2. Izvorni odašiljač: Televizijski odašiljač od kojega dolazi televizijski signal na ulaz dotičnog pretvarača.

IV. TEHNIČKE ZNAČAJKE, ZAHTJEVI I NORME

Opći zahtjevi

Članak 4.

(1) Dostupnost: U svrhu ispitivanja, održavanja i popravka moraju sastavni dijelovi i sklopovi pretvarača biti dostupni s prednje strane. Iznimno za pretvarače snage veće od 100 W dostupnost, u svrhu popravka, može biti i sa stražnje strane pretvarača.

(2) Perioda podvorbe:

Podvorba pretvarača u svrhu održavanja njegovih tehničkih značajki ne smije biti, načelno, u vremenskim razmacima kraćim od:

a) 6 mjeseci za uređaje s elektronskim cijevima,

b) 12 mjeseci za uređaje s poluvodičima.

(3) Stanje pretvarača s obzirom na pogonsko stanje izvornog odašiljača:

a) Pogonska spremnost pretvarača ne smije ovisiti o pogonskom stanju izvornog odašiljača, koji može biti u pogonu, izvan pogona, ili s uklopljenim, primjerice, samo odašiljačem zvuka. Nakon uspostave propisanog stanja izvornog odašiljača, pretvarač mora biti pogonski spreman.

b) Ispad signala slike, ili smetnje u signalu slike, ili odašiljanje samo nemodulirane frekvencije nositelja slike, koliko god dugo trajalo na izvornom odašiljaču, ne smije isklopiti pretvarač. Dopušteno je, pri tome, smanjenje izlazne snage pretvarača za najviše 10 dB.

Po uspostavi propisanog stanja signala slike od izvornog odašiljača, mora se pogonsko stanje pretvarača, samo od sebe, nanovo uspostaviti.

(4) Stanje s obzirom na RF-sklopove pretvarača:

RF-sklopovi pretvarača moraju biti izvedeni kao širokopojasni unutar jednog frekvencijskog područja, pri čemu frekvencijska područja IV i V valja shvatiti kao jedno IV/V frekvencijsko područje (kanali 21 do 69).

Izmjena širokopojasnih RF-sklopova mora biti moguća bez naknadnog ugađanja, uz očuvanje propisanih normi.

(5) Priključak vanjskog napona pobude oscilatora (precizni frekvencijski pomak): Pretvarač mora imati mogućnost opremanja dodatnom opremom za postizanje preciznog offseta.

(6) Unutrašnji vodovi antenskih priključnica moraju biti galvanski na masi radi sprječavanja statičkih naboja antena.

Frekvencijske značajke

Članak 6.

(1) Postupak frekvencijske pretvorbe: postupak se izvodi na razini međufrekvencije pretvarača, pri čemu su normirane vrijednosti kako slijedi: MFslike = 38,9 MHz, MF1nositelja zvuka = 33,4 MHz, MF2 nositelja zvuka = 33,158 MHz.

(2) Frekvencijsko područje: u frekvencijskim područjima I, III i IV/V mora se omogućiti pretvorba bilo kojeg kanala u bilo koji drugi kanal, osim u susjedni.

(3) Frekvencije oscilatora moraju se moći dovoditi izvana: frekvencija mora biti manja ili jednaka 150 MHz (Ł 150 MHz). Efektivna vrijednost naponske razine mora biti manja ili jednaka 1 V (Ł1 V) na 50 W.

(4) Klizanje frekvencije (drift):

Utjecaj postupka frekvencijske pretvorbe ne smije prouzročiti odstupanje frekvencije odašiljanja od namještene vrijednosti veće od ą350 Hz tijekom šest mjeseci.

(5) Prijelazna pojava: nakon prekida mrežnog napajanja s trajanjem od najviše dva sata, mora se uspostaviti stabilno stanje frekvencije u granicama iz stavka 4. ovog članka najkasnije nakon dva dana.

(6) Naknadno ugađanje frekvencija oscilatora: mora se omogućiti kontinuirana korekcija frekvencija oscilatora s točnošću postavljanja od ą 50 Hz s obzirom na konačnu frekvenciju.

