Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje STROJOBRAVAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE STROJOBRAVAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir posebnosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi obrazovanja za zanimanje strojobravara određuju se:

Predmet stručnog obrazovanja su sljedeće vještine i znanja:

III. NASTAVNI PROGRAM NAUKOVANJA

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaji programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Obrazovanje za zanimanje Objasniti značenje obrazovnog ugovora + + + + + +

2.

Ustrojstvo i organizacija obrazovnog pogona Objasniti ustrojstvo i zadaću pogona za obrazovanje (školske radionice ili obrtničke radionice)

Objasniti osnovne funkcije obrazovnog pogona (školske radionice)


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

3.

Radno pravo, zaštita na radu Navesti bitne dijelove radnog ugovora

Objasniti zadaću pogonske zaštite na radu

Navesti bitne odredbe iz zakona o zaštiti na radu koji vrijedi za obrazovni pogon (školsku radionicu)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno korištenje energije Primijeniti strukovne propise o zaštiti na radu

Opisati način ponašanja kod nesreća te uvoditi mjere prve pomoći

Navesti bitne propise za sprečavanje požara te posluživati protupožarna postrojenja i aparate

Paziti na opasnosti koje uzrokuju para, plinovi, lako zapaljivi materijali i električna struja

Navesti zagađenja okoline koja su uvjetovana radnim mjestom i pridonositi njihovu smanjenju

Navesti vrste energije koje se koriste u pogonu i mogućnosti racionalne uporabe energije u strukovnom području rada

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

Planiranje i pripremanje tijeka rada, te kontroliranje i ocjenjivanje radnih rezultata Osigurati tijek tehnološkog toka rada uvažavajući pismene i usmene navode

Pripremiti poluproizvode alata i standardizirane alate prema tehničkoj dokumentaciji

Utvrditi radne korake s obzirom na funkcionalna i radno tehnička stajališta

Izabrati sirovine s obzirom na njihova svojstva te obradbu prema svrsi primjene

Izabrati i pripremiti alat, ispitne i mjerne sprave te pomoćna sredstva prema svrsi primjene

Pripremiti radno mjesto s obzirom na radni nalog

Utvrditi i osigurati tijek rada (radne operacije) s obzirom na organizacijske nužnosti

Procijeniti opseg rada i popravaka

Kontrolirati i ocjenjivati rezultate rada


+

+


+

+


+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.

Tehničko crtanje - čitanje, primjena i izradba tehničkih nacrta Čitati i primijeniti oznake

Čitati i primijeniti tehničke nacrte, upute, kataloge, tabele i dijagrame

Završiti skice

Norme i standardizacija

Rukovati s nosiocima podataka

Čitati i poredati digitalne i analogne mjerne podatke i podatke o ispitivanjima

Čitati i primijenjivati nacrte posebno upute za održavanje strojeva i uređaja

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Čitati i primijeniti natpise i oznake

Razumijeti i pridružiti norme tolerancije kod mjerenja dimenzija oblika i položaja kao i simbole za površinu

Primijeniti pogonske upute i upute za posluživanje strojeva i uređaja

Zapisati tehničke sadržaje, osobito u obliku zapisnika i izvještaja

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

Mjerenje, kontrola i ispitivanje Ispitati točnost oblika i dimenzija dijelova

Ispitati ravnine proizvoda

Ispitati površinu na trošenje i oštećenje

Dužine mjeriti s nepomičnim i pomičnim mjerilima

Mjeriti kuteve s običnim i univerzalnim kutomjerom

Mjeriti fizikalne i elektronične veličine prema uputama

Ocijeniti stanje površine ovisno o njenoj funkciji

Ispitati kružni tok, bočni udarac i položaj težišta dijelova

Mjeriti s mjernim spravama do točnosti mjera od 0,005 mm

Ispitati digitalne pokrivače s elektronskim mjeračima na točnost

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

8.

Spajanje Ispitati svojstva površine kod elemenata koje treba spojiti, toleranciju oblika i namjestiti položaj za montažu

Spojiti i osigurati dijelove pomoću matica, vijaka, elemenaa za osiguranje prema redoslijedu spajanja i okretnom momentu nagiba

Izraditi spojeve pomoću klinova i zatika

Spajati dijelove hladnim zakivanjem

Izbor alata, materijala i dijelova za lemljenje

Lemiti limove i profile iz različitih materijala

Lijepiti dijelove iz različitih materijala

Napraviti spojeve utiskivanjem i rastezanjem+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

9.

