Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje ELEKTROMEHANIČAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglanost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazovni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir pojedinosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

- stjecanje osnovnog profesionalnog obrazovanja temeljem kojega je moguć daljnji razvoj,

- stjecanje uvida u odnose unutar svoje profesije i uspostavljanje potrebite komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

- spoznaja vlastitih mogućnosti i dosega,

- spoznaja radnih, zakonskih, ekonomskih, političkih i socijalnih odnosa,

- mogućnost usklađivanja vlastitih zahtjeva sa zahtjevima okoline.

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje elektromehaničara određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

1. Osnovno obrazovanje

I. GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Ustrojstvo naukovanja za zanimanja u obrtništvu Uloga škole i obrtničke radionice u naukovanju za obrtnička zanimanja +
Zadaci i ustrojstvo obrtničke radionice +
Međusobna prava i obveze iz ugovora o naukovanju +
Propisi o zaštiti prava radnika u obrtničkoj radionici +

2.

Zaštita pri radu Vrste opasnosti, značenje zaštite pri radu i otklanjanje opasnosti +
Mehanički izvori opasnosti pri uporabi ručnih alata +
Mehanički izvori opasnosti pri uporabi mehaniziranih alata +
Opasnosti od buke i vibracija +
Opasnosti od štetnih tvari i zračenja +
Opasnosti od požara, mjere zaštite i gašenje + + + + + +
Poznavanje i uporaba pogonskih i osobnih zaštitnih uređaja + + + + + +
Djelovanje struje na ljudsko tijelo +
Izvori opasnosti od električne struje i mjere zaštite + + + + + +
Pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama +
Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim od električne struje +
Propisi o zaštiti pri radu + + + + + +

3.

Zaštita okoliša i racionlalna uporaba električne energije Poznavanje mogućih izvora zagađenja zraka, vode i tla, +
Propisi i postupci pri skladištenju opasnih materijala + + + + + +
Postupci s otpadnim materijalima +
Pridržavanje propisa o opasnim materijalima i zaštiti okoline + + + + + +
Racionalna uporaba električne energije + + + + + +

4.

Uporaba tehničko-tehnološke dokumentacije Upoznavanje vrste tehničkih crteža i tehničko-tehnološke dokumentacije +
Prostorno prikazivanje +
Projekcije tijela u ravnini +
Uporaba mjerila +
Čitanje i primjena crteža + + + + + +
Izradba dijelova crteža prema standardima + + + + + +
Grafičko predočavanje podataka i mjerenja (dijagrami, tablice) + + + + + +
Vrste i primjena simbola u tehničkoj dokumentaciji + + + + + +
Upoznavanje i uporaba elektotehničkih simbola + + + + + +
Tehnički crteži i sheme u elektrotehnici + + + + + +
Dokumentacija za primanje, otpremu i popravak + + + + + +

5.

Obradba materijala Upoznavanje vrsta i namjena materijala +
Upoznavanje svojstava materijala (fizikalne, kemijska, tehnološka) + + + + + +
Postupci obradbe materijala +
Alati za obradbu materijala (ručni i mehanizirani) +
Čuvanje i održavanje alata

Mjerni alati i postupci

+ + + + + +

+

Čuvanje i održavanje mjerenih alata + + + + + +
Planiranje tijeka rada (odabir, sređivanje i odlaganje materijala, alata, poluproizvoda i gotovih proizvoda) + + + + + +
Zaštita materijala od korozije +

6.

Ručna obradba materijala Izbor i priprema alata prema postupku obradbe i vrsti materijala +
Ocrtavanje i označavanje +
Sječenje, rezanje, turpijanje +
Ravnanje i savijanje +
Izradba nareza +
Postupci za mjerenje prema zahtjevnoj točnosti obradbe i izradbe +
Opasnosti pri radu s alatima za ručnu obradbu i mjere zaštite od povreda + + + + + +

7.

Obradba materijala mehaniziranim alatima Izbor i priprema alata prema postupku i vrsti materijala +
Ocrtavanje i označavanje +
Piljenje +
Brušenje +
Izradba provrta +
Postupci za mjerenje prema zahtijevima točnosti obradbe i izradbe +
Opasnosti pri radu s mehaniziranim alatima i mjere zaštite od povreda + + + + + +

8.

Spajanje materijala Upoznavanje načina i primjena spajanja materijala +
Lemljenje (vrste i primjena, priprema materijala za lemljenje, izvođenje lemljenja) +
Lijepljenje (sredstva za lijepljenje, priprema predmeta za lijepljenje i izvođenje lijepljenja) +
Zakivanje (vrste zakovičnih spojeva i primjena, alati i postupci za zakivanje) +
Opasnosti pri izvođenju radova spajanja prema pojedinim postupcima, mjere sigurnosi i zaštita od povreda +

9.

Obradba vodova Upoznavanje vrsta, svojstva i namjena vodova +
Upoznavanje tehnika spajanja vodova +
Izvođenje spajanja upletanjem, stiskanjem, namatanjem i lemljenjem + + + + + +
Obradba golih vodova (naprave, alati i izvođenje postupka) +
Obradba izoliranih vodova (alati za obadbu vodova, skidanje izolacije, kositrenje i spajanje) +
Obadba otklopljenih vodova (skidanje izolacije, priprema za spajanje, spajanje) +
Uporaba žičane forme, materijali za vezivanje, izradba žičanih formi +
Izradba spojnih vodova konektorima + + + + +
Izvori opasnosti kod radova na obradbi vodova, mjere zaštite + + + + +

10.

