Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje AUTOLAKIRER
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi:

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE AUTOLAKIRER

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava je odvojenost općeobrazovnog od strukovnog dijela programa. Strukovni dio ili naukovanje sadrži teorijske i praktične sadržaje. Takva definicija naukovanja znači definitivno napuštanje šegrtovanja kao dominantnog oblika stjecanja znanja, vještina i navika, potrebnih za obavljanje poslova određenog zanimanja. Kako se naukovanje ostvaruje u obrtničkoj školi i kod obrtnika, vrlo je važno ovaj proces i organizacijski i programski, postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne efekte. škola je ustanova prvenstveno posvećena učenju, a obrt je gospodarska djelatnost, kojoj je osnovni cilj pružanje usluga ili proizvodnja u funkciji postizanja profita. škola, kao neprofitna organizacija i obrt kao izrazito profitna gospodarska djelatnost, našli su se kao partneri u odgoju i obrazovanju naučnika. Na prvi pogled je to paradoksalno, ali u stvarnosti jedino ispravno, što se potvrđuje u mnogim razvijenim zemljama.

Upravo zbog različitosti škole i obrta potrebno je naći takva programska i organizacijska rješenja, koje će za učenike izvući sve prednosti školskih, ali i realnih radnih uvjeta u obrtu.

Organizacija obrazovanja, u dvojnom sustavu, razlikuje se od one u školama s praktičnom obukom, u kojima se nastava izvodi iz svih dijelova programa. U obrtničkoj školi dvojnog sustava, realizira se samo dio naukovanja, dok se najveći dio ostvaruje kod obrtnika, a kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika, nemoguće je govoriti o unificiranom pristupu organizaciji i ostvarivanju nastave. Pored toga, obrt je najčešće organiziran za uže područje rada nego li što je obuhvat zanimanja. Zato je vrlo važno da obrtničke škole budu opremljene tako, da se u njima mogu ralizirati sve programske razlike. Predmetno satna organizacija nastave klasične škole je teško primjenjiva u naukovanju. Upravo, zato je nastava iz općeobrazovnih predmeta, između ostalog, odvojena od strukovonog dijela programa. Ona se može organizirati izvan obrtničke škole i to u isti dan za veliko područje, a po potrebi i za cijelu zemlju. Tako se, za naukovanje, oslobađa vremenski didaktički blok, u kojem su moguća najraznovrsnija organizacijska rješenja uzimajući u obzir specifičnosti projedinih zanimanja. Umjesto da učenici pohađaju nastavu u određene dane svakog tjedna, oni dolaze u školu po skupinama i u njoj borave, izvedbenim programom utvrđeno vrijeme, a u ostalom dijelu godine se nalaze na naukovanju kod obrtnika. Na taj se način postiže velika racionalnost obrazovanja, jer se na relativno malim kapacitetima školske radionice može obuhvatiti mnogo učenika. Pored toga, bitno se umanjuje značenje lokacije škole i obrtnika, s kojim učenik ima sklopljen ugovor o naukovanju.

Važna je karakteristika dvojnog sustava što se zanimanja mogu stjecati i bez završavanja općeobrazovnog dijela programa. Ipak, za daljnje obrazovanje učenik mora savladati i propisane općeobrazovne sadržaje.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje autolakirer određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

Upoznavanje bitnih odrednica zakona i pravilnika o zaštiti na radu

2.

Sigurnost na radu i zaštita okoliša Upoznati zakonske propise i institucije osiguranja od nesreće

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

Primjenjivati propise o sigurnom radu u procesu rada
Mjere sprječavanja nesreća i izbijanje požara, pravila i postupci prve pomoći
Upoznavanje izvora opasnosti od trovanja parom, opasnosti od plinova, lakozapaljivih materijala i od električne struje
Upoznati propise zaštite od požara i poplava

Upoznati izvore zagađivanja radnog okoliša i njihovo svođenje na najmanju mjeru

3.

Osobna zaštitna sredstva Sredstva za zaštitu glave, očiju i lica

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

Sredstva za zaštitu sluha i dišnih organa

Sredstva za zaštitu ruku, nogu i tijela

Sredstva za zaštitu od vremenskih nepogoda

4.

