Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 1996. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O REPUBLIČKOM FONDU "KRALJ ZVONIMIR"

I.

U Odluci o Republičkom fondu "Kralj Zvonimir" ("Narodne novine", broj 2/92) u točki I, iza riječi "izbjeglicama" briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi "te povratnicima".

II.

U točki II. riječi "Braće Oreški 14" zamjenjuju se riječima "Ulica Republike Austrije 14".

III.

U točki III. riječ "dinarska" zamjenjuje se riječju "kunska".

IV.

Točka IV. mijenja se i glasi:

Fondom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor čine:

- predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice, kao predsjednik Upravnog odbora

- zamjenik predstojnika Ureda za prognanike i izbjeglice, kao zamjenik predsjednika Upravnog odbora

- glavni tajnik Ureda za prognanike i izbjeglice

- potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske (za humanitarna pitanja)

- predstavnik Vlade Republike Hrvatske

- dva predstavnika Sabora Republike Hrvatske

- predstavnik Ministarstva razvitka i obnove

- predstavnik Ministarstva financija

- predstavnik Ministarstva rada i socijalne skrbi

- predstavnik Hrvatskog Caritasa

- načelnik financijskog odjela Ureda za prognanike i izbjeglice.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

V.

U točki VII. riječ "voditelj" zamjenjuje se riječju "načelnik".

VI.

Do konstituiranja Upravnog odbora iz točke IV. ove Odluke Fondom upravlja predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/91-01/02
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 1. kolovoza 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.