Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 18.10.1996 Odluka - USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE


Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Marinka Filipovića, predsjednika Općinskog vijeća Općine Opuzen, na sjednici održanoj dana 17. listopada 1996. godine, donio je slijedeću

ODLUKU

Usvaja se ustavna tužba te se ukidaju:

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Opuzen od 26. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 81/96), i

- Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Opuzen ("Narodne novine", broj 81/96).

Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Temeljem zakonskog ovlaštenja iz odredbe članka 81. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, kao posebnog propisa, a pozivom na odredbe članka 28. i članka 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), Marinko Filipović, predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća Općine Opuzen podnio je pravodobnu i dopuštenu ustanovu tužbu u svezi:

- Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Opuzen, od 26. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 81/96), (nastavno - Odluka Vlade o raspuštanju), i

- Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Opuzen od 26. rujna 1996. ("Narodne novine", broj 81/96) - (nastavno - Rješenje o imenovanju).

Podnositelj ustavne tužbe smatra da su mu naznačenim aktima Vlade povrijeđena ustavna prava iz članka 3.,5.,19., i 110. Ustava Republike Hrvatske kao i da su akti doneseni suprotno članku 81. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", broj 90/92, 94/93 i 117/93) kao i člancima 6. i 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95 i 59/96), jer je u trenutku donošenja akata Vlade Općinsko vijeće u Opuzenu imalo više od polovine vijećnika, pa da nije bilo zakonskih uvjeta raspuštanja istog.

U ustavnoj tužbi se ističe da je pravo ostavke vijećnika osobno pravo svakog do njih. Međutim, ostaje pravo političkih stranaka, što proizlazi iz članka 6. u svezi članka 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave i uprave, da stranke čiji su članovi vijećnice u ostavci, odrede istima zamjenike.

Svojom odlukom prema navodima ustavne tužbe, Vlada je povrijedila upravo citirane odredbe Zakona, jer svojom odlukom negira pravo stranaka na imenovanje zamjenika vijećnika.

Slijedom iznijetog, navodi podnositelj ustavne tužbe, naznačenim aktima Vlada je povrijedila članak 3. Ustava, osobito vladavinu prava i demokratski višestranačni sustav, članak 5. Ustava, kao načelo ustavnosti i zakonitosti, članak 19. Ustava jer Rješenje Vlade o imenovanju nije utemeljeno na zakonu, kao i članak 110. Ustava jer je Vlada postupila po načelu političkog oportuniteta, a ne po načelu ustavnosti i zakonitosti.

Predlaže usvajanje ustavne tužbe i poništenje naznačenih akata.

Na temelju odredbe članka 55. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), zatraženo je izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske o podnijetoj ustavnoj tužbi te je zatražena dostava prijedloga Ministarstva uprave Vladi Republike Hrvatske.

Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog odluke o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Opuzen kao i prijedlog rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Opuzen dana 14. rujna 1996.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je izjašnjenje u kojem navodi slijeće argumente za svoju odluku o raspuštanju:

U trenutku kada se sastaje Općinsko vijeće u Opuzenu, sa ranije imenovanim zamjenicama članova koji su dali ostavke, na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 59/96) koji u odredbi članka 7. propisuje izmjenu ranijeg članka 8., koji sada određuje da članu predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran - ako podnese ostavku, danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata.

Upravo iz tih razloga Vlada je, na temelju članka 81. stavka 1. t. 4. mogla, a Vlada smatra i morala, raspustiti Općinsko vijeće danom kada je ranije citirani propis stao na pravnu snagu jer Općinsko vijeće Opuzen nije u tom trenutku imalo (u smislu odredbe članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne uprave i samouprave), dovoljan broj članova da donosi bilo kakvu odluku pa tako i odluku o prestanku mandata članovima predstavničkog tijela koji su podnijeli ostavku, odnosno da verificira mandate zamjenicima članova koji su podnijeli ostavke.

Nadalje, Vlada smatra da u konkretnoj situaciji nema mjesta primjeni instituta pojedinačnog zamjenjivanja vijećnika od strane njihovijh zamjenika, kako je to propisano citiranim zakonom.

Ustavna tužba je osnovana.

U vrijeme podnošenja ostavki članova Općinskog vijeća bio je na snazi Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92 sa izmjenama i dopunama "Narodne novine", broj 69/95).

Citirani zakon u članku 8. al. 1. određuje da članu predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran ako podnese ostavku.

U članku 6. stavak 5. istog zakona određeno je da zamjenik člana skupštine jedinice lokalne samouprave počinje obavljati svoju dužnost prema odredbama ovog članka nakon što je izabrani član predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave podnio ostavku na svoju dužnost.

Odredba članka 9. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave određuje da članovi predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave imaju zamjenike koji preuzimaju njihovu dužnost u slučaju da se stekne jedan od uvjeta navedenih u članku 8. Zakona. Zamjenici članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave biraju se zajedno sa članovima tih predstavničkih tijela na način utvrđen Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave i uprave.