Izgradnja elektromehaničkih, električnih i elektroničkih sklopova i uređaja Upoznavanje elektroničkih elemenata, postupci s elektroničkim elementima (ispitivanje i priprema za ugradnju) +
Obradba tiskane ploče i spajanje sastavnih elemenata na nju (izbor i priprema alata, priprema elementa, spajanje elemenata) +
Spajanje mehaničkih, elektromehaničkih i elektroničkih dijelova u sklopove i uređaje prema dokumentaciji +
Izbor, priprema i polaganje sustava za postavljanje vodova (cijevi, kanalski žljebovi) +
Priprema vodova, polaganje vodova, izvođenje elektroničkih spojeva vijcima, uticanjem i stezaljkama +
Upoznavanje i ugradnja prekidača, utičnih i razdjelnih uređaja +

11.

Ispitivanje i nadzor sastavnih dijelova uređaja Upoznavanje mjernih uređaja i postupaka (univerzalni instrument) +
Montažni radovi i radovi Mjerenje otpora, napona i struje +
održavanja Ispitivanje karakterističnih vrijednosti elektromehaničkih, električnih i elektroničkih elemenata +
Ispitivanje (vizuelno i mjerenjem) mjera zaštite protiv direktnog dodira, posebno pokrova i kućišta +
Mjerenje otpora izolacije i struje odvoda +
Pregled i ispitivanje djelovanja mehaničkih zaštitnih uređaja pokretnih dijelova +
Provođenje preventivnog održavanja (čišćenje i podmazivanje, mijenjanje istrošenih dijelova, namiještanje veličina na zadane vrijednosti) +
Rastavljanje uređaja, ispitivanje dijelova sklopova, priprema rezervnih dijelova, izmjena oštećenih dijelova, ispitivanje dijelova popravljenih sklopova i uređaja +
Dokumentiranje obavljenih radova +

Napomena: Radovi se izvode na električnim strojevima i jednostavnim električnim uređajima (npr. mali kućanski aparati, grijalice, glačala, mehanizirani alati).

2. Posebno stručno obrazovanje

II. i III. GODINA NAUKOVANJA

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Izradba jednoslojnih namota Izradba šablone za namatanje +
Čitanje i skiciranje planova namatanja i žljebljena za jednoslojne namote u serijskom spoju +
Priprema strojeva za izradbu izolacije žljebova i namota +
Krojenje, oblikovanje i ugradnja izolacije s obzirom na mehanička, električna, kemijska i toplinska opterećenja +
Izradba namota rukom i namatalicom na okvire ili šablone +
Izvođenje namota u serijskom i paralelnom spoju +
Ugradnja i priključak osjetila za temperaturu +
Izolacija namota (natapanje namota prema uputama za obradbu, propisima o sigurnosti i zaštiti okoline te toksikološkim uputama proizvođača, sušenje namota) +

2.

Rastavljanje i sastavljanje rotacijskih strojeva Skidanje i ugradnja valjkastih ležaja +
Rastavljanje i namještanje dijelova za prijenos struje električnih strojeva +
Rastavljanje rotacijskih strojeva na sastavne dijelove (stator, rotor, ventilator, kućište), sastavljanje stroja +
Mjerenje otpora izolacije na namotima +
Mjerenje otpora namota +
Ispitivanje probojne čvrstoče izolacije strojeva i uređaja visokim naponom +
Ugradnja namota u električne strojeve +
Propisi i mjere zaštite od strujnog udara +
Dokumentiranje provedenih ispitivanja +

3.

Obradba materijala Vrste korozije materijala i njene posljedice +
Sredstva i postupci za zaštitu od korozije +
Postupci i materijali za zavarivanje, primjena +
Pogreške pri zavarivanju i ispitivanje zavarenih spojeva +
Opasnosti pri zavarivanju i mjere zaštite +
Izvođenje zavarenih spojeva elektrolučnim i elektrootpornim zavarivanjem +

4.

Ophodnja sa strankama Objašnjavanje proizvoda i usluga koje pruža obrtnička radionica + + +
Vođenje razgovora sa strankama + + +
Uzimanje informacija i procjena sadržaja informacije radi izrade ugovora + + +
Objašnjavanje strankama načina uporabe i posluživanja uređaja prema uputama za uporabu + + +

5.

Rastavljanje i sastavljanje transformatora, izradba namota Rastavljanje i sastavljanje transformatora +
Izradba i izoliranje namota +
Mjerenje i ispitianje (otpor izolacije, otpor namota) +
Upoznavanje, rastavljanje, sastavljanje i ispitivanje odvojenih i štetnih transformatora +
Propisi i mjere zaštite, vođenje dokumentacije +

6.

Izradba i ugradnja dvoslojnih namota u rotacijske električne strojeve Skiciranje planova namatanja i žljebljenja dvoslojnih namota.

Sastavljanje serijskog spoja i preklapanje polova

+
Sastavljanje spoja za paralelne skupine sa i bez promjene polova +
Izradba namota armature i rotora iz okrugle i profilne žice +
Bandažiranje rotorskih i armaturnih namota obzirom na mehanička i dinamička opterećenja +

7.

Postavljanje, spajanje i puštanje strojeva u pogon Postavljanje električnih strojeva i spajanje prijenosima +
Priključivanje strojeva na izvor struje i puštanje u pogon +
Izvođenje i ispitivanje djelotvornosti mjera zaštite +
Ispitivanje mjerenih upravljačkih spojeva i namještanje na propisane vrijednosti +
Ispitivanje djelotvornosti zaštitnih mjera (izolacija poklopaca i pokrova, FI - zaštitni uređaji, sklopove za isključivanje u nuždi, uređaji za dojavljivanje, sklopke za blokiranje) +
Uravnoteženje rotirajućih dijelova strojeva +
Provjera ispitivanja sigurnosti prema propisima +
Provjera otklonjenosti radio- smetnji +
Izradba dokumentacije o ispitivanju +

Napomena: Radovi se izvode na različitim električnim uređajima (rashladni kućni uređaji, strojevi za pranje, mehanizirani alati i proizvodni uređaji.

8.

