Zakoni i propisi - Pravni savjeti 68 09.08.1996 Pravilnik o primjeni računskog plana proračuna za knjigu i (knjiga prihoda i izdataka)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna("Narodne novine", broj 96/94.) ministar financija donosi

PRAVILNIK O PRIMJENI RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA ZA GLAVNU KNJIGU I (KNJIGA PRIHODA I IZDATAKA)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Državni proračun, proračuni jedinica lokalne samouprave i uprave, izvanproračunski fondovi, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, kao i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće ili izdaci osiguravaju u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave (u daljnjem tekstu: proračun i proračunski korisnici), iskazuju podatke na računima na kojima se tijekom tekuće godine pojave računovodstvene promjene odnosno transakcije a prema sadržaju računa propisanih Pravilnikom o računskom planu proračuna koji se odnosi na Glavnu knjigu I (Knjiga prihoda, primitaka i izdataka).

Članak 2.

Proračun i proračunski korisnici iz članka 1.ovog Pravilnika obvezni su u svom knjigovodstvu osigurati podatke o promjenama na računima Glavne knjige i tijekom tekuće fiskalne godine na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Proračun i proračunski korisnici obvezni su u svom knjigovodstvu iskazivati podatke po skupinama računa, podskupinama računa, odjeljcima i osnovnim računima iz rađanskog plana proračuna.

(2) Proračun i proračunski korisnici mogu osnovne račune iz računskog plana proračuna raščlanjivati na analitičke i subanalitičke račune prema svojim potrebama.

Članak 4.

(1) U Glavnoj knjizi i evidentiraju se primici i izdaci prema računovodstvenom načelu novčanog iskazivanja.

(2) Prema načelu novčanog tijeka znači da se prihodi i primici priznaju u računovodstvenom razdoblju u kojem su nastali prema kriterijima: - mjerljivosti (kada ih je moguće iskazati vrijednosno); - raspoloživosti (kada su ostvaneni unutar obračunskog razdoblja).

Članak 5.

(1) Unos podataka u Glavnu knjigu I temelji se na vjerodostojnim, istinitim i urednim knjigovodstvenim ispravama.

(2) Knjigovodstvena isprava je dokaz o nastaloj financijskoj promjeni odnosno transakćiji u proračunu ili kod proračunskog korisnika u pisanom obliku ili na magnetskom mediju.

(3) Knjigovodstvena isprava služi istovrenieno kao podloga za nadzor i reviziju.

(4) Izvoma isprava je pisani dokaz a može se sastaviti elektroničkim računalom, poluautomatom, pisaćim strojem ili ručno.

(5) Zakonski predstavnik proračuna i proračunskog korisnika ili osoba na koju je prenesena ovlast zakonskog predstavnika proračuna svojim potpisom na ispravi jamči da je isprava istinita i da točno pokazuje financijsku promjenu u proračunu i kod proračunskog korisnika.

(6) Potpis iz stavka 6. ovog članka može biti ručni ili elekronički.

Članak 6.

(1) Oblik vođenja Glavne knjige i ovisi o tehnici unosa nastalih financijskih promjena odnosno transakcija u proračunu i kod proračunskog korisnika.

(2) Kod ručne ili poluautomatizirane obrade podataka, Glavna knjiga i vodi se u obliku slobodnih ili uvezanih listova.

(3) Kada se Glavna knjiga vodi pomoću elektroničkog računala podaci se unose u odgovarajuće nositelje.

II. PRIMJENA RAČUNA RAČUNSKOG PLANA PRORAČUNA ZA GLAVNU KNJIGU I (KNJIGA PRIHODA I IZDATAKA)

KNJIGA I - PRIHODI

Članak 7.

(1) U Glavnoj knjizi I evidentiraju se prihodi i primici prema klasifikaciji iz Računskog plana. Temeljne vrste prihoda i primitaka su:

1. Prihodi od poreza;

2. Neporezni prihodi;

3. Kapitalni prihodi;

4. Potpore;

5. Državni dug.

(2) Evidentiranje prihoda obavlja se na odgovarajućim osnovnim računima prema sadržaju odnosno nazivu računa iz Računskog plana.

