Zakoni i propisi - Pravni savjeti Stručno-teorijski dio programa (naukovanje) za zanimanje TESAR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglanost ministra prosvjete i športa donosi

STRUČNO-TEORIJSKI I PRAKTIČNI DIO PROGRAMA

(NAUKOVANJE)

ZA ZANIMANJE TESAR

I. DVOJNI SUSTAV OBRAZOVANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Osnovna karakteristika dvojnog sustava obrazovanja je odvojenost općeobrazovnog od stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naukovanja.

Nastava stručno-teorijskih sadržaja naukovanja ostvaruje se u obrtničkoj i drugim srednjim strukovnim školama. Praktični dio naukovanja izvodi se kod obrtnika i u obrtničkoj školi. Nastavni proces organizacijski i programski treba postaviti tako da daje optimalne obrazovne i odgojne učinke. Kako su obrtnička zanimanja vrlo raznolika nemoguće je propisati jednoobrazni pristup organiziranju i izvođenju nastave pa je naukovanje moguće organizirati uz primjenu najraznovrsnijih organizacijskih rješenja, uzimajući u obzir pojedinosti pojedinih zanimanja, a što se utvrđuje izvedbenim programom.

Modeli organizacije nastave vrlo su često bitno različiti od modela koji se primijenjuju za općeobrazovne sadržaje.

Ovi načini omogućuju veću racionalnost obrazovanja. Važna je karakteristika dvojnog sustava obrazovanja, da je završetak naukovanja odvojen od općeobrazovnog dijela programa.

Naukovanje završava polaganjem pomoćničkog ispita.

II. OPĆI I POSEBNI CILJEVI OBRAZOVANJA

Svrha i cilj naukovanja za stjecanje ovog obrtničkog zanimanja je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja samostalno obavlja poslove i radne zadaće na razini pomoćničkog zvanja.

U skladu s navedenim određuju se sljedeći opći ciljevi naukovanja:

Kao posebni ciljevi naukovanja za zanimanje tesar određuju se:

III. NASTAVNI PROGRAM

A. Praktični dio naukovanja

Redni broj

Opis obrazovanja

(posebni ciljevi)

Znanja i vještine koje se moraju usvojiti

(sadržaj programa)

Raspored po polugodištima

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

1.

Zaštita na radu i sprječavanje nesreće, zaštita od požara i ekološki zahtjevi Primjena propisa zaštite na radu iz područja graditeljstva, a posebno u tesarskom zanimanju
Primjena zakonskih propisa o zaštiti na radu u tesarskim pogonima i na gradilištu

Usvajati tijekom cijelog naukovanja

Izvori opasnosti i sprječavanje nesreća
Ponašanje dijelova građevina u odnosu na opasnost od požara
Pružanje prve pomoći kod nesreće
Postupak s otpadom
Navesti vrste energije koje se koriste u obrazovnom procesu i mogućnosti racionalne uporabe

2.

Uređenje, rad i zatvaranje gradilišta Urediti gradilište
Skladištiti materijale
Opisati rad na gradilištu
Osigurati gradilište ograđivanjem, osvjetljavanjem, označavanjem i osiguravanjem prometa
Radovi prilikom zatvaranja gradilišta

3.

Poznavanje svojstva i primjena drva i drvnih materijala Razlikovati vrste drva prema teksturi i boji +
Poznavati svojstva drva (hidroskopnost, bubrenje, tvrdoća i drugo prilikom obrade drveta) +
Poznavati greške drveta i odrediti klasu kvalitete +
Odabrati drvenu piljenu građu prema trgovačkoj vrsti +
Slagati drvenu piljenu građu u različite tipove složaja prema tome da li će se drvo sušiti prirodno ili umjetno +
Objasniti prirodno i umjetno sušenje drva +
Razlikovati drvne materijale (panel-ploče, šper-ploče, iverice, heraklit) označiti ih prema normama, svojstvima i primjeni +
Odabrati drvo i drvne materijale za izradbu pojedinih tesarskih konstrukcija +

4.

Poznavanje svojstva i primjena ostalih materijala u graditeljstvu Poznavanje vrsta cementa, poznavanje frakcija šljunka, odabrati pravi omjer šljunka, cementa i vode za pojedine betonske i ab konstruktivne elemente +
Poznavanje vrsta armatura +
Poznavanje vrsta opekarskih proizvoda, poznavanje vrsta mortova, odabrati pravi mort za zidanje jednostavnih zidova +
Poznavanje vrsta keramičkih pločica +
Poznavanje tipova gips-kartonskih ploča +
Poznavanje hidroizolacijskih i termoizolacijskih vrsta materijala +

5.

