Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 20.09.1996 Pravilnik o službenoj iskaznici državnog pravobranitelja i zamjenika državnog pravobranitelja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 34. Zakona o državnom pravobraniteljstvu ("Narodne novine" br. 75/95) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJA

Članak 1.

Pravilnikom o službenoj iskaznici državnog pravobranitelja i zamjenika državnog pravobranitelja (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se obrazac službene iskaznice državnog pravobranitelja Republike Hrvatske, zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske, državnog pravobranitelja Grada Zagreba, zamjenika državnog pravobranitelja Grada Zagreba, državnog pravobranitelja županije i zamjenika državnog pravobranitelja županije (u daljnjem tekstu: dužnosnik) i način njihovog izdavanja.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice dužnosnika iz članka 1. ovoga Pravilnika je pravokutnog oblika veličine 8,5x5,5 cm na kartonskoj podlozi ili pergamentu (bijele boje pokrivene ornamentom u obliku krugova ispunjenim stiliziranim slovima RH blijedo plave boje, između kojih je ucrtana vaga u blijedo crvenoj boji).

Grb Republike Hrvatske otisnut je na obrascu u izvornim bojama.

Obrazac službene iskaznice izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska.

Članak 3.

Dužnosnici nose službenu iskaznicu u kožnom povezu.

Kožni povez je tamnoplave boje, dvostrukog pregiba čije su stranice velične 8x12 cm za svaki pregib.

Na prednjoj strani kožnog poveza ispisano je zlatnim slovima:

- u gornjem dijelu: Republika Hrvatska

- ispod toga: naziv odgovarajućeg državnog pravobraniteljstva

- u sredini: grb Republike Hrvatske (zlatni otisak)

- u donjem dijelu: službena iskaznica

Članak 4.

Službenu iskaznicu dužnosniku izdaje ministar pravosuđa.

Članak 5.

O izdanim službenim iskaznicama vodi se evidencija u Ministarstvu pravosuđa.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži redni broj, prezime i ime dužnosnika kojemu je izdana službena iskaznica, dužnost koju obavlja u državnom pravobraniteljstvu za koje mu je izdana službena iskaznica, jedinstveni matični broj građana, datum izdavanja, do kada traje ovlaštenje, datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za opaske.

Članak 6.

Službena iskaznica oduzima se dužnosniku kad je udaljen od obavljanja dužnosti, a poništava se kad mu prestaje dužnost u državnom pravobraniteljstvu za koje mu je izdana službena iskaznica.

Članak 7.

Ako dužnosnik izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo pravosuđa radi pokretanja postupka za brisanje iz evidencije nestale službene iskaznice i izdavanje nove.

Dužnosnik koji je izgubio službenu iskaznicu ili je na drugi način ostao bez nje, dužan je istu oglasiti nevažećom.

Nova službena iskaznica može se izdati dužnosniku tek nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica oglašena nevažećom.

Nova se službena iskaznica izdaje državnom pravobranitelju svaki puta kad je imenovan za državnog pravobranitelja, a zamjeniku državnog pravobranitelja kad je imenovan u drugo državno pravobraniteljstvo.

Članak 8.

Službena se iskaznica izdaje dužnosniku u roku od 30 dana nakon što ih imenuje Sabor Republike Hrvatske.

Dužnosnicima, koje je imenovao Sabor Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, službena će se iskaznica izdati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Obrazac službene iskaznice dužnosnika s odgovarajućim sadržajem otiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 713-01/96-01/04
Urbroj: 514-05-04-96-2
Zagreb, 6. rujna 1996.

Ministar
Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.