Izvođenje pregradnji na podlogama (opći pojmovi) Osnovna znanja o alatima, strojevima i uređajima + +
Zaštita površina koje se ne obrađuju + +
Opći pojmovi pregradnji na podlogama + +
Temeljna svojstva pregradnji + +
Starosni čimbenik + +
Atmosferski kemijsko-fizički i mehanički štetni utjecaji + +

5.

Čišćenje podloge Mehaničko i kemijsko čišćenje pologe + +
Čišćenje korozije na limovima + +
Skidanje starih naliča + +
Čišćenje podloge od masnoće + +
Važnost dobro očišćene podloge + +
Čišćenje limenih pločica + +
Priprema aluminijske podloge + +
Čišćenje dijelova vozila koji su oštećeni ili novougrađeni + +

6.

Izravnavanje podloge i uklanjanje starog naliča Tehnika izravnavanja podloge + +
Određivanje neravnina + +
Kitovi za izravnavanje podloge + +
Uporaba alata za kitanje podloge + +
Brušenje podloga brusnim sredstvima + +
Otklanjanje starog naliča i korozije + +

7.

Temeljne podloge Važnost temeljne podloge + +
Pripremanje temelja + +
Alati, strojevi i uređaji za temeljenje + +
Temeljenje jednokomponentnim temeljima + +
Temeljenje dvokomponentnim temeljima + +

8.

Sredstva za izradbu autolakirerskih radova Osnovna znanja o alatima, strojevima i uređajima za izvođenje autolakirerskih radova + + + +
Uporaba osnovnih alata: kistova, lopatica, prskalica + + + +
Uporaba pomoćnih alata: alata za brušenje, alata za skidanje starih naliča, alata za pripremu materijala + + +
Postavljanje i korištenje radnih sprava: ljestava, stalaka, komora + + + +

9.

Tehnika kitanja Zaravnavanje dijelova vozila:

poliranje kitom

brušenje kita

brušenje kita i dokitavanjem

+ + + +

10.

Tehnika prskanja Pripremanje kita za prskanje dijelova vozila + + + +
Prskanje kitom + + + +
Dokitavanje i fino brušenje + + + +

11.

Prskanje emajl laka Pripremanje emajl laka za prskanje + +
Određivanje tlaka zraka + +
Prskanje dijelova vozila koji su sastavljeni + +

12.

Tehnika miješanja određene boje emajl laka Miješanje emajl lakovima određene boje prema ton karti ili postojećoj boji vozila + +

13.

Mokro brušenje vozila za emajliranje Osnovne vještine mokrog brušenja + +
Uporaba alata i pomoćni brusni papir za mokro brušenje + +

14.

Prskanje fos laka za predlakiranje Pripremanje laka za prskanje + + + +
Nanošenje predlaka prskanjem + + + +
Zaštitne i radne sprave + + + +

15.

Pokrivanje vozila zaštitnim folijama Pripremiti vozilo zaštitnim papirnatim folijama za završno emajliranje + + + +

16.

Pripremni radovi na cjelokupnoj obnovi vozila Priprema vozila za cjelokupnu obnovu školjke + +
Matiranje svih dijelova školjke + +
Brušenje oštećenih dijelova strojevima za brušenje + +
Modeliranje poliester kitom svih neravnina i udubina na cijeloj površini vozila + +
Temeljenje temeljnim bojama na poliester kitu i očišćeni lim na vozilu + +
Prskanje kitom za prskanje (žšprickitomž) na prije toga određenu podlogu vozila + +

17.

Mokro brušenje čitavog vozila Vodobrusno brušenje čitavog vozila prije završnog emajliranja + +

18.

Zaštita čitavog vozila prije emajliranja Pokriti vozilo zaštitnim papirnim folijama i ljepivim trakama prije emajliranja + +

19.

Priprema komore Pripremiti komoru za završno lakiranje vozila + +

20.

Završno emajlirnje Prskati emajl lakom dijelove vozila i cijelo vozilo + +
Sušenje emajliranog vozila + +

21.