Obradba drva i drvnih materijala ručnim alatima Upotrebljavati alat za mjerenje i zacrtavanje drva (drveni i čelični metar, mjereća vrpca, kutomjer, pravokutnik, pomični kutnik, šestar, libela, visak, cijevna vaga, tesarska olovka) + +
Upotrebljavati alat za tesanje (teška sjekira, srednja sjekira, sjekirica, bradva i tesla) + +
Upotrebljavati tesarski alat za ručno piljenje, (pila, balvanuša, stolarska pila, pila listarica i pila šiljatica) + +
Upotrebljavati alat za dubljenje (dubač, plosnato dlijeto i zaobljeno dlijeto) + +
Upotrebljavati alat za bušenje (žičano svrdlo, dvorovo svrdlo, ručna bušilica) + +
Upotrebljavati tesarski alat za zabijanje i udaranje (drveni malj, različiti drveni batovi, čelični čekić) + +
Upotrebljavati tesarski alat za blanjanje (blanja strug, blanja ravnjač, blanja svlag) +
Upotrebljavati drvena vezna sredstva (drveni klinci, trnovi, klinovi), moždanici, kladice, te pera i čepovi) +
Upotrebljavati čelična vezna sredstva za drvo (čavli, vijci, svornjaci, razni tipovi pijavica, karike, prsteni i razni tipovi papuča) +
Poznavati razne vrste ljepila za lijepljenje drvenih konstrukcija +

6.

Izradba spojeva (vezova) od drveta ručnim alatima Prikazati spoj u tlocrtu, nacrtu, presjeku i bokocrtu te ortogonalnoj projekciji ili aksonometriji +
Odabrati drvo i alat ovisno o zadatku +
Prenijeti zadane mjere iz nacrta zacrtavanjem na obratke +
Izraditi spojeve (vezove) od drveta ručnim alatom i to:

- vezove horizontalnog produženja

- vezove vertikalnog produženja

- vezove pojačanja,

- vezove križanja,

- vezove pravokutnog sudaranja,

- vezove kosokutnog sudaranja

- vezove uglova

+

7.

Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata Podešavanje i oštrenje alata za tesanje (teška sjekira, srednja sjekira, sjekirica, bradva i tesla) +
Podešavanje i oštrenje alata za piljenje (razne vrste pila) +
Podešavanje i oštrenje alata za dubljenje (razna dlijeta) +
Podešavanje i oštrenje alata za blanjanje (razne blanje) +

8.

Korištenje, podešavanje i održavanje električnih strojeva Upotrebljavati i održavati ručne električne strojeve:

- ručnu motornu pilu

- ručnu kružnu pilu

- ručnu električnu blanjalicu

- ručnu električnu bušilicu

+ +
Upotrebljavati i održavati stolne (fiksne) električne strojeve: +
- stolna električna kružna pila (cirkular)

- stolna električna glodalica

- stolna električna ravnjača

- stolna električna debljača

9.

Čitanje i izradba skica i Rukovati priborom za crtanje + +
tehničkih nacrta prema pravilima tehničkog crtanja Izrađivati skice i tehničke crteže u orgninalnim projekcijama i aksonometriji pridržavajući se normi i simbola tehičkog crtanja + +
Čitati složene graditeljske nacrte za sve vrste tesarskih konstrukcija + +

10.

Računske osnove za izračunavanje materijala i troškova za izradbu tesarskih konstrukcija Izračunati potreban materijal za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija +
Izračunati potrebno vrijeme za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija +
Izračunavanje troškova za izradbu pojedinih dijelova i kompletnih konstrukcija +

11.

Izradba i podupiranje oplate za vertikalne, horizontalne i kose armiranobetonske konstruktivne elemente Prema vlastitom tehničkom nacrtu izraditi dijelove oplate te izrađene dijelove spojiti u cjelinu, koristići se raspoloživim priborom alatima i strojevima

- oplata ab zidova

- oplata vertikalnih ab ukruta (serklaža) oplata vertiklanih ab stupova

- oplata horizontalnih ab greda koje treba povezati sa stupom u okvir

- oplata ab monolitnih ploča

- podupiranje polumontažnog rebričastog stropa

- oplata dvokrakog ab stubišta sa podestom i međupodestom

- oplata trokutnog ab stubišta sa podestom i međupodestom

- oplata kružnog odnosno polukružnog ab stubišta

+

12.