Instaliranje, programiranje i održavanje upravljačkih uređaja i elektromotornih pogona Montiranje i ispitivanje djelovanja nadzornih i zaštitnih spojeva za upravljanje električnim strojevima +
Montriranje poluvodičkih sastavnih dijelova +
Ispitivanje dijelova ispravljačkih i usmjerivačkih spojeva +
Montiranje sastavnih dijelova za upravljanje koji se mogu programirati +
Testiranje upravljačkih pogona +
Montiranje mjernih osjetila, izvršnih članova i elektroničkih sklopova za upravljanje +
Montiranje mjernih osjetila za mjerenje broja okretaja i temperature, spjajanje s uređajima za regulaciju i napajanje, ispitivanje djelovanja +
Montiranje i ispitivanje uređaja za nadzor graničnih vrijednosti (posebno za temperaturu i broj okretaja) +

9.

Popravci strojeva i uređaja Ispitivanje električnih strojeva i uređaja zbog utvrđivanja kvara +
Popravak strojeva i uređaja otklanjanjem neispravnih dijelova i ugradnjom ispravnih +
Ispitivanje nakon obavljenih radova s posebnom pozornošću na djelotvornost zaštitnih mjera i naprava +
Izradba dokumentacije o obavljenim radovima +
Upućivanje stranaka na ispravnu uporabu i posluživanje uređaja +

Napomena: Radovi se izvode na različitim uređajima i strojevima pogonjenim električnom energijom (mehanizirani alati i proizvodni strojevi, rashladni i termički uređaji, strojevi za pranje i td.)

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br.

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Električni strujni krug

20

20

2.

Rad i snaga električne struje

5

5

3.

Električno polje i kondezatori

5

5

4.

Elektromagnetizam i elektomagnetska indukcija

15

15

5.

Elektrokemija

5

5

6.

Krug izmjenične struje

25

25

7.

Materijali u elektrotehnici

20

20

8.

Osnove elektrotehnike

20

20

9.

Trofazna struja

5

5

10.

Uvod u mjere zaštite

20

20

11.

Mjerenja u elektrotehnici

25

25

12.

Transformatori

30

30

13.

Osnove mehanike

20

20

14.

Elektrotehnički sklopovi

20

20

15.

Digitalna tehnika

20

20

16.

Regulacijska tehnika

30

30

17.

Električne instalacije i sklopni aparati

30

30

18.

Izmjenični električni strojevi

35

35

19.

Istosmjerni električni strojevi

35

35

20.

Posebni električni strojevi

20

20

21.

Električni uređaji

35

35

22.

Energetska elektronika

30

30

23.

Elektromotorni pogoni

37

37

UKUPNO SATI

140

175

192

507

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Električni strujni krug Shvatiti i znati opisati mehanizam električne vodljivosti u strujnom krugu Građa materije i električni naboj

Vodiči, poluvodiči i izolateri

Električni napon, struja i otpor, električni strujni krug

Spoznati međusobnu ovisnost napona, struje i otpora u strujnim krugovima Djelovanje električne struje

Djelovanje električne struje na živa bića i mjere zaštite

Ohmov zakon

Znati grafički prikazati međusobnu ovisnost struje, napona i otpora Električni otpor vodiča

Ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu, različite vrste omskih otpora

Poznavati jednice za mjerenje struje, napona i otpora Serijski i paralelni spoj otpora

Kirchhoffovi zakoni

Znati opisati ovisnost električnog otpora o temperaturi, svjetlosti i naponu i navesti primjere promjene Mješoviti spoj otpora

Naponsko djelilo, promjenjivi otpor

Opisati faktore koju utječu na električni otpor vodiča
Znati nacrtati spoj promjenjivog otpora u potenciometarskom spoju i kao djelilo napona

2.

Rad i snaga električne struje Opisati ovisnost električnog voda I snage o naponu, struji i otporu Električni rad

Električna snaga

Toplinski učinak električne struje

Pretvorba električne energije i stupanj djelovanja
Poznavati jedinice za rad i snagu Unutarnji otpor izvora
Opisati utjecaj unutarnjeg otpora izvora na napon izvora i snagu predanu trošilu Prazan hod, kratki spoj i prilagođavanje snage

3.

Električno polje i kondenzatori Objasniti pojam električnog polja i njegovu tehničku važnost Električno polje, jakost polja, sile u električnom polju, probojna čvrstoća, polarizacija, kapacitet
Objasniti pojam električnog kapaciteta kondenzatora i njegovovu ovisnost o tehničkim veličinama Kondenzatori, princip izvedbe, kapacitet kondenzatora, vrste, označavanje
Objasniti značenje karakterističnih podataka o kondezatorima Serijski i paralelni spoj kondenzatora, ukupni kapacitet , kapacitivno djelilo
Znati djelovanje serijskog i paralelnog spoja kondenzatora s obzirom na ukupni kapacitet spoja Nabijanje i izbijanje kondenzatora, vremenska konstanta
Objasniti utjecaj vremenske konstante na trajanje nabijanja i izbijanja kondenzatora

4.

Elektromagnetizam i elektromagnetska indikacija Opisati magnetsko polje električne struje, njegove zakonitosti i tehničko značenje Magnetsko polje ravnog vodiča, djelovanje mag. polja na vodič, međusobno djelovanje dva vodiča

Magnetsko polje zavojnice

Magnetiziranje željeza, magnetski materijali, magnetski krug

Elektromagneti

Opisati pojave i zakonitosti elektromagnetske indukcije s navođenjem primjera primjene Elektromagnetska indukcija, Lenzovo pravilo i Faradayev zakon
Znati ovisnost induktiviteta zavojnice o tehničkim veličinama Princip transformatora i generatora Samoindukcija, induktivitet zavojnice, međuindikacija, vrtložne struje
Opisati pojave kod ukapčanja i iskapčanja zavojnice u istosmjerni strujni krug Zavojnica u krugu istosmjerne struje (ukapčanje i iskapčanje u strujni krug, vremenske konstanta)

5.