Tehnika poliranja Osjajiti stari emajl lak polir pastama na cijelom vozilu ili njegovim dijelovima + +

B. Teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1. Alati, pribor, strojevi i uređaji 30 - - 30
2. Podloge 20 - - 20
3. Tehnologija izvođenja radova 40 65 50 155
4. Materijali, pomoćni materijali 50 50 36 136
5. Nauk o bojama i oblicima - 60 40 100
UKUPNO SATI: 140 175 126 441

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Alati, pribor, strojevi i uređaji Upoznavanje s alatima, priborom i strojevima i uređajima karakterističnim za čišćenje limenih pločica

Poznavanje vrste materijala i sredstava za pokuse na aluminijskim podlogama

Alat, pribor za čišćenje dijelova vozila koji su oštećeni ili novougrađeni

Upoznavanje s alatima za kitanje

Upoznavanje s alatima za brušenje nakon nanesenog poliester kita

Spoznaja principa rada visokotlačnih prskalica

Alati za čišćenje - žičane četke, strugači i lopatice, brusni papiri

Sredstva za odmašćivanje i tkanine za čišćenje

Reaktivni temelj

Brusni papiri, Brusilice, strugači i slična pomagala

Ličilačke lopatice

Japanske lopatice

Brusni papir

Gumene dašćice

Vibracijske brusilice

Prskalice s benzinskim motorom za sabijanje zraka

Prskalice s elektromotorom za sabijanje zraka

2.
Tehnologija izvođenja radova
Upoznavanje dijelova, održavanje i

uvid u moguće opasnosti pri radu

visokotlačnim prskalicamaPoznavanje alata i strojeva za skidanje

starih naliča, nečistoće i rđe te njihova

primjena


Uvid u vrste i načine uporabe

pojedinih vrsta brusnih papira s

obzirom na vrstu brušenja (suho,

mokro, gubo, fino....)

Upoznati uvjete potrebne za izvođenje radova

Spremnici za komprimirani zrak

Odvodne cijevi

Pištolj za prskanje i dijelovi pištolja

Spremnik za boju

Sigurnosni ventil

Tlakomjer

Prskalice u industriji

Plamenjače:

- benzinska

- plinska

Strojevi za pjeskarenje (skidanje starih

naliča i nečistoće pomoću prijeska i

komprimiranog zraka)

Brusni papiri:

Vrste s obzirom na čvrstoću i promjer brusnih zrnaca

Strojevi za brušenje:

- rotacioni

- vibracioni

Radne sprave

- ljestve

- stalci

- komore

Uvjeti za izvođenje klasičnih radova na popravcima

Utjecaj vlage i drugih elemenata

Priprema radnog mjesta i radilišta


3.

Materijali, pomoćni materijali i važnosti tehnološkog postupka u proizvodnji materijala
Upoznavanje s osnovnim autolakirerskim predradnjama na podlogama


Upoznati tehniku izvođenja autolakirerskih radovaPoznavanje osnovnih autolakirerskih materijala i njihova svojstva

Upoznati porijeklo pojedinih vrsta pigmenata

Uočiti podjelu pojedinih pigmenata prema kvaliteti i vrsti obojenosti

Upoznati materijale koji povezuju pigmente

Opći pojam predradnji na podlogama.

Atmosferski kemijsko-fizički i mehanički štetni utjecaji.

Čišćenje podloge i važnost dobro očišpćene podloge.

Izravnavanje podloge (tehnika izravnavanja i određivanje neravnina.

Temeljenje podloga (važnost, priprema, temeljenje).

Tehnika kitanja

Tehnika prskanja

Tehnika mješanja određene boje

Tehnika finog brušenja

Tehnika poliranja

Podjela ličilačkih materijala.

Porijeklo, tehnološke oznake i tehnička svojstva.

Porijeklo pigmenata

Fizikalna, kemijska i tehnološka svojstva pigmenata

Pojam, podjela i zadaća pigmenata

Pojam, podjela i zadaća veziva.

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tehnologija izvođenja radova Uvid u način primjene pjedinih

tehnoloških postupaka kod

autolakirerskih radova

Spoznati tehnološke poistupke pri

upotrebi pojedinih materijala

Uočiti važnost pripremnih radova

Upoznati bitne karakteristike i

postupke pri radu s različitim

materijalima

Uočiti važnost određenih tehnoloških

postupaka

Upoznati fizikalne i kemijske

postupke u pojedinim fazama rada

Uvjeti za izvođenje autolakirerskih radova

Priprema radnog mjesta

Radovi na podlogama

Mase za zaglađivanje i njihova primjena

Nanošenje i funkcija međuslojeva naliča

Temeljenje temeljnjim premazom i razlog

temeljenja

Primjena boja i lakova za završne radove

Razlozi dekorativnih obojenja i primjena

Radovi na metalnim podlogama

Skidanje nečistoće i rđe i postupci

Upotreba kemijskih preparata za skidanje hrđe

Način temeljenja olovnim minijem i reaktivnim temeljima

Emajliranje emajl lakom i tehnološki postupci pri radu

Važnost zaštitnih radova u sprečavanju korozije

2.3.