Ručna obradba Crtanje, otočkavanje i označivanje

Ručno turpijanje i pilenje:

Turpijati ravne površine i oblike različitih materijala (ravno, paralelno, u kut prema mjerama)

Obradba dlijetom

Piliti limove, cijevi i profile

Rezati unutrašnje i vanjske navoje

Rezati lim ručnim polužnim škarama

Ravnati limove, cijevi i profile

Savijati limove, cijevi i profile

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Preoblikovanje:

 • ispitati okrugli čelik i cijevi na kružno kretanje i poravnati
 • ravnati profile hladne i tople
 • poluproizvode od platičnih masa tople savijati

Konstruirati geometrijska tijela, naročito cilindre i stošce

Izraditi izratke od lima do razmotavanja

Ispraviti profilne radne predmete termički i mehanički+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

10.

Strojna obradba Pripremiti stroj za obradbu, odabrati sredstvo za podmazivanje i hlađenje

Odabrati alat prema postupku obradbe i materijalu

Učvrstiti alat i izradak

Bušiti i upustiti provrte prema nacrtu i oznakama

Rezati dijelove s ručnim ili učvršćenim strojevima

Bušiti i upustiti provrte prema nacrtu i oznakama

Oštriti alat

Bušiti izratke od različitih materijala do točnosti ITZ i do kvalitete površine Rz između 4 i 10 m


+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

Bušiti izratke vodeći računa o paralelnoj točnosti kutova

Obraditi izratke od željeza i obojenih metala sve do točnosti mjera ITZ vodeći računa o finalnim postupcima na al.strojevima

Obraditi izratke od plastičnih masa do točnosti mjera 0,1mm imajući u vidu razne finalne postupke na al.strojevima

Odrediti broj okretaja, dubinu rezanja i pomak vodeći računa o materijalu izratka i rasporedu ostalih alata

Izraditi, podesiti i optimirati programe na numerički upravljanim strojevima

Obraditi izratke od željeznih i obojenih metala kao i iz plastičnih masa s kompleksnim geometrijskim oblikom na numerički upravljanim al.strojevima

Mjeriti s aparatima za mjerenje do točnosti 0,002 mm


+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

11.

Održavanje Pripremanje površina:
 • pripremiti površine metalnih proizvoda ili dijelova za zaštitu od korozije

Održavanje:

 • pogonska sredstva očistiti i održavati
 • uporaba sredstava za hlađenje i podmazivanje
 • provoditi prema planu radove održavanja i dokumentirati
 • ugradbene elemente ispitati s obzirom na mehanička oštećenja i habanja


+

+

+

+

++

+

+

+

+

 • ispitati pokretne funkcije ugradbenih elemenata
 • ispitati električne spojeve
 • ispitati električne vodove
 • ispitati funkcije električnih ugradbenih elemenata, vodova i osigurača

Obaviti remont putem demontaže i montaže:

 • izgraditi i ugraditi ugradbene elemente prema uputama i podacima
 • demontirane elemente označiti i sistematski odložiti

Mijenjati i nadupunjavati pogonska sredstva, naročito ulja, sredstva za podmazivanje i hlađenje, uvažavajući pri tome propise o radu

Održavati strojeve, uređaje i sustave

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

12.

Tokarenje i glodanje Podesiti vrijednosti strojeva i pripremiti ih za rad:
 • izabrati alate s obzirom na postupak obradbe, vrstu materijala i oblik izratka
 • utvrditi i podesiti broj okretaja, dubinu rezanja i pomak alata
 • pripremiti alatne strojeve za obradbu


+

+

++

+

+

Tokarenje i glodanje:

 • izraditi različitim tokarskim alatima dijelove od metala i nemetala do mjerne točnosti 0,1 mm i do stanja površine Rz između 4 i 63 um, osobito uvažavajući sredstva za hlađenje i podmazivanje
 • izraditi na različitim glodalicama dijelove od metala i nemetala do mjerne točnosti od 0,1 mm i do stanja površine između 10 i 40 um, osobito uvažavajući sredstva za hlađenje i podmazivanje
+


+

+


+

13.