Ovim se nadomještaju i odstupanja frekvencija nastala zbog starenja elemenata pretvarača.

Pojačanje i regulacija

Članak 6.

(1) Promjene izlazne snage uzrokovane kolebanjem ulaznog napona: promjene ulaznog RF-napona između najmanjeg od 0,5 mV do najvišeg od 10 mV, moraju se djelovanjem automatske regulacije (AGC) svesti na manje od ą 0,5 dB, promjene izlazne snage tijekom jedne sekunde (vidi sliku 1). Regulacija treba biti neovisna o sadržaju slike.

(2) Opadanje izlazne snage: u danim vremenskim razmacima (članak 4., stavak 2.) izlazna snaga pretvarača s poluvodičima smije pasti za najviše 1 dB, a pretvarača s elektronskim cijevima za najviše 2dB.

(3) Skokovita promjena razine crno-bijelo: ovakva promjena razine smije izazvati promjenu sinkrosnage na izlazu za najviše 0,5 dB.

(4) Isklop automatske regulacije pojačanja (AGC): mora postojati mogućnost isklopa AGC-sklopa i zatim ručno namještanje pojačanja.

Ulaz pretvarača

Članak 7.

(1) Područje ulaznog napona:

a) područje ulaznog napona treba biti od 0,5 mV do 10 mV efektivne vrijednosti RF-televizijskog signala tijekom sinkroimpulsa;

b) uklopni prag prijamnog dijela pretvarača mora se moći namjestiti do najmanje 0,5 mV;

c) postojanje signala izvornog odašiljača treba biti prikazano.

(2) Pojasni filtar u ulaznom sklopu:

a) ispred prvog aktivnog elementa ulaznog sklopa treba biti pojasni filtar sa sljedećim značajkama selektivnosti:

Frekvencija Prigušenje u
frekvencijskim
područjima I i III
Prigušenje u
frekvencijskim
područjima IV/V
fo +14 MHz
f0 - 9 MHz

ł 16 dB

f0 + 16 MHz
f0 - 11 MHz

ł 20 dB

f0 + 28 MHz
f0 - 23 MHz

ł 36 dB

f0 + 32 MHz
f0 - 27 MHz

ł 42 dB

f0 = frekvencija nositelja slike izvornog odašiljača

b) treba biti omogućeno zasebno mjerenje značajki pojasnog filtra.

(3) Prigušenje povratnog vala na ulaznom otporu pretvarača: prigušenje povratnog vala na ulaznom otporu pretvarača mora biti veće ili jednako 18 dB (ł 18 dB) uz ulazni napon u području od 0,5 mV do 10 mV, i u frekvencijskom području nositelja slike od -0,75 MHz do +6 MHz, s obzirom na valni otpor Z = 50 W.

(4) Razmak signal/smetnja na izlazu uz ulazne vrijednosti kao u tablici:

Ulazni RF-
-napon
televizijskog
signala

Napon signala
smetnje u
frekvencijskom
području

Razmak na izlazu
S/I

5 mV

Ł 1 Veff
u MF-području

60 dB

Ł 0,1 Veff
u području zrcalne
frekvencije s bilo kojom
fazom

60 dB

(5) Otpornost prema ulaznim smetnjama: otpornost prema ulaznim smetnjama treba procjenjivati uz pomoć tri RF-nositelja:

RF-nositelj Ulazna razina
1. Nositelj slike u djelatnom kanalu Uin = 10 mV (0 dB)
2. Nositelj zvuka u djelatnom kanalu Uin = 3,16 mV (-10 dB)
3. Frekvencijski promjenljiv nositelj u
     oba susjedna kanala
Uin = 10 mV (0 dB)

Promjena frekvencije nositelja u susjednim kanalima, u području od fvc do fvc + 5,75 MHz, ne smije prouzročiti smetnje u djelatnom kanalu, kojih je razina s obzirom na razinu nositelja slike viša od -55 dB (najmanje prigušenje ł 55 dB). Mjerenje se izvodi na MF-izlazu.

Izlaz pretvarača

Članak 8.