Izradba armature prema tehničkom nacrtu i postava armature u sve armiranobetonske konstruktivne elemente Prema zadanom tehničkom crtežu i već izrađenoj armaturi treba odabrati potrebne profile te ih pravilno postaviti u sve konstruktivne ab elemente služeći se raspoloživim priborom i alatima +
- u oplatu ab zidova
- u oplatu vertikalnih ab ukruta (serklaža)
- oplatu horizontalnih ab ukruta (serklaža)
- u oplatu vertikalnih ab stupova
- u oplatu horizontalnih ab greda koje treba povezati sa stupom u okvir
- u oplatu ab monolitnih ploča
- u oplatu ab dvokrakog stubišta sa podestom i međupodestom
- u oplatu trokrakog ab stubišta s podestom i međupodestima
Prema zadanom tehničkom crtežu samostalno izraditi jednostavne armaturne koševe te ih pravilno postaviti u ab konstruktivne elemente služeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima +
- u oplatu horizontalnog ab serklaža (ukruta)
- u oplatu vertikalnog ab serklaža (ukruta)
- u oplatu jednostavne ab grede
- u oplatu jednostavnog ab stupa

13.

Izradba betonske mješavine i ugradba u sve armiranobetonske konstruktivne elemente Izradba betonske mješavine sa pravilnim doziranjem komponenata šljunka, cementa i vode za sve marke betona za nosive ab konstruktivne elemente služeći se raspoloživim alatima i strojevima +
Ugradba betonske mješavine u oplatu svih ab konstruktivnih elemenata +
Njegovanje ugrađenog betona +

14.

Zidanje i žbukanje jednostavnih zidova Zidanje zidova koji su sastavni dijelovi tesarskih radova te se prilikom tih radova trebaju i obaviti +
- zidanje zabata krovišta
- podzidavanje pod krakovima stubišta
- podzidavanje ispod podrožnica krovišta
Zidanje samostalnih jednostavnih zidova +
- zid debljine 12 cmm opekom normalnog formata
- zid debljine 25 cmm opekom normalnog formata
- zid debljine 29 cmm opekarskim blokom
Žbukanje jednostavnih zidova grubom žbukom sa cementnom špricom kao podlogom +

15.

Obradba građe i montaža jednovodnih i dvovodnih krovova Prema tehničkom nacrtu odabrati građu, zacrtati je, razmjeriti krovište, obraditi pojedine komade građe i složiti u cjelinu služeći se raspoloživim priborom, alatima i strojevima
- jednovodni krovovi raspona do 6 m
- dvovodni krovovi raspona do 10 m + +

16.

Montaža elemenata na krovnim plohama i kompletiranje toplinske Prema tehničkom nacrtu ugradnja krovnog prozora

Postava elemenata na krovištu koji su sastavni dio kompletiranja krovišta (vaterlajsna, okapnice)

+
izolacije potkrovlja Pravilno postavljanje slojeva toplinske izolacije, hidroizolacije i ventilirajućeg sloja zraka na stambenom potkrovlju služeći se raspoloživim alatima, priborom i storojevima

17.

Poznavanje tehnologije izradbe i montaže modernih velikoplošnih, tunelskih i kliznih oplata Poznavati moderne velikoplošne tunelske i klizne oplate

- tipovi oplata

- industrijski način izradbe modernih oplata

- način montaže i demontaže modernih otplata

- održavanje raznih tipova modernih oplata

+

18.

Poznavanje tehnologije izradbe i postave montažnih drvenih kuća Poznavanje tehnologije montažnih drvenih kuća

- tipovi panela i stropnih rešetkastih nosača

- industrijski način izradbe panela i stropnih rešetkastih nosača

+
- sustavi učvršćivanja panela i stropnih rešetkastih nosača u jednu cjelinu

19.

Poznavanje tehnologije izradbe i montaže lijepljenih drvenih nosača Poznavanje tehnologije lijepljenih drvenih lameliranih nosača +
- tipovi nosača
- industrijski načini izradbe lijepljenih drvenih lameliranih nosača
- načini učvršćivanja kompletne konstrukcije u cjelinu

20.

Postava i montaža svih vrsta građevinskih skela Odabir materijala, priprema radnog mjesta, postava i skela: + +
- cijevna fasada
- cijevna skela za podupiranje oplate
- drvena konzolna skela

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

1. Tehnologija zanimanja

1.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Graditeljstvo - podjela i osnovni pojmovi

5

-

-

5

Zanimanje tesar - sadržaj zanimanja

5

-

-

5

Građevina kao cjelina i funkcija pojedinh dijelova zgrade

8

-

-

8

Drvo, anatomska građa drva, tehnička svojstva drva, greške drva

10

-

-

10

Drvena piljena građa

20

-

-

20

Materijali u graditeljstu (beton, ab armatura, opekarski proizvodi betonski proizvodi)

