Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje LIMAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA (NAUKOVANJE) ZA ZANIMANJE LIMAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za opće obrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

- stjecanje osnovnog profesionalnog obrazovanja temeljem kojega je moguć daljnji razvoj,

- stjecanje uvida u odnose unutar svoje profesije i uspostavljanje potrebite komunikacije sa suradnicima kao s društvom u cjelini,

- stjecanje vlastitih mogućnosti i dosega,

- spoznaja radnih, zakonskih, ekonomskih, političkih i socijalnih odnosa,

- mogućnost usklađivanja vlastitih zahtjeva sa zahtjevima okoline.

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje limar određuju se:

- zaštita na radu,

- sigurnost na radu i zaštita okoliša,

- planiranje i priprema tijeka rada kao i kontrola i vrednovanje rezultata rada,

- čitanje, primjena i izrada tehničkih nacrta

- ispitivanje i mjerenje,

- spajanje,

- ručna obradba

- strojna obradba

- održavanje

- ručna i strojna preradba limova i profila

- zavarivanje i lemljenje

- elektrotehnika

- konstruiranje nacrta, izrada šablona i krojeva

- ispitivanje, obradba i zaštita površine,

- učvršćivanje dijelova i sklopova u zidarske objekte, beton i drvo

- određivanje i otklanjanje grešaka, nepravilnosti i njihovih uzroka,

- izradba nosećih i učvršćivačkih konstrukcija na građevinama,

- prekrivanje površina na građevinama

- izradba i montiranje uređaja za odvođenje oborinskih voda,

- izradba i montiranje kanala za uređaje ventilacije,

- ograničavanje, određivanje i uklanjanje grešaka i smetnji,

- transport dijelova i sklopova,

- izradba izolacija i brtvljenja,

- postavljanje radnih i zaštitnih skela.

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

I. GODINA NAUKOVANJA

Redni
broj

Opis obrazovanja
(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti
(sadržaj programa)

Raspored po
polugodištima

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1. Zaštita na radu a) Zadaća zaštite na radu u radionicama i pogonima

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

b) Upoznati bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu
2. Sigurnost na radu i zaštita okoliša a) Upoznati zakonske propise i institucije osiguranja od nesreća
b) Primjenjivati propise o sigurnom radu u procesu rada
c) Mjere sprečavanja nesreća i izbijanja požara, pravila i postupci prve pomoći
d) Upoznati izvore opasnosti od trovanja, para, plinova, lakozapaljivih materijala i od električne struje
e) Upoznati propise zaštite od zračenja i poplava
f) Upoznati izvore zagađivanja radnog okoliša i njegovo svođenje na najmanju mjeru
3. Planiranje, priprema procesa rada kao i kontroliranje i vrednovanje rezultata rada a) Odrediti postupke rada prema usmenim i pismenim podlogama


+

b) Prirediti zahtjev za djelovima, poluproizvodima i standardnim djelovima


+

c) Prirediti dokumentaciju za obradbu i održavanje

+

d) Upoznati razlike u svojstvima željeznih i neželjeznih metala kao i plastičnih prirodnih materijala


+

4. Čitanje, primjena i izradba tehničke dokumentacije a) Čitanje i primjena detaljnih sklopnih i eksplozivnih crteža

Usvajati ijekom cijelog naukovanja

b) Čitanje i primjena tehničkih podloga, posebno pogonskih uputa, kataloga, sastavnica, tablica i dijagrama
c) Izradba skica
d) Čitanje i obradba digitalnih i analognih mjernih i ispitnih podataka
e) Primjena standarda
f) Rukovanje bazama podataka
5. Ispitivanje i mjerenje a) Ispitivanje ravnine proizvoda

+

b) Ispitivanje točnosti i oblika proizvoda

+

d) Ispitati kut s nepomičnim kutom i izmjeriti ga univerzalnim kutomjerom


+

e) Mjeriti s nepomičnim i pomičnim mjerama

+

f) Ispitati položaj dijelova i sklopova i mjeriti otklon položaja


+

g) Mjeriti fizikalne i električne veličine prema uputama

+

6. Spajanje a) Ispitati dijelove što se tiče svojstva površine koja se treba spajati i toleranciju oblika i fiksirati položaj za montažu


+

b) Spojiti i osigurati dijelove pomoću matica, vijaka i sigurnosnih elemenata prema redoslijedu