Elektrokemija Opisati pojave i zakonitosti proticanja električne struje kroz tekućine Kemijski spojevi

Prolaz struje kroz tekućine, elektroliza

Poznavanje svojstava i postupaka s kemijskim izvorima električne struje Primarni kemijski izvori

Sekundarni kemijski izvori

Održavanje alkumulatora

Korozija i zaštita od korozije

6.

Krug izmjenične struje Objasniti karakteristične veličine izmjeničnih napona i znati njihove jedinice Princip dobivanja sinusnog izmjeničnog napona i njegovi karakteristični parametri (frekvencija, perioda, trenutna, efektivna, srednja i vršna vrijednost)
Opisati djelovanje radnog otpora, kondezatora i zavojnica bez gubitka u strujnom krugu izmjenične struje Pravokutni izmjenični napon, superponirani istosmjerni i izmjenični napon, impulsi
Vektorski prikazati odnose struje i napona Grafičko predstavljanje sinusnog izmjeničnog napona (rotiranje vektora, vremenski dijagram) fazni pomaci
Opisati i grafički prikazati frekvencijsku ovisnost kapacitivnog i induktivog otpora Djelatni otpor u krugu izmjenične struje Kondenzator u krugu izmjenične struje Zavojnica u krugu izmjenične struje
Objasniti međusobnu ovisnost električnih veličina u RLC spojevima

Objasniti pojavu rezonancije i njeno značenje

Objasniti pojmove prividna, radna i jalova snaga, te faktor snage

Serijski spojevi otpora, kondezatora i zavojnice

Paralelni spojevi otpora, zavojnice i kondenzatora

Rezonancija

Električni rad i snaga izmjenične struje

Poboljšanje faktora snage

7.

Materijali u elektrotehnici Usvojiti i opisati značenje pojedinih svojstava materijala Svojstva materijala (fizikalna, kemijska, tehnološka) podjela i osnovna primjena
Navesti vrste, svojstva i primjenu materijala u elektrotehnici Preoblikovanje materijala (lijevanje, savijanje, razvlačenje, rezanje).
Opisati osnovne postupke obradbe pojedinih vrsta materijala Materijali za vodiče, vodovi, kontaktni materijali, svjetlovodi

Materijali za otpornike, vrste otpornika, specijalni otpornici

Poluvodički materijali i komponente Izolacijski materijali, zahtjevi i svojstva

Anorganski, prirodni ogranski i umjetni izolacijski materijali

Vrste i svojstva kondezatora

Materijali i tehnike spajanja

Lemljenje

Magnetični materijali (meki i tvrdi)

Primjene magnetičnih materijala

Materijali za nosive konstrukcije i kućišta elektrouređaja

8.

Osnove elektronike Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike Fizikalne osnove poluvodičkih elemenata Poluvodičke diode (ispravljačke, Zenerove)
Objasniti pojmove karakterističnih parametara pojedinih elemenata

Opisati utjecaje fizikalnih veličina na svojstva elemenata

Opisati osnovne primjene

Elementi s otporom ovisnim o električnom naponu, magnetskom polju i mehaničkom naprezanju

Binopolarni tranzistor, osnovni spojevi pojačala, sklopka, upravljivi otpor

Unipolarni tranzistori (FET, MOSFET) Optoelektronički elementi

Utjecaj temperature na svojstva poluvodičkih elemenata, hlađenje

9.

Trofazna struja Opisati nastanak izmjeničnih napona pomicanjem faza

Poznavati karakteristične veličine spojeva u zvijezdu i trokut

Opći prikaz trofaznog napona i struje (vremenski i vektorski prikaz)

Spajanje trošila u trofaznom sustavu

Fazne i linijske vrijednosti struje i napona

Snaga u trofaznom sustavu

Simetrično i nesimetrično opterećenje

Okretno magnetsko polje

10

Uvod u mjere zaštite Opisati opasnost od električen struje za osobe

Objasniti mjere zaštite i nezgoda

Opisati opasnosti za uređaje, instalacije i postrojenja i mjere zaštite

Djelovanje i opasnosti električne struje

Prolaz struje kroz čovječje tijelo

Prva pomoć kod električnog udara

Propisi o zaštiti od strujnog udara

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Mjerenja u elektrotehnici Opisati i primijeniti postupke mjerenja napona i struje

Opisati i primijeniti postupke mjerenja otpora

Opisati i primijeniti postupke mjeranja električnog rada i snage

Opisati postupke mjerenja osciloskopom i izvesti jednostavna mjerenja

Uvod u mjerenu tehniku

Djelovanje analognih mjernih instrumenata Mjerenje napona i struje, proširenje mjernog područja

Instrument sa zakretnim svitkom

Instrument s pomičnim željezon

Mjerenje otpora, mjerni mostovi

Mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti

Mjerenje električnog rada

Mjerenje snage

Osciloskop i mjerni prikaz

Mjerenja osciloskopom

Digitalni mjerni instrumenti

2

Transformatori Opisati konstrukciju i način rada jednofaznih transformatora Načelna izvedba i rad transformatora

Prazni hod, opterećenja i kratki spoj, korisnost i gubici, paralalelni rad

Objasniti pojave u radu i prikazati karkteristične vrijednosti Trofazni transformator, skupine spojeva
Posebne vrste transformatora (štedni, za zvonce, za zavarivanje)
Opisati konstrukciju i način rada trofaznog transformatora

Objasniti pojave u radu i prikazati karakteristične vrijednosti

Zagrijavanje i hlađenje transformatora

Zaštitni i nadzorni uređaji

Prikazati konstrukciju, način rada i djelovanje posebnih vrsta transformatora

3.

Osnove mehanike Upoznati osnovne zakonitosti mehanike

Objasniti pojmove u svezi čvrstoće materijala

Opisati mehaničke elemente i podsklopove električnih strojeva, uređaja i postrojenja

Mehanički rad, snaga, brzina, okretni moment

Vrste opterećenja i deformacija materijala

Elementi za rastavljiva i nerastavljiva spajanja

Elementi za prijenos snage

4.

