Zakoni i propisi - Pravni savjeti 73 30.08.1996 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede ("Narodne novine" br. 54/96), ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način korištenja, kriterij i namjene sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede sa posebnog računa u okviru Državnog proračuna (razdjel 060 - Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva).

Članak 2.

Sredstva Posebnog računa koristit će se kao sredstva za kreditiranje razvojnih programa i programa obnove poljoprivrede Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravo korištenja sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika imaju fizičke i pravne osobe vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta i gospodarskih objekata koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj i koji udovoljavaju uvjetima iz ovog Pravilnika.

Članak 4.

Sredstvima iz članka 2. ovog Pravilnika kreditirat će se slijedeće namjene:

a) Stočarska proizvodnja:

1. proizvodnja mlijeka;

2. proizvodnja mesa;

3. proizvodnja rasplodne stoke;

4. proizvodnja jaja i meda.

b) Voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo:

1. proizvodnja jabučastog, koštičavog, jagodičastog i jezgričavog voća;

2. proizvodnja južnog voća;

3. proizvodnja vinskog i stolnog grožđa;

4. proizvodnja povrća na otvorenom i zatvorenom prostoru;

5. sjemenarstvo te rasadničarska proizvodnja u voćarstvu i vinogradarstvu.

c) Akvakultura

d) Poljoprivredna oprema

e) Prerada poljoprivrednih proizvoda (mali prerađivački kapaciteti).

Članak 5.

Učešće sredstava u predračunskoj vrijednosti programa može iznositi:

1. za nabavu rasplodne stoke do 70%;

2. za tov stoke do 40%;

3. za sve ostale namjene do 40%.

Učešće sredstava može se povećati do 20% na područjima od posebnog državnog interesa Republike Hrvatske.

Članak 6.

Krediti se odobravaju s rokom otplate kako slijedi:

1. za nabavu osnovnog stada u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu 3 godine;

2. za nabavu osnovnog stada u govedarstvu i konjogojstvu 5 godina;

3. za uzgoj junica 2 godine;

4. za nabavu osnovnog jata u peradarstvu 1 godina;

5. za ulaganje u pčelarstvu 4 godine;

6. za nabavu osnovnog stada kunića i krznaša 2 godine;

7. za nabavu opreme i građevinske radove 5 godina;

8. za tov stoke 1 godina;

9. za dugogodišnje nasade 5 godina, a za ostale nasade 2 godine;

10. za akvakulturu 5 godina;

11. za programe prerade poljoprivrednih proizvoda 5 godina.

Razdoblje počeka za proizvodnju mlijeka u govedarstvu i dugogodišnje nasade iznosi 3 godine, za tov stoke 1 godina, a za sve ostale namjene iznosi 2 godine.

Razdoblje počeka dodaje se na gore navedene rokove otplate.

Članak 7.

Kamatna stopa utvrđuje se u visini 6% godišnje, osim za kreditiranje proizvodnje mlijeka gdje iznosi 4% godišnje.

Kamata za vrijeme korištenja kredita i razdoblje počeka obračunava se u visini redovne kamate, dodaje iznosu iskorištenog kredita te zajedno čine osnovicu za utvrđivanje anuiteta.

Zatezna kamata za dospjele, a nenaplaćene obveze po kreditu obračunavat će se u visini zakonom propisane.

Kredit se vraća u pulugodišnjim anuitetima, a prenosi u otplatu 6 (šest) mjeseci prije dospijeća prvog anuiteta.

Članak 8.

Ukoliko program predviđa više namjena ulaganja, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (dalje: Ministarstvo) odredit će rokove i uvjete prema pretežitoj namjeni ulaganja iz programa.

Krajnji rok za korištenje kredita je 3 (tri) mjeseca, a u izuzetnim slučajevima i duže, u zavisnosti od dinamike ulaganja.

Članak 9.

Zahtjev za odobrenje kredita podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene poslovne banke.

Članak 10.

Uz zahtjev za odobrenje kredita obvezno je priložiti:

I. Fizičke osobe:

1. troškovnik, a za ulaganje iznad 150.000,00 kn investicijski elaborat;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

3. mišljenje poljoprivredne savjetodavne službe Ministarstva o opravdanosti traženog ulaganja.

II. Pravne osobe:

1. investicijski elaborat;

2. dokaz o vlasništvu odnosno korištenju zemljišta;

3. bilancu i račun dobiti i gubitka;

4. Izvod iz registra ovjeren po nadležnom Trgovačkom sudu.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 11.

Odluku o odobrenju kredita donosi Vijeće za financiranje razvitka poljoprivrede.

Ministarstvo će, sukladno točki 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede, sklopiti ugovor s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak o obavljanju poslova za korištenje sredstava iz članka 2. ovog Pravilnika.

Na osnovu odluke Vijeća o odobrenju kredita, ovlaštena poslovna banka s korisnikom kredita zaključuje ugovor o kreditu.

Članak 12.

Korisnik kredita kod zaključivanja ugovora o kreditu prilaže:

A. Dokumente za sklapanje ugovora:

I. Fizičke osobe:

1. osobnu iskaznicu;

2. dokaz o vlasništvu nekretnina.

II. Pravne osobe:

1. izvod iz registra ovjeren po nadležnom Trgovačkom sudu;

2. odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduženja;

3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet;

4. šifru djelatnosti i matični broj subjekta.

B. Instrumente za osiguranje vraćanja kredita:

I. Fizičke osobe:

1. izvadak iz zemljišne knjige za provedbu založnog prava na nekretnine u korist Ministarstva;

2. 4 (četiri) bianco mjenice potpisane od korisnika kredita, solidarnog dužnika i 2 (dva) jamca.

II. Pravne osobe:

1. solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke sa izjavom "na prvi poziv" u korist Ministarstva s važnošću do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživanjima ili založno pravo na nekretnine;

2. akceptne naloge korisnika kredita;

3. mjenice korisnika kredita.

Članak 13.

Korisnik kredita mora pružiti dokaze o osiguranju ukupnih sredstava do predračunske vrijednosti ulaganja tj. osigurati vlastito učešće i ostale izvore sredstava ako su navedeni u predračunskom iznosu ulaganja (vlastita sredstva, kredit banke ili drugog kreditora, ostalo).

Članak 14.

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostavljati izvorne dokumente.

Kontrolu namjenskog korištenja kredita obavlja Ministarstvo (poljoprivredna inspekcija), Hrvatska banka za obnovu i razvitak i ovlaštena poslovna banka.

U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije u svrhu odobrenja i korištenja sredstava, Ministarstvo i ovlaštena poslovna banka tražit će povrat cjelokupnog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama u visini zakonom propisanih.

Kredit se otkazuje pismenim putem uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana dostave otkaza.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/136
Urbroj: 525-01-96-01
Zagreb, 27. kolovoza 1996.

Ministar poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.