Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 16.10.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovi članka 16. stavke 4. i članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93 i 55/96) te članka 10. i 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 24. sjednici održanoj 8. listopada 1996. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOZEMSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu ("Narodne novine" br. 6/94) u članku 11. stavci 1. iza riječi "pravo na", dodaju se riječi: "upućivanje na".

U podstavci 1. umjesto brojke "15", upisuje se brojku "18".

U podstavci 3. iza riječi: "nužna" dodaje se rijeć: "kadaverična."

Iza stavke 1. dodaje se novu stavku 2. koja glasi: "Pravo na upućivanje na liječenje u inozemstvo može se iznimno odobriti osiguranoj osobi koja nije utvrđena u stavci 1. ovog članka, samo u slučaju kada se operacijskim postupkom u inozemstvu može osigurati izliječenje, uz uvjet da se takav postupak ne može provesti u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

U članku 12. stavka 2. mijenja se i glasi: "Rješenje iz stavke 1. ovog članka donosi se na osnovi zahtjeva osigurane osobe, odgovarajuće medicinske dokumentacije, te ocjene, nalaza i mišljenja Liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda uz prethodno pribavljeno mišljenje mjerodavne zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini u Republici Hrvatskoj kojim se potvrđuje da traženo liječenje nije moguće provesti u zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj."

Članak 3.

U članku 13. stavci 1. brišu se riječi: "osam dana" i dodaju riječi: "15 dana".

Stavka 3. mijenja se i glasi: "Drugostupanjsko rješenje donosi direktor Zavoda na osnovi ocjene, nalaza i mišljenja Višeg liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda, te mišljenja merodavne zdravstvene ustanove na tercijarnoj razini."

Članak 4.

U članku 14. stavci 2. brojku "30" zamjenjuje se brojkom "60".

Iza stavke 2. dodaje se novu stavku 3. koja glasi: "Na prijedlog inozemne zdravstvene ustanove u koju je osigurana osoba upućena na liječenje, ako postoje opravdani razlozi, dopunom rješenja iz članka 14. ovog Pravilnika, a na osnovi ocjene Liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda može se produžiti trajanje odobrenog liječenja iz stavke 1. ovog članka".

Članak 5.

U članku 17. u stavci 1. brojku: "11" zamjenjuje se brojkom "12".

Članak 6.

U članku 19. u stavci 3. iza riječi: "na osnovi" dodaje se riječ: "nalaza," te se brišu riječi: "Komisije liječnika vještaka" i dodaju riječi: "Liječničkog povjerenstva".

Članak 7.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: "liječnička komisija" zamjenjuju se riječima: "liječničko povjerenstvo" u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 025-04/96-01/73
Ur.broj: 338-01-04-96-1
Zagreb, 8. listopada 1996. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje
prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.