Odredba članka 27. stavka 2. tog Zakona određuje da su zamjenici članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave sa svake kandidatske liste kandidati koji nisu izabrani, počevši od prvog neizabranog.

Nakon što su 8. srpnja 1996. godine, devet od sveukupno šesnaest, vijećnika dali ostavke, te o tome obavijestili Vladu, Mandatna komisija Općinskog vijeća dana 16. srpnja 1996. je obavijestila Vladu da ne postoje zakonski temelji raspuštanja općinskog vijeća, jer su temeljem članka 9. i 27. Zakona stranke HSS i SDP imenovali zamjenike vijećnika koji su dali ostavke te su novo imenovani vijećnici preuzeli dužnost u skladu s člankom 8. st. 1. Zakona o izborima predstavničkih tijela lokalne samouprave i uprave.

Nije osnovano stajalište Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva uprave, koji proizlazi iz obrazloženja prijedloga donošenja Odluke o raspuštanju, da u konkretnoj situaciji nema mjesta primjeni instituta pojedinačnog zamjenjivanja vijećnika od strane njihovih zamjenika, kako je to propisano Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", broj 90/92, 69/95 i 59/96), jer zbog ostavke vijećnika Općinsko vijeće nije u mogućnosti primiti na znanje podnijete ostavke vijećnika, kao niti izvršiti verifikaciju mandata zamjenika vijećnika, jer se temelji na propisu koji u vrijeme podnošenja ostavki vijećnika kao i u vrijeme imenovanja njihovih zamjenika ta odredba citiranog Zakona nije bila na snazi.

Kako su ostavke koje su rezultirale odlukom Vlade o raspuštanju i posljedično Rješenjem Vlade o imenovanju, donesene prije ovih izmjena i dopuna. Ustavni sud utvrđuje da prema članku 6. stavku 5., članku 8. al. 1., članku 9., i članku 27. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave u trenutku donošenja akata Vlade postojalo više od polovine članova općinskog vijeća, pa nije bilo zakonskog temelja za donošenje osporavane odluke o raspuštanju odnosno rješenja o imenovanju.

Naime, u vrijeme kada su vijećnici Općinskog vijeća Opuzen dali ostavke nije bio na snazi Zakon o izmjenama i dopunama citiranog Zakona po kojem mandat vijećnika prestaje ostavkom danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata, pa je ostavka vijećnika bila pravomoćna odmah i od tog trenutka, odnosno od trenutka imenovanja zamjenika sa izbornih listi, što je učinjeno 11. i 13. srpnja 1996., od kada teče mandat zamjenika prema odredbama citiranog zakona. O tome je obavještena Vlada Republike Hrvatske 16. srpnja 1996. dopisom Općinskog vijeća.

Ne osporava se Vladi Republike Hrvatske pravo donošenja Odluke o raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u smislu članka 81. stavka 1. točka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, ali i ta pravna mogućnost treba se tumačiti u korist funkcioniranja lokalne samoupravne.

U konkretnom slučaju Općinsko vijeće saniralo je situaciju nastalu ostavkama više od polovice članova predstavničkog tijela time što su 16. srpnja 1996. napustili svoju dužnost imenovani zamjenici vijećnika, pa u trenutku donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske 26. rujna 1996. nisu postojali uvjeti iz članka 81. stavka 1. t. 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi temeljem kojih bi Vlada mogla donijeti odluku o raspuštenju predstavničkog tijela jedinice lokalne samoupravne.

Ustavni sud Republike Hrvatske utvrđuje da su Odluka o raspuštanju i Rješenje o imenovanju donesene na sjednici Vlade tek 26. rujna 1996., protivne odredbi članka 81. stavka 1. t. 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi, koji je tada bio na snazi, čime su povrijeđena ustavna prava podnositelja ustavne tužbe iz članka 19. Ustava, jer osporavani akti nisu utemeljeni na zakonu te da su doneseni suprotno načelima iz članka 3. i 5. Ustava koji jamče vladavinu prava kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske kao i poštovanje pravnog poretka odnosno obvezu držati se Ustava i zakona. Nadalje, članak 128. Ustava Republike Hrvatske jamči građanima pravo na lokalnu samoupravu, pa je Odluka o raspuštanju i Rješenje o imenovanju suprotna ovim jamstvima Ustava.

Ustavni sud smatra da istodobno sa raspuštanjem predstavničkog tijela jedinice lokalne samoupravne treba imati na umu i odredbe članka 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave koje obvezuju Vladu Republike Hrvatske da raspiše izbore i da se ti izbori moraju održati najkasnije u roku od 60 dana.

Stoga je ustavna tužba usvojena i temeljem članka 59. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno je kao u izreci.

Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama" temeljem članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Jadranko Crnić, v.r.