20

-

-

20

Tesarski alati i pribor

12

-

-

12

Ručna izradba tesarskih vezova

60

-

-

60

Strojna obradba drva

-

10

-

10

Temelji, oplata temelja, armiranje temelja i betoniranje temelja

-

20

-

20

Zidovi, oplata zidova, armiranje zidova i betoniranje

-

35

-

35

Stupovi, oplate stupova, armiranje i betoniranje

-

30

-

30

Horizontalni konstruktivni elementi

-

25

-

25

Kosi konstruktivni elementi - stubišta

-

35

-

35

Ustrojstvo građenja

-

20

-

20

Osnove građevinske fizike

-

-

10

10

Krovišta

-

-

50

50

Pokrovi

-

-

18

18

Elementi krovišta i pokrova

-

-

10

10

Skele

-

-

10

10

Lamelirani drveni nosači

-

-

5

5

Rešetkasti drveni nosači

-

-

5

5

Prostorne krovne konstrukcije

-

-

5

5

Moderne oplate

-

-

10

10

Montaža kuće

-

-

5

5

UKUPNO SATI

140

175

128

443

1.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1

Graditeljstvo, podjela i osnovni pojmovi Objasniti pojam i značaj graditeljstva u ukupnom gospodarstvu Graditeljstvo kao gospodarska djelatnost:

Smjerovi:

- visokogradnja

- niskogradnja

Kompletiranje djelatnosti:

- građevinska industrija i obrtništvo

2.

Zanimanja tesar - sadržaj zanimanja Objasniti sadržaj tesarskog zanimanja Uloga tesara u graditeljskoj industriji

Uloga tesara u obrtništvu

Povijesne tesarske konstrukcije

3.

Građevina kao cjelina i funkcija pojedinih dijelova zgrade Objasniti funkcioniranje pojedinih dijelova zgrade u sklopu cjeline građevine Nosivi i nenosivi elementi zgrade- definicija i značaj

Temelji

Zidovi

Stropovi

Stubovi

Stubišta, krovišta

4.

Drvo, anatomska građa drva, tehnička svojstva drva, greške drva Objasniti značenje anatomske građe drveta tehničkih svojstava i greške drveta u tesarskim konstrukcijama Vrste drva

Anatomska građa drveta

Tehnička svojstva drveta

Greške drveta

Bolesti drva

Mehanička svojstva drveta

5.

Drvena piljena građa Objasniti pojam piljene građe u tesarskim radovima Sortiranje građe, sušenje građe, asortiment građe, trgovačka klasa drveta, standardi građe

6.

Materijali u graditeljstvu (beton, ab armatura, opekarski proizvodi, betonski proizvodi) Poznavanje betona Vrste cementa, sirovine za cement, proizvodnja

Šljunak, frakcije šljunka, proizvodnja

Tehnička voda

Omjeri cementa, šljunka i vode za pojedine marke betona

Poznavanje armature Vrste armature, proizvodnja, transport, skladištenje

Sječenje

Ručno i strojno savijanje armature

Slaganje armaturnih koševa prema nacrtima

Ugradnja armature

Poznavanje armiranog betona Pojam armiranog betona

Marke betona

Odabir betona za pojedine ab elemente

Starost betona, vrijeme vezivanja

Poznavanje opekarskih proizvoda Opeka normalnog formata, tipovi, dimenzije, načini uporabe, vezovi
Poznavanje vrsta mortova Sirovine, proizvodnja, transport, skladištenje

- vapneni mort, omjeri

- cementni mort, omjeri

- vapnocementni mort, omjeri

Poznavanje keramičarskih proizvoda Zidne i podne keramičke pločice
Poznavanje materijala za hidroizolacije Tipovi hidroizolacije, proizvodnja, način uporabe

Topli i hladni premazi

Hidroizolacija poda

Hidroizolacija kosog krova

Poznavanje materijala za toplinsku izolaciju Svojstva materijala, lokacija toplinske izolacije unutar elemenata zgrade

7.

Tesarski alati i pribor Poznavanje tesarskog pribora za zacrtavanje građe Metar, kutomjer, šestar, tesarska olovka, kutnik, libela, visak, sijevna vaga
Poznavanje tesarskog alata za piljenje Čelična tesarska pila, stolarska pila, pila listarica, pila balvanuša
Poznavanje tesarskog alata za tesanje Teška sjekira, sjekira, sjekirica, bradva, tesla
Poznavanje tesarskog alata za blanjanje Obična blanja, blanja strug
Poznavanje tesarskog alata za udaranje Razne vrste čekića
Poznavanje alata za dubljenje Dlijeta, dubač

8.

