Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje FOTOGRAF
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglanost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE FOTOGRAF

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir pojedinosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primjenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje fotograf određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu, sprječavanje nesreća i ekološki zahtjevi Primjena zakonskih propisa o zaštiti na radu + + + + + +
Objasniti propise, koji se odnose na nositelje osiguranja za slučaj nezgode na radu
+
Opisati ljudski faktor kod izazivanja nezgoda i uzroci nezgoda
+

+

+

+

+

+
Tipični uzroci nezgoda u ovom zanimanju + + + + + +
Opasnosti od električne struje, kemikalija, plinova i drugih izvora opasnosti i mogućnosti njihovog sprječavanja

+


+


+


+


+


+
Korištenje sigurnosnih uređaja + + + + + +
Pružanje prve pomoći + + + + + +
Postupak s otpadnim tvarima + + + + + +

2.

Osnove organizacije rada Organizacija procesa i zadaća u atelieru i laboratoriju +
Radna i tehnološka disciplina +
Funkcionalna organizacija radnog mjesta + + + + + +
Racionalno korištenje strojeva, aparata i uređaja + + + + + +
Arhiviranje filmova i slika +
Skladištenje materijala +

3.

Izradba slika i dijapozitiva Obrezivanje kopija +
Primjena raznih metoda izradbe slika +
Zaštita slika lakom +
Uramljivanje slika i dijapozitiva +

4.

Razvijanje Način rada najvažnijih tipova strojeva za razvijanje, sustavi razvijanja
+
Razvijanje, fiksiranje i sušenje crnobijelih filmova +
Razvijanje negativa i slika u boji prema tipu + +
Kontroliranje procesa razvijanja u uređajima i strojevima za razvijanje
+

+
Korigiranje tokova automatskog procesa razvijanja +
Razvijanje test traka i dezitometrijska kontrola + +
Postavljanje i vrednovanje dijagrama za nadgledavanje procesa
+

5.

Korigiranje negativa i pozitiva Korekcija crnobijelih negativa i pozitiva manuelno, kemijski i fotografski
+
Korekcija boje manuelno i fotografski + +
Korekcija boje kemijski i fizikalno +
Promjena gradacije i boje maskiranjem, naročito maskama u boji i srebrnom maskom
+

6.

Tehnike mjerenja svjetla i rasvjete Osnovne mjerne metode
+
Korištenje izvora svjetla, uključujući i bljeskalice u studiju poredane direktno i indirektno
+
Mjerenje objekta, svjetla i unutarnje mjerenje +
Mjerenje inteziteta svjetla i temperature boje +

7.

Primjena tehnike filtera Upoznavanje s vrstama filtera +
Odabiranje filtera za izjednačavanje boje korekciju i polarizacioni filter
+

+

8.

Reproduciranje Reprodukcija crtežnih i polutonskih predložaka, opseg kontrasta i opseg tonske vrijednosti, obračunavanje mjerila reproduciranja, određivanje korištenja filtera i vrijeme osvjetljivanja


++
Reproduciranje predložaka u boji, mjerenje temperature boje, određivanje korištenja filtera
+

+
Izradba reprodukcija velikog formata + +
Reprodukcija predložaka, specijalnih nositelja sloja +
Promjena boje pomoću filtera +
Promjena uređaja registra +

9.

Tehnike snimanja Objasniti konstrukciju, funkciju i mogućnosti primjene kamera za slike malog, srednjeg i velikog formata, polaroid kamere, specijalnih kamera i kamere za male filmove

+
Objasniti zapore kamera i njihovu sinhronizaciju s drugim funkcijama kamere
+
Objasniti optičke mogućnosti reprodukcije, način rada, žarišnu daljinu, jačinu svjetla i blendu
+
Priprema kamera, pribora i materijala za slikanje, naročito filmove za male slike, filmove u rolama i ravne filmove
+
Odabrati objektiv, odrediti vrijeme osvjetljavanja, podesiti vrijeme zatvaranja i blendu, te napraviti snimku
+
Opisati širokokutni i normalni teleobjektiv, te zum objektiv, objasniti postupak s crnim zaslonom i filtere
+
Utjecati na oštrinu perspektive pomoću podešavanja kamere velikog formata
+
Koristiti vrijeme osvjetljavanja i refleksne zidove, ovisno o objektima
+
Postići optimalnu sliku pomoću raznog dovođenja svjetla s različitih izvora, naročito dovođenja glavnog svjetla
+

+
Odrediti prostorne utjecaje raspodjelom svjetla i sjena +
Odrediti raspodjelu svjetla, mjeriti kontrast rasvjete i opseg tonske vrijednosti
+

10.