(3) Naplata prihoda knjiži se zaduženjem odgovarajućeg računa novčanih sredstava uz odobrenje osnovnog računa prihoda.

1. Prihodi od poreza

Članak 8.

Prihodi od poreza i doprinosa iskazuju se na skupinama računa:

000 - Porezi na dobit i na dohodak;

005 - Porež na ukupne plaće i radnu snagu;

010 - Doprinosi;

015 - Porez na promet nekretnina;

020 - Tuzemni porezi na promet proizvoda i usluga;

025 - Porezi i carine te carinske pristojbe na međunarodnu trgovinu i transakcije;

030 - Ostali porezi.

Članak 9.

(1) Na skupini računa 000 - Porezi na dobit na dohodak - iskazuju se:

porezi na dohodak i porezi na dobit.

(2) Na skupini računa 005 - Porez na ukupne plaće i radnu snagu

- iskazuje se porez na plaće.

(3) Na skupini računa

010- Doprinosi - iskazuju se: doprinosi od zaposlenih kod poslodavaca, doprinosi koje plaća poslodavac, doprinosi fizičkih osoba koje obavljaju privrednu i neprivrednu djelatnost osobnim radom i ostali doprinosi. (4) Na skupini računa

015 - Porez na promet nekretnina djelamika - iskazuju se: stalne pristojbe na imovinu, porez na nasljedstva i darove, porez na financijske i kapitalne transakcije, povremeni porezi na imovinu i ostali stalni porezi na imovinu.

(5) Na skupini računa

020 - Tuzemni porezi na promet proizvoda i usluga

- iskazuju se: porez na promet proizvoda-i usluga, porezi na posebne usluge, porez na potrošnju, porez na cestovna motorna vozila i na plovne objekte, ostali porezi na promet proizvoda i usluga i akcize odnosno trošarine

(6) Na skupini računa

025 - Porezi i carine te carinske pristojbe na međunarodnu trgovinu i transakcije - iskazuju se: porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije, dobit od izvornih ili uvoznih monopola, dobit od razmjene i ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije.

(7) Na skupini računa

030 - Ostali porezi - iskazuju se: administrativni porezi i ostali neraspoređeni porezi.

2. Neporezni prihodi

Članak 10.

Neporezni prihodi iskazuju se na skupinama računa:

035 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine;

040 - Administrativne pristojbe i negospodarstvena popratna trgovina;

045 - Prihodi po posebnim propisima;

050 - Ostali neporezni prihodi.

Članak 11.

(1) Na skupini računa

035 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine - iskazuju se: prihodi od kamata, prihodi od nefinancijskih javnih jedinica i javnih financijskih institucija i ostali prihodi od imovine.

(2) Na skupini računa

040 - Administrativne pristojbe i negospodarstvena i popratna trgovina - iskazuju se: sudske pristojbe i ostale administrativne pristojbe, te prihodi od prodaje biltena, publikacija, obrazaca i sl.

(3) Na skupini računa

045 - Prihodi po posebnim propisima - iskazuju se: novčane kazne, kazne za devizne prekršaje, kazne za privredne prijestupe, prometne kazne, krivične kazne i ostale kazne.

(4) Na skupini računa

050 - Ostali neporezni prihodi iskazuju se: prihodi državne uprave, naknade za ceste i ostali prihodi. U podskupini računa

050-30 - Ostali prihodi u odjeljku 040, 050, 060, - na osnovnim računima evidentiraju se prihodi ostvareni obavljanjem vlastite djelatnosti ministarstava, prosvjetnih ustanova i ostalih korisnika državnog proračuna. Prihod koji je ostvaren obavljanjem vlastite djelatnosti knjiži se u knjigovodstvu i zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa priboda od vlastite djelatnosti. Za dio prihoda od vlastite djelatnosti koji se uplati na račun proračuna stornira se račun prihoda uz odobrenje računa novčanih sredstava.