Elektronički sklopovi Objasniti konstrukciju, način rada i primjenu pojačala napona i struje

Opisati osnovna svojstva i spojeve operacijskog pojačala

Objasniti konstrukciju, način rada i karakteristične podatke ispravljačkih spojeva

Opisati načela izvedbe i rada stabiliziranih izvora napajanja

Pojačalo u spoju zajedničkog emitera

Darlingtonov spoj

Diferencijalno pojačalo (svojstva, investirajuće i neinvestirajuće pojačalo, generiranje impulsa)

Ispravljački spojevi, glađenje ispravljenog napona

Serijski tranzistorski stabilizator, integrirani stabilizatori

5.

Digitala tehnika Navesti simbole i opisati djelovanje osnovnih logičkih sklopova Analogni i digitalni signali

Binarni i heksadecimalni brojevni sustav, kodovi

Osnovni logički sklopovi, sklopovi NI i NILI
Povezati i analizirati osnovne sklopove u složenije cjeline

Opisati svojstva intergiranih digitalnih sklopova iz pojedinih skupina

Opisati izvedbe, namjenu i djelovanje brojila

Opisati djelovanje AD i DA pretvarača

Opisati svojstva i namjenu pojedinih tipova memorijskih sklopova

Složeni logički sklopovi

Slijedni sklopovi

Skupine integriranih sklopova

Monostabilni i astabilni multivibrator

Brojila i registri

Složeni kombinacijski sklopovi (multipleksor, demultipleksor, dekoder) DA i AD pretvarači, memorijski sklopovi

6.

Regulacijska tehnika Opisati ulogu i djelovanje članova regulacijskog kruga

Opisati konstrukciju i djelovanje mjernih pretvornika

Objasniti karakteristike regulatora s kontinuiranim i nekontinuiranim djelovanjem

Objasniti proporcionalno, intergracijsko i devijacijsko djelovanje regulatora i opisati izvedbe

Objasniti ponašanje regulatora prema statističkim i dinamičkim karakteristikama

Regulacijski krug

Mjerni elementi i pretvornici

Pretvornici pomaka, sile, tlaka, temperature, protoka, razine i brzine vrtnje

Otpornički, induktivni, kapaciteti, termoelektrični, piezoelektrični i poluvodički pretvornici

Standardizirani mjerni signali

Prijenosnici i pojačala mjernih signala

Osnovne vrste regulatora, regulatori s kontinuiranim i nekontinuiranim djelovanjem

Proporcionalno, integracijsko i derivacijsko djelovanje regulatora

Opisati djelovanje mikroprocesorskih regulatora

Opisati postupke ugađanja regulacijskih krugova

Opisati elemente sustava za daljinska mjerenja i upravljanje

Statističke i dinamičke karakteristike regulatora s kontinuiranim djelovanjem

Dvopoložajni i tropoložajni regulator

Mikroprocesorski regulatori i upravljački programi regulatora

Ugađanje regulacijskih krugova

Daljinska mjerenja i upravljanje

7.

Električne instalacije i sklopni aparati Objasniti utjecaj pojedinih vrsta trošila na energetske prilike u niskonaponskim instalacijama

Opisati načine izvedbi zašite od direktnog i indirektnog dodira

Opisati vrste i namjenu niskonaponskih vodova

Opisati djelovanje i rad niskonaponskih sklopnih aparata

Objasniti razvodne uređaja niskog napona

Navesti propise u svezi niskonaponskih instalacija i mjera zaštite

Elementi niskonaponskih instalacija

Simboli, sheme i planovi

Trošila i utjecaj trošila na prilike u niskonaponskim instalacijama

Ekološki utjecaj pri uporabi trošila

Zaštita od direktnog dodira

Zaštita od indirektnog dodira

Ispitivanje zaštitnih mjera

Vrste vodova, vodiči, niskonaponski vodovi (oblici, standardni i dopušteni presjeci, označivanje)

Izvedbe instalacijskih vodova

Klasifikacija sklopivih aparata niskog napona

Osigurači, sklopke, pokretači i priključne naprave

Zaštita vodova i trošila

Razvodni uređaji niskog napona, oprema za razvodne uređaje

Uzemljenje niskonaponskih uređaja i izjednačavanje potencijala
Propisi o zaštinim mjerama

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1

Izmjenični električni strojevi Opisati konstrukciju i objasniti način rada i primjenu sinkronih strojeva

Opisati konstrukciju i objasniti rad asinkronih trofaznih i jednofaznih motora

Opisati mjere zaštite motora

Okretno polje i načela izvedbe i rada sinkronih i asinkronih strojeva

Sinkroni generator

Elektroenergetski agregati

Sinkroni motori

Konstrukcija trofozanog asinkronog motora (kratko spojeni kavezni motor, stator, rotor, spajanje namota)

Rad trofaznog asinkronog motora (prazni hod, kratki spoj, snaga, momentna karakteristika)

Klizno-kolutni asinkroni motor

Pokretanje asinkronih motora

Mogućnost podešavanja brzine asinkronog motora

Jednofazni asinkroni motori

Zaštita asinkronog motora

2.

Istosmjerni električni strojevi Opisati konstrukciju i objasniti rad istosmjernih strojeva

Objasniti ponašanje istosmjernih strojeva u pogonu i prikazati njihove karakteristične veličine

Načelo izvedbe i rada, vrste istosmjernih strojeva

Konstrukcija istosmjernog stroja (stator, rotor, kolektor)

Namoti istosmjernih strojeva

Rad istosmjernog stroja (inducirani napon, okretni moment, opterećenje, komutacija)

Istosmjerni generatori (vrste prema izvedbi uzbude), paralelni rad generatora

Istosmjerni motori, uzbuda

Mogućnost podešavanja brzine

Četkice

3.