(1) Nazivna izlazna snaga:

a) nazivna izlazna snaga, u prvom redu, treba biti jedna od (1 W, 2 W, 5 W) x 10n;

b) RF-snaga mora se moći dobiti na izlaznom teretu s najmanje 18 dB prigušenja povratnog vala s obzirom na valni otpor Z = 50 W;

c) ni uz niže vrijednosti prigušenja povratnog vala (< 18 dB) ne smiju nastati oštećenja pretvarača.

(2) Izlaz kod nedostatka RF-napona na ulazu:

a) kada na ulazu nema korisnog RF-napona, izlazna snaga mora pasti za najmanje 20 dB ispod nazivne snage:

Napomena: Kod pretvarača izlazne snage veće ili jednake 500 W mora se pritom izlazni stupanj automatski iskopčati. Mora postojati sklopka kojom se može isklopiti ova funkcija.

b) kada ispad ulaznog napona traje do:

3 minute kod pretvarača s elektronskim cijevima;

5 sekundi kod pretvarača s poluvodičima,

ne smije se pretvarač automatski iskopčati.

(3) Smanjena izlazna snaga uz koju još vrijede norme iz ovog pravilnika: kada je izlazna snaga pretvarača manja od 4 dB, s obzirom na nazivnu snagu, vrijede norme iz ovog pravilnika.

Napomena: Pretvarači trebaju imati mogućnost smanjenja izlazne snage za 4 dB.

Sporedne emisije

Članak 9.

(1) Uvjeti mjerenja: sporedne emisije mjere se s nemoduliranim nositeljima slike i zvuka, kao i na nekoj od frekvencija bočnog pojasa (fVC, fSC, fSB) na umjetnoj anteni s razinom kao na slici 2.

(2) Snaga harmoničkih emisija u I, III i IV/V frekvencijskom području, ovisno o izlaznoj snazi (sinkrosnaga televizijskog signala):

Sinkrosnaga

Frekvencijsko područje
I i III

Frekvencijsko područje
IV/V

Snaga harmoničke
emisije

   dB   

Snaga harmoničke  
emisije

   dB   

> 25 W
 Ł 25 W  

   Ł 1 mW
  Ł 25 mW

   60
   40

Ł 20 mW
Ł 25 mW

   60
   40

(3) Razine oscilacija nastalih miješanjem frekvencija nositelja slike i nositelja zvuka u susjednim kanalima:

   Sus-
   jedni
     kanal   

Izlazna snaga
Ł 1 kW

Izlazna snaga
> 1 kW

  Frekv. podr. I i III     Frekv. podr.IV/V  

1

ł 60 dB

ł 60 dB

ł 60 dB

2

ł 70 dB

ł 70 dB

ł 80 dB

3

ł 80 dB

ł 80 dB

ł 90 dB

4

ł 90 dB

ł 90 dB

ł 100 dB

5

ł 100 dB

ł 100 dB

ł 110 dB

(4) Harmoničke oscilacije izvan kanala slike, nastale u samom pretvaraču načinom dobivanja pretvaračkih frekvencija: ne smiju imati veću snagu od 100 nW.

(5) Oscilacije izvan kanala slike, nastale miješanjem oscilacija prouzročenih vanjskim poljima, jakosti do 10 V/m, proizvedenim od drugih odašiljača: ove složene oscilacije ne smiju imati snagu veću od 1 mW (utvrđuju se samo u slučaju smetnji).

(6) Razina snage oscilacija nastalih miješanjem frekvencija oba nositelja zvuka s obzirom na razinu sinkrosnage nositelja slike: mora biti na razmaku:

Frekvencija
(MHz)

Nastala od frekvencija
fSC1 i fSC2 (MHz)

Razmak
(dB)

fVC + 5,016 fSC1 - 2 x (fSC2 - fSC1) = 5,5 - (2 x 0,242)

> 55

fVC + 5,258 fSC1 - 1 x (fSC2 - fSC1) = 5,5 - (1 x 0,242)

> 50

fVC + 5,984 fSC2 + 1 x (fSC2 - fSC1) = 5,742 + 0,242

> 55

fVC + 6,226 fSC2 + 2 x (fSC2 - fSC1) = 5,742 + 2 x 0,242

> 60

Napomena: Vrijednosti za razmake dane u gornjoj tablici vrijede za sve kanale, osim za granične kanale I i III frekvencijskog područja (4. i 12. kanal), na kojima frekvencije na razmaku fvc + 5,984 MHz i fVC + 6,226 MHz, kao rezultati miješanja, moraju biti na razmaku većem od 70 dB.