Ručna izradba tesarskih vezova Poznavanje tesarskih vezova i njihova uporaba u složenijim tesarskim konstrukcijama Vezovi horizontalnog produženja, vezovi vertikalnog produženja, vezovi pojačanja, vezovi križanja, vezovi pravokutnog sudaranja, vezovi kosokutnog sudaranja, vezovi uglova
Povezati grafičku sliku nacrta modela s vještinom izradbe modela Izradba modela vezova u mjerilu 1:1

II. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Strojna obradba drva Opisati organizaciju tesarskog pogona na gradilištu i tesarske radionice u sklopu većeg graditeljskog kompleksa

Strojevi za piljenje drva

Dimenzije pogona, osvjetljenost, grijanje, protupožarna sredstva, alatnica, zajednički alat

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad stolnog fiksnog cirkulara

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad klatne i ručne potezne pile

Strojevi za blanjanje drva Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad jednostrane ravnjače

Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad dvostrane debljače

Strojevi za glodanje drva Namjena, dijelovi, opis i priprema za rad na jednovretenastoj stolnoj glodalici

2.

Temelji, oplata temelja, armiranje temelja i betoniranje temelja Upoznati funkciju temelja i značenje temelja za funkcioniranje cjelovite građevine Temeljne trake, temelji samci, temelji roštilji, temeljne ploče, duboki temelji

Oplate temelja, načini podupiranja, načini osiguranja temelja kod zemljanih radova

Postava armature, fiksiranje armature u temelje

Betoniranje temelja i njega betona

Povezati grafičku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate Izradba oplate u mjerilu 1:1
3. Zidovi, oplata zidova, armiranje zidova i betoniranje Upoznati ulogu zidova u konstrukciji građevine Nosivi zidovi, nenosivi zidovi, montažni zidovi

Oplate zidova, načini podupiranja, oplate kutova zidova, prodori u zidovima

Postava armature i fiksiranje armature u zidovima

Betorniranje zidova i njega betona

Povezati grafičku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate Izradba oplate zida u mjerilu 1:1
4. Horizontalni konstruktivni elementi-ploče, grede i konzole (izradba oplate, armiranje i betoniranje) Poznavati različite vrste horizontalnih konstruktivnih elemenata te znati njihovu ulogu u konstrukciji građevine Ploče

- tipovi ploča, načini učvršćivanja oplate, fiksiranje oplate, armiranje ploča, betonaža i njega betona

Grede

- veliki i mali presjek, kvadratični profili grede, pravokutni profili grede, načini učvršćivanja oplate, fiksiranje oplate, armiranje, betonaža i njega betona

Konzole

- s gredama za podupiranje i bez greda, fiksiranje oplate, armiranje konzole, betonaža i njega betona,

Horizontalni seklaži (ukrute) - mjesto postavljanja, fiksiranje oplate, armiranje, betonaža i njega betona
Povezati grafičku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate Izradba oplate grede u mjerilu 1:1
5. Kosi konstruktivni elementi - stubišta Upoznati ulogu konstruktivnih elemenata u cijelini građevine Jednokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armatura, betonaža i njega betona
Dvokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona
Trokratno stubište, izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona
Polukružno i kružno stubište izradba oplate, podupiranje, postava armature, betonaža i njega betona
Povezati grafičku sliku nacrta s vještinom izradbe oplate Izradba oplate stubišta u mjerilu 1:1
6. Ustrojstvo građenja Upoznati sudionike u građenju Investitor, projektant, izvoditelj, nadzorni inženjer

Prava i međusobne obveze sudionika u građenju

Objasniti pojam lokacijske i građevne dozvole

Objasniti ustupanje radova

Lokacijska dozvola

Građevna dozvola

Načini ustupanja radova

Ugovor o građenju

Objasniti pripremu građenja Operativni plan, plan radne snage, plan materijala, plan mehanizacije

Shema gradilišta

Pripremni radovi na gradilištu Otvaranje gradilišta

Pomoćni objekti, privremene instalacije i komunikacije, spremišta materijala, alata i smještaj osoblja

Obilježavanje građevine

Pregled radova na gradilištu Vrste radova na gradilištu:

građevinski, obrtnički i instalaterski

Upoznati dokumentaciju na gradilištu Građevini dnevnik, građevna knjiga, radni nalog, prozivnik situacije
Pojam nadzora Nadzorni inženjer i inspekcijski nadzor
Upoznati važnost tehničkog pregleda Tehnički pregled građevine

Uporabna dozvola

Primopredaja građevine

7.