3. Kapitalni prihodi

Članak 12.

Kapitalni prihodi iskazuju se na skupinania računa:

055 - Prihod ođ prodaje imovine (kapitala);

060 - Ostali kapitalni prihodi.

Članak 13.

(1) Na skupini računa

055 - Kapitalni prihodi - iskazuju se: prihodi od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje zgrada, prihodi od prodaje tvorničkih objekata i opreme, prihodi od prodaje prometnih vozila i ostali kapitalni prihodi.

(2) Prihodi od prodaje dugotrajne imovine knjiže se u trenutku naplate u Glavnoj knjizi I zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa prihoda. Ova sredstva su strogo namjenska za nabavu dugotrajne imovine, ako se odlukom vlasnika ne koriste za pokriće drugih izdataka. Ako se odlukom vlasnika ovi prihodi ne koriste za pokriće izdataka tekuće godine, koncem godine prenose se u Glavnu knjigu II, tako da se u Glavnoj knjizi I zaduži račun 950-10-010-15-Zamjenski fond uz odobrenje računa novčanih sredstava. U Glavnoj knjizi II obavlja se knjiženje na način propisan u članku 19. stavak (1) Pravilnika o primjeni računskog plana proračuna za Glavnu knjigu II (Knjigu imovine, obveza i izvora vlasništva) - u daljnjem tekstu: Pravilnik za Glavnu knjigu II. Kada se novčana sredstva zamjenskog fonda upotrijebe za kupnju dugotrajne imovine tada se ta nabava knjiži u Glavnoj knjizi I, a pokriće manjka prihoda u svezi tih izdataka obavlja se na koncu godine na način propisan u članku 19. stavak (2) Pravilnika za Glavnu knjigu II. U podskupini računa 055-50 - Ostali kapitalni prihodi - evidentiraju se i prihodi od najma dugotrajne imovine. Ovi prihodi se knjiže na posebnom analitičkom računu.

(3) Na skupini računa 060 - Ostali kapitalni prihodi iskazuju se: prihodi od privatizacije i prihodi od prodaje robnih rezervi.

4. Potpore

Članak 14.

Na skupini računa 065 - Potpore - iskazuju se: potpore iz inozemstva, potpore iz ostalih sektora republičke vlade, potpore međunarodnim tijelima zemljama članicama i potpore međunarodnim tijelima od njihovih glavnih stožera.

5. Državni dug

Članak 15.

(1) Na skupini računa

070 - Državni dug - evidentiraju se primici od primljenih kredita i zajmova, te primici od izdavanja obveznica i drugih vrijednosnih papira prema nazivima osnovnih računa u ovoj skupini.

(2) Primljeni zajam evidentira se u Glavnoj knjizi I zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućih osnovnih računa u skupini 070 - Državni dug. Usporedno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 17. stavak (1) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(3) Povrat primljenog zajma knjiži se u Glavnoj knjizi I zaduženjem odgovarajućeg računa državnog duga uz odobrenje računa novčanih sredstava. Nakon toga obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 17. stavak (2) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(4) Kratkoročni zajmovi evidentiraju se na način iz stavka (2) i (3) ovog članka. Ako su kratkoročni zajmovi primljeni i vraćeni u istoj godini, usporedno sa knjiženjem povrata zajma provodi se knjiženje zaduženjem odgovarajućeg računa amortizacije duga u skupini 070 uz odobrenje računa amortizacije duga u skupini računa 900.

KNJIGA I - IZDACI

Članak 16.