Posebni električni strojevi Opisati konstrukciju, način rada i ponašanje električnih motora posebne izvedbe Konstrukcija i rad kolektorskih izmjeničnih motora

Serijski jednofazni motor

Univerzalni motor

Repulzijski motor

Trofazni kolektorski motori

Koračajni motor

Otklanjanje radio smetnji

4.

Električni uređaji Opisati konstrukciju i način rada električnih uređaja (aparati i strojevi u domaćinstvu, mehanizirani alati)

Objasniti mjere zaštite kod električnih uređaja

Grijanje prostorija električnom energijom

Klimatiziranje prostorija

Električno zagrijavanje vode

Električni aparati za pripremu hrane

Hladnjaci i zamrzivači

Strojevi za pranje

Mehanizirani alati i proizvodni strojevi

Mjere zaštite od strujnog udara

5.

Energetska elektronika Opisati svojstva i djelovanje poluvodičkih elemenata energetske elektronike Svojstva i rad poluvodičkih elemenata energetske elektronike

Bipolarni tranzistor i MOSFET kao energetske komponente, IGBT

Objasniti djelovanje sklopova za ispravljanje struje

Objasniti djelovanje sklopova za reguliranje struje

Objasniti djelovanje pretvarača

Tiristori (SRC, TRIAC, GTO)

Upravljnivi i polupravljivi ispravljački spojevi

Izmjenični i istosmjerni pretvarači

Reguliranje izmjenične i istosmjerne struje

6.

Elektromotorni pogoni Opisati djelovanje mehaničkih i električnih utjecaja na rad motora

Prikazati pogonsko tehničke veličine motora

Prikazati način prijenosa rada motora

Objasniti postupke regulacije brzine vrtnje motora i rad reguliranih pogona

Opisati priključenje i održavanje elektrtičnih strojeva

Ocijeniti neregulirane pogone radnih uređaja prema karakterističnim krivuljama

Mehanička snaga kod rotacijskog kretanja Izbor motora (snaga, brzina, vrtnja, okretni moment, korisnost, vrsta pogona, ugradnja i zaštita)

Mehanički prijenos snage motora (remenica, zupčasti prijenos, spojke), ležaji i dosjedi, podmazivanje

Zašita motora (sklopni i zaštini aparati za motore) hlađenje

Priključivanje, pokretanje i kočenje asinkronog motora

Podešavanje brzine vrtnje asinkronog motora
Upravljanje asinkronih motora promjenom napona i frekvencije (fekvencijski pretvarači s naponskim i strujnim medjukrugon)

Pokretanje i zaustavljanje istosmjernih strojeva

Podešavanje brzine vrtnje istosmjernih motora

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1

Tehničko crtanje

25

25

2.

Računalstvo

30

30

3.

Uvod u mjerenja u elektrotehnici

15

15

4.

Mjerenja u elektrotehnici

30

30

5.

Mjerenja u elektronici

30

30

6.

Ispitivanje transformatora

10

10

7.

Ispitivanje izmjeničnih strojeva

26

26

8.

Ispitivanje istosmjernih i univerzalnih strojeva

18

18

9.

Namoti električnih strojeva

20

20

UKUPNO SATI

70

70

64

204

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1

Tehničko crtanje Upoznati vrste tehničkih crteža i standarde za tehničko crtanje

Nacrtati jednostavne izratke (projekcije u ravnini, prostrani prikaz)

Prikazati i čitati standardizirane nacrte elektrotehničkih strojeva

Vrste tehničkih crteža, standardi za tehničko crtanje

Tehničko pismo

Pribor za tehničko crtanje

Konstrukcija i crtanje krivulja

Prikazivanje predmeta pravokutnom projekcijom u tri ravnine

Kotiranje, mjerila, sastavnice

Vrste i primjena simbola

Simboli, crteži i sheme u elektrotehnici

Grafičko prikazivanje podataka i elektroničkih karakteristika (strujno-naponske, frekvencijske karatkeristike, vremenski dijagrami)

2.

Računalstvo Spajati i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju računala

Uporaba računala kao izvora različitih informacija

Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe (obradba teksta, baza podataka, tehničko crtanje, izradba jednostavnijih shema u elektrotehnici, električne simulacije)

Funkcija i povezivanje dijelova računala

Rad s tastaturom, miš, disk, diskete i diskpogoni

Uvid u operacijski sutav (DOS)

Rad u okruženju WINDOWS

Stvaranje i uređivanje dokumenata, spremanje i otvaranje datoteka

Ispis dokumenata

Formatiranje i kopiranje disketa

Instaliranje aplikacija

Rad s bazama podataka (struktura, kreiranje i obradba)

3.

Uvid u mjerenja u elektrotehnici Izmjeriti struje i napone u strujnim krugovima (serijski i paralelni spoj trošila) istosmjerne i izmjenične struje uporabom ampermetra i voltmetra, te univerzalnog instrumenta

Prikazati rezultate mjerenja tablično i grafički

Spajanje ampermetra i voltmetra u strujni krug, očitavanje na analognim instrumentima

Ispitivanje međusobne ovisnosti napona, struje i otpora u jednostavnom strujnom krugu (Ohmov zakon)

Mjerenje struja i napona u serijskom i paralelnom spoju trošila

Mjerenje otpora (univerzalni instrument)

Primjena promjenjivog otpora za podešavanje struje i napona

Mjerenje izmjeničnog napona i struje (univerzalni instrument)

Mjerenje struje u kapacitivnom strujnom krugu, frekvencijska ovisnost

Mjerenje struje u induktivnom strujnom krugu, frekvencijska ovisnost

Ispitivanje ispravnosti poluvodičkih elemenata (dioda, tranzistor) uporabom univerzalnog instrumenta

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Mjerenja u elektrotehnici Primijeniti postupke za mjerenje napona i struje

Primijeniti postupke za mjerenje otpora induktiviteta i s kapacitetom

Primijeniti postupke za mjerenje električnog rada i snage

Mjerenje struja i napona serijskih i paralelnih spojeva RLC, frekvencijska karakteristika

Mjerenje napona i struja pomoću mjernih transformatora

Spajanje brojila i mjerenje električnog rada

Mjerenje snage ampermetrom i voltmetrom

Mjerenje snage voltmetrom

Mjerenje snage u jednofaznim i trofaznim sustavima

Mjerenje faktora snage

Magnetska mjerenja (mjerenje gubitaka u magnetskom limu)

Električno mjerenje neelektričnih veličina

2.