Materijal, pomoćni materijali


Znanja o bojama

Upoznati materijalni sastav gotovih

boja i način njihove proizvodnje

Uočiti razliku i vrste veziva i

filmotvorne materije

Spoznati razliku u kvaliteti

materijala s obzirom na količinu

veziva

Spoznati upotrabne razlike s obzirom

na vrstu veziva


Uočiti specifičnosti materijala s

obzirom na sastav

Upoznati pomoćne materijale i

njihov sastav i upotrebnu vrijednost

Uočavanje vizuelnog značaja boja

Spoznati estetske vrijednosti

obojenja

Gotove boje

Sastav boje

Proizvodnja boje

Vodne boje s obzirom na vrstu vodenih

veziva

Uljane boje i vrste s obzirom na količinu

veziva: posne, polumasne, masne,

punomasne

Lakovne boje, sastav i upotreba:

- lakovi na bazi prirodnih smola

- lakovi na bazi umjetnih smola

- nitro lakovi

Disperzivne boje

- sastav

- uporaba

Kitovi (vrste i namjena)

Temeljne boje

Pojam boja

Usklađivanje obojenja dijelova i cjeline

Odabir boja prema truskoj kosti

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Tehnologija izvođenja radova2. Materijali, pomoćni materijali

Upoznati tehnologiju sprečavanja štetnih materijala u podlozi

Upoznati važnost i tehnologiju mješanja određene boje emajl laka

Upoznati tehniku finog brušenja na vozilima

Upoznati radove na završnom emajliranju vozila


Uočiti bitne karakteristike tehnike poliranja

Upoznati različite vrste materijala, pomoćnih materijala koji se upotrebljavaju u specifičnim uvjetima

Neutralizacija

Izolacija

Miješanje emajl lakovima određene boje prema ton karti ili prema postojećoj boji vozila

Završno brušenje vodobrusnim papirima:

- kit masa

- kita za prskanje

Prskanje emajl lakom dijelova vozila i cijelog vozila

Rad u komori za emajliranje i sušenje emajliranog vozila

Osjajivanje starog emajl laka polir pastom cijelog vozila i dijelova vozila

Kiseline i lužine

Boje otporne na djelovanje lužina

Specijalni lakovi

Specijalna ljepila

Poliester i njegova primjena

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Osnove linijskog crteža

30

-

-

30

2.

Povećanje i smanjivanje crteža

20

-

-

20

3.

Tonski prikazi

20

-

-

20

4.

Crtanje na temelju promatranja

-

30

-

30

5.

Perspektiva

-

20

-

20

6.

Spektar boja

-

20

-

20

7.

Kontrast boja

-

-

30

30

8.

Stvaranje iluzije kod obojenja

-

-

30

30

9.

Tehnološki propisi

-

-

36

36

UKUPNO SATI

70

70

96

236

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Osnove linijskog crteža

Sposobnost ovladavanja crtaćim priborom

Umijeće opisa oblika linijom

Točno uočavanje i proporcioniranje određenih oblika

Zadani modeli i tipovi slova

Ukrasni stilizirani oblici i predmeti

Predmeti u prostoru

2. Povećavanje i smanjenje

crteža

3. Tonski prikazi

Upućivanje u upotrebu mreže kod prikazivanja određenog oblika

Viziranje i određivanje veličina predmeta s obzirom na okružje u kojem se nalaze

Spoznati tonske mogučnosti pojedinih boja

Vrednovati i stupnjevati određene tonalitete

Zadani predmeti

Razni stilizirani oblici, ornamenti i slova

Tonska skala boja

Oblikovanje prikazanih predmeta tonovima boje

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

2.

3.