Oblikovanje slike i objekta Pripremiti i smjestiti objekt za snimanje +
Odabrati mjesto za kameru i izrez slike +
Odrediti žarišnu daljinu i mjerilo za reproduciranje +
Utvrditi refleksiona i adsorpciona svojstva površina +
Odabrati i aranžirati pozadine prema motivu +
Podestiti površine za snimanje, odabrati rekvizite i pomoćna sredstva
+
Primijeniti elemente kompozicija, naročito plohe, linije, formate, boju i perspektive
+

+
Podijeliti plohe dijagonalnim, okomitim i vodoravnim osovinama slike i prema zlatnom rezu
+

+
Koristiti signalne boje, hladne i tople boje u harmonijama i disharmonijama, te tonskim vrijednostima
+

+
Oblikovati sliku pomoću oštrine i neoštrine +

11.

Fotografiranje u studiju i izvan njega Fotografiranje osobe i skupine osoba, arhitekturu, tehničke objekte, krajolik, biljke i životinje
+

+

+

+
Fotografirati za pojedinačne slike i serije slika, naročito za reklame, dokumentaciju i publikacije u medijima
+

+
Savjetovati osobe za slikanje portreta i koristiti tehnike šminkanja
+
Napraviti snimke portreta, naročito snimke lica, snimke polovine ili cijele figure kao i grupe ljudi
+
Aranžirati mrtvu prirodu +
Prikazati detalje i cijele objekte, materijal i strukturu, svrhu i funkciju nekog objekta
+
Fotografski prikazati trenutačne situacije + +
Realizirati vlasite i tuđe ideje o fotografijama +
12. Kopiranje i povećavanje Denzitometrijski mjeriti negative i pozitive i ocjeniti njihove gustoće, gradacije, boju i oštrinu
+

+
Napraviti povećanja, smanjenja, duplikate i međunegative u ručnim, poluautomatskim uređajima za kopiranje i povećavanje

+
Napraviti velika povećanja na posebnim nosiocima slojeva u horizontalnim i vertikalnim uređajim
+

+
Izraditi pozitive u dija-direktnom postupku +
Koristiti fototehnička sredstva, naročito optičku fotomontažu s dvostrukim ili višestrukim osvjetljenjem, prekopiravanjem, ugrađenim osvjetljenjem i oslobađanjem

+


+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Kemijsko fizikalne osnove 70

70

2.

Materijali 30 20

50

3.

Kamere i njihovi dijelovi 20 20

40

4.

Uređaji i sustavi za razvijanje 10

10

5.

Uređaji za kopiranje i povećavanje 15

15

6.

Uređaji i sustavi za reprodukciju 15

15

7.

Sustavi za osvjetljenje 10

10

8.

Tehnika snimanja 70 66

136

9.

Tehnika filtra 20

20

10.

Autorsko pravo 10

10

U k u p n o: 140 140 96

376

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

1.

Kemijsko fizikalne osnove Poznavanje kemijskih i optičkih pojmova i zakonitosti Kemijske veze i struktura tvari (ionska, kovalentna i metalna veza)

Otopine (otapalo i otopljena tvar, vrste otopina, topljivost, koncentracija otopina), kiseline, lužine, soli, neutralizacija.

Radoks procesi (pojam oksidacije i redukcije, oksidacijski broj, elektroliza), fotokemijski procesi, regeneracija kupki

Osnovne metode kvalitativne kemijske analize
Geometrijska optika (osnovni zakoni, širenje svjetlosti, ravno zrcalo, sferno konkavno zrcalo, konstrukcija slike, linearno povećanje, sferno konveksno zrcalo, ravni dioptar, planparalelna ploča, totalna refleksija, optička prizma, kut devijacije, tanke i debele leće, jakost leće i optičke pogreške)
Fotometrija (fotometrijske veličine, intezitet svjetlosti, tok svjetlosti, svjetlina, izvori svjetlosti, rasvjeta)
Boje i bojila, spektralna osjetljivost oka, osjet boje, svjetlostni filteri, boja predmeta
Fizikalna optika (brzina svjetlosti, priroda svjetlosti, interferencija, ogib, difrakcija, polarizacija)

2.

Materijali Poznavanje fotografskog materijala i razumjevanje promjena, koje nastupaju pri izradi fotografija Građa fotografskog materijala

Priređivanje fotografskih materijala

Razvijači, konzervansi, alkalije, usporivači, sredstva za fiksiranje, pojačivači (razvijanje kao redoks proces, neutralizacija, itd)

Planiranje primjene i korištenje kemikalija, rukovanje kemikalijama, regeneracija i kontrola otopina

Rukovanje svjetloosjetljivim materijalima.

3.

