Zakoni i propisi - Pravni savjeti 76 11.09.1996 Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni kredit)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i 22. i članka 67. stavka 1. točke 10. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 4. rujna 1996. godine, donio je

ODLUKU

O UVJETIMA ZA ODOBRENJE KRATKOROČNIH KREDITA NA OSNOVI ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA (LOMBARDNI KREDIT)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, rokovi korištenja i vraćanja i drugi uvjeti za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: lombardni kredit).

II.

Lombardni kredit Narodna banka Hrvatske odobrava u visini:

- 50% nominalne vrijednosti založenih blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

- 25% nominalne vrijednosti založenih trezorskih zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske.

III.

Banke i štedionice mogu koristiti lombardni kredit tijekom mjeseca neprekidno ili s prekidima do ukupno 12 radnih dana u mjesecu.

IV.

Lombardni krediti se odobravaju s rokom vraćanja najkasnije do roka dospijeća založenih vrijednosnih papira.

V.

Danom početka korištenja kredita smatra se dan kad su banci ili štedionici prenesena sredstva na njezin žiro račun, dok se dan vraćanja kredita ne računa kao dan korištenja kredita. Ako banka ili štedionica vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun, smatrat će se da je kredit korišten jedan dan. Radnim danom, u smislu ove Odluke, smatra se i subota.

VI.

Kamatna stopa na kredit iz točke I. ove Odluke regulirana je Odlukom o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske.

VII.

Ako banka ili štedionica korišteni kredit iz točke II. Odluke ne vrati u roku iz točke III. i IV. Odluke, naplata kredita izvršit će se na teret sredstava interventnog kredita kojeg odobrava Narodna banka Hrvatske po uključenju deponenata, sekundarnih izvora likvidnosti i intervencija na Tržištu novca.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o uvjetima za odobrenje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit) ("Narodne novine", br. 85/94, 9/95, 13/95 i 35/95).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 362/95.
Zagreb, 4. rujna 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.