Mjerenje se izvodi s normiranim razinama nositelja slike i zvuka, s modulacijom slike crnom slikom i sinkroimpulsima.

(7) Parazitne oscilacije: ne smiju nastati tijekom rada pretvarača.

Kakvoća prijenosa

Članak 10.

(1) Šumni broj: mora biti manji ili jednak 8 kT0 (Ł 8 kT0) kod ulaznih napona manjih ili jednakih 2 mV (Ł 2 mV) za frekvencijska područja I, III i IV/V.

(2) Linearnost prijenosne funkcije (značajke):

1. Međumodulacijski proizvodi od frekvencija nositelja slike, nositelja zvuka i modulacijskih frekvencija slike do 5 MHz: ovi međumodulacijski proizvodi, križne modulacije, u frekvencijskom području od fvc - 0,75 MHz do fvc + 5,75 MHz, mjereno prema postupku s tri mjerna odašiljača sa slike 2., ne smiju imati prigušenje manje od 57 dB s obzirom na sinkrorazinu i 50 dB uz isklopljenu korekciju linearnosti.

2. Odstupanje sinkroimpulsa od nazivne vrijednosti uz bilo koju VP modulaciju: ne smije biti veće od 12% (sinkroimpuls = 100%).

3. Mjera luminantne linearnosti Smin: mora biti veća ili jednaka 0,95 (ł0,95).
Smax

Linearnost se mjeri s frekvencijama do 5 MHz, od 10% do 87,5% sinkrorazine.

4. Zakret faze frekvencije nositelja boje: mjereno u području od 10% do 87,5% sinkrorazine, ne smije biti veći od ą30 prema mjernoj vrijednosti na razini crnog.

5. Smetnje u kanalima zvuka s obzirom na razliku frekvencija nositelja slike i zvuka:

Razina smetnje mjerena je uz modulaciju odašiljača slike sinusnim oscilacijama do 100 kHz, dubinom od 10% do 75% i uz nemodulirani nositelj zvuka. Težinski vrjednovan šum prema CCIR 468, s obzirom na razinu odašiljača zvuka moduliranog frekvencijom od 500 Hz, s devijacijom od ą 30 kHz, ne smije imati razinu iznad -44 dB. Kada je odašiljač slike moduliran signalom crne slike, razina smetnje ne smije biti iznad - 54 dB.

(3) Linearna izobličenja:

1. Amplitudni tijek pretvarača: amplitudni tijek mjeren između razine crnog i bijelog (10% - 75%) mora se nalaziti unutar granica danih na slici 3.

2. Tijek utitravanja: mjereno pravokutnim impulsima s amplitudom skoka od 10% do 75%:

- odziv na pravokutni impuls frekvencije od 50 Hz ne smije dobiti nagib veći od 1%;

- odziv na pravokutni impuls frekvencije od 15 kHz s vremenskim porastom od 200 ns ne smije dobiti nagib veći od 2%;

- odziv na 2T-impuls mora biti u granicama danim na slici 4.;

- izobličenje osnove 20T-impulsa (20T=100%) ne smije biti iznad vrijednosti kako slijedi:

za fazni tijek mjeren nesimetričnim izobličenjem osnove (S-oblika), što je pokazatelj skupnog kašnjenja: 3%pp ş 35 ns;

za amplitudni tijek mjeren simetričnim izobličenjem osnove, što ukazuje na promjenu amplitude: 5%pp ş 0,5 dB.

Smetnje u modulaciji slike

Članak 11.

Mjerenje se izvodi s RF ulaznim naponom od 5 mV uz isklopljeni nositelj zvuka. Razmaci razine smetnje od razine korisnog signala, izraženi u decibelima, daju se s obzirom na televizijski signal moduliran dubinom od 10% do 75%.