Osnove građevinske fizike Navesti jedinice iz mehanike Masa, težina gustoća
Opisati zakone mehanike koji se primijenjuju u graditeljstvu Snaga (veličina, smjer, hvatište)

Djelovanje poluge kod alata i pribora

Čvrstoća na tlak, vlak, savijanje

Opisati međusobne odnose vlage i zraka i temperature Apsolutna i relativna vlažnost zraka, difuzija vodene pare, rosište
Opisati toplinsko izoliranje građevine Toplinska provodljivost, akumulativnost
Objasniti ulogu vanjskih termičkih slojeva Položaj izolacijskog sloja, toplinski most, učvršćivanje termičkih materijala u oplatama
Navesti izolacijske materijale Heraklit, stiropor, kombi ploče, minerlana vuna, staklena vuna, poliuretan

8.

Krovišta Upoznati ulogu i značaj krovišta u funkcioniranju kompletne građevine Tipovi, nagibi, elementi krovišta

Jednostrešno, dvostrešno, trostrešno i višestrešno krovište

Tesarska obradba pojedinih elemenata krovne konstrukcije i sklapanje u cjelinu

9.

Pokrovi Upoznati značaj različitih tipova pokrova i njihovo postavljanje Crijep, materijali i vrste, tipovi, fazonski komadi

Ravne ploče, materijali i vrste, tipovi i fazonski komadi

Valovite ploče, materijali i vrste, tipovi i fazonski komadi

Bitumenska šindra, vrste

10.

Elementi krovišta i pokrova Upoznati različite elemente značajne za kompletiranje krovišta Krovni prozori, tipovi, ugradnja, lokacija u krovištu

Toplinska izolacija, uloga i mjesto postave,

Krovni istaci, konstrukcije i načini izvođenja detalja

11.

Skele Upoznati značenje skela kod različitih radova u graditeljstvu Skele kod podupiranja oplate, tipovi, načini, pričvršćivanje, detalji

Fasadne cijevne skele, tipovi, osnovni elementi, sklapanje elemenata u cjelini, detalji

Konzolne skele, tipovi, elementi konzolnih skela, sklapanje u cjelinu, detalji

12.

Lamelirani drveni nosači Upoznati značenje lameliranih drvenih nosača u suvremenom graditeljstvu Tipovi nosača, način izrade, transporti nosača, montaža, kompletiranje konstrukcije, detalji

13.

Rešetkasti drveni nosači Upoznati značenje rešetkastih drvenih nosača u graditeljstvu Rešetkasti drveni nosači u povijesnim drvenim konstrukcijama

Suvremeni drveni rešetkasti nosači, tipovi, načini izradbe, montaža, detalji

14.

Prostorne krovne konstrukcije Upoznati značenje prostornih krovnih konstrukcija u suvremenom graditeljstvu Hiperbolni paraboloid, detalji oplate, načini podupiranja, sustavi učvršćivanja nosača

Ljuske, detalji oplate, načini podupiranja, sustavi učvršćivanja nosača oplate

15.

Suvremena oplata Upoznati značenje suvremenih oplata u industrijskom načinu izgradnje građevine Klizne oplate, mehanizmi klizanja, detalji učvršćivanja oplate, sustavi betoniranja

Velike plošne oplate,

Oplate zidova i stropova,

Načini učvršćivanja oplate, montaža i demontaža

Tunelske oplate, načini učvršćivanja oplate, montaža i demontaža

16.

Montažne kuće Upoznati značenje sustava montažnih kuća i broj izgradnji objekata s naglaskom na obnovu ratom zahvaćenih područja Sustavi zidova - panela i rešetkastih nosača

Načini montaže panela i rešetkastih nosača

Detalj završnih radova

2. Stručni račun

2.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Matematičke osnove

70

-

-

70

Troškovnik

-

10

5

15

Dokaznica mjera

-

10

-

10

Izračunavanje količine materijala i vremena rada - normiranje

-

15

8

23

Izračunavanje cijene rada- analiza cijena

-

-

14

14

Izračunavanje plaće

-

-

5

5

UKUPNO SATI

70

35

32

137

2.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Matematičke osnove Primijeniti osnovne računske operacije Zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, jedinice mjera i veličina te njihovo pretvaranje (m, m, m, kg) pravila o zgradama, decimalni brojevi, razlomci
Primijeniti pomagala pri računanju Rukovanje džepnim računalom, tablice
Primijeniti računanje omjera Omjeri smjesa, računanje mjerila nacrta, nagib povšina, pravilo trojno, postotni račun
Izračunati plohe zidova i podova Pravokutnik, paralelogram, trapez, pravilni mnogokut, krug, kut složene plohe
Izračunati duljine i kutove u pravokutnom trokutu Pitagorin poučak

Kvadrati brojeva

Kvadratni korjen

Funkcije kutova

Izračunati tijela Oplošja i volumen prizme, valjka, stošca, piramide i kugle

2.