Toplinska obradba, ispitivanje tvrdoće Razlikovati izratke prema obliku, materijalu i obradivosti

Izabrati i primijeniti sredstva za poliranje

Izrađene komade površinski otvrdnjavati

Ispitati tvrdoću izratka postupcima uobičajenim u radionici


+

+

+

+


+

+

+

+

14.

Lemljenje, zavarivanje i spajanje Tvrdim lemljenjem povezati elemente od metala uz uvažavanje stanja površine

Pripremiti smole za lijevanje

Postaviti elemente u ljevanu smolu i izraditi spojeve punjenjem

Spojiti (zavariti) poluproizvode od plastičnih masa+

++

+


+


+


+


+

Zavariti poluproizvode od plastičnih masa

Razlikovati zavarljivost metalnih izrataka, odrediti proces zavarivanja

Odrediti vrstu šavnog zavarivanja u odnosu na proces zavarivanja

Zavariti lim i profile od čelika u raznim pozicijama zavarivanja

Lim i profile od čelika ili neželjeznih materijala toplinski razdvojiti

+ +

+


+

++

+

+

+

15.

Montiranje elemenata u sklopove Prema tehničkim podacima pripremiti elemente za montažu

Pripremiti elemente za montažu prema crtežima i oznakama

Ispitati elemente za funkcionalnu ugradnju

Prema tehničkim podacima montirati elemente u sklopove

Ugradbene skupine elementata dovesti u stanje montaže vodeći računa o specifičnim uvjetima montaže

Ugradbene skupine montirati imajući u vidu pojedinačnu funkciju i ukupne funkcije strojeva

Ispitati za vrijeme procesa montaže međusobno zavisne funkcije kako bi se izbjegle greške pri montaži

Izgraditi sustave baždarenja ugradbenih grupa

Montirati registracione naprave za snagu


+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

16.

Izradba i ispitivanje hidrauličnih i mehaničkih upravljanja Mjeriti i podesiti pritisak u hidrauličkim i pneumatskim sustavima

Izradba i ugradnja cijevnih spojeva i spojeva gumenih cijevi

Izraditi i priključiti hidrauličke građevne elemente prema podacima, tehničkim materijalima i propisima i ispitati funkcije

Izraditi programe za numerički upravljane komponente

Ispitati funkciju elektroničkih komponenti u hidrauličkim, pneumatskim i mehaničkim sustavima


+

++

+

+

+
+

+

+

+

17.

Programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva Rukovati instrumentima za unošenje i izdavanje podataka

Napraviti programe na numerički upravljanim alatnim strojevima

Utvrditi i podesiti korekcije alata ograničiti i korigirati greške u programima

Ograničiti i korigirati greške u programima


+

+

+

+


+

+

+

+


+

+

+

+


+

+

+

+

18.

Montiranje i demontiranje strojeva i sustava Utvrditi položaj ugradbenih elemenata pomoću povezivanja svornjakom

Podesiti pripadajuće izratke za čvrste i pokretne spojeve prema izratku, mjerilu i podacima crteža

Podesiti ugradbene elemente tako da se vodi računa o odstupanjima od zadanih mjera, zatim izmjeriti, kalibrirati i ispitati vidljivost i izravnati položaj, osigurati i montirati


+

+


+

+
++
Rastavljanje i popravljanje na podsklopovima i sklopovima (ugradbenim elementima) alatnog stroja
+

+

19.

Stavljanje strojeva u pogon Ispitati funkcije mehanički, hidraulički i pneumatički upravljanih strojeva, sustava ili komponenti

Ispitati u pogonu sve funkcije strojeva, naročito pokretljivost, nepropusnost, ravnomjerni hod motora, broj okretaja, pritisak i tijekove procesa rada

Sigurnosne uređaje podesiti i ispitati njihovu funkciju

Osigurati spremnost za rad stroja, učvrstiti, podmazati, ohladiti, snabdjeti energijom, ukloniti otpad

Staviti u pogon hidrauličke i pneumatske uređaje

Saznati podatke prilikom stavljanja u pogon stroja i ako je moguće usporediti sa zadanim vrijednostima i dokumentirati