Mjerenja u elektronici Primijeniti postupke za mjerenje napona u elektroničkim analognim i digitalnim sklopovima uporabom analognih i digitalnih univerzalnih instrumenata Mjerenje napona i struja pojačala u statičkim radnim uvjetima, mjerenje pojačanja i ispitivanje frekvencijske ovisnosti pojačanja, utvrđivanje faznih odnosa ulaznih i izlaznih signala pojačala (tranzistorsko pojačalo u spoju ZE, invertirajuće i neiventirajuće operacijsko pojačalo)
Primijeniti postupke za mjerenje napona i frekvencije osciloskopom Utvrđivanje oblika napona ispravljačkih spojeva s različitim opterećenjima bez i sa spojem kondezatora za glađenje
Utvrditi oblike i međusobne odnose signala na ulazu i izlazu elektroničkih sklopova uporabom osciloskopa Vrijednosti i oblici napona tranzistorske sklopke pobuđene pravokutnim impulsnim naponom

Oblici i frekvencija napona astabila (operacijsko pojačalo

Prikazati i analizirati rezultate osciloskopskih mjerenja Ispitivanje logičkih i impulsnih svojstava sklopova I, ILI; NE, NI, i NILI (voltmetar, osciloskop)

Ispitivanje svojstava bistabila i monstabila, odnos ulaznog i izlaznog signala

Ispitivanje djelovanja brojila (binarno, odnos frekvencije ulaznog i izlaznog napona)

3.

Ispitivanje transformatora Navesti karakteristične veličine transformatora

Mjerenjem utvrditi karakteristične veličine transformatora

Analizirati mjerenjem dobivene podatke

Ispitivanje jednofaznog transformatora (provjera spojeva, ispitivanje izolacije namota, mjerenje otpora namota, utvrđivanje prijenosnog omjera, pokus praznog hoda, pokus kratkog spoja, pokus opterećenja)

Ispitivanje trofaznog transformatora (provjera spojeva, ispitivanje izolacije naomota, mjerenje otpora namota, utvrđivanje prijenosnog omjera, provjera skupine spojeva, pokus praznog hoda, pokus kratkog spoja, pokus opterećenja)

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Ispitivanje izmjeničnih strojeva Navesti karakteristične veličine asinkronih motora

Mjerenjem utvrditi karakteristične veličine stroja

Ispitivanje trofaznog asinkronog kaveznog motora (provjera i utvrđivanje spojeva, ispitivanje izolacije namota, mjerenje otpora namota, pokus praznog hoda, pokus kratkog spoja, pokus opterećenja)
Analizirati mjerenjem dobivene podatke Pokretanje trofaznih asinkronih motora
Opisati postupke regulacije brzine vrtnje asinkronog motora Regulacija brzine vrtnje trofaznog asinkronog motora

Ispitivanje jednofaznog asinkronog motora (provjera spojeva, ispitivanje izolacije namota, mjerenje otpora namota, pokus praznog spoja mjerenje otpora namota, pokust praznog spoja, pokus opterećenja, pokretanje motora

2.

Ispitivanje istosmjernih i univerzalnih strojeva Navesti karakteristične veličine istosmjernih strojeva Ispitivanje istosmjernih strojeva (provjera oznaka, stezaljnki, ispitivanje namota, mjerenje otpora)

Pokus praznog hoda i pokus opterećenja istosmejrnog generatora

Mjerenjem utvrditi karakteristične veličine stroja Ispitivanje istosmjernih motora, pokus opterećenja

Regulacija brzine vrtnje istosmjernih motora

Analizirati mjerenjem dobivene podatke

Opisati postupke regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora

Ispitivanje kolektornskih motora izmjenične struje (univerzalni motor)

3.

Namoti električnih strojeva Skicirati namot jednosmjerne zavojnice Korak namota, određivanje polova
Skicirati i spojiti namote transformatora Vrste namota za transformatore
Skicirati i spojiti namote istosmjernih strojeva Izolacija namota transformatora

Namoti statora i spajanje statorskog namota

Namot rotora i spajanje rotorskog namota

Opisati namote prema načinu izradbe

Objasniti postupak izolacije

Ispitati zavojnice električnih strojeva

Namot statora istosmjernog stroja

Namot rotora istosmjernog stroja (petljasto namatanje, valovito namatanje, valovito namatanje posebni namoti) spajanje namota na lamele kolektora

Izolacija namota

Ispitivanje izolacije

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Matematičke osnove

70

-

-

70

2.

Proračuni u elektrotehnici

-

35

-

35

3.

Proračuni električnih strojeva

-

-

20

20

4.

Poslovni račun

-

-

12

12

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke osnove Primijeniti računske operacije s prirodnim cijelim brojevima i razlomcima na izračunavanje u električnim strujnim krugovima

Prikazati iznose električnih veličina pomoću potencija, pretvarati jedinice

Računske operacije s prirodnim i cijelim brojevima, operacije s razlomcima, najmanji zajednički nazivnik.