(1) U Glavnoj knjizi I evidentiraju se izdaci prema klasifikaciji iz Računskog plana, koji se sastoji od temeljnih vrsta, po skupinama računa i to:

1. Izdaci poslovanja;

2. Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge;

3. Tekući transferi;

4. Subvencije;

5. Ostali tekući transferi i potpore;

6. Nabava kapitalnih sredstava;

7. Kapitalni transferi;

8. Dani državni zajmovi i udio u glavnici i amortizacija danih državnih zajmova;

9. Državni dug;

10. Zamjenski fond, ostala rezerviranja i stalna pričuva.

(2) Evidentiranje izdataka obavlja se na odgovarajućim osnovnim računima prema sadržaju odnosno nazivu računa iz Računskog plana.

(3) Knjiženja izdataka obavljaju se zaduženjem osnovnog računa izdataka uz odobrenje odgovarajućeg računa novčanih sredstava.

Skupina računa 100 - Izdaci poslovanja

Članak 17.

(1) Na skupini račnna 100 - Izdaci poslovanja - iskazuju se: izdaci za zaposlene, izdaci za utrošeni materijal, energiju, komunalne i ostale usluge i izdaci za tekuće održavanje.

(2) U podskupini računa 100-10 - Izdaci za zaposlene - evidentiraju se osnovne bruto plaće i nadnice; nadoknade plaća i nadnica, nadoknade saborskim zastupnicima, doprinosi na plaće i nadoknade troškova zaposlenima.

(3) Pri isplati nadoknada koje se refundiraju knjiženje se obavlja zaduženjem odgovarajućeg računa izđataka, a kada se nadoknade refundiraju, primljena svota knjiži se zaduženjem računa novčanih sredstava uz storniranje računa nadoknada na kojem je taj izdatak knjižen.

(4) Ako doznaka refundiranih sredstava prispije na račun novčanih sredstava korisnika proračuna sljedeće godine, knjiži se odobrenjem analitičkog računa ostalih prihoda 050-10-030- Ostali državni prihodi, koncem godine stornirat će se ovaj račun prihoda do svote stanja nerefundiranih nadoknada tekuće godine.

(5) Ako je nadoknada doznačena prije isplate knjiži se u Glavnoj knjizi I zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje računa ostalih prihoda. Pri isplati se storniraju prihodi uz odobrenje računa novčanih sredstava.

Članak 18.

(1) U podskupini računa 100-20 - evidentiraju se izdaci za utrošeni materijal, energiju, komunalne i druge usluge.

(2) Na odgovarajućim osnovnim računima iskazuju se izdaci za uredski i drugi materijal prema nazivima pojedinih računa u Zalihe i utrošak ovog materijala vode se u posebnoj pomoćnoj evidenciji.

(3) Iznimno od odredbi stavka (2) nvog članka nabava materijala za zalihe knjiži se na računu 600-75-010 - zalihe materijala, kako je propisano u članku 24. stavak (4) ovog Pravilnika.

Članak 19.

(1) U odjeljku 100-20-050 - evidentiraju se izdaci za službena putovanja zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava.

(2) Isplaćene akontacije izdataka za službena putovanja knjiže se kao izdatak na odgovarajućim osnovnim računima u okviru računa iz stavka (1) ovog članka.

(3) Ako su pojedini izdaci po putnom nalogu veći od isplaćene akontacije, zadužuje se za razliku odgovarajući račun izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava.

(4) Ako su pojedini izdaci po putnom nalogu manji od isplaćene akontacije, prilikom povrata te razlike stornira se odgovarajući račun izdataka uz zaduženje računa novčanih sredstava.

2. Skupina računa 200 - Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge

Članak 20.

Na skupini računa 200 - Tekući vanjski izdaci za materijal i usluge - iskazuju se: izdaci u poljoprivredi, izdaci za školstvo, izdaci za očuvanje čovjekove okoline, financijski izdaci, izdaci za statistička istraživanja, izdaci za zdravstvo izdaci za obranu, izdaci javnog reda i sigurnosti, izdaci sigumosti plovidbe i ostali nespomenuti izdaci prema nazivima pojedinih osnovnih računa.