+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

20

Utvrđivanje i ograničavanje pogreške i smetnji, stavljanje u ispravno stanje strojeva, sprava i uređaja Obaviti inspekciju prema planu

Ispitati pojedinačne i ukupne funkcije u mirnom stanju i pogonu

Utvrditi greške pri smetnjama

Ispitati smetnje i greške i moguće uzroke pomoći, utvrditi mogućnosti njihova odstranjivanja i staviti u pogon

Staviti u pogon strojeve, sisteme i njihove konstrukcione jedinice pomoću dorade i izmjene konstrukcionih dijelova, grupa dijelova ili ugradbenih jedinica

+

+

+

+


+

+

+

+

+


+

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije

40

20

20

80

2.

Tehnički materijali

70

-

-

70

3.

Radni postupci

30

155

108

293

UKUPNO SATI

140

175

128

443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije Opći pregled zaštite, zaštitne mjere pri radu Svrha i zadaci zaštite pri radu. Čovjek i rad. Ekonomski gubici oštećenja ljudskog organizma pri radu. Organizacija provođenja sigurnosnih mjera pri radu. Propisi i njihova primjena. Uzroci ozljeda i organizacija prve pomoći

2.

Tehnički materijali Osnovna znanja o tehničkim materijalima Osnove metalografije. Svojstva metala i njihova ispitivanja. Svojstva i primjena sirovina i pomoćnih materijala, ispitivanje sirovina, materijal za brušenje
Toplinska obradba materijala sa stajališta upotrebe Žarenje
Kaljenje

 • zakaljivost i prokaljivost
 • popuštanje
 • poboljšavanje
 • površinsko otvrdnjavanje
Osnovne odrednice za izbor tehničkih materijala Izbor metalnih materijala

 • opće postavke pri izboru
 • izbor materijala za ugradbene elemente strojeva i uređaja
 • izbor plastičnih materijala sa stajališta uporabe

Ekonomičnost u primjeni tehničkih materijala

3.

Radni postupci Tehnika razdvajanja i spajanja Razdvajanje, lemljenje, zavarivanje i lijepljenje

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije Znanja o pretvorbi energije i korištenje energije Načela pretvorbe oblika energije. Mogućnost racionalnog korištenja energije za pogon strojeva. Vrste energije koja se koristi za pogon strojeva

2.

Radni postupci Osnovna znanja o pogonu strojeva i prijenosu energije Pogonski agegati i njihovi elementi-agregati strojeva. Elementi prijenosa snage. Električni i elektronski uređaji.

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Sigurnost na radu, zaštita okoliša i racionalno trošenje energije Navesti bitne za obrazovni program važeće propise o zaštiti i zagađenju okoline Važeći propisi o zaštiti koji su bitni za obrazovni program. Zagađenja okoline koja su uvjetovana radnim mjestom strojobravara

2.

Radni postupci Znanje o obradbi odvajanjem čestica Postupak izradbe i tehnika obradbe odvajanja čestica. Razna tehnika i područje primjene raznih alata, raznih strojeva, raznih sprava i raznih instrumenata. Upravljačka tehnika. Numeričko upravljanje slatnim strojevima.
Ispitivanje kvalitete Kontrolna tehnika. Tehnika ispitivanja, osiguravanja kvalitete

2. Tehnološke vježbe

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Tehničko crtanje, skice, tablice i dijagrami, radni i završni planovi, norme

70

-

-

70

2.

Tehnički podaci, pogonske vrijednosti i propisi

-

25

-

25

3.

Tehnološki postupci izradbe, montaže i održavanja strojeva, uređaja i instrumenata

-

45

96

141

UKUPNO SATI

70

70

96

236

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tehničko crtanje, skice, tabele, dijagrami, radni i završni planovi, norme Sposobnost prikazivanja jednostavnih dijelova Standardi za izradbu tehničkih crteža, predočavanje oblika, prostorno predočavanje, presjeci, kontiranja
Znanja o simbolima Simboli sredstava za spajanje, simboli sredstava za prijenos snane, simboli za označivanje alata i naprava
Znanje o konstruiranju Elementi konstruiranja konstruiranje strojnih dijelova
Izbor propisane radne i tehnološke dokumentacije Osnovna tehnološka i radna dokumentacija, analiza odabranog tehnološkog postupka izradbe i montaže
Zadaci i analiza vremena Izvršenje normi i njihova realnost

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Tehnički podaci, pogonske vrijednosti i propisi Izbor podloga za utvrđivanje tehnološkog procesa Tehnološki procesi izradbe i montaže. Podaci o režimima rada. Elementi vremena izradbe. Kartoteka. Plan podruzeća.