Troškovnik Izraditi troškovnik za tesarske radove Stavke troškovnika

- opis stavaka troškovnika

- računanje stavaka troškovnika

3.

Dokaznica mjera Izraditi dokaznicu mjera za tesarske troškove Dokaznica mjera za troškovnik

Dokaznica mjera za građevinsku knjigu

4.

Izračunavanje količine materijala i vremena rada

- normiranje

Izračunati potrebnu količinu materijala na temelju građevinskih normi Izračunavanje potrebne količine svih materijala za izradbu određene količine rada:

- oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata (ploče, balkoni, grede)

- oplate vertikalnih konstruktivnih ab elemenata (stupovi, zidovi)

- oplate kosih ab konstruktivnih elemenata (jednokraka, dvokraka i trokraka stubišta)

- iskaz drvene piljene građe za krovišta (jednovodni i dvovodni krovovi)

- pokrov za krovove (crijep, ravne ploče, valovite ploče i bitumenska šindra)

Izračunati potrebnu količinu vremena na temelju građevinskih normi Izračunavanje potrebne količine vremena za obavljanje nekog rada:

- oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata (ploče, balkoni, grede)

- oplate vertikalnih konstruktivnih ab elemenata (stupovi, zidovi)

- oplate kosih ab konstruktivnih elemenata (jednokraka, dvokraka i trokraka stubišta)

- izradba krovišta (jednovodni i dvovodni krovovi)

- pokrov za krovove (crijep, ravne ploče, valovite ploče, bitumenska šindra)

5.

Izračunavanje cijene rada- analiza cijena Izračunati cijenu rada Projektantni troškovnik

Ponudbeni troškovnik

Ponuda

Građevna knjiga

Situacija (periodična i okončana)

Analiza cijene rada:

  • materijal
  • ploče
  • troškovi prijevoza

6.

Izračunavanje plaća Izračunati plaću Plaće po vremenu

Plaće po akordu

Plaće po premiji

Plaće po grupama

Plaće: bruto - neto (doprinosi, porezi, odbici)

3. Stručno crtanje

3.1. Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

Red.

br.

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

Ukupno

Osnove tehničkog crtanja

45

-

-

45

Projektna dokumentacija

15

-

-

15

Označivanje materijala, konsturukcija i oprema

20

10

-

30

Glavni nacrti

-

50

-

50

Izvedbeni nacrti

-

-

50

50

Detaljni nacrti

-

20

30

50

UKUPNO SATI

80

80

80

240

3.2. Ciljevi i sadržaji nastavnih područja

I. GODINA NAUKOVANJA

Red.br.

Nastavno područje

C i l j

S a d r ž a j

1

2

3

4

1.

Osnove tehničkog crtanja Navesti crtaći pribor, materijale i koristiti ih prema svrsi Crtaća daska, T- ravnalo, trokuti, šestar, šablone, olovke, papir; formati i slaganja
Objasniti suštinu grafičkog prikazivanja Tehnički nacrti kao sredstvo razumijevanja između projektanta i investitora i izvoditelja
Objasniti projekcije:
  • ortogonala, aksometrija, i primjena u građevinskim nacrtima
Tlocrt, nacrt, bokocrt ( izgled pročelja)

Presjek, aksometrija

Objasniti mjerila nacrta Određivanje stvarne i nacrtne veličine tijela

2.

Projektna dokumentacija Upoznati vrste nacrta Idejni, glavni, izvedbeni
Objasniti sadržaj i značenje tekstualnih dijelova projekta Tehnički opis, prikazi tehničkih rješenja, troškovnik

3.

Označavanje materijala, konstrukcija i oprema Objasniti kotiraje Kotiranje u tlocrtima

Kotiranje u presjecima

Razlikovati oznake materijala i konstrukcija Oznake za tlo, pjesak, šljunak, opeku, beton, čelik, žbuku, drvo, hidroizolaciju, termoizolaciju
Oznake zidova, pregrada, stupova, stropova, krovišta
Objasniti oznake konstrukcija za zatvaranje otvor Vrata

Prozori

Oznake uređaja i opreme Kada, umivaonik, WC školjka, bide, pisoar,

Oznake peći, radijatora i dimnjaka

4. Glavni nacrti Izraditi glavni nacrt Izraditi situacijski nacrt u mjerilu 1:1000

Izraditi glavni nacrt manje građevine u mjerilu 1:1000

- tlocrti

- presjek A-A, B-B

- pročelja

5. Izvedbeni nacrti Izraditi izvedbeni nacrt Izraditi izvedbeni nacrt manje građevine u mjerilu 1:50 na temelju glavnog nacrta