Kamere i njihovi dijelovi Poznavanje konstrukcije, funkcije i primjene Osnovni dijelovi kamere (fotoaparata): objektivi, leće, vrste i podjela objektiva, optička svojstva objektiva, nosači objektiva, podleće, zaslon, zapor, tražila, daljinomjeri, auto-fokus.
Podjela kamera prema načinu izoštravanja, formatu, uporabi negativnog materijala, opremi i konstrukciji

4.

Uređaji i sustavi za razvijanje Poznavanje konstrukcije i uporabe Strojevi, uređaji i sustavi za razvijanje

5.

Sustavi za osvjetljavanje Poznavanje izvora svjetlosti i njihovog korištenja Prirodni izvori svjetla i njihovo djelovanje
Umjetni izvori svjetla i djelovanja
Mogućnosti korištenja različitih izvora svjetlosti

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

1.

Materijali Poznavanje fotografskog materijala i razumjevanije promjena, koje nastaju pri izradbi fotografija Vrste i postupak s materijalima za fotografiju u boji

Kemikalije za obradbu (sustav, priprema i primjena)

Obradba negativnog materijala u boji

Obradba dijapozitiv materijala u boji

Izradba pozitiv slika u boji

2.

Uređaji za kopiranje i povećavanje Poznavanje uređaja za kopiranje i povećavanje, njihove konstrukcije i uporabe Aparati za kopiranje i povećavanje (konstrukcija, princip rada)

Fototehnička sredstva i njihovo korištenje pri kopiranju i povećavanju

3.

Uređaji i sustavi za reprodukciju Poznavanje uređaja i sustava, te njihova primjena Uređaji i sustavi za reproduciranje

Vježbe reproduciranja u crno bijeloj tehnici i u boji

4.

Tehnike snimanja Poznavanje različitih tehnika snimanja Priprema kamera, materijala i pribora za snimanje

Snimanje jednostavnih objekata s odabranim objektivom i određivanje uvjeta snimanja

Snimanje uz uporabu širokokutnog, zum objektiva i teleobjektiva

Fotografiranje osoba, stvari i materijala u studiju (crno-bijela tehnika i tehnika u boji)

5.

Tehnika filtra Poznavanje, funkcija i odabiranje filtera Vrste filtera i njihova funkcija, mogućnosti primjene
Odabiranje filtera (za izjednačavanje boje, korekciju i polarizacioni filter)

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

1

Kamere i njihovi dijelovi Poznavanje, konstrukcije, funkcije i primjene Filmska kamera i njeni dijelovi
Objektivi s primjenjivim žarištem
Pogon kinokamera
Video kamera i njeni dijelovi
Magnetoskop i njegovi dijelovi

2.

Tehnike snimanja Poznavanje različitih tehnika snimanja Utjecaj na oštrinu i perspektivu pri snimanju
Fotografiranje ljudi, arhitekture, krajolika i sl. izvan studija (crno-bijela tehnika i tehnika u boji)
Optimalizacija fotografskog efekta korištenja svjetlosti
Rukovanje kinokamerom i osnove kinematografskog snimanja
Osnove video snimanja

3.

Autorsko pravo Poznavanje zaštite autorskog prava Pojam autorskog prava i autorsko dijelo
Autorska agencija i zaštita autorskog dijela, te odgovarajući zakonski propisi

2. Fotografsko oblikovanje

2. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati

1. Fotografija i umjetnost 15
2. Sadržaj fotografije 20
3. Boja u fotografiji 15
4. Kompozicija fotografije 20
UKUPNO SATI 70

2. 2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Fotografija i umjetnost Upoznavanje s mogućnostima umjetničkog oblikovanja Umjetničko dijelo, društvo, publika

Iskustvo, doživljaj, interpretacija

Kako gledati umjetničko djelo

Vrste i razvoj fotografije kao umjetnosti

2.

Sadržaj fotografije Upoznavanje s principima oblikovanja Izražavanje sadržaja fotografije pomoću elemenata kompozicije (crta, ploha, ton, volumen, prostor, ravnoteža)
Format slike
Zlatni rez, pravilo dijagonala pravokutnika, trećinsko pravilo i dr.

3.

Boja u fotografiji Upoznavanje osnova znanja o bojama Tople i hladne boje
Miješanje boja
Kombinacije boja

4.

Kompozicija fotografije Upoznavanje s osnovama kompozicije Ideja, originalnost i stil

Centar pažnje i bit fotografije

Zanimljivost i raznovrsnost
Ravnoteža i vrste ravnoteže
Dubina i plastičnost
Perspektiva, osnova pravila centralne i kutne perspektive, utjecaj udaljenosti, kuta snimanja i žarišta objektiva na perspektivu

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavna područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Matematičke i računske osnove

70

70

2.