2.

Tehnološki postupci izradbe, montaža i održavanja strojeva, uređaja i instrumenata Ocjenjivanje tehničkih podataka Izbor i ocjenjivanje tehničkih podataka za montažu i održavanje strojeva i uređaja. Razrada tehnološkog procesa.
Izbor propisane radne i tehnološke dokumentacije Povezivanje informacijsko tehničkih, tehnoloških i matematičkih sadržaja u cilju rješavanja stručnih problema. Osnovne obradbe podataka i razrada tehnološkog procesa montaže strojeva, ugradbenih jedinica i sistema upravljanja.

3. Stručni račun

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

1.

Temelji matematike

35

-

-

35

2.

Dužina, kut, ploha, volumen

35

-

-

35

3.

Masa, sila, brzina, ubrzanje

-

15

-

15

4.

Rad, učinak, stupanj djelovanja

-

20

-

20

5.

Čvrstoća, toplinsko rastezanje

-

-

15

15

6.

Električne veličine

-

-

7

7

7.

Vrijeme dovršenja, radno vrijeme, nagrade i materijal

-

-

10

10

UKUPNO SATI

70

35

32

137

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Temelji matematike Vještine u radu s računskim operacijama Množenje, dijeljenje, nastanak množenja i dijeljenja, neke temeljne formule u području strojobravara, kvadratni korijen, kružnica, krug, pravilni poligoni,
Vještine u radu s jednadžbama Jednostavne jednadžbe prvog stupnja, izmjena formula
Sposobnost računanja s potencijama broja deset Potencija broja deset; shvaćanje i promjena rezultata

2.

Dužina, kut, ploha, volumen Znanja u računanju dužine, kuta, površine, volumena Dužinske mjere, površinske mjere, prostorne (volumenske) mjere, kutne mjere

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Masa, sila, brzina, ubrzanje Sposobnost računanja u pogonu Sila, zakretni moment, gibanje - općenito, brzina i ubrzanje.

2.

Rad, učinak, stupanj djelovanja Iskoristivost nekog procesa Rad, učinak (snaga), stupanj iskoristivosti, kinetička i potencijalna energija

III. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Čvrstoća i toplinsko rastezanje, električne veličine Zadaća nauka o čvrstoći Opće pretpostavke čvrstoće, naprezanja i deformacije,
Znanje o toplinskom rastezanju Veličine o kojima ovisi toplinsko rastezanje

2.

Električne veličine Znanje o korištenju električne energije Električne veličine

3.

Vrijeme dovršenja, radno vrijeme, nagrade i materijal Gospodarsko računanje vremena izradbe i montaže materijala za izradbu i pomoćnih materijala Zadaci i analiza vremena izradbe i montaže, sastavni elementi za računanje vremena izradbe
Iskoristivost materijala

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

960

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

280

280

256

1. Tehnologija zanimanja

140

175

128

2. Tehnološke vježbe

70

70

96

3 Stručni račun

70

35

32

UKUPNO A + B

1360

1360

1216

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni, pa će svaka obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe. Pri tome se mora voditi računa da zanimanje obuhvaća više vrsta, tehnoloških cjelina koji ne realiziraju svi obrtnici u cjelini pa nastaju programske razlike koje je potrebno prevladati radi cjelovitog stjecanja zanimanja.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sdržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog programa korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitosti radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa. Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se naučnike podijeliti u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teoretskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili studij strojarstva (dipl. inž. strojarstva ili prof. strojarstva).

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji iz praktičnog i teorijskog dijela.

Sadržaji iz teorijskog dijela programa (ispita) utvrđuju se iz područja tehnologije struke, stručnog računa i tehničko-tehnoloških vježbi.

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-32

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.