+

c) Napraviti spojeve s klinovima i zaticima

+

d) Spajati dijelove hladnim zakivanjem

+

e) Odabrati alat za lemljenje, lemilo i taljivo

+

f) Pripremati alat i dijelove za lemljenje

+

g) Lemiti limove i profile različitih materijala

+

h) Lijepiti proizvode i dijelove iz različitih materijala prema uputama o obradi


+

a) Zacrtavanje, točkanje i označavanje dijelova

+

b) Obradba i rezanje dijelova ručno:

- izbor alata prema obliku i potrebnoj kvaliteti površine

- turpijanje dijelova iz čelika i neželjeznih materijala

- sječenje sjekačem

- piljenje lemova, cijevi profila iz različitih materijala

- narezivanje unutarnjih i vanjskih navoja

- rezanje tankih limova škarama+

c) Preradba dijelova

- savijanje lima, cijevi i profila

- ravnanje limova i profila+

8. Strojna obradba a) Odrediti i postaviti vrijednosti rukom vođenih ili stabilnih strojeva, paziti na radnu temperaturu i odrediti i primijeniti sredstvo za podmazivanje i hlađenje+

b) Izravnati i učvrstiti proizvode ili dijelove s obzirom na oblik i svojstva


+

c) Odabrati alat prema postupku obradbe i materijala

+

d) Bušiti i upustiti proizvode s ručnim ili stabilnim bušilicama


+

e) Proizvode ili dijelove obraditi s ručnim ili stabilnim strojevima


+

f) Brusiti proizvode ili dijelove s ručnim ili stabilnim strojevima


+

g) Oštriti alat, specijalno crtalo, točkalo i dlijeto

+

9. Održavanje a) Izbor i nanošenje sredstava zaštite od korozije i na metalne površine


+

b) Preventivno održavanje prema planu i čuvanje i primjena pogonskih sredstava (sredstva za hlađenje i podmazivanje)


+

c) Nadzor i ispitivanje funkcioniranja:

- ispitivanje sigurnosti rastavljivih spojeva

- utvrđivanje mehaničkih oštećenja i istrošenosti dijelova

- nadgledati i ispitivati stanje električnih spojeva i priključaka

- upoznati mjere sigurnosti u radu s električnim uređajima

- ispitivati električne vodiče i funkciju električnih dijelova+

d) Servisiranje rastavljanjem, uređivanjem i sastavljanjem dijelova i sklopova


+

10. Zavarivanje i toplinsko rezanje a) Zavarivanje/I-zavar i kutni zavar limova i profila debljine 1-3 mm


+

11. Ručna i strojna prerada
limova i profila
a) Preraditi savijanjem limove i profile ručno vođenim stabilnim strojevima prema materijalima, površini materijala i obliku materijala+

b) Zarubiti limove

+

c) Limove spajati savijanjem

+

d) Konstruirati prizme, cilindre, kugle i piramide

+

e) Izrađivati proizvode od lima prema nacrtima

+

II. i III GODINA NAUKOVANJA

Redni
broj

Opis obrazovanja
(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti
(sadržaj programa)

Raspored po
polugodištima

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1. Zaštita na radu Znanje i vještine, navedena za prvu godinu adekvatno primijeniti
2. Sigurnost na radu i zaštita okoliša
3. Planiranje i priprema tijeka rada, kontroliranje i vrednovanje rezultata rada a) Procijeniti opseg rada i potrebnih kadrova

+

b) Utvrditi redoslijed operacija održavanja

+

c) Izabrati sredstva za podmazivanje, hlađenje i hidraulička ulja prema svojstvima i namjeni


+

d) Izabrati materijale prema svojstvima i namjeni

+

e) Izabrati i pripremiti alate instrumente za ispitivanje i mjerenje


+

f) Izabrati i osigurati poluproizvode, standardne dijelove i rezervne dijelove prema tehničkoj dokumentaciji


+

g) Pripremiti radno mjesto

+

h) Kontrolirati i vrednovati rezultate rada

+

4. Čitanje, primjena i izradba tehničkih nacrta a) Čitati i primijeniti montažne crteže