- tlocrti

- plan oplate ploče

- presjek A-A

- presjek kroz stubište B-B

- pročelja

- tlocrt krovišta

- presjeci kroz krovište

6. Detaljni nacrti Izraditi detaljne nacrte Detaljni nacrt drvenih spojeva

Detaljni nacrt krovova

- detalji spojeva stupova, greda, kosnika, rogova, kliješta, ruka

- detalji sidrenja drvene građe

- detalji ugrađivanja krovnog prozora

- detalji rješavanja hidroizolacije i termoizolacije potkrovlja

- detalji različitih tipova pokrova (crijepovi, valovite ploče) ravne ploče, bitumenska šindra)

- detalji spojeva pokrova i okapnica

- detalji oplate ravnog dvokrakog stubišta

- detalji oplate polukružnog stubišta

IV. NASTAVNI PLAN NAUKOVANJA

Nastavni plan naukovanja temeljen je na procjeni potrebnog vremena za savladavanje znanja i vještina koji su neophodni za ovo zanimanje kao i na duljini trajanja nastave u pojedinoj školskoj godini.

Nastavni plan

Nastavni predmeti

Sati godišnje

I.

II.

III.

A. Praktični dio naukovanja

1080

1080

1080

B. Stručno-teorijski dio naukovanja

290

290

240

1. Tehnologija zanimanja

140

175

128

2. Stručni račun

70

35

32

3. Stručno crtanje

80

80

80

UKUPNO A + B

1370

1370

1200

V. METODIČKE NAPOMENE

Nastavni program naukovanja je okvirni pa će obrtnička škola zajedno s obrtnicima izraditi izvedbene programe.

Praktični dio naukovanja, tehnologija struke i stručni račun programirani su tako da čine smisaonu cjelinu u kojoj se sadržaji međusobno nadopunjuju.

U odabiru sadržaja nastavnog progrma korišten je princip egzemplarnosti. Pri izradbi izvedbenog programa treba uvažavati posebitost radionica u školi i obrtničkih radionica ne narušavajući pri tom osnovnu strukturu okvirnog programa.

Izvedbeni program mora biti konkretniji, odnosno detaljniji, a sadržaj se raspoređuje sukladno školskom kalendaru.

Izvedbenim programom konkretno treba reći koji se dio programa izvodi u školi, odnosno školskoj radionici, a koji kod obrtnika.

Preporuča se podijeliti naučnike u skupine i odrediti raspored i boravak svake pojedine skupine u školi s tim da se utvrdi vremenski blok za boravak u školi, i kod obrtnika s kojim naučnik ima sklopljen ugovor o naukovanju. Dimenzija bloka uvjetovana je vremenom potrebnim za ostvarivanje teorijskog dijela naukovanja i vježbi kao i vremenom potrebnim za realizaciju razlike praktičnog dijela programa u školskoj radionici.

Praktični dio programa treba najvećim dijelom realizirati kod obrtnika. Stručni učitelj koji realizira praksu mora imati majstorski ispit ili priznati majstorski status. Na praksi učenik vodi dnevnik rada.

Teorijski dio naukovanja i vježbe ostvaruju nastavnici s visokom stručnom spremom koji su završili arhiktektonski odnosno građevinski fakultet. To pretpostavlja timski rad s unutarnjom podjelom rada prema znanju i sposobnostima pojedinih stručnjaka.

VI. POMOĆNIČKI ISPIT

Ispit se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela.

Okvirni sadržaj iz praktičnog dijela ispita, kojim ispitanik dokazuje stečena praktična znanja i vještine može se definirati ovako:

Praktični dio pomoćničkog ispita sastoji se od sljedećih faza:

Ispitanik treba napraviti izvedbeni nacrt elemenata koji je zadan u mjerilu 1:50, u tri projekcije, tlocrt i barem dva pogleda. Na temelju izvedbenog nacrta pristupa se izradbi radioničkih nacrta detalja u mjerilu 1:1.

Ispitanik treba napraviti iskaz drvene piljene građe za zadani element te izračunati potrebno vrijeme za izradbu elemenata

Ispitanik mora u roku od maksimalno 35 sati izraditi jedan element od drva i drvnih meterijala:

Sadržaji iz teorijskog dijela ispita utvrđuju se iz područja stručnog računa, stručnog crtanja i tehnologije struke, tako npr. ispitna pitanja se mogu formulirati iz ovih sadržaja:

Iz predmeta tehnologije stuke:

Iz predmeta stručno računanje:

Iz predmeta stručno crtanje:

Ispitna pitanja iz područja tehnoloških vježbi mogu biti:

Klasa: 311-01/96-01/674

Urbroj: 526-01-96-33

Zagreb, 23. kolovoza 1996.

Ministar

Davor Štern, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.