Računanje s potencijama

Računske operacije s općim brojevima

Operacije s korijenima

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Primijeniti postupke rješavanja linearnih jednadžbi za izračunavanje u električnim strujnim krugovima Grafička interpretacija jednadžbi

Vrste i značajka trokuta

Opseg i površina trokuta

Grafički prikazati međusobnu ovisnost električnih veličina Pitagorin poučak

Vrste i svojstva četverokuta

Opseg i površina pravokutnika

Opseg i površina kružnice

Poučak o obodnom i središnjem kutu

Talesov poučak

Opseg i površina kružnog vijenca, kružnog isječka i kružnog odsječka

Oplošje i volumen prizme

Oplošje i volumen valjka

Usvojiti osnovna znanja iz trigonometrije kao sredstva za predočavanje prilika u krugovima izmjenične struje i izračunavanje električnih veličina Trigonometrijske funkcije na pravokutnom trokutu

Trigonometrijske funkcije na kružnici

Graf funkcija sinX, cosX i Asin (BX +X)

Pojam vektora, zbrajanje vektora u ravnini

Usvojiti osnovna znanja u operacijama s vektorima kao sredstvu za predočavanje veličina u krugovima izmjenične struje Vektori u koordinatnom sustavu u ravnini

Dekadni i prirodni logoritmi

Usvojiti pojmove logaritama i primjene u elektrotehnici

Prikazati električne veličine u logaritamskom mjerilu

Električne pojave kao eksponencijalne funkcije

Primijeniti postotni račun za izračunavanje i prikaz točnosti izračunatih i izmjerenih električnih veličina


Postotni račun

Napomena: Nastavni sadržaji iz matematičkih osnova uvježbavaju se na primjerima koji su matematičke interpretacije odnosa i zakona iz struke (odnos mjernih jedinica, pretvorba mjernih jednica, rješavanje električnih strujnih krugova, grafički prikaz strujno - naponske ovisnosti, sinusni izmjenični napon, fazni odnosi napona i struja u krugu izmjenične struje, vektorski dijagrami napona i struja u krugu izmjenične struje, faktor snaga, postotna točnost mjerenja, pad napona na vodovima).

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Proračun u elekrotehnici Izraziti numerički utjecaj pojedinih električnih veličina i njihovih promjena na trošila i prilike u strujnom krugu Otpor vodiča i pad napona na vodovima, otpor namota električnih strojeva

Utjecaj temperature na otpor vodiča

Izračunati veličine u magnetskom krugu, odrediti potreban broj zavoja i dimenzije vodiča u namotima Električni rad i snaga
Izračunati veličine u strujnom krugu izmjenične struje (struja, otpor, naponi, rad, snaga)

Izraziti numerički utjecaje promjena pojedinih veličina na trošila i prilike u strujnom krugu

Utjecaj promjene napona mreže na električni rad i snagu

Magnetski krug (magnetska indukcija, jakost magnetskog polja, jakost struje, broj zavoja)

Vektorski prikazati odnose veličina u strujnom krugu izmjenične struje Sile na vodič u magnetskom polju

Elektromagnetska indukcija

Izračunati veličine u strujnim krugovima trofazne struje Serijski i paralelni RLC spojevi (struja, napon, prividni otpor, fazni pomak)

Prividna, radna i jalova snaga

Poboljšanje faktora snage

Struje, naponi i snaga trošila u trofaznom sustavu

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Proračun električnih strojeva Proračunati duljinu, površinu i obujam namota i dijelova električnih strojeva Proračun transformatora (broj zavoja, presjek vodiča, dimenzije limova, dimenzije tijela zavojnice)
Izračunati potrebnu količinu materijala za izradbu namota električnih strojeva Naponi i struje transformatora u pogonu, korisnost

Jednofazni i trofazni izmjenični strojevi (broj okretaja, broj polova, snaga, nazivna struja, struja opterećenja, korisnost

Izračunati električne veličine transformatora u pogonu

Istosmjerni generator (napon generatora, otpor namota, struja opterećenja, korisnost

Prematanje izmjeničnog motora, broj zavoja

Kompezacija snage izmjeničnih motora

Izračunati električne veličine izmjeničnih strojeva u pogonu
Izračunati električne veličine istosmjernih strojeva u pogonu Istosmjerni motor (struja u pogonu, snaga, otpori namota)

Prematanje istosmjernog motora, broj zavoja

4.

Poslovni račun Izračunati utrošak radnog vremena

Poznavanje troškova rada

Izračunati troškove jednog izratka ili usluge

Izračunati potreban materijal

Radno vrijeme za obavljanje proizvodnih i uslužnih radova (izradba dijelova, ispitivanje dijelova i uređaja, montažni radovi)

Potrebna količina materijala za izradbu dijelova uređaja (npr.namot stroja, jezgra transformatora) i održavanje uređaja

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebitog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

288

1. Tehnologija zanimanja

140

175

192

2. Tehnološke vježbe

70

70

64

3. Stručni račun

70

35

32

UKUPNO A + B

1360

1360

1248

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola u suradnji s obrtnicima izraditi izvedbene programe.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru. Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi, s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi, i ostatak kod obrtnika, s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj iz praktičnog dijela ispita, kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, utemeljen je na praktičnom dijelu naukovanja i tehnološkim vježbama i definira se u dva dijela:

1. Izradba ispitnog izratka

2. Izvođenje ispitnog mjerenja

Izradba ispitnog izratka predviđa izradbu ili ugradnju dijelova električnih strojeva i uređaja u trajanju 7 do14 sati.

Ispitni izradak može biti:

Izvođenje ispitnog mjerenja u trajanju 47 sati predviđa postupke ispitivanja sklopova, dijelova električnih strojeva i uređaja, te strojeva i uređaja mjerenjem karakterističnih električnih i nelektričnih veličina s izradbom ispitne dokumentacije i zaključaka s obzirom na izmjerene vrijednosti uz posebnu pozornost na propise o sigurnosti i mjerama zaštite.

Ispitno mjerenje može biti:

Sadržaji iz teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, tehnologije struke i tehnoloških vježbi.

Ispitna pitanja iz područja stručnog računa mogu biti:

Ispitna pitanja iz tehnologije struke mogu biti:

Ispitna pitanja iz područja tehnoloških vježbi mogu biti:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-12

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.