+

b) Čitati i uzeti u obzir građevinske nacrte

+

c) Načiniti liste materijala

+

d) Napraviti nacrte geometrijskih osnovnih tijela

+

e) Izraditi tehničke dokumente u obliku protokola i izvještaja

+

5. Ispitivanje i mjerenje a) Ispitivati položaj dijelova pomoću viska i libele

+

b) Snimiti i prenijeti mjere montaže na gradilištu

+

6. Spajanje a) Napraviti utične spojeve naročito kod cijevi

+

b) Spajati limove savijanjem, ručno i strojno

+

c) Odabrati ljepilo prema materijalu i dijelove zalijepiti s obzirom na zahtjeve kod ljepljenja


+

7. Ručna obradba a) Piliti pomoću ubodne pile

+

b) Građevno drvo obrađivati pilama i dlijetom za brtvljenje

+

8. Strojna obradba a) Limove rezati udarnim i ravnim škarama

+

b) Štancati limove i profile

+

c) Bušiti ručnim strojevima u drvetu, zidarskim objektima i betonu

+

9. Ručna i strojna preradba limova i profila a) Preraditi savijanjem fine limove obrubljivajući i zaobljujući ih pomoću uređaja, ručno ili strojno


+

b) Napraviti pojačanja ulaganjem žice

+

c) Praviti proizvode žljebljenjem i naborima

+

d) Meko žariti

+

e) Fine limove uvući, izvući, izravnati, zbijati

+

f) Hladno ravnati fine limove, profile i dijelove konstrukcija

+

g) Toplo ravnati profile

+

h) Odrediti izravne duljine i duljine nastale zagrijavanjem kod savijanja


+

i) Izraditi spojeve savijanjem poštujući razne zahtjeve

+

10. Zavarivanje, lemljenje a) Odabrati uređaje za zavarivanje, lemilo i paste ovisno o primjeni

+

b) Meko i tvrdo lemiti fine limove ovisno o svojstvima površine


+

c) Spajati fine limove zavarivanjem, naročito zavarivanjem pomoću zaštitnog plina


+

d) Izvoditi radove zavarivanje bez obaveze preuzimanja

+

11. Elektrotehnika a) Primijeniti pravila o sigurnosti za sprečavanje opasnosti

+

b) Pridržavati se i primjenjivati propise o sprečavanju
nesreća pri radu s električnim uređajima


+

c) Utvrditi električne priključke

+

d) Ispitati električne potrošače osobito što se tiče ispravnosti izolacija


+

e)Ispitati i pregledati električne dijelove, naročito topljive osigurače, automatske osigurače, zaštitne kontaktne utikače, kabelske spojke i zaštitne prekidače+

f) Ispitati električne veličine naročito priključak na mrežu

+

g) Ispitati jednostavne i električne strujne krugove

+

h) Razlikovati trofazni i izmjenični motor prema tipu

+

i) Ispitati broj okretaja elektromotora

+

k) Utvrditi dopuštena mehanička i električna opterećenja

+

12. Konsturiranje nacrta planova i izradba šablona a) Nacrtati proizvode s pomoćnim sredstvima s obzirom na dodatke potrebne kod obrade


+

b) Izrađivati šablone od metalnih i nemetalnih materijala

+

c) Nacrtati proizvode pomoću šablona i mjerki

+

d) Konstruirati nacrte tijela i procjepa naročito prema postupku izvodnice


+

13. Ispitivanje, obradba i zaštita površina a) Ispitati proizvode s obzirom na grešku u materijalu, zaštitu površine i svojstva


+

b) Pocinčati površinu

+

c) Pripremiti površine za nanos sredstava za konzerviranje i zaštitu od korozije


+

d) Nanositi sredstva za konzerviranje i zaštitu od korozije prema uputama o obradi


+

14. Učvršćivanje dijelova i sklopova u zidarske objekte beton i drvo a) Napraviti proreze u zidu, otvore u tavanici i u zidovima

+

b) Napraviti mješavinu žbuke

+

c) Staviti dijelove u zidove, beton i mješavine žbuke, i zatvoriti otvore i šupljine


+

d) Montirati zidne konzole

+

e) Ispitati prikladnost tla za učvršćenje

+

f) Proizvode učvrstiti pomoću klinova, vijaka i čavala

+

g) Proizvode učvrstiti imajući u vidu širenje u dužinu

+

15. Izradba nosećih konstrukcija i konstrukcija za učvršćivanje na građevinama a) Odrediti vrstu i oblik konstrukcija za učvršćivanje nosivih konstrukcija i odabrati materijal


