Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 13.09.1996 Odluka o obvezni cjenika odnosno tarifa određenih pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju čalnka 13a. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 29/92, 26/93 i 43/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1996. godine donijela

ODLUKU

O OBVEZI PRIJAVE CJENIKA ODNOSNO TARIFA ODREĐENIH PRAVNIH OSOBA

I.

Pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i to:

INA - Industrija nafte d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d.

Hrvatska radio televizija

"HŽ" - Hrvatske željeznice

JP Hrvatska pošta i telekomunikacije - HPT

JP Hrvatske ceste

JP Hrvatske šume

Jadrolinija d.o.o.

JP Narodne novine

dužne su pri svakoj promjeni cijena svojih proizvoda i usluga, prijaviti cjenike odnosno tarife Ministarstvu gospodarstva 15 dana prije primjene cijena.

II.

Proizvode i usluge za koje su pravne osobe iz točke I. ove Odluke dužne dostavljati cjenike odnosno tarife odredit će ministar gospodarstva u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Prijava cjenika, odnosno tarifa, sadrži:

- naziv proizvoda, odnosno usluge i mjernu jedinicu

- važeću i novu cijenu, te postotak povećanja

- naznaku vrste cijene s uvjetima prodaje

- razloge za povećanje cijena s obrazloženjem

- datum primjene nove cijene

IV.

Pravne osobe mogu zatražiti skraćenje roka iz točke I. ove Odluke, uz dopunsko obrazloženje s kalkulacijom važeće i nove cijene proizvoda, odnosno usluge.

V.

Ako Ministarstvo gospodarstva stavi prigovor na prijavljeni cjenik, odnosno tarife s prijedlogom promjene cijena, a pravna osoba ne uskladi cijene iz cjenika, odnosno tarife u roku iz točke I. ove Odluke, cijene iz prijavljenog cjenika, odnosno tarife ne mogu se primijeniti.

VI.

Do donošenja propisa iz točke II. ove Odluke pravne osobe iz točke I. ove Odluke ne mogu povećati cijene svih svojih proizvoda i usluga.

VII.

Za vrijeme važenja obveze prijave cjenika, odnosno tarifa proizvoda i usluga iz točke II. ove Odluke ne dostavljaju se obavijesti o cijenama iz Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja ("Narodne novine", broj 101/93) odnosno Odluke o prijavi cjenika, odnosno tarifa određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 45/93, 47/93 i 78/93).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-01/96-01/04
Urbroj: 5030116-96-1
Zagreb, 12. rujna 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.