3. Skupina računa 300 - Tekući transferi

Članak 21.

(1) Na skupini računa 300 - Tekući transferi - iskazuju se: tekući transferi građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama, transferi u inozemstvo, transferi državnim institucijama, transferi drugim državnim razinama, transferi na istoj državnoj razini i transferi financijskim institucijama i monetarnim vlastima.

(2) Svaki prijenos sredstava za financiranje potreba iz stavka (1) ovog članka, koji nije konačni dokumentarni izdatak kod proračuna ili proračunskog korisnika evidentira se u izdacima kao transfer, a kod primatelja kao prihod iz proračuna.

(3) Tekući transferi su namijenjeni za tekuće izdatke odobrenih programa bez obveze vraćanja.

4. Skupina računa 400 - Subvencije

Članak 22.

(1) Na skupini 400 - Subvencije - iskazuju se subvencije u poljoprivredi.

(2) Subvencije su isplate iz proračuna koje se, u skladu s državnom politikom u određenim područjima, daju određenim korisnicima s ciljem poticanja planiranih aktivnosti ili pomoći u rješavanju određenih poteškoća u ostvarivanju poslovnih aktivnosti.

(3) U Glavnoj knjizi I obavlja se knjiženje zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa u skupini 400 - Subvencije - uz odobrenje računa novčanih sredstava.

5. Skupina računa 500 - Ostali tekući transferi i potpore

Članak 23.

Na skupini računa 500 - Ostali tekući transferi i potpore - iskazuju se: ostali tekući transferi i potpore prema nazivima pojedinih osnovnih računa ove skupine.

6. Skupina računa 600 - Nabava kapitalnih sredstava

Članak 24.

(1) Na.skupini računa 600 - Nabava kapitalnih sredstava iskazuju se: zemljišta i ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu, građevinski objekti u državnom vlasništvu, uredski namještaj i oprema u državnom vlasništvu, prijevozna sredstva u državnom vlasništvu, tvornička postrojenja, strojevi i oprema u državnom vlasništvu, ostala materijalna imovina u državnom vlasništvu, nematerijalna imovina u državnom vlasništvu, nabava zaliha, izgradnja kapitalnih objekata i investicijsko održavanje.

(2) Nabava (kupnja) izgrađene dugotrajne imovine evidentira se izravno zaduženjem odgovarajućih osnovnih računa dugotrajne imovine uz odobrenje računa novčanih sredstava.

(3) U odjeljku 600-70-050 evidentiraju se izdaci za pripremanje, planiranje i upravljanje izgradnje kapitalnih projekata prema nazivima pojedinih osnovnih računa. Na računu 600-70-050-85 - Izdaci po ugovoru - evidentiraju se plaćeni predujmovi.

(4) U podskupini računa 600-75 - evidentira se nabava zaliha materijala namijenjenih za izgradnju kapitalnih objekata ili za investicijsko održavanje dugotrajne imovine: Osim toga na ovom računu se evidentiraju zalihe za strateške ili izvanredne svrhe te zalihe institucija zaduženih za regulaciju tržišta.

(5) U podskupini računa 600-80 - Izgradnja kapitalnih objekata - evidentiraju se izdaci nastali u tekućoj godini, vezani uz izgradnju odnosno izradu dugotrajne imovine koji nastaju sukcesivno kroz duže razdoblje; zaduženjem pojedinih osnovnih računa ove podskupine uz odobrenje računa novčanih sredstava.

(6) U podskupini računa 600-90 - evidentiraju se u Glavnoj knjizi I izdaci za investicijsko održavanje (prijevoznih sredstava, opreme, zgrada, cesta, mostova, zračnih luka, morskih prisţništa i morskih luka, nacionalnih parkova, parkova, spomenika kulture i ostale dugotrajne imovine) zaduženjem odgovarajućeg osnovnog računa izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava. Pod izdacima za održavanje podrazumijevaju se:

- izdaci za održavanje građevinskih objekata ako su veći od 5% od njihove nabavne vrijednosti;

- izdaci za održavanje opreme ako su veći od 25% od njihove nabavne vrijednosti. Bez obzira na visinu ovih izdataka, izdacima za investicijsko održavanje smatraju se i ulaganja za koja je potrebna građevinska dozvola, te ulaganja kojima se produžava vijek trajanja dugotrajne imovine.