+

b) Napraviti noseću konstrukciju i konstrukciju za učvršćivanje za zidne i tavanske pokrove


+

16. Prekrivanje površina na građevinama a) Izrađivati pokrov krova i zidne oplate od ploča lima, traka i profila


+

b) Izrađivati pokrove krova od plastike

+

c) Krovove prekrivati s komadima plastike

+

d) Izrađivati priključke i pokrove na građevinskim tijelima i pokrove zidova


+

e) Izrađivati elastične rešetke

+

f) Uokvirivanje procjepa na krovovima, zidovima i fasadama

+

17. Izradba i montaža uređaja za odvođenje oborinskih voda a) Napraviti dijelove za krovne žljebove, naročito dijelove za izjednačavanje rastezanja, proširenja i kutne dijelove


+

b) Izrađivati odvodne cijevi s krova

+

c) Transportirati i učvrstiti krovne žljebove, oluke i odvodne cijevi s krova


+

d) Izrađivati udubine od lima i slivnike i postavljati ih uzimajući u obzir rastezanje


+

e) Ispitati pomoću vodene vage krovne žljebove

+

18. Izrada i montiranje kanala za tehničke uređaje a) Izraditi dijelove, posebno lukove i obranke

+

b) Izraditi obloge za kanale i cijevi i spremnike

+

c) Izraditi i ugraditi odvode štetnih tvari s obzirom na propise i pravila


+

d) Ugraditi i spojiti cijevi i kanale od metalnih i nemetalnih materijala


+

e) Napraviti držače i učvršćivače i montirati ih

+

19. Ograničavanje, određivanje i uklanjanje grešaka i smetnji a)Ispitati dijelove da li brtve

+

b) Ispitati dijelove da li su spojevi sigurni

+

c) Odrediti i sustavno ograničiti greške i smetnje

+

d) Otkloniti greške ili narediti da se otklone

+

20. Transport dijelova i sklopova a) Rukovati s uređajima za dizanje tereta, naročito s vitlima

+

b) Osigurati i obaviti transport

+

c) Istovariti i osigurati transportiranu robu

+

a) Izvoditi toplinske izolacije

+

b) Paziti na mjere za izolaciju od buke i kod učvršćivanja cijevi i agregata


+

21. Postavljanje radnih i zaštitnih skela a) Primijeniti propise o radnim i zaštitnim skelama

+

b) Osigurati gradilište ili mjesto montaže, prema propisima

+

c) Napraviti, osigurati i rastaviti pomoćne konstrukcije, radne i zaštitne skele


+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br.

I.

II.

III.

Ukupno

1. Osnove proizvodne tehnike 40 - - 40
2. Osnove materijala 15 - - 15
3. Osnove srojeva i uređaja 15 - - 15
4. Osnove upravljanja i informatizacije 50 - - 50
5. Osnove elektrotehnike 20 - - 20
6. Vrste limova - 40 - 40
7. Postupci obradbe i spajanja limova - 45 - 45
8. Strojevi i uređaji za obradu limova - 45 - 45
9. Izrada proizvoda od limova - 45 - 45
10. Proizvodnja limova i profila - - 28 28
11. Građevinska limarija - - 28 28
12. Korozija i zaštita - - 36 36
13. Izolatorski radovi - - 36 36
UKUPNO SATI: 140 175 128 443

1. 2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Osnove proizvodne tehnike Spoznati vrste postupaka razdvajanja

Rasvjetliti osnovne postupke obradbe skidanjem strugotina

Ručna obradba

Strojna obradba

Utjecaj kuteva alata na postupak obradbe

Sile i djelovanje sile na alatu

Tipični postupci obradbe Oblikovanje sječanjem, rezanjem, piljenjem, bušenjem, brušenjem

Režimi obrade, geometrija, strugotine, posmak, dubina rezanja, kakvoća površine

Spoznati vrste plastične obradbe i lijevanje

Spoznati obrade limova i profila

Ljevanje, prešanje, izvlačenje, savijanje

Plastični i elastični postupci

Promjena strukture kod hladnog i toplog oblikovanja

Kovanje, savijanje, ravnanje

Spoznati postupke spajanja Rastavljivi spojevi

Čvrsti spojevi

Tipični spojevi spajanja Spojevi vijcima, zaticima, oprugama, zakovicama, lemljenjem, zavarivanjem i ljepljenjem
Pripremanje i izvođenje radova Redoslijed operacija izbor alata, strojeva, materijala i pomoćnih materijala,