(1) Šum u frekvencijskom području od 200 kHz do 5 MHz: razmak izmjerene efektivne vrijednosti napona šuma od signala iz stavka 1. ovog članka ne smije biti manji od 55 dB. Mjereno preko sklopa (filtra) za težinsko vrjednovanje šuma, prema CCIR 567, razina šuma treba biti na razmaku ne manjem od 60 dB.

(2) Brujanje: niskofrekvencijske smetnje mjerene kao vršni naponi preko 1 kHz - niskog propusnika ne smiju biti na razmaku manjem od 43 dB.

(3) Periodičke smetnje:

Naponi smetnji sinusoidnog valnog oblika između 1 kHz i 5,8 MHz ne smiju biti na razmaku manjem od 65 dB s obzirom na sinkrorazinu korisnog signala.

Smetnje u modulaciji zvuka

Članak 12.

(1) Šum:

Razmak napona šuma od korisnog signala uz devijaciju od 30 kHz ne smije biti manji od 46 dB. Mjereno preko sklopa za težinsko vrjednovanje šuma, prema CCIR 468, razmak je najmanje 56 db.

(2) Stereo preslušavanje:

Prigušenje preslušavanja iz desnog u lijevi kanal zvuka, u frekvencijskom području od 100 Hz do 15 kHz, mora biti najmanje 36 dB. Ispod 100 Hz prigušenje preslušavanja smije opadati 6 dB po oktavi. Kod ovog mjerenja u mjernom demodulatoru treba uklopiti sklop za deakcentuaciju.

(3) Preslušavanje kanala:

Prigušenje preslušavanja iz prvog u drugi kanal zvuka, i suprotno, u frekvencijskom području od 40 Hz do 15 kHz, uz modulaciju do devijacije od ą55 kHz, ne smije biti na manjem razmaku od 70 dB s obzirom na devijaciju u djelatnom kanalu od ą30 kHz. Uz ovo mjerenje treba u mjernom demodulatoru uklopiti sklop za deakcentuaciju.

(4) Amplitudna modulacija - sinkrona:

Dopuštena razina sinkrone amplitude modulacije, uzrokovana frekvencijskom modulacijom nositelja zvuka s frekvencijom od 500 Hz i devijacijom od ą50 kHz, treba biti niža od 26 dB.

(5) Amplitudna modulacija - asinkrona:

Dopuštena razina asinkrone amplitude modulacije, uzrokovana frekvencijskom modulacijom nositelja zvuka sa signalom smetnje, mora biti ispod razine od 100% amplitudne modulacije za najmanje 26 dB. Mjeri se bez modulacije nositelja zvuka i s moduliranim nositeljem slike, s bilo kojim sadržajem slike.
Zračenje kućišta

Članak 13.

Mjeri se s priključenom prijamnom antenom i odašiljačkim dijelom zaključenim oklopljenim mjernim teretom, samo u slučaju pojave smetnji.

1. Zračenje kućišta pretvarača na osnovnoj frekvenciji pretvorenog signala mora biti za najmanje 40 dB ispod razine izlazne snage pretvarača s obzirom na zračenje poluvalnog dipola.

2. Izravna harmonička zračenja trebaju biti za najmanje 50 dB ispod razine izlazne snage pretvarača s obzirom na zračenje poluvalnog dipola.

Napomena: Pretvarač neposrednim zračenjem ni na jednom mjestu u području prijama (pokrivanja) ne smije proizvesti polja takve jakosti koja bi bila veća od onih polja, što bi ih proizveo poluvalni dipol u smjeru glavnog zračenja, napajan signalom razine 40 dB (stavak 1.) ili 50 dB (stavak 2.) niže od razine izlazne snage pretvarača.

3. Oscilatori pretvarača ne smiju na antenskom ulazu, zaključenom valnim otporom Z, na bilo kojoj frekvenciji oscilatora dati napone smetnji veće od onih u tablici:

Frekvencijsko Napon smetnji iz Naponi smetnji zbog

područje oscilatora unutrašnjih međusveza

I i III Ł 20 mV Ł 20 mV

IV/V Ł200 mV Ł 100 mV

V. RADNI I ISPITNI UVJETI

Članak 14.