Tehničko-tehnološki račun

15

10

25

3.

Izračunavanje plaća

10

8

18

4.

Izračunavanje materijala

9

9

5.

Izračunavanje troškova

10

10

6.

Izračunavanje kamata

5

5

Ukupno

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke i računske osnove Osnove računske operacije: razlomak, postotak, proporcionalnost, osnovne jedinice mjera i veličine, te njihova pretvorba, jednadžbe, računski obuhvat nekih tehnoloških faza, tabelarni prikazi, obrazloženje rezultata računanja Relativna atomska i molekulska masa, molarna masa, odnos mase i volumena, omjeri, udjeli, koncentracije, otopina, razređivanje i miješanje, računanje sustava tvari, fotometrijske veličine i jedinice mjera, primjeri iz geometrijske optike, računanja u geometrijskoj i fizikalnoj optici, te fotometriji.

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tehničko-tehnološki račun Računski obuhvati tehnoloških činjenica Priprema, miješanje i izdašnost fotografskih kupki i otopina.

Zakonitosti reprodukcije.

Osvjetljivanje, broj, faktori produžavanja.

2.

Izračunavanje plaće Izračunati utrošak radnog vremena i plaću Vrijeme proizvodnje jednog izratka, radno vrijeme, uzimajući u obzir zadano vrijeme i broj komada

Plaća po komadu, satu, danu i mjesecu (bruto i neto plaća)

3.

Izračunavanje troškova Poznavanje sastava materijalnih troškova, troškova izradbe, izračunavanje troškova jednog izratka ili proizvodnje serije Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi.

Pojedinačni troškovi izradbe, uzimajući u obzir plaću i vrijeme, zajednički troškovi izrade, ukupni troškovi izrade.

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tehničko-tehnološki račun Računski obuhvat tehničko tehnoloških činjenica Oštrina fotografije
Senzitometrija
Filteri, temeperatura boja.
Jačina električne struje, električni otpor (Faradayev zakon), rad učinak električne energije.

2.

Izračunavanje materijala Proračun materijala Potrebna količina materijala za pojedinačne izratke i serije (filmovi, fotopapir, kemikalije, kupke i td.)

3.

Izračunavanje plaća Izračunati razne vrste plaća Plaće po vremenu
Plaće po akordu.
Plaće po premiji.
Plaće po grupama.
Porezi, odbici, doplaci.

4.

Izračunavanje kamata Izračunati kamate Kamate, glavnica, kamatna stopa, rok.

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

210

245

128

1. Tehnologija zanimanja

140

140

96

2. Fotografsko oblikovanje

-

70

-

3. Stručni račun

70

35

32

UKUPNO A + B

1290

1325

1088

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će obrtnička škola, zajedno s obrtnicima, izraditi izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da, obrtničke radionice, nisu podjednako opremljene, pa nastaju programske razlike, koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja zanimanja.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati specifičnosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa.

Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa primijenjuje u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja s vježbama morat će se ostvarivati timski. Stručni račun će ostvarivati diplomirani inženjeri ili profesori kemije, odnosno fizike, a poželjno je da imaju i zanimanje fotografa. Tehnologiju struke s vježbama će ostvarivati diplomirani inženjeri ili profesori kemije, fizike i majstori fotografi, odnosno fotografi s poznatim majstorskim statusom. Fotografsko oblikovanje bi najbolje mogli realizirati diplomirani snimatelji, koji bi bilo najpovoljniji i za realizaciju dijela tehnologije zanimanja.

Precizno definiranje kadrovskih uvjeta za realizaciju programa naukovanja za zanimanje fotograf nije moguće, jer škole nisu, objektivno u mogućnosti uvijek osigurati potrebne kadrove s visokom stučnom spremom. Zato se, izuzetno, mogu angažirati majstori fotografi i za one sadržaje, za koje je predviđena visoka stručna sprema.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj iz praktičnog dijela ispita kojim ispitanik dokazuje stečena znanja i vještine, može se podijeliti na dva dijela:

Samostalna izradba praktičnih radova se organizira tijekom posljednja dva mjeseca naukovanja.

Praktični radovi se izvode pod kontrolom mentora, kojeg imenuje obrtnička škola.

Kao praktični rad dolazi u obzir:

Radne probe se organiziraju u okviru praktičnog dijela pomoćničkog ispita u skladu s Pravilnikom o polaganju pomoćničkog ispita. One traju najviše osam sati, a kao njihov sadržaj dolazi u obzir:

Sadržaj teorijskog dijela pomoćničkog ispita utvrđuje se iz stručnog računa, tehnologije struke s vježbama i fotografskog oblikovnaja.

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-14

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.