Tehnički, gospodarski i društveni zahtjevi

2. Osnove materijala Upoznati svojstva i primjenu metala Fizikalna svojstva (čvrstoća, tvrdoća, elastičnost, plastičnost)

Tehnološka svojstva (obradivost, promjenljivost oblika)

Kemijska svojstva (otpornost na koroziju)

Struktura metala

Upoznati tipične materijale za zanimanje

Gradnja kristala

Metali, nemetali, veziva, željezni i neželjezni metali, laki i teški metali, plastični materijali, pomoćni materijali

Informativno spoznati osnove metalurgije

Spoznati gospodarske, zdravstvene aspekte i aspekte zaštite okoliša pri rukovanju

Standardno označavanje metala

Proizvodnja čelika i lijevanog željeza

Zalihe i troškovi materijala, zaštita zdravlja, pričvršćivanje i reciklaža materijala

3. Osnove strojeva i uređaja Razlikovati strojeve za pretvorbu energije, materijala i informacija Hidraulički i pneumatski strojevi, strojevi s unutarnjim izgaranjem, sustavi grijanja, transporteri, crpke, kompresori, alatni strojevi i kompjutori
Analizirati funkciju sustava i sklopova

Spoznati značenje sustava zaštite na strojevima i uređajima

Alatni strojevi, postrojenje za grijanje

Propisi posluživanja, zaštite i čuvanja uređaja

4. Osnove upravljanja i informatizacije Savladati vrste i funkciju upravljanja procesima Upravljački lanci, regulacijski krugovi, oblici signala i energije, signalni član, pogonski član, pojačalo signala i pretvarač signala
Opisati kompjutorski sustav i obradbu podataka

Primijeniti kompjutor s perifernim uređajima

Hardver, softver i načini rada

Unos podataka, pristup podacima, spremanje podataka i programiranje za upravljanje nekom jedinicom

5. Osnove elektrotehnike Spoznati osnovne odnose električnog kruga Vodiči, poluvodiči, izolatori

Napon, struja, otpor

Ohmov zakon, serijski i paralelni spojevi

Naučiti djelovanja električne struje Toplinsko djelovanje, magnetsko djelovanje (zaštitne sklopke, releji, generator, motor)

Kemijsko djelovanje (akumulator)

Upoznati i osigurati mjere zaštite od nesreća Električne zaštitne mjere

Propisi sprečavanja nesreća

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Vrste limova Spoznati vrste, svojstva i primjenu limova Tanki čelični limovi, limovi od bakra, aluminija, i drugih metala i slitina

Dekapirani i pocinčani limovi

Limovi za duboko vučenje i štancanje

Zamjena limova plastičnim masama

2. Postupci obradbe i spajanje limova Savladati najvažnije postupke oblikovanja i spajanja limova Postupci sječenja limova

Postupci bušenja i brušenja

Postupci ravnanja, savijanja, prešanja i drugi postupci

Spajanje limova tvrdim i mekim lemljenjem

Spajanje limova raznim postupcima zavarivanja

Spajanje limova zakivanjem i vijcima

Spajanje limova presavijanjem

3. Strojevi i uređaji za obradbu limova Savladati osnovna znanja o vrstama, načinu rada, primjeni i održavanju strojeva i uređaja Strojevi za sječenje limova

Strojevi za odrezivanje

Strojevi za probijanje i štancanje

Strojevi za prešanje

Kombinirani strojevi

4. Izradba proizvoda od limova Spoznati postupke izradbe poluproizvoda i proizvoda od limova Crtanje i označavanje na limovima za izradu različitih proizvoda, npr. cijevi, cjevni elementi, koljena, prijelazi i sl.

Spajanje elemenata, prilagođavanje i kontrola kvalitete radova

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Proizvodnja limova i profila Savladati postupke dobivanja limova i nosećih profila Duboko izvlačenje limova

Proizvodnja elemenata prešanjem

Izrada galanterijskih proizvoda štancanjem

Izrada proizvoda tiskanjem

2. Građevinska limarija Spoznati specifičnosti građevinske limarije i ugradnje proizvoda u građevinskim objektima Izrada elemenata građevinske limarije

Savijanje žljebova

Profiliranje nosećih limova

Izrada vijaka i sl.