Crtanje na temelju

promatranja

Perspektiva

Spektar boja

Sposobnost vrednovanja vizualne

kvalitete predmeta

Uočavanje vizualnih konvencija u

predočavanju prostora

Uočiti energetski potencijal boje

Sposobnost miješanja određenih

nijansi i stvaranje harmoničnih

kombinacija

Predmeti u prostoru

Ljudska figura

Trodimenzionalni oblici

Prostorni planovi

Trodimenzionalni predmeti u prostoru

Pojam očišta

Nijanse boje

Predmeti oblikovani modulacijom boje

Valeri

Koloristički prikazi prostora

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

2.


3.

Konstrast boja

Stvaranje iluzije kod

obojenja

Tehnički propisi

Uočiti različite kvalitativne vrijednosti

boja

Usvojiti sposobnost odabira pojedinih

boja za obojenje pojedinih prostora

Upućivanje u obrtničke propise i

upoznavanje uvjeta za zaprimanje i

izrađivanje ličilačkih radova

Kontrast toplih i hladnih boja

Komplementarni kontrast

Kontrasti zasićenosti boja

Prostorni planovi u boji

Stilizirani oblici

Dizajnirani oblici

Dekorativni elementi u prostoru

Ugovor, osiguranje, jamstvo

Poslovni rizik

Organizirana priprema radionice

Analiza dokumetacija

Normativi i propisi o uskladištenju

materijala

Normativi utroška radnog vremena i

materijala

Izmjene ugovornih cijena i utvrđivanje

cijena naknadnih radova

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Matematičke i računske osnove

70

-

-

70

2.

Izračunavanje plaća

-

15

8

23

3.

Izračunavanje materijala

-

10

16

26

4.

Izračunavanje troškova

-

10

-

10

5.

Izračunavanje kamata

-

-

8

8

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I.GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Matematičke i računske osnove Osnovne računske operacije - razlomak, postotak, proporcionalnost, osnovne jedinice mjera i veličina, te njihova pretvorba Udjeli u vrstama podloga za radove

Proračunavanje veličina podloga tekućim ili kvadratnim metrom

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Izračunavanje materijala Računski obuhvati tehnoloških činjenica Podloge i materijali za ličenje

Utrošak materijala po kvadratnom metru

Utrošak materijala po komadu

2. Izračunavanje plaća Izračunati utrošak radnog vremena i plaća Vrijme potrebno za izradu određene površine ili dijelova

Plaća po komadu, satu danu i mjesecu (bruto i neto plaća)

3. Izračunavanje troškova Poznavanje sastava materijalnih troškova, troškova izrade

Izračunati troškove jednog izratka ili serije

Pojedinačni materijalni troškovi Zajednički materijalni troškovi

Ukupni troškovi izrade

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Izračunavanje materijala Izračunavanje materijala i pribora Izračunati potrebnu količinu materijala za složenije poslove
Izračunavanje otpadnog materijala Utrošak materijala i pribora za pojedine komade ili serije obojenja

Izračunavanje otpadnog materijala

2. Izračunavanje kamata Izračunati kamate Kamata, glavnica, kamatna stopa, rok

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Red.

br.

NASTAVNI PREDMETI

Sati godišnje

I II III

A. Praktični dio naukovanja 1080 1080 960
B. Teorijski dio naukovanja 280 280 256
Tehnologija zanimanja 140 175 126
Tehnološke vježbe 70 70 96
Stručni račun 70 35 32
UKUPNO A+B 1360 1360 1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će svaka obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati specifičnosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teoretskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebitim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili studij na odgovarajućem fakultetu za odgovarajuća područja programa. To pretpostavlja timski rad s unutarnjom podjelom rada prema znanju i sposobnostima pojedinih stručnjaka.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Kao dokaz usvojenih vještina u praktičnom dijelu naukovanja ispitanik mora u najviše šest uzastopnih dana, uključujući i sušenje dovršiti:

Kao dokaz znanja iz teorijskog dijela naukovanja ispitanik mora u najviše sedam sati pismeno ili usmeno biti ispitan iz predmeta tehnologija struke i stručnog računa.

U obzir dolaze pitanja sljedeća pitanja iz predmeta tehologije:

U obzir dolaze pitanja sljedeća pitanja iz predmeta stručni račun:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-07

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.