(7) Nakon knjiženja izdataka vezanih uz nabavu dugotrajne imovine u Glavnoj knjizi I obavljaju se knjiženja u Glavnoţ knjizi II na način propisan u članku 9. stavak (1), (2), (3), (7) i (8) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

7. Skupina računa 700 - Kapitalni transferi

Članak 25.

(1) Na skupini računa 700 - Kapitalni transferi - iskazuju se: kapitalni transferi građanima, kućanstvima i nefinancijskim organizacijama, kapitalni transferi u inozemstvo, kapitani transferi državnim institucijama, kapitalni transferi drugim državnim razinama, kapitalni transferi na istoj državnoj razini, kapitalni transferi financijskim institucijama i monetarnim vlastima, inozemni kapitalni transferi i ostali kapitalni transferi.

(2) Kapitalni transferi su državni novčani izdaci s ciljem financiranja kapitalne imovine, bez protuobveze i bez otplate od strane primatelja.

(3) Kapitalni transferi su namjenska novčana sredstva doznačena drugima za kapitalne izdatke ili državna plaćanja rađi amortizacije tuđih dugova do datuma reguliranja odnosa sa dužnikom kao i plaćanja za nadoknadu kapitalnih šteta ili sanacije poduzeća po posebnim propisima. Ovi izdaci knjiže se u knjigovodstvu proračuna zaduženjem računa skupine 700 - uz odobrenje računa novčanih sredstava. Ako se ta sredstva ţansferiraju preko korisnika proračuna knjiže se i u knjigovodstvu korisnika proračuna kao kapitalni transferi.

(4) Ako proračun nabavlja kapitalna sredstva za druge korisnike proračuna i prenosi ih na korisnike na nižim razinama, izdatke te nabave knjižit će u svom knjigovodstvu u Glavnoj knjizi I kao izdatak za nabavu kapitalnih sredstava. Uspredno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 9. stavak (1), (3) i (4) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

8. Skupina računa 800 - Dani državni zajmovi i udio u glavnici i amortizacija danih državnih zajmova

Članak 26.

(1) Na skupini računa 800 - Dani državni zajmovi i udio u glavnici - iskazuju se: dani tuzemni zajmovi, dani inozemni zajmovi i udio u glavnici.

(2) Davanje zajmova i uplata udjela u glavnici knjiži se u knjigovodstvu državne riznice i proračuna lokalne uprave i samouprave u kojem će se evidentirati promjene u svezi davanja zajmova sukladno propisima.

(3) Davanje zajmova knjiži se u Glavnoj knjizi I. zaduženjem računa skupine 800 uz odobrenje računa novčanih sredstava. Nakon toga provodi se knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 12. stavak (2) Pravilriika za Glavnu knjigu II.

Članak 27.

(1) Na skupini računa 810 - Amortizacija danih državnih zajmova - iskazuju se primljene otplate danih zajmova.

(2) Povrat danih zajmova knjiži se zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa skupine 810, što, predstavlja odbitnu stavku kod izdataka tekuće godine. Nakon knjiženja primljene otplate danih zajmova u Glavnoj knjizi I obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 12. stavak (3) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

9. Skupina računa 900 - Državni dug

Članak 28.

(1) Na skupini računa 900 - Državni dug - iskazuju se: tuzemni državni dug i inozemni državni dug.