Zahtjeve i norme, postavljene u ovom pravilniku, TV-pretvarač treba ispunjavati tijekom rada i/ili ispitivanja u svakoj točki unutar ovdje propisanih radnih i skrajnjih uvjeta.

1. Propisani radni i ispitni uvjeti:

- temperatura okruženja: + 50 C do + 450 C

- mrežno napajanje: napon: U0 + 6%/- 10%

frekvencija: 50 Hz 2%

izobličenje: Ł 10%

U0 = nazivni jednofazni ili trofazni napon u skladu s naznakom proizvođača

- nadmorska visina: Ł 2000 m

- vlažnost: Ł 90% relativne vlažnosti bez kondenzacije i na višim temperaturama od temperature okruženja

2. Skrajnji radni i ispitni uvjeti*:

- temperatura okruženja: - 250 C do + 450 C

- mrežno napajanje: U0 10%

* - za pretvarače koji se postavljaju na otvorenom prostoru, treba prigodom naručivanja postaviti i druge odgovarajuće zahtjeve, kao npr. način zaštite od kiše, snijega, kukaca i slično.

VI. IZVEDBA, ZAŠTITNE MJERE, DOKUMENTACIJA

Članak 15.

(1) Izvedba

a) Televizijski pretvarač treba biti izveden sa sastavnim elementima i sklopovima, lako izmjenjivima i rastavljivima s pomoću priključnica (konektora).

b) Izmjena bilo kojeg elementa ili sklopa ne smije izazvati takve promjene značajki pretvarača koje se ne bi dale lako uklopiti u ovdje dane norme.

(2) Mjerna mjesta

Pretvarač treba imati dostatan broj priključnica u svrhu mjerenja i nadzora rada. Potrebite posebne alatke za ugađanje pretvarača trebaju biti isporučene uz pretvarač.

a) RF mjerno mjesto: predviđeno za izlazni signal.

Kod modulacije do vršne sinkrorazine sljedeći su naponi na RF mjernom mjestu:

Kod izlaznih snaga < 20 W 0,1 V do 2 V

(efektivne vrijednosti)

Kod izlaznih snaga ł 20 W 1,0 V do 2 V

(efektivne vrijednosti)

Mjeri se preko usmjerenog sprežnika s prigušenjem usmjerenja većim ili jednakim 25 dB (ł 25 dB).

Kod izlaznih snaga većih ili jednakih 20 W (ł 20 W), ne smije amplituda na RF mjernom mjestu odstupati više od 1% po 1 MHz u djelatnom kanalu.

b) MF mjerna priključnica:

Za provjeru frekvencije oscilatora (MFnositelja slike = 38,9 MHz).

Mjerni napon mora na Z = 50 W biti najmanje 0,1 V.

(3) Nadzor i pokazivanje vrijednosti

Vrijednosti nekih veličina, odgovornih za pravilan pogon, moraju se moći pokazati s pomoću ugrađenog nadzornog uređaja kao:

svi pogonski naponi,

stanje elektronskih cijevi i/ili stanje tranzistora snage,

RF naponska razina iza oscilatora.

(4) Dokumentacija

Uz TV-pretvarač treba biti sljedeća dokumentacija:

Zapisnik o primopredaji koji sadrži rezultate mjerenja temeljnih svojstava TV-pretvarača, usporedivo s onima koje navodi proizvođač opreme;

Zapisnik o godišnjem tehničkom pregledu - provjeri tehničkih svojstava koja moraju biti u skladu sa zapisnikom o primopredaji i s ovim pravilnikom (članak 36., stavak 1. Zakona o telekomunikacijama);

Opis, rukovanje i održavanje;

Električne sheme i izvedbene sheme spajanja;

Popis svih dijelova, elemenata i sklopova;

Popis preporučenih pričuvnih dijelova sa svim podacima za njihovu dobavu;

Mjere zaštite uređaja, osoblja i okoliša.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Sastavni dio ovog pravilnika je Dodatak 1 - Izvješće o ispitivanju.

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/72
Urbroj: 530-07-96-1
Zagreb, 7. listopada 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.