Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. listopada 1996.

Broj: 01-96-1671/1
Zagreb, 8. listopada 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju ("Narodne novine", br. 84/92., 70/93., 76/93. i 52/94.) članak 4. mijenja se i glasi:

"Fond obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na: privatizaciju - prodaja dionica, udjela, stvari i prava i prijenos dionica bez naplate kad je to određeno zakonom; upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske kad je to određeno zakonom ili odlukom Vlade; pretvorbu društvenih poduzeća; upravljanje pravnim osobama u kojima Fond ima dionice i udjele, te druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fonda, a koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Ministarstsva privatizacije i upravljanja imovinom."

Članak 2.

U članku 5. riječi: "U obavljanju djelatnosti, utvrđenih ovim Zakonom" zamjenjuju se riječima: "U obavljanju poslova iz djelokruga utvrđenog zakonom".

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Organ upravljanja Fondom je Upravni odbor. Upravni odbor ima pet članova. Jedan od članova Upravnog odbora je Predsjednik Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora imaju zamjenike.

Članove Upravnog odbora, njihove zamjenike i Predsjednika Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora može pismeno ovlastiti nekog od članova Upravnog odbora da kad je on spriječen, sazove i vodi sjednicu Upravnog odbora i do tada ima i druge njegove ovlasti.

Član Upravnog odbora spriječen da sudjeluje u radu sjednice Upravnog odbora dužan je o tome obavijestiti Predsjednika Upravnog odbora i svog zamjenika.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka zamjenik člana Upravnog odbora sudjeluje u radu Upravnog odbora sa svim ovlastima člana Upravnog odbora."

Članak 4.

U članku 7. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. određuje početnu cijenu dionica i udjela i početnu cijenu stvari i prava, te donosi odluke o prodaji dionica i udjela, stvari i prava kad je to određeno zakonom.

Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

"4. donosi odluke o ulaganju sredstava ostvarenih iz dobiti pravnih osoba u kojima Fond ima dionice i udjele sukladno zakonu.

Točka 9. mijenja se i glasi:

"9. donosi odluke kada je za to ovlašten zakonom".

Dosadašnje točke 4. do 11. postaju točke 5. do 12.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

"Članak 7a.

Predsjednik Fonda i potpredsjednici Fonda čine Kolegij Fonda.

Kolegij Fonda donosi odluke o prodaji dionica i udjela za pojedinu pravnu osobu čija je temeljna glavnica vrijednosti do 10.000.000, 00 kuna.

Odluke iz stavka 2. ovoga članka i druge odluke kad je to određeno zakonom Kolegij Fonda donosi jednoglasno."

Članak 6.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima devet članova. Šest članova imenuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i to četiri iz reda zastupnika, a dva člana iz reda uglednih financijskih stručnjaka. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, predsjednik Odbora za financije i proračun Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i predsjednik Odbora za turizam Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske po položaju su članovi Nadzornog odbora."

Stavak 6. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada Fonda, razmatra financijski plan i godišnje izvješće o poslovanju Fonda i druge akte Fonda u skladu sa Statutom Fonda."

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"Nadzorni odbor podnosi izvješće Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske o radu Fonda najmanje jedanput godišnje."

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: "predsjednika i" dodaju se riječi: "Statutom Fonda".

Članak 8.

U članku 10. stavku 3. riječi: "u proračun Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak".

Članak 9.

U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Financijsko izvješće o poslovanju Fonda potvrđuje Vlada Republike Hrvatske".

Stavak 3. briše se.

Članak 10.

U članku 15. riječi: "Prijelazne i završne odredbe" brišu se.

Članak 11.

Danom imenovanja članova Nadzornog odbora sukladno ovom Zakonu prestaje mandat članovima dosadašnjeg Nadzornog odbora.

Članak 12.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/93-01/21
Zagreb, 2. listopada 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.