Montaža i učvršćivanje dijelova

Priključivanje na razne posude i spremnike

3. Korozija i zaštita Savladati značaj, sredstva i postupke zaštite od korozije Fizikalne osnove korozije

Pojava i posljedice korozije

Sredstva i način zaštite od korozije

Propisi i postupci zaštite radne sredine

4. Izolaterski radovi Usvojiti tehnike izolaterskih postupaka Vrste izolacije

Materijali za izolacije

Obrada izolacionih materijala

Različite namjene izolacija

Tehnike izvođenja izolacije

Održavanje izolacije

2. Tehnološke vježbe

2. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br.

I.

II.

III.

Ukupno

1. Osnove tehničkog komuniciranja 40 - - 40
2. Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja 30 - - 30
3. Vježba crtanja krivulja, presjeka i razvijenih plašteva - 45 - 45
4. Vježbe obrade i spajanja - 25 - 25
5. Vježbe građevinske limarije - - 56 56
6. Vježbe izolaterskih tehnika - - 40 40
UKUPNO SATI: 70 70 96 236

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Osnove tehničkog crtanja Sposobnosti pisanja i crtanja prema normama

Umijeće stručnog rukovanja potrebnim crtaćim priborom

Normirana slova i brojke sa šablonama

Linije u crtežima

Skiciranje i crtanje u ortogonalnim i prostornim predodžbama, pogledi i presjeci

Unošenje mjera i znakova u crteže

Skiciranje shema i planova

Analiza detaljnih, montažnih i eksplozionih crteža

Sastavnice i opisivanje crteža

Objašnjenje tehnoloških postupaka i procesa iz tehničke dokumentacije, priručnika, standarda, uputa o sigurnosti na radu, o ispitivanjima i reparaturi

Izbor postupaka, strojeva, alata, i materijala na osnovu tehničke dokumentacije

Izradba tablica, dijagrama i podataka mjerenja i ispitivanja

2. Osnove tehnike ispitivanja i mjerenja Uvid u to da tehnički crteži posjeduju informativni sadržaj

Sposobnost čitanja jednostavnih tehničkih crteža

Sposobnost objašnjenja i primjene tehnike ispitivanja i mjerenja

Sustavi mjera, ispitivanja i mjerenja
tolerancije dužinskih mjera

Instrumenti za mjerenje dužina i oblika, pomično mjerilo, mikrometar, mjerne ure, kutomjeri, šablone, etaloni,

Izbor postupaka i uređaja za mjerenje prema točnosti, području mjerenja i greške i njihovo ograničavanje

Mjerenje električnih veličina, napona, struje i otpora na elementima i sklopovima

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Vježbe crtanja krivulja, presjeka i razvijenih plašteva Vježbe iz elemenata

Skiciranje i konstruiranje

Vježbe iz presjeka i prodora

Vježbe crtanja i skiciranja mreža

Kružnica

Višekuti

Zaobljenje

Elipse

Tehničke krivulje

Prava veličina likova i daljina, probodišta

Presjeci osnovnih geometrijskih tijela, npr. valjaka, stošca, prizme i sl.

Prodori oblih tijela

Prodori uglatih tijela

Mreže konusnih tijela

Mreže valjčastih tijela

Mreže raznih prijelaza

2. Vježbe obrade i spajanja limova Crtati skicirati, planirati i opisivati postupke obrade i spajanja limova Postupci obrade limova rezanjem i plastičnom obradom

Spajanje limova vijcima, zavarivanjem, lemljenjem i presavijanjem

Izrada cijevi, koljena i prijelaza

Kontrola kvalitete rada

Mjere zaštite na radu

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Vježbe građevinske limarije Priprema tehničke tehnološke dokumentacije, opis postupaka i operacija i kontrole radova Elementi građevinske limarije

Savijanje žljebova

Izrada cijevnih elemenata

Noseći limovi

Priključivanje na posude i spremnike

2. Vježbe izolaterskih tehnika Priprema dokumentacije, planova i opisa za izvođenje izolaterskih radova Toplinske izolacije strojeva i uređaja

Izoliranje cjevovoda

Zvučno izoliranje i njegove specifičnosti

Toplinske izolacije na građevinskim objektima

3. Stručni račun

3. 1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

br.