(2) Otplate državnih dugova, kredita i drugih obveza knjiže se u računovodstvu državne riznice kao i u računovodstvima ostalih korisnika proračuna zaduženjem računa skupine 900 uz odobrenje računa novčanih sredstava. Usporedno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 17. stavak (2.) i (3) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(3) Otplate kratkoročnih zajmova (pozajmica), koji su primljeni i otplaćeni tijekom fiskalne godine uz knjiženje izdataka na način iz stavka (1) ovog članka, prilikom otplate obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi I na računima amortizacije duga zaduženjem odgovarajućeg računa skupine 070 - Amortizacije duga uz odobrenje odgovarajućeg računa skupine 900 - Amortizacije duga.

10. Skupina računa 950 - Zamjenski fond, ostala rezerviranja i stalna pričuva

Članak 29.

(1) Na skupini računa 950 - Zamjenski fond, ostala rezerviranja i stalna pričuva - knjiži se izdvajanje sredstva su zamjenski fond, ostala rezerviranja i stalnu pričuvu.

(2) Račun 950-10-010-15 - Zamjenski fond - zadužuje se na koncu godine za svotu prihoda ostvarenih prodajom dugotrajne imovine uz odobrenje računa novčanih sredstava, ako ti prihodi nisu korišteni po odluci vlasnika za financiranje tekućih izdataka. Nakon knjiženja u Glavnoj knjizi I obavlja se knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 19. stavak (1) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(3) Na računu 950-10-020-15 - Ostala rezerviranja - iskažuju se sredstva rezervirana tijekom godine za otplatu zajmova. Knjiženje se u Glvnoj knjizi I obavlja zaduženjem ovoga računa, uz odobrenje računa novčanih sredstava. Prilikom otplate zajma tijekom godine stornira se u Glavnoj knjizi I račun ostalih rezerviranja uz zaduženje odgovarajućeg računa državnog duga skupini 900. Kada je propisom ili aktom ministra financija predviđeno da se mogu rezervirati sredstva i za druge izdatke koji 'nisu plaćeni do konca godine, tada se i sredstva za te izdatke rezerviraju izravno uz zaduženje odgovarajućeg računa konkretnih izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava u Glavnoj knjizi I. Usporedno provode se knjiženja u Glavnoj knjizi. II na način propisan u članku 19. stavak (4) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(4) Sredstva stalne pričuve formiraju se sukladno propisima i aktima nadležnog tijela donesenim na temelju tih propisa. Knjiže se u Glavnoj knjizi I zaduženjem računa 950-10-030-15 - Stalna pričuva - uz odobrenje računa novčanih sredstava. Usporedno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 19. stavak (5) Pravilnika za Glavnu knjigu II. Korištenje sredstava stalne pričuve evidentira se u.Glavnoj knjizi II. O korištenju sredstava stalne pričuve vodi se posebna evidencija

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Razna potraživanja koja su bila evidentirana na dan 31. prosinca 1994.godine i knjižena u početnim stanjima u Glavnoj knjizi II na dan 1. siječnja 1995.godine - ako nisu knjižena u prihode prethodnih godina - prilikom naplate provodi se knjiženje u Glavnoj knjizi I zaduženjem računa novčanih sredstava uz odobrenje odgovarajućeg računa prihoda. Usporedno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 24. stavak (1) Pravilnika za Glavnu knjigu II.

(2) Razne obveze koje su bile evidentirane na dan 31. prosinca 1994.godine i knjižene u početnim stanjima u Glavnoj knjizi II na dan 1.siječnja 1995. godine - ako nisu knjižene u izdacima prethodnih godina - prilikom plaćanja provodi se knjiženje u Glavnoj knjizi I zaduženjem odgovarajućeg računa izdataka uz odobrenje računa novčanih sredstava. Usporedno se obavlja knjiženje u Glavnoj knjizi II na način propisan u članku 24. stavak (2) Pravilnika za Glavnu knjigu

II.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 400-06/96-0l/13

Ur.broj: 513-06/96-9 Zagreb, 10. srpnja 1996.

Ministar financija

mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.