I.

II.

III.

Ukupno

1. Matematičke osnove 70 70
2. Izračunavanje plaća - 10 8 18
3. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina - 10 24 34
4. Izračunavanje troškova - 15 - 15
UKUPNO SATI: 70 35 32 137

3. 2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Matematičke i računske operacije Osnovne računske operacije, razlomak, postotak, proporcionalnost, kamatni račun, osnovne jedinice mjere i veličine te njihova pretvorba

Računski obuhvat pojedinih tehnoloških postupaka tablični prikazi, obrazloženje rezultata računanja jednadžbe, pravokutni trokut i osnovne trigonometrijske funkcije

Krivulje, opseg, površine i volumeni osnovnih geometrijskih oblika i tijela

Osnovne fizikalne veličine, jedinice mjerenja, odnosi među njima i jednadžbe (volumen, tlak, temperatura, toplina, sila, rad, snaga, brzina, ubrzanja i sl.)

Izračunavanje mase

Izračunavanje sila rezanja, pogonskih sila, sila otpora

Izračunavanje momenta sile, i mehaničke radnje

Izračunavanje opsega i površina osnovnih geometrijskih oblika

Izračunavanje volumena osnovnih tijela i protočnog volumena

Izračunavanje mase i protočne mase

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina Računski obuhvati

Tehnološke činjenice

Protočni volumen, tlak, brzine zakretni moment, snaga, stupanj djelovanja

Električne veličine, pad napona, otpor, dimenzioniranje električnih vodiča i snaga

2. Izračunavanje plaće Izračunati utrošak radnog vremena i plaću Vrijeme proizvodnje jednog izratka, radno vrijeme uzimajući u obzir zadano vrijeme i broj komada plaća po komadu, satu, danu i mjesecu (bruto i neto plaća)
3. Izračunavanje troškova Poznavanje sastava materijalnih troškova, troškova izradbe izračunati troškove jednog izratka ili usluge Pojedinačni materijalni troškovi, zajednički materijalni troškovi

Pojedinačni troškovi izradbe i usluge uzimajući u obzir plaću i vrijeme, zajednički troškovi izradbe, ukupni troškovi izrade

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.

br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1. Izračunavanje materijala i fizikalnih veličina Računski obuhvati tehnološke činjenice Opseg kružnice, elipse i višekutnika

Površine presjeka cijevi, željeznih profila, posuda, spremnika i sl.

Volumeni, mase i težine limova, profila i drugih poluproizvoda

Sila trenja, broj okretaja, stupanj djelovanja, tlak, snaga, potrošak pogonskih sredstava

Električne veličine

2. Izračunavanje plaća Izračunavati razne vrste plaća Plaće po vremenu

Plaće po akkordu

Plaće po premiji

Plaće po grupama

Porezi odbici, doplaci

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja 1080 1080 960
B. Stručno-teorijski dio naukovanja i vježbe 280 280 256
1. Tehnologija struke 140 175 128
2. Tehnološke vježbe 70 70 96
3. Stručni račun 70 35 32
UKUPNO A+B 1360 1360 1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će svaka obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se podijeliti naučnike u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi, i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i tehnološke vježbe ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili odgovarajući studij na fakultetu.

V. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaji iz praktičnog dijela ispita, kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine, definira se ovako:

Ispitanik mora u roku od maksimalno 24 sata izraditi limene i metalne dijelove ručno i strojno, sastaviti i ispitati funkciju i sigurnost sklopova sustava i slično na građevinskom i drugom objektu, ili u roku od osam sati izvesti navedene radnje na jednostavnijem sklopu.

Sadržaji iz teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, tehnologije struke i tehnoloških vježbi.

Tako na primjer, ispitna pitanja se mogu formulirati iz ovih sadržaja:

- označavanje, svojstva i mogućnosti primjene metalnih i pomoćnih materijala

- zaštita od korozije i toplinske i zvučne izolacije

- određivanje i priprema dijelova i uređaja tehnike provjetravanja

- izračunavanje kamata i troškova i slično.

Klasa: 311-01/96-01/674
Urbroj: 526-01